Отчет за дейността на Върховния административен съд Нормативна дейност на Върховния административен съдстраница7/23
Дата22.08.2017
Размер4.23 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23

ЧЕТВЪРТО ОТДЕЛЕНИЕ

С Определение №14792/11.11.2013 г., постановено по адм.дело №13819/2013 г., образувано по жалба на Теменуга Янкова Стефанова против ПМС № 80 от 29.03.2013 година за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж /НПОС/ в частта му по пар.33, т.1.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от Теменуга Янкова Стефанова против Постановление на Министерския съвет № 80 от 29.03.2013 година за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж в частта му по пар.33, т.1.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 13819/2013 година на Върховния административен съд, четвърто отделение.


С Решение 0481/15.01.2014 г., постановено по адм.дело №2496/2013 г., образувано по жалба на "Ековалент"ЕООД с искане за отмяна на Наредба №2 от 22.01.2013година за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, издадена от МОСВ , обнародвана в ДВ бр.10 /05.02.2013 г. в сила от същата дата.

ОТМЕНЯ Наредба №2 от 22.01.2013година за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, издадена от МОСВ , обнародвана в ДВ бр.10 /05.02.2013 г.

С Определение №516/15.01.2014 г., постановено по адм.дело №8557/2013 г., образувано по жалба на Пеню Иванов Пенев от гр.София, с която оспорва разпоредбите на Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с постановление на Министерския съвет № 83 от 26.04.2010 г., обн. ДВ, бр.34 от 4 май 2010 г., с посочена в нея като последна редакция на ДВ, бр.5 от 14 януари 2011 г., като противоречащи на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, Конституция на Република България и Закон за защита от дискриминация.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Пеню Иванов Пенев от гр.София против Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с постановление на Министерския съвет № 83 от 26.04.2010 г.,обн. ДВ, бр.34 от 4 май 2010 г., изм. ДВ, бр.5 от 14 януари 2011 г., изм. ДВ, бр.41 от 31 май 2011 г.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 8557 по описа за 2013 г. на Върховния административен съд, четвърто отделение.

С Определение №16125/04.12.2013 г., постановено по адм. дело №8555/2013 г., образувано по жалба на Галентин Пламенов Грозев от гр. София, срещу заповед № з-17003/28.12.2012 г. издадена от директора на СДВР.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от Галентин Пламенов Грозев.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 8555/2013 г. на Върховния административен съд, четвърто отделение.

С Решение №3236/07.03.2013 г., постановено по адм. дело №10676/2012 г., образувано по жалба на “АЛФА РОМЕО”ООД, представлявано от управителя Ромео Димитров Ценков срещу Наредба № 34 от 6 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници, издадената от министъра на транспорта и съобщенията ( ДВ, бр. 109 от 14.12.1999 г., в сила от 14.12.1999 г., изм. и доп., бр. 50 от 20.06.2000 г., бр. 95 от 21.11.2000 г., бр. 30 от 22.03.2002 г., в сила от 22.03.2002 г., изм., бр. 107 от 9.12.2003 г., изм. и доп., бр. 29 от 9.04.2004 г., в сила от 9.04.2004 г., изм., бр. 111 от 21.12.2004 г., бр. 23 от 18.03.2005 г.; изм. с Решение № 6388 от 6.07.2005 г. на ВАС на РБ - бр. 58 от 15.07.2005 г., в сила от 15.07.2005 г.; изм., бр. 46 от 6.06.2006 г., изм. и доп., бр. 99 от 8.12.2006 г., бр. 103 от 7.12.2007 г., бр. 73 от 20.09.2011 г., изм., бр. 13 от 14.02.2012 г., доп., бр. 69 от 11.09.2012 г., в сила от 12.12.2012 г.) с искане за отмяна на чл.21, ал.1 - "Лекият таксиметров автомобил трябва да отговаря на следните изисквания": в частта по т.3 - " да има най-малко 4 врати".ОТХВЪРЛЯ жалбата на “АЛФА РОМЕО”ООД, гр.София срещу Наредба № 34 от 6 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници, издадената от министъра на транспорта и съобщенията, за отмяна на чл. 21, ал. 1 - "Лекият таксиметров автомобил трябва да отговаря на следните изисквания", в частта по т.3 - " да има най-малко 4 врати".

С Решение №7950/10.06.2013 г., постановено по адм. дело №8272/2012 г., образувано по жалба на Росен Николов Марков съдържаща искане за прогласяване нищожността на чл. 247а от Правилника за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи /ППЗМВР/.ОТХВЪРЛЯ жалбата на Росен Николов Марков, против чл. 247а от Правилника за прилагане на Закона за Министерство на вътрешните работи, като неоснователна.
С Определение №3141/05.03.2013 г., постановено по адм. дело №1629/2013 г., образувано по жалба на „ВЕЦ СВОГЕ” АД, представлявано от Пламен Дилков Дилков, в качеството му на изпълнителен директор, против решение по протокол № 1 от 09.01.2013 г. на Министерски съвет (МС) в частта му по т. 38, с която е приет Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от „ВЕЦ СВОГЕ” АД, представлявано от Пламен Дилков Дилков, в качеството му на изпълнителен директор, против решение по протокол № 1 от 09.01.2013 г. на Министерски съвет (МС) в частта му по т. 38, с която е приет Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1629/2013 г. на Върховния административен съд, Четвърто отделение.

С Определение №11716/17.09.203 г., постановено по адм. дело №12503/2013 г., образувано по жалба на ”Алфатекс – Л” ЕАД на разпоредбите на т.3.6, т.3.7 и т.4.12.1 от Приложение № 2 към чл. 23 от Наредба № 8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, издадена от министъра на околната среда и водите.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорване от ”Алфатекс – Л” ЕАД на разпоредбите на т.3.6, т.3.7 и т.4.12.1 от Приложение № 2 към чл. 23 от наредба № 8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, издадена от министъра на околната среда и водите.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 12503/2013 г.ОСМО ОТДЕЛЕНИЕ

С Решение №7601/04.06.2013 г., постановено по адм.дело №13794/2012 г.,образувано е по жалба на Росен Боянов Атанасов, на разпоредбите на чл. 230, ал.2, т.4 от Правилник за прилагане на Закона за министерството на вътрешните работи /ППЗМВР/, приет с Постановление на МС на РБ, № 126 от 02.06.2006 г. /обн. ДВ. бр.47 от 9 юни 2006 г./.

ОТХВЪРЛЯ оспорването на Росен Боянов Атанасов, на разпоредбите на чл. 230 ал.2,т.4, от Правилник за прилагане на Закона за министерството на вътрешните работи /ППЗМВР/, приет с Постановление на МС на РБ, № 126 от 02.06.2006 г. обн. ДВ, бр.47 от 9 юни 2006 г.

С Решение №10965/18.07.2013 г., постановено по адм.дело №3598/2012 г., образувано по жалба на арх. Юлиян Димитров Македонски и на арх. Евгени Ивайлов Велев срещу подзаконов нормативен акт – разпоредбите на чл.62, ал.3, т.1, т.3 (частично) и т.4 от Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Към оспорването по реда на чл.189, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс са се присъединили мл.адв. Благой Христов Златанов от гр.Велико Търново, ул. "Христо Смирненски" №5; и Георги Владимиров Шумаков с адрес пощ.станция 1330, пощ.кутия 34.ОТМЕНЯ частично чл.62, ал.3, т.3 от Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, в частта относно думите "от всички страни".

ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на арх. Юлиян Димитров Македонски и на арх. Евгени Ивайлов Велев на мл.адв. Благой Христов Златанов от гр.Велико Търново и на Георги Владимиров Шумаков с адрес пощ.станция 1330, пощ.кутия 34, в останалата й част, срещу чл.62, ал.3, т.1 и т.4 Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Решението да бъде обнародвано в "Държавен вестник" след влизането му в сила.


С Определение №926/23.01.2014 г., постановено по адм.дело №4912/2013 г., образувано е по жалба на „Фармкомерс Ихтиман” ООД, гр. Ихтиман, представлявано от управителя Андон Дончев срещу чл. 15, ал. 3 и ал. 4, чл. 25, ал. 2 и чл. 15, ал. 2 от Приложение 3 /”Образец на типов договор”/ – неразделна част от Условия и ред за сключване на индивидуални договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 5, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, съгласувани между Националната здравноосигурителна каса и Българският фармацевтичен съюз на основание чл. 45, ал. ал. 15 от Закона за здравното осигуряване.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на „Фармкомерс Ихтиман” ООД, гр. Ихтиман, представлявано от управителя Андон Дончев срещу чл. 15, ал. 3 и ал. 4, чл. 25, ал. 2 и чл. 15, ал. 2 от Приложение 3 /”Образец на типов договор”/ – неразделна част от Условия и ред за сключване на индивидуални договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 5, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, съгласувани между Националната здравноосигурителна каса и Българският фармацевтичен съюз на основание чл. 45, ал. ал. 15 от Закона за здравното осигуряване.

ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

С Определение №10863/17.07.2013 г., постановено по адм. дело №4913/2013 г., образувано по жалба на Сдружение с нестопанска цел "Синдикална федерация на служителите в МВР" и от Илия Димитров Кузманов, срещу заповед ре г. № з-17 003/28.12.2012 г. на директора на СДВР.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата подадена от Сдружение с нестопанска цел "Синдикална федерация на служителите в МВР" и от Илия Димитров Кузманов, срещу заповед ре г. № з-17 003/28.12.2012 г. на директора на СДВР.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 4913/2013 г. на Върховния административен съд, осмо отделение.

ВТОРА КОЛЕГИЯ

ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ

С Решение №8844/18.06.2013 г., постановено по адм.дело №15320/2012 г.,образувано по жалба на „Финанс Инженеринг” АД със седалище и адрес на управление гр.Търговище, ул. „Никола Петков” № 6 и "ИЗИПЕЙ" АД срещу Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС) на Министерски съвет приета с ПМС № 30/2000 г. Претендира се нищожност на разпоредбите на чл. 57, 58, 59, 63, 92 и 93 НПОС и алтернативно незаконосъобразност на разпоредбите на чл. 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 66, 92 и 93 НПОС.

ОТХВЪРЛЯ оспорването по Финанс Инженеринг” АД и "Изипей" АД срещу Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж на Министерски съвет приета с ПМС № 30/2000 г. в частта досежно отмяната на разпоредбите на чл. 57, 58, 59, 63, 92 , 93 като нищожни, както и в частта й досежно чл. 50,51,52, 54, 55,56, 57, чл. 58, чл. 59, 63, 66, 92 и 93 като незаконосъобразни.

С Решение №2480/20.02.2013 г., постановено по адм. дело №7784/2012 г.,образувано по две жалби от: 1/ Сдружение с нестопанска цел "Синдикална федерация на служителите в МВР", със седалище и адрес на управление - гр.София, представлявано от Илия Хрисимов и Илия Кузманов, зам.председатели на УС, чрез пълномощника му - адв.Дора Райчинова и 2/ Людмила Спасова Иванова, като служител на Граничен полицейски участък - гр. Трън при РДГП-Драгоман, чрез пълномощника й - адв.Юлия Благоева, и двете против ПМС №86/2010 г. за заплатите на военнослужещите и цивилните служители по ЗОВСРБ и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение по ЗМВР /обн. ДВ, бр.36/2010 г., изм. и доп. бр.50,68 и 93/2011 г., изм. бр.27/03.04.2012 г., в сила от 01.01.2012 г./, в частта му, с която се определят размерите на месечните заплати като минимум и максимум за лица, работещи по трудово правоотношение в МВР и алтернативно по отношение разпоредбите на чл.2, ал.11 и т.12 от Приложение №12 към него, представляващо Таблица за размера на минималните и максималните основни месечни заплати на лицата, работещи по трудово правоотношение в МВР, както и чл.4, ал.2 от това Постановление.

ОТМЕНЯ т.12, Раздел VІІ "Неквалифицирани работници; чистачи и пазачи" от Приложение №12 към чл.2, ал.11 от ПМС №86/2010 г. за заплатите на военнослужещите и цивилните служители по ЗОВСРБ и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение по ЗМВР / изм.ДВ, бр.27/2012 г., в сила от 1.1.2012 г./, в частта на посочения размер минимална основна месечна заплата от 1.1.2012 г., от "281 лева" и от 1.05.2012 г. също такъв размер от "292 лева".

ОТМЕНЯ разпоредбата на чл.4, ал.2 от ПМС №86/2010 г. за заплатите на военнослужещите и цивилните служители по ЗОВСРБ и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение по ЗМВР /изм.ДВ, бр.27/2012 г., в сила от 1.1.2012 г./, в частта на израза " не може да бъде по-малка от 230 лева".

С Решение №7962/10.06.2013 г., постановено по адм.дело №1140/2013 г., образувано по жалба на Цветан Иванов Дичев, от гр.София, против разпоредбата на чл.11, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове /ППЗУПГМЖСВ/ - изм. ДВ, бр.61/28.07.1994 г., приета с Постановление на Министерски съвет /ПМС/ №135/19.07.1994 г. за изменение и допълнение на ППЗУПГМЖСВ /обн. ДВ, бр.87/1992 г., изм.и доп., бр.102/1992 г., бр.5 и бр.10 от 1993 г./.

ОТХВЪРЛЯ оспорването на Цветан Иванов Дичев от гр.София, за обявяване нищожност и отмяна на разпоредбата на чл.11, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове, приета с Постановление на Министерски съвет №135/19.07.1994 г. за изменение и допълнение на ППЗУПГМЖСВ /обн. ДВ, бр.87/1992 г., изм.и доп., бр.102/1992 г., бр.5 и бр.10 от 1993 г./, като постановена в нарушение на чл.16, ал.1 от ЗНА и в противоречие на чл.7, ал.4 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове /ДВ, бр.100/2008 г./

С Решение №9832/01.07.2013 г., постановено по адм.дело №2939/2013 г.,образувано е по жалба на Българския лекарски съюз (БЛС) на Постановление № 353 на МС от 27.12.2012 г. за приемане на методики за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал.2,т.2 от Закона за здравното осигуряване, обн. ДВ, бр. 2 от 08.01.2013 г., в сила от 01.01.2013 г.

ОТМЕНЯ Постановление № 353 на Министерския съвет на Република България от 27.12.2012 г. за приемане на методики за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал.2,т.2 от Закона за здравното осигуряване, Обн. ДВ, бр. 2 от 08.01.2013 г., в сила от 01.01.2013 г.

С Решение №8660/17.06.2013 г., постановено по адм.дело №10332/2012 г., образувано по жалба Теодора Георгиева Георгиева - Дачева срещу разпоредбата на чл. 3, ал. 1, изречение последно от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ, наредбата) на Министерския съвет на Република България.

ОБЯВЯВА за нищожна разпоредбата на чл. 3, ал. 1, изречение последно от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица на Министерския съвет на Република България.

С Решение №1915/11.02.2013 г., постановено по адм. дело №12943/2012 г., образувано по жалба на Иван Господинов Иванов против чл.10, ал. 5 и чл.10, ал. 6, т. 2 от Наредба № Із -2815 от 7.11.2011 г. за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и /или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, издадена от министъра на вътрешните работи, обн., ДВ, бр. 91 от 18.11.2011 г., в сила от 18.11.2011 г., изм. и доп., бр.11 от 7.02.2012 г., в сила от 7.02.212 г.

ОТХВЪРЛЯ оспорването на Иван Господинов Иванов срещу чл.10, ал. 5 и чл.10 ал. 6, т. 2 от Наредба № Із - 2815 от 7.11.2011 г. за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и /или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, издадена от министъра на вътрешните работи, обн., ДВ, бр. 91 от 18.11.2011 г., в сила от 18.11.2011 г., изм. и доп., бр.11 от 7.02.2012 г., в сила от 7.02.2012 г.


С Решение №7431/31.05.2013 г., постановено по адм. дело №1668/2013 г., образувано по жалба на "Бурденис - 93" ООД, "Веникс - БГ" ЕООД, "Вланел" ЕООД, "Гала - М" ООД, ЕТ " Гетико" - Галин Вичев, "Гивис" ООД, ЕМ ВИ ЕМ - 3" ООД, "Екватор " ЕООД, "Нанюк Интернешенъл" ООД, "Прима Фуудс" АД, "Риал България "ООД, ЕТ "Слави Динев", "Танева " ЕООД", "Тони- Кас" ООД, "Търговско дружество Момчеви и сие" ООД, "Хелиос 2002" ООД, "Чикън Груп" ООД, "Щерн енд Ко и груп" ЕООД и Асоциация на месопреработвателите в България срещу Наредба за изменение и допълнение (обн., ДВ, бр.91 от 20.11.2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) на Наредба №32 от 23.03.2006 г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на месо и черен дроб от домашни птици ( обн., ДВ, бр.29 от 2006 г., попр., бр.30 от 2006 г., изм. и доп., бр.60 от 2010 г., бр.40 и бр.52 от 2011 г.).

ОТХВЪРЛЯ оспорването на "Бурденис - 93" ООД, "Веникс - БГ" ЕООД, "Вланел" ЕООД, "Гала- М" ООД, ЕТ "Гетико-Галин Вичев", "Гивис" ООД, Ем Ви Ем - З" ООД, "Екватор" ЕООД, "Нанюк Интернешенъл" ООД, "Прима Фуудс" АД, "Риал България " ООД, ЕТ "Слави Данев", "Танева ЕООД, "Тони - Кас" ООД, "Търговско дружество Момчеви и Сие" ООД, "Хелиос 2002" ООД, "Щерн енд Ко Груп" ЕООД, "Чикън Груп" ООД и Асоциация на месопреработвателите в България срещу Наредба за изменение и допълнение (обн.,ДВ, бр.91 от 20.11.2012 г., в сила от 20.11.2012 г.) на Наредба №32/23.03.2006 г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на месо и черен дроб от домашни птици (обн.,ДВ,бр.29 от 2006, изм. и доп., бр.60 от 2010 ., изм. и доп. бр.40, бр.52 от 2011 г.).

С Решение №14576/06.11.2013 г., постановено по адм. дело №7810/2013 г., образувано по жалба на "Галина Агро" ЕООД, с искане за отмяна на чл. 3, ал. 1 от Наредба № 7 от 23.06.2011 г. за условията и реда за прилагане на извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на зеленчуците /наричана по-долу наредбата/, обн., ДВ бр. 49 от 28.06.2011 г., в сила от същата дата, доп., бр. 78 от 07.10.2011. Жалбоподателят твърди, че оспореният подзаконов нормативен акт е незаконосъобразен като издаден в несъответствие на чл. 8, пар. 4 от РЕГЛАМЕНТ /ЕС/ № 585/2011 г. от 17.06.2011 г. за определяне временни извънредни мерки за подпомагане на сектора на плодове и зеленчуци, като се иска отмяна на наредбата в оспорената й част.

ОТМЕНЯ чл. 3, ал. 1 от Наредба № 7 от 23.06.2011 г. за условията и реда за прилагане на извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на зеленчуците, обн., ДВ бр. 49 от 28.06.2011 г., в сила отсъщата дата, доп., бр. 78/07.10.2011, по жалба на "Галина Агро" ЕООД

На основание чл. 194 от АПК след влизане в сила на решението в сила, същото да се обнародва в Държавен вестник.

ПЕТО ОТДЕЛЕНИЕ

С Решение №11225/01.08.2013 г., постановено по адм.дело №49/2013 г.,образувано е по жалба на „Витафарм Ихтиман” ЕООД, с искане за прогласяване нищожността в цялост на Условия и ред за сключване на индивидуални договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по 262, ал. 5, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина /ЗЛПХМ/, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, съгласувани между Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/ и Българският фармацевтичен съюз /БФС/ на основание чл. 45, ал. ал. 15 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/ - /по надолу „Условията”/. Алтернативно се иска отмяна, отнасяща се до чл. 15, ал. 3 и ал. 4, чл. 25, ал. 2 и чл. 15, ал. 2 от Приложение 3 /”Образец на типов договор”/, представляващ неразделна част от Условията.ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТ на Условия и ред за сключване на индивидуални договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по 262, ал. 5, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, съгласувани между Националната здравноосигурителна каса и Български фармацевтичен съюз на основание чл. 45, ал. 15 от Закона за здравното осигуряване.

С Определение №11613/16.09.2013 г., постановено по адм.дело №1606/2013 г.,образувано е по жалба на Искра Георгиева Славова, подадена чрез процесуален представител адв. Георгиева, срещу Методика за оценяване на изпълнението на длъжността от държавните служители в Министерството на вътрешните работи (Методика/та) и заповед № 1з-1831/10.10.2006 г. на министъра на вътрешните работи, с която е утвърдена Методиката.ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Искра Георгиева Славова против Методика за оценяване на изпълнението на длъжността от държавните служители в МВР и заповед за утвърждаването й.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1606/2013 г. по описа на Върховния административен съд, Пето отделение.

С Решение №13636/21.10.2013 г., постановено по адм.дело №5822/2013 г., образувано е по жалба на Полина Златкова Златева-Хемпел, подадена чрез процесуален представител, против заповед № Із-455 от 01.03.2013 г. на министъра на вътрешните работи, с която са утвърдени Правила за изплащане на еднократно обезщетение на държавни служители в МВР за претърпяна телесна повреда и за загинали държавни служители при или по повод изпълнение на служебни задължения.ОБЯВЯВА по жалбата на Полина Златкова Златева-Хемпел нищожността на заповед № Із-455 от 01.03.2013 г. на министъра на вътрешните работи и утвърдените с нея Правила за изплащане на еднократно обезщетение на държавни служители в МВР за претърпяна телесна повреда и за загинали държавни служители при или по повод изпълнение на служебни задължения.

С Решение №11014/22.07.2013 г., постановено по адм.дело №5218/2013 г.,образувано е по жалба на „Градев спортс”ЕООД от гр. София, с искане за прогласяване нищожността на целия Правилник за статута и трансферите на футболистите ; както и за материална незаконосъобразност на част от разпоредбите му, а именно: на чл. 16, ал.2 ;чл.27,ал.3; чл.19,ал.3;чл.21;чл.23-37 ;чл.38-40;чл.41-46 от Правилника за статута и трансферите на футболистите (наричан по-долу "Правилника"),приет от ИК на БФС на 21.05.2012 г.ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТ на Правилник за статута и трансферите на футболистите в системата на Българския футболен съюз за сезон 2012-2013 г., приет въз основа на решение по протокол № 2/21.05.2012 г. на БФС.
С Решение №4484/01.04.2013 г., постановено по адм.дело №12944/2012 г., образувано е по жалба на „Млечни продукти Тракия” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Хасково, представлявано от Господин Вакрилов Димитров, подадена чрез процесуален представител, и присъединените жалби на Сдружение „Национална асоциация на млекопреработвателите в България”, със седалище и адрес на управление гр.София, представлявано от Диляна Желязкова Славова, подадена чрез процесуален представител, на „Кодап” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.София, представлявано от управителя Георги Иванов Гановски, и на „Българско сирене” АД, със седалище и адрес на управление гр. Харманли, представлявано от Христо Василев Овчаров, против Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти, приета с ПМС № 119 от 19.06.2012 г., обн. в ДВ, бр. 48/2012 г. (Наредбата).

ОТМЕНЯ Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти, приета с ПМС № 119 от 19.06.2012 г., обн. в ДВ, бр. 48/2012 г.

С Решение №17390/20.12.2013 г., постановено по адм.дело №11970/2013 г., образувано е по жалба на „Титаник Превентинг” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна срещу чл. 5 от Наредба № 24 от 02.12.2002 г за условията и реда за обучение за оказване на първа долекарска помощ от водачи на моторни превозни средства (Наредбата).

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница