Joint Aviation Requirements jar–29 Large Rotorcraft Joint Aviation Authorities


Всяко краткопериодично движение, което се появява при която и да е скорост от Vy до VNE трябва да бъде положително демпфирано с освободени и фиксирани основни лостове за управлениестраница4/36
Дата25.07.2016
Размер4.77 Mb.
#6669
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

Всяко краткопериодично движение, което се появява при която и да е скорост от Vy до VNE трябва да бъде положително демпфирано с освободени и фиксирани основни лостове за управление.

GROUND AND WATER HANDLING

CHARACTERISTICS

JAR 29.231 General

The rotorcraft must have satisfactory ground

and water handling characteristics, including

freedom from uncontrollable tendencies in any

condition expected in operation.

Характеристики на управляемост при движение по земя и по водаJAR 29.231. Общи положения

Роторкрафтът (роторното ВС) трябва да притежава задоволителни характеристики на управляемост при движение по земя и по вода, включително да е защитен от неуправляеми тенденции при всяко условие, очаквано при експлоатация.
JAR 29.235 Taxying condition

The rotorcraft must be designed to withstand

the loads that would occur when the rotorcraft is

taxied over the roughest ground that may

reasonably be expected in normal operation.


JAR 29.235 Условие на рулиране

Роторкрафтът (роторното ВС) трябва да бъде проектиран така, че да издържа натоварванията, които биха се появили при рулиране на роторкрафта (роторното ВС) по най-неравен терен, който е разумно да се очаква при нормална експлоатация.
JAR 29.239 Spray characteristics

If certification for water operation is requested,

no spray characteristics during taxying, take-off,

or landing may obscure the vision of the pilot or

damage the rotors, propellers, or other parts of the

rotorcraft.JAR 29.239 Характеристики на разпръскване на вода

Ако се иска сертификация за експлоатация по вода разпръскването на вода не трябва опасно да закрива полезрението на пилотите или да повреди витлата, въздушните витлоове или други части на роторкрафта (роторното ВС), по време на рулиране, излитане или кацане.

JAR 29.241 Ground resonance

The rotorcraft may have no dangerous tendency

to oscillate on the ground with the rotor turning.


JAR 29.241 Земен резонанс

Изисква се роторкрафтът (роторното ВС) да не притежава опасната тенденция да резонира на земята при въртящ се витло.
MISCELLANEOUS FLIGHT REQUIREMENTS

JAR 29.251 Vibration

Each part of the rotorcraft must be free from

excessive vibration under each appropriate speed

and power condition.

JAR 29.175(c) (continued)


ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОЛЕТ

JAR 29.251 Вибрации

Всяка част на роторкрафта (роторното ВС) трябва да бъде свободна от силни вибрации при всички съответстващи условия на скорост и мощност.
GENERAL

JAR 29.301 Loads

(a) Strength requirements are specified in

terms of limit loads (the maximum loads to be

expected in service) and ultimate loads (limit

loads multiplied by prescribed factors of safety).

Unless otherwise provided, prescribed loads are

limit loads.

(b) Unless otherwise provided, the specified

air, ground, and water loads must be placed in

equilibrium with inertia forces, considering each

item of mass in the rotorcraft. These loads must

be distributed to closely approximate or

conservatively represent actual conditions.

(c) If deflections under load would

significantly change the distribution of external or

internal loads, this redistribution must be taken

into account.


ГЛАВА С- ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЯКОСТ
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
JAR 29.301 Натоварвания

(а) Якостните изисквания са дефинирани чрез гранични експлоатационни натоварвания (мак­сималните натоварвания, които могат да се очакват в експлоатация) и разрушаващи натоварвания ( граничните експлоатационни натоварвания, умножени с предписан коефициент на сигурност). Предписваните натоварвания са експлоатационни, освен ако не е указано друго.

(b) Ако не е предвидено друго, натоварванията във въздуха на земята и във водата трябва да бъдат поставени в рамвновесие с инерционните сили, отчитайки масата на всеки елемент от конструкцията. Тези натоварвания трябва да бъдат разпределени така , че да отговарят приблизително на действителните условия на експлоатация.

(с) Ако деформациите при натоварване биха променили значително разпределението на външните или вътрешните сили, тяхното преразпределение трябва да бъде взето под внимание.

JAR 29.303 Factor of safety

Unless otherwise provided, a factor of safety of

1.5 must be used. This factor applies to external

and inertia loads unless its application to the

resulting internal stresses is more conservative.

JAR 29.303 Коефициент на сигурност

Трябва да се използва коефициент на сигурност 1,5, освен ако не е указан друг. Този коефициент се прилага към външни и вътрешни натоварвания, освен ако неговото прилагане за получаващите се вътрешни натоварвания е по-консервативно.

JAR 29.305 Strength and deformation

(a) The structure must be able to support

limit loads without detrimental or permanent

deformation. At any load up to limit loads, the

deformation may not interfere with safe operation.

(b) The structure must be able to support

ultimate loads without failure. This must be

shown by –

(1) Applying ultimate loads to the

structure in a static test for at least 3 seconds; or

(2) Dynamic tests simulating actual

load application.JAR 29.305 Якост и деформации

(а) Конструкцията трябва да бъде в състояние да издържа допусканите гранични експлоатационни натоварвания без остатъчни или постоянни деформации. При всяко натоварване до граничните натоварвания, деформацията не трябва да оказва влияние върху безопасността на експлоатация.


(b) Конструкцията трябва да издържа граничните до разрушаващите натоварвания без повреди. Това трябва да се покаже чрез-


  1. Прилагане на гранични разрушаващи натоварвания върху конструкцията при статични изпитания в продължение на най-малко 3 секунди; или

  2. Динамични изпитания, симулиращи действиетлното прилагане на натоварването.
JAR 29.307 Proof of structure

(a) Compliance with the strength and

deformation requirements of this Subpart must be

shown for each critical loading condition

accounting for the environment to which the

structure will be exposed in operation. Structural

analysis (static or fatigue) may be used only if the

structure conforms to those for which experience

has shown this method to be reliable. In other

cases, substantiating load tests must be made.

(b) Proof of compliance with the strength

requirements of this Subpart must include –

(1) Dynamic and endurance tests of

rotors, rotor drives, and rotor controls;

(2) Limit load tests of the control

system, including control surfaces;

(3) Operation tests of the control

system;


(4) Flight stress measurement tests;

(5) Landing gear drop tests; and

(6) Any additional tests required for

new or unusual design features.JAR 29.307 Проверка на конструкцията
(а) Съответствието с якостните и деформационните изисквания на настоящия подраздел трябва да бъде доказано за всяко критично натоварване, като се взема впредвид околната среда, в която конструкцията ще бъде подложена на експлоатация. Структурния анализ (статичен или на умора) може да се използва само, ако изпитваната конструкция е аналогична на такива, за които опитът е показал, че използваните методи са надеждни. Във всички останали случаи съответствието трябва да се докаже чрез изпитания с натоварване.

(b) Проверката за съответствие с изискванията за якост на настоящия подраздел трябва да включва-


(1) Динамични изпитания и изпитания за издържливост на носещиите винтове, механизмите за привеждане в движение на носещия винт, механизмите за управление на носещия винт.

(2) Изпитания за максимално натоварване на системата за управление, включително и на управляващите повъхности;

(3) Експлоатационни изпитания на системата за управление;

(4) Изпитания за измерване на натоварването в полет;

(5) Изпитанване на спускане на колесника; и

(6) Всякакви други изпитания, изисквани за нови или необикновени проектни характеристики.
JAR 29.309 Design limitations

The following values and limitations must be

established to show compliance with the structural

requirements of this Subpart:

(a) The design maximum and design

minimum weights.

(b) The main rotor rpm ranges, power on and

power off.

(c) The maximum forward speeds for each

main rotor rpm within the ranges determined

under sub-paragraph (b) of this paragraph.

(d) The maximum rearward and sideward

flight speeds.

(e) The centre of gravity limits

corresponding to the limitations determined under

sub-paragraphs (b), (c) and (d) of this paragraph.

(f) The rotational speed ratios between each

powerplant and each connected rotating

component.

(g) The positive and negative limit

manoeuvring load factors.


JAR 29.309 Проектни ограничения
Следните стойности и ограничения трябва да се установят за доказване на съответствие с изискванията към конструкцията на настоящия подраздел:
(а) Максималното и минималното проектни тегла;
(b) Диапазоните на честота на въртене на носещия винт при наличие и отсъствие на мощност;
(с) Максималните постъпателни скорости за всички честоти на въртене на носещия винт в диапазоните, определени по смисъла на подпараграф (b) на настоящия параграф;
(d) Максималните скорости на полета назад и настрани.
(е)Ограниченията в положението н а центъра на тежестта , съответстващи на ограниченията, определени в подпараграфи (b), (с) и (d) на настоящия параграф.
(f) Коефициентите на ротация между всяка силова установка и всеки свързан въртящ се елемент.
(g)Границите на положителните и отрицателните коефициентите на натоварване при маневриране.


FLIGHT LOADS

JAR 29.321 General

(a) The flight load factor must be assumed to

act normal to the longitudinal axis of the

rotorcraft, and to be equal in magnitude and

opposite in direction to the rotorcraft inertia load

factor at the centre of gravity.

(b) Compliance with the flight load

requirements of this Subpart must be shown

(1) At each weight from the design

minimum weight to the design maximum

weight; and

(2) With any practical distribution of

disposable load within the operating limitations

in the Rotorcraft Flight Manual.
Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница