Отправят т ъ р г о в о п р е д л о ж е н и е


IV.НАМЕРЕНИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАНОВЕ НА ТЪРГОВИЯ ПРЕДЛОЖИТЕЛ ОТНОСНО БЪДЕЩАТА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО И НА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯстраница6/16
Дата07.10.2016
Размер1.62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

IV.НАМЕРЕНИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАНОВЕ НА ТЪРГОВИЯ ПРЕДЛОЖИТЕЛ ОТНОСНО БЪДЕЩАТА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО И НА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ.

4.1. Намерения относно преобразуване, прекратяване, промени в капитала, основна дейност и финансова стратегия, промени в управителните органи и персонала, дивидентна политика.Търговият предложител не възнамерява да извършва преобразуване или прекратяване на „Джерман –София” АД.

Търговият предложител не възнамерява да извършва промени в капитала на „Джерман –София” АД в срок до една година от сключването на сделката по Търговото предложение.

През текущата и следващите финансови години се предвижда запазване на основния предмет на дейност на „Джерман –София” АД - отдаване под наем на движими и недвижими вещи, производство на брашна, изкупуване, съхранение и заготовка на зърнени храни, транспортна и търговска дейност в страната и чужбина и други, незабранени от закона търговски сделки.

Стратегията на „Джерман –София” АД е насочена към оптимизиране на разходите в резултат на извършените инвестиции и планираните такива за прогнозния период и постигане на ръст на приходите.В срок от една година от извършването на сделката, търговият предложител не възнамерява да извършва промени в състава на управителните органи и персонала.

За финансовите 2009 и 2010 г. Дружеството реализира отрицателен финансов резултат. За 2011 г. „Джерман –София” АД отчита печалба в размер на 29 хил. лв. През 2012 г. е взето решение да не се разпределя дивидент за 2011 г.
4.2. Стратегически планове на Предложителя за бъдещото си развитие и развитието на „Джерман –София” АД.
4.2.1. Резюме.Предвид основния предмет на дейност на Дружеството – отдаване под наем на складови площи, стратегическите планове на Предложителя за бъдещото развитие на „Джерман –София” АД са насочени към развитие на наличната складова база и за инвестиции в машини, оборудване и транспортни средства.

Прогнозираните ръстове в дейността на Дружеството, описани в настоящето търгово предложение са базирани на инвестиции, финансирани от приходи от продажби и от увеличение капитала на „Джерман –София” АД.

Общата стратегия на предложителя не предвижда съществени промени в настоящето управление на „Джерман –София” АД.

Търговият предложител не очаква настоящето търгово предложение да окаже въздействие върху мястото на дейност на „Джерман –София” АД.

В стратегията на предложителя не могат да бъдат дефинирани фази.


4.2.2. Описание на ключовите моменти на стратегическия план.
Поради характера на основната дейност извършвана от „Джерман-София” АД - отдаване под наем на недвижимо имущество и производство на продукция, продажбите към настоящия момент се реализират на територията на страната.

Главните пазари, на които се конкурира „Джерман-София” АД са пазарът на отдаване под наем на промишлени имоти и пазарът на производството на брашно.Стратегическият план на предложителя е свързан с модернизиране на наличната складова база и с инвестиции в дълготрайни материални активи. Бъдещите планове включват и продължаване отдаването под наем на зърнохранилищата, които са основния актив на „Джерман – София” АД.

Търговият предложител ще следи за развитието на пазарната конюнктура и при наличие на предпоставки за ефективно производство ще започне да произвежда продукция за собствена сметка.
4.2.3. Необходими ресурси за реализация (персонал, технология, финанси и тяхното осигуряване).
Персонал - През 2009 г., 2010 г. и 2011 г. както и към 31.10.2012 г. Дружеството не е извършвало производствена дейност и не е имало наети лица по трудово правоотношение. Търговият предложител не предвижда разходи за персонал през следващите 5 години.

Технология – Поради засилената конкуренция и технологията предназначена за големи обеми от продукция, Дружеството не оперира самостоятелно със своите активи.

Търговият предложител планира през 2013 г. закупуване на нови дълготрайни материални активи, както следва:Табл.7

Прогноза за капиталови разходи


Инвестиции - 2013 г.

стойност (лв.)

силози

169 000

машини и оборудване

50 000

транспортни средства

10 000

стопански инвентар

9 000

общо:

238 000

Финансиране – Основните използвани и потенциални източници за финансиране дейността на „Джерман-София” АД са:


  • Приходи от продажби (приходи от наеми, получени от отдадени под наем собствени активи);

  • Приходи от продажба на продукция;

  • Нетните приходи от процедурата по увеличение на капитала на Дружеството (успешно приключила през м. октомври 2012 г.)

  • Не се изключва и възможността да бъде привлечен заемен капитал. Нуждата от такова привличане би била обусловена от появата на изгодни инвестиционни възможности от една страна и от благоприятни условия за финансиране чрез заемни средства от друга.4.2.4. Описание на дейността на Дружеството за период 5 - 8 г.
Плановете на предложителя включват запазване на основната дейност на „Джерман-София” АД, а именно отдаване под наем на движими вещи и недвижими имоти. Не се очакват приходи от продажба на основни активи за следващите пет години. Предвижда се за прогнозния период 2013- 2018 г. приходите от наем да формират 100% от приходите от продажби.

В края на 2013 г. очакванията на мениджмънта на Дружеството са да бъдат завършени и въведени в експлоатация нови дълготрайни материални активи, които през 2014 г. ще бъдат отдадени под наем. Това определя по-високите приходи от наем през 2014 г., спрямо 2013 г.

Очакванията по отношение на приходите през следващите години до 2018 г. са същите плавно да нарастват със среден темп от 2,8% годишно за прогнозния период.

4.2.5. Анализ на средата – конкурентни предимства, контрагенти (клиенти и доставчици), конкуренти и конкурентни цени, пазарен потенциал и обем, растеж на пазара.
Конкурентни предимства и контрагенти (клиенти и доставчици). Конкуренти и конкурентни цени, пазарен потенциал и обем, растеж на пазара.
Главните пазари, на които се конкурира „Джерман-София” АД са пазарът на отдаване под наем на промишлени имоти и пазарът на производството на брашно.

Основният актив на „Джерман-София” АД отдаван под наем са зърнохранилищата. (вж. т. 7.3.2.), а едни от основните контрагенти по договори за наем са „Мелничен комплекс Дупница” ООД, „Дупница мел” ООД и „Рила Фураж” ООД.

Конкуренти на „Джерман–София” АД са всички предприятия и цехове в района, специализирани в зърносъхранението и производството на брашна.

По данни на Националната служба по зърното1, към края на 2011 г. броят и капацитета на лицензираните и регистрирани обекти за съхранение на зърното, са както следва:


  • Публични складове за зърно - 44 броя с общ капацитет 457 880 тона;

  • Зърнохранилища – 189 броя с общ капацитет 1 887 965 тона;

  • Други обекти за съхранение на зърното (ДОСЗ) - 2 457 броя с вместимост 7 923 779 тона.

Към настоящият момент Дружеството на практика не произвежда продукция и пазарният му дял клони към нула процента. Търговият предложител ще следи за развитието на пазарната конюнктура и при наличие на предпоставки за ефективно производство ще започне да произвежда продукция за собствена сметка.

Конкурентно предимство на „Джерман–София” АД пред основните конкуренти при производството на големи обеми е ниската себестойност на единица продукция. Дружеството има възможност да произвежда брашна в големи обеми, без това да се отрази на качеството на произвежданата продукция. При производството на малки обеми Дружеството не може да използва тези свои предимства.
4.2.6. Маркетингов план – целеви сегменти, стратегия за обхващане на пазара, план на продажбите, дистрибуция и реклама.
Предложителят изцяло подкрепя и не възнамерява да променя понастоящем осъществяваната маркетингова стратегия на „Джерман-София”АД.
4.2.7. Организация и управление.
„Джерман-София”АД е дружество с едностепенна система на управление, представена от Съвет на директорите в състав от 3 (трима) членове.

През 2009 г., 2010 г. и 2011 г. както и към 31.10.2012 г. Дружеството не е извършвало производствена дейност и няма наети лица по трудово правоотношение.
4.2.8. Инвестиции и очаквани резултати.
Към 31.10.2012 г. Дружеството е изършило инвестиции в размер на 121 хил.лв. направените инвестиции са за изграждане на метални силози, предназначени за дългосрочно съхранение на зърнени култури. С тези разходи и с предстоящите през следващите пет години инвестиции в размер на 169 хил.лв. ще бъдат завършени и въведени в експлоатация нови дълготрайни материални активи.

Информация за прогнозните парични потоци от предоставените под наем силози се съдържа в т.7.7.1. Метод на дисконтираните нетни парични потоци чрез прилагане на модела на дисконтираните парични потоци на собствения капитал (FCFE).
4.2.9. Времеви график – фази на осъществяване на стратегията.
Общата стратегия на предложителя не предвижда съществени промени в настоящето управление на „Джерман –София” АД и не могат да бъдат дефинирани фази за осъществяване на стратегията.

Каталог: uploads -> assets
assets -> 143 основно училище “георги бенковски”; град софия район “подуяне”; улица “тодорини кукли” №9
assets -> 143 основно училище "георги бенковски"; град софия
assets -> Сцена раковина 16h : djforceMan / dj кирил Мелконов
assets -> Програма на училищни прожекции във Фестивален и конгресен център, Кафе-театър Януари-Юни 2011 Дата
assets -> Vous avez la possibilité de vous inscrire aux examens du delf et du dalf et du delf juniors sans vous déplacer
assets -> Джерман – софия”ад документ за предлаганите ценни книжа част III от проспекта за първично
assets -> Пълномощно – образец


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница