Отправят т ъ р г о в о п р е д л о ж е н и е


Източници на използваната при Обосновката на цената информациястраница5/16
Дата07.10.2016
Размер1.62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

2.3. Източници на използваната при Обосновката на цената информация.Информацията, използвана при изготвяне на Обосновката на цената е на базата на годишни одитирани индивидуални финансови отчети на Дружеството за 2009, 2010 г., и 2011 г., междинен финансов отчет към 31.10.2012 г., както и годишни одитирани индивидуални финансови отчети на дружествата аналози за 2009 г., 2010 г. и 2011 г., публично достъпна информация от сайта на БФБ – София АД (www.bse-sofia.bg), както и други източници, посочени на съответните места в Обосновката на цената.

2.4. Финансиране на покупката на акциите.Търговият предложител ще финансира изпълнението на сделките, сключени в резултат на приемане на настоящето търгово предложение със собствени и със заемни средства.

Наличието на средства за финансирането на сделките по търговото предложение се потвърждава от Таньо Димитров Танев с удостоверение, издадено от „Креди Агрикол България” ЕАД-офис Плевен, от което е видно, че същия разполага със собствени средства в размер на 70 000 (седемдесет хиляди) лв. по посочената банкова сметка.

Наличието на средства за финансирането на сделките по търговото предложение се потвърждава от Любомир Георгиев Любенов с удостоверение, издадено от „Интернешънъл Асет Банк” АД - клон Кюстендил, от което е видно, че същия разполага със заемни средства, под формата на кредит до 70 000 (седемдесет хиляди) лв. по посочената банкова сметка.

Всеки един от Търговите предложители ще придобие такъв брой акции, който представлява половината от акциите приели търговото предложение. В случай, че търговото предложение е прието от лица с нечетен брой акции, Търговият предложител Таньо Танев ще придобие такъв брой акции, който е равен на броя на акциите придобити от Търговия предложител Любомир Мирчев плюс една акция. Например, в случай че всички акционери, до които е отправено Търговото предложение, приемат същото, всеки един от Търговите предложители ще придобие по 3 360 (три хиляди триста и шестдесет) бр. акции. В случай че Търговото предложение бъде прието от акционери с общо 6 719 (шест хиляди седемстотин и деветнадесет) бр. акции (от общо 6 720 бр. – предмет на настоящото Търгово предложение), Любомир Мирчев ще придобие 3 359 (три хиляди триста петдесет и девет) бр. акции, а Таньо Танев ще придобие 3 360 (три хиляди триста и шестдесет) бр. акции.

ІІІ. СИСТЕМАТИЗИРАНА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО.Систематизираната финансова информация за „Джерман – София” АД, изчислена на база годишните одитирани финансови отчети за 2009 г., 2010 г. и 2011 г., както и от неодитирания междинен финансов отчет към 31.10.2012 г. г. е представена в таблицата:
Табл. 6
Систематизирана финансова информация на „Джерман – София” АД

за периода 2009 – 31.10.2012 г.
Показатели (в хил.лв.)

2009

2010

2011

31.10.2012

1

Нетни приходи от продажби

11

18

345

14

2

Приходи от лихви

6

6

2

0

3

Общо приходи от дейността

17

24

347

14

4

Разходи по икономически елементи

39

1069

315

23

5

Печалба от дейността

-22

-1045

32

-9

6

Печалба преди лихви и данъци

-22

-1045

32

-9

7

Разходи за лихви

0

0

0

0

8

Печалба преди данъци

-22

-1045

32

-9

9

Нетен резултат

-22

-1045

29

-9

10

Aмортизации

5

66

7

5

11

ДМА

32

10

170

175

12

Краткотрайни активи

155

161

26

249

13

Краткосрочни вземания

153

160

25

245

14

Парични средства

2

1

1

4

15

Общо активи

2089

1059

1101

1329

16

Основен капитал

296

296

296

545

17

Собствен капитал

2089

1044

1073

1313

18

Дългосрочни банкови задължения

 

 

 

 

19

Общо дългосрочни задължения

0

0

0

3

20

Краткосрочни задължения

0

15

28

13

21

Брой акции (номинал на 1акция = 7 лв.)

42258

42258

42258

77858

22

Общо активи на акция (лв.)

49.43

25.06

26.05

17.07

23

Паричен поток от оперативна дейност

2

-1

44

-17

 

 

 

 

 

 

 

Коефициенти за ликвидност и обръщаемост

2009

2010

2011

31.10.2012

 

Коефициент на обща ликвидност 12/20

-

10.733

0.929

19.154

 

Коефициент на бърза ликвидност (14+13)/20

-

10.733

0.929

19.154

 

Коефициент на незабавна ликвидност 14/20

-

0.067

0.036

0.308

 

Обръщаемост на вземанията в дни 13*365/3

3 285

2 433

26

6 388

 

Обръщаемост на задълженията в дни 20*365/3

-

228

29

339

 

Обръщаемост на активите в дни 1*365/15

2.97

8.27

115.04

3.84

 

 

 

 

 

 

 

Коефициенти за оперативна ефективност

2009

2010

2011

31.10.2012

 

Коефициент на обръщаемост на ДМА

0.319

0.857

3.833

0.081

 

Коефициент на обръщаемост на активите

0.005

0.011

0.319

0.012

 

Коефициент на оборотния капитал спрямо продажбите (12-20)/1

14.091

8.111

- 0.006

16.857

 

 

 

 

 

 

 

Коефициенти за рентабилност

2009

2010

2011

31.10.2012

 

Рентабилност на брутната печалба 5/1

- 2.00

- 58.06

0.09

- 0.64

 

Рентабилност на приходите от продажби 9/1

- 2.00

- 58.06

0.08

- 0.64

 

Basic Earning Power 6/15

- 0.01

- 0.99

0.03

- 0.01

 

Нетен лихвен марж 2/15

0.003

0.006

0.002

-

 

Използване на капитала 17/15

1.000

0.986

0.975

0.988

 

Възвръщаемост на активите 9/15

- 0.011

- 0.987

0.026

- 0.007

 

Възвръщаемост на собствения капитал

0.005

- 0.667

0.027

- 0.008

 

Паричен поток от оперативна дейност / пасиви 23/(15-17)

-

- 0.067

1.571

- 1.063

 

 

 

 

 

 

 

Коефициенти на финансова автономност

2009

2010

2011

31.10.2012

 

Общо задължения / Общо активи (19+20)/15

-

0.01

0.03

0.01

 

Дългосрочни задължения / Общо активи 18/15

-

-

-

-

 

Ливъридж (19+20)/17

-

0.014

0.026

0.012

 

Гиьринг 19/17

-

-

-

0.002

 

Коефициент на финансова автономност 17/(19+20)

-

69.600

38.321

82.063

 

Коефициент на покритие на лихвите

 


 

Финансов ливъридж 6/8

1.00

1.00

1.00

1.00

 

(Печалба + Амортизация) / дългосрочни задължения (9+10)/19

-

-

-

- 1.333

 

 

 

 

 

 

 

Коефициенти за обръщаемост на вземанията и задълженията

2009

2010

2011

31.10.2012

 

Обръщаемост на вземанията в дни (13*365)/3

3 285

2 433

26

6 388

 

Обръщаемост на задълженията в дни ((19+20)*365)/3

-

228

29

417

 

 

 

 

 

 

 

Коефициенти за една акция

2009

2010

2011

31.10.2012

 

Продажби на акция 1/21

0.260

0.426

8.164

0.180

 

Печалба от дейността на акция 5/21

- 0.521

- 24.729

0.757

- 0.116

 

Нетна печалба на акция 9/21

- 0.521

- 24.729

0.686

- 0.116

 

Балансова стойност на акция 17/21

49.434

24.705

25.392

16.864

 

 

 

Коефициенти на развитие

2009

2010

2011

31.10.2012

 

Темп на ръст на активите
- 49.31

3.97

20.71

 

Темп на ръст на продажбите
63.64

1816.67

-95.94

 

Темп на нетната печалба на една акция

n/a

n/a

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

 

Пазарни коефициенти

2009

2010

2011

31.10.2012

 

цена на акция /собствен капитал (P/B)

n/a

n/a

n/a

n/a

 

цена на акция /приходи от продажби (P/S) 22/1

n/a

n/a

n/a

n/a


Източник: Годишни одитирани финансови отчети за 2009 г., 2010 г. и 2011 г., както и неодитиран междинен финансов отчет към 31.10.2012 г.

Предходните финансови резултати не могат да се считат за непременно показателни за бъдещите финансови резултати на дружеството и резултатите от междинните периоди не могат да се считат за непременно показателни за годишните финансови резултати.Каталог: uploads -> assets
assets -> 143 основно училище “георги бенковски”; град софия район “подуяне”; улица “тодорини кукли” №9
assets -> 143 основно училище "георги бенковски"; град софия
assets -> Сцена раковина 16h : djforceMan / dj кирил Мелконов
assets -> Програма на училищни прожекции във Фестивален и конгресен център, Кафе-театър Януари-Юни 2011 Дата
assets -> Vous avez la possibilité de vous inscrire aux examens du delf et du dalf et du delf juniors sans vous déplacer
assets -> Джерман – софия”ад документ за предлаганите ценни книжа част III от проспекта за първично
assets -> Пълномощно – образец


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница