Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерванестраница5/20
Дата27.09.2016
Размер1.32 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА§ 1. По смисъла на наредбата:

1. „Средство за измерване“ е устройство или система с измервателни функции, които са в приложното поле на чл. 2.

2. „Възел“ е механично или електронно устройство, посочено в приложенията към чл. 9, ал. 1, което функционира независимо и съставя дадено средство за измерване заедно с други възли или средства за измерване, с които е съвместимо.

3. „Нормативен документ“ e документ, който съдържа технически спецификации, приети от Международната организация по законова метрология (OIМL) и публикувани в серия С на „Официален вестник“ на Европейските общности, заедно със списък на частите от тях, с които се осигурява презумпция за съответствие.

4. „Измервана величина“ е величина – обект на измерване.

5. „Влияеща величина“ е величина, която не е измерваната величина, но влияе върху резултата от измерване.

6. „Работни условия“ са стойностите на измерваната величина и на влияещите величини, които определят нормалните условия за работа на едно средство за измерване.

7. „Смущение“ е влияеща величина, чиято стойност е в границите, определени в съответното изискване, но е извън определените работни условия за средството за измерване.

8. „Критична стойност на изменение“ е стойността, при която изменението на резултата от измерване се счита за неприемливо.

9. „Материална мярка“ е устройство, предназначено да възпроизвежда или да дава без изменение по време на неговото използване една или повече известни стойности на дадена величина.

10. „Пряка продажба“ е търговска сделка, при която резултатът от измерване е основа за формиране на цената, която трябва да се плати; поне една от страните по сделката, свързана с измерване, е клиент или друга страна, която се нуждае от еквивалентно ниво на защита, и страните по сделката приемат резултата от измерването, извършено в това време и на това място.

11. „Климатичните условия на околната среда“ са условията, при които средството за измерване може да се използва.

12. „Водомер“ е средство за измерване, което запаметява и показва обема на чиста, студена и топла вода, преминаващ през измервателния преобразувател в условия на измерване.

13. „Разходомер за газ“ е средство за измерване, което запаметява и показва количеството газ (обем или маса), преминало през него.

14. „Коригиращо устройство за обем“ за целите на чл. 2, ал. 1, т. 2 е устройство, монтирано към един разходомер за газ, което автоматично преобразува измерваното количество газ при условията на измерване в количество при базови условия.

15. „Електромер за активна енергия“ е средство за измерване, което измерва консумираната активна електрическа енергия.

16. „Топломер“ е средство за измерване, компактно или съставено от възли (преобразувател на разход, двойка преобразуватели на температура и калкулатор), което измерва количеството топлина, която се отдава в една топлообменна верига посредством течност, наречена топлопренасяща течност (топлоносител).

17. „Измервателна система“ за целите на чл. 2, ал. 1, т. 5 е система, която включва разходомер и всички устройства, необходими за осигуряване на правилното измерване или предназначени да улесняват измервателните операции.

18. „Везна с автоматично действие“ е средство за измерване, което определя масата на един продукт без намесата на оператор и следва предварително определена програма за автоматична обработка на характеристиките му.

19. „Таксиметров апарат“ е устройство, което при работа заедно с генератор на сигнали представлява средство за измерване, измерва интервал от време и изчислява разстояние на базата на сигнал, подаван от генератора на сигнали за разстояние, изчислява и показва на дисплея таксата, която трябва да се заплати за дадено пътуване на основата на изчисленото разстояние и/или измерената продължителност на пътуването. Генераторът на сигнали за разстояние е извън обхвата на наредбата.

20. „Материални мерки за дължина“ са средства за измерване, включващи скали с деления, представени в единици за измерване на дължина.

21. „Материални мерки за вместимост“ са средства за измерване, които определят зададен обем течност (различен от фармацевтичен продукт), който се продава за непосредствена консумация.

22. „Газоанализатор на отработени газове от МПС“ е средство за измерване, което определя обемните части на компоненти на отработените газове от МПС с искрово запалване при определеното ниво на влажност на отработените газове.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 7, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите, транспонира изискванията на Директива 2004/22 ЕО и влиза в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

§ 3. Средствата за измерване по чл. 2, ал. 1, за които срокът на валидност на одобряването на типа по чл. 30, ал. 1 от Закона за измерванията не е изтекъл, могат да бъдат пускани на пазара и/или в действие до 30 октомври 2016 г. след извършване на първоначална проверка по реда на Наредбата за средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (обн., ДВ, бр. 98 от 2003 г.; изм., бр. 96 от 2005 г. и бр. 40 от 2006 г.).

§ 4. (Нов – ДВ, бр. 37 от 2007 г.) Средствата за измерване по чл. 2, ал. 1 могат да бъдат пускани на пазара и/или в действие до 30 октомври 2016 г., когато имат валиден сертификат за ЕИО одобрен тип и са маркирани с ЕИО знак за одобрен тип и знак за първоначална проверка в съответствие с изискванията на съответното хармонизирано европейско законодателство, в сила до 30 октомври 2006 г.


Приложение № 1


към чл. 9, ал. 1, т. 1

(Изм. - ДВ, бр. 98 от 2009 г., в сила от 11.12.2009 г.)


СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВОДОМЕРИ

 

1. Тези изисквания се прилагат към водомери, предназначени за измерване на обеми на чиста студена или топла вода, използвана за битова, търговска употреба и за употреба в леката промишленост.2. Производителят определя нормалните условия на работа за средството за измерване:

2.1. (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2009 г., в сила от 11.12.2009 г.) Обхват на разхода на водата. Стойностите за обхвата на разхода трябва да изпълняват следните условия:Q3/Q1 ≥ 10,където: Q3 (постоянният разход) е най-големият разход, при който водомерът работи задоволително при нормални условия на работа, т.е. при стабилни или преходни условия на потока.Q1 (минималният разход) – най-малкият разход, при който водомерът дава показания, които удовлетворяват изискванията относно максималните допустими грешки (МДГ).Q2/Q1 = 1,6,където: Q2 (преходният разход) е стойността на разхода, намираща се между постоянния и минималния разход, при която обхватът на разхода се разделя на две зони: „горна зона“ и „долна зона".

Всяка зона има характерна максимална допустима грешка.Q4/Q3 = 1,25,

където:


Q4 (разходът на пренатоварване) е най-големият разход, при който водомерът работи по задоволителен начин за кратък период от време без повреда.

До 1.01.2010 г. отношението Q2/Q1 може да бъде: 1,5; 2,5; 4 или 6,3.

2.2. Обхват на температурата на водата. Стойностите за обхвата на температурата трябва да изпълняват следните условия:

а) от 0,1 °C до най-малко 30 °C, или

б) от 30 °C до най-малко 90 °C.Водомерът може да е проектиран да работи извън двата обхвата.

2.3. Обхват на относително налягане на водата. Обхватът на относително налягане на водата е обхватът от 0,3 bar до най-малко 10 bar при постоянен разход Q3.

2.4. За източника на захранване. Номиналната стойност на променливотоковото захранване и/или границите на постояннотоковото захранване.

3. Максималната допустима грешка – положителна или отрицателна – зао беми, доставяни при разходи между преходния разход (Q2) (включително) и разхода на пренатоварване (Q4), е:

а) 2 % за вода с температура ≤ 30 °C;

б) 3 % за вода с температура > 30 °C.

4. Максималната допустима грешка – положителна или отрицателна – за обеми, доставяни при разходи между минималния разход (Q1) и преходния разход(Q2) (не се включва), е 5 % за вода при всяка температура.

5. Влиянието на дадено електромагнитно смущение върху един водомер трябва да бъде такова, че:

а) изменението на резултата от измерване да не е по-голямо от критичната стойност на изменението, както е определено в т. 7, или

б) показанието на резултата от измерване да не може да се интерпретира като валиден резултат, например моментно изменение да не може да се интерпретира, запаметява или предава като резултат от измерване.

6. След като е бил подложен на дадено електромагнитно смущение,водомерът трябва:

а) да възстановява работата си в рамките на максималната допустима грешка;

б) да има запазени всички функции на измерване;

в) да позволява възстановяване на всички данни от измерване, показани непосредствено преди смущението.7. Критичната стойност на изменението е по-малката от:

а) обема, съответстващ на половината от стойността на максималната допустима грешка в горната зона на измервания обем;

б) обема, съответстващ на максималната допустима грешка, отнасяща се за обема за една минута при постоянен разход Q3.

8. След провеждане на изпитване, при което се взема под внимание периодът от време, определен от производителя, трябва да са изпълнен следните критерии за устойчивост на водомерите:

8.1. Изменението на резултата от измерване след провеждане на изпитване за устойчивост, сравнен с резултата от първоначалното измерване, не трябва да надвишава:

а) 3 % при обем, измерван в интервал между Q1 (включително) и Q2 (не се включва) [Q1 ≤ Q < Q2];

б) 1,5 % при обем, измерван в интервал между Q2 (включително) и Q4(включително) [Q2 ≤ Q ≤ Q4].

8.2. Грешката на показанието за обема, измерен след преминаване на изпитването за устойчивост, не трябва да надвишава:

а) ± 6 % при обем, измерван в интервал между Q1 (включително) и Q2 (не се включва) [Q1 ≤ Q < Q2];

б) ± 2,5 % при обем, измерван в интервал между Q2 (включително) и Q4(включително), за водомери, предназначени за измерване на вода с температура между 0,1 °C и 30 °C [Q2 ≤ Q ≤ Q4];

в) ± 3,5 % при обем, измерван в интервал между Q2 (включително) и Q4(включително), за водомери, предназначени за измерване на вода с температура между 30 °C и 90 °C [Q2 ≤ Q ≤ Q4].9. Водомерът трябва да може да се монтира да работи във всяко положение, освен ако е отбелязано друго.

10. Производителят определя дали водомерът е проектиран да измерва обратен поток. Обемът на обратния поток трябва или да се изважда от общия обем, или да се записва отделно. Максималната допустима грешка за правия и за обратния поток трябва да е една и съща. Водомерите, които не са проектирани да измерват обратен поток, трябва да са в състояние да издържат случайно обръщане на потока без влошаване или изменение на метрологичните характеристики.

11. Измерваният обем трябва да се представя визуално в кубични метри.

12. При пускане в действие лицето, което доставя, или лицето, което е законово оправомощено да монтира средството за измерване, следва да определи обхвата от изискванията по т. 2.1, 2.2 и 2.3, като гарантира, че то е подходящо за точно измерване на консумацията, която е предвидена или се предвижда.

 


Каталог: naredbi
naredbi -> Правила за реда за ползване, стопаниване и управление на стадион "христо ботев" благоевград глава първа общи положения
naredbi -> Решение на Общинския съвет
naredbi -> Наредба №4 от 11 март 2011 Г. За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
naredbi -> Информация предоставена от българските спортни федерации
naredbi -> Първа общи положения ч
naredbi -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
naredbi -> Наредба №3 от 1 август 2008 Г. За нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите
naredbi -> Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница