Предмет на тп – тп е нов правен отрасъл. До началото на 19в е част от гп и неговата уредба е била следствие на римското разбиране за тези отношениястраница10/20
Дата14.08.2018
Размер1.42 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   20

ВРЕМЕННО ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ РАБОТА :

Има се предвид временно отстраняване от работа по чл.199 (Р/С се явява на работа в състояние, което не му позволява да си изпълни тр.задължения, употреби в Работно Време алкохол или др.силно упойващо в-во).Основанието за отговорността е незаконно временно отстраняване. Това е отстраняването, което работодателят е извършил, без да са налице необходимите законни основания за това. Неговото незаконосъобразно поведение е причинило на Р/С вреди – неполучаване на ТВ през времето, докато е траело оказалото се незаконно отстраняване. Без значение е дали РД е действал умишлено или по небрежност – като не е обърнал достатъчно внимание на необходимите предпоставки, при които може да се извърши правомерно временно отстраняване. Той е длъжен и има право да отстранява временно Р/С само при наличието на предвидените в закона предпоставки. Като не ги е спазил, той е действал не само неправомерно, но и виновно. Размерът на ИО на РД и тук се измерва чрез причинената на Р/С вреда – липсващото му брутно ТВ за времето, докато е траело временното отстраняване.

Обезщетението се дължи солидарно от РД и виновните длъжностни лица.


НЕИЗДАВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ :

РД дължи издаването на редица документи на Р/С, в които се удостоверяват факти, свързани с ТПО и то своевременно! Такива документи са: за ТВ, трудовия стаж и т.н. Най-често тези документи се издават от РД при поискване от Р/С и те са му необходими, за да ги представи в определен срок. Правонарушението, за което РД носи отговорност, обхваща както неговия неправомерен отказ да издаде такъв документ, така и забавянето при издаването му от момента на поискването и с оглед на необходимостта този документ да бъде представен в определен срок. Неиздаването или несвоевременното издаване на необходимите документи е израз на виновно поведение на работодателя, защото означава, че той съзнателно или по небрежност е отказал или забавил издаването на документи, свързани с ТПО, които Р/С е поискал. От неизпълнението на това задължение на работодателя за Р/С произтичат определени вреди. Те могат да бъдат както имуществени, така и неимуществени. А имуществените могат да бъдат както претърпени загуби, така и пропуснати ползи.


ВПИСВАНЕ НА НЕВЕРНИ ДАННИ В ИЗДАДЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ :

РД е длъжен не само своевременно да издава съответните документи на Р/С, но той трябва да отразява в тях верни данни. Верни са данните, които съответстват на действителността. Вписването в издадените документи на данни, които са неверни – лъжливи, неточни, неистинни, е нарушение на задължението на работодателя. Когато не е изпълнил това свое задължение, той е действал съзнателно или небрежно, т.е. виновно. От неизпълнението на това задължение на работодателя Р/С може да претърпи вреди – имуществени или неимуществени – например не е класиран в проведения конкурс по документи. Вредите могат да бъдат и морални: съдържащите се неверни данни в издадените документи са уронили доброто име на Р/С. Отговорността на РД обхваща всички имуществени (претърпяна загуба и пропуснати ползи) и неимуществени вреди.


НЕЗАКОННО ЗАДЪРЖАНЕ НА ТРУДОВАТА КНИЖКА :

При прекратяване на ТПО РД е длъжен да впише в трудовата книжка на Р/С данните, свързани с прекратяването, и да я предаде незабавно на Р/С (чл.350, ал.1). РД има задължението да уведоми по подходящ начин Р/С, че тр.книжка е оформена!

Основанието за разглежданата тук ИО се състои в неизпълнение на задължението на РД да предаде незабавно след прекратяването на ТПО трудовата книжка на Р/С. От задържането на трудовата книжка за Р/С могат да настъпят и реално настъпват вреди. Те се изразяват в забавяне, затрудняване или осуетяване на постъпването на Р/С на друга работа с всички произтичащи от това неблагоприятни последици. Обезщетяването на тези вреди и дължимото от РД обезщетение за тях се определя в размера на брутното ТВ на съответния Р/С от деня на прекратяването на ТПО до предаването на тр.книжка на Р/С. Р/С е освободен от задължението да установява и доказва конкретния размер на вредите във всеки отделен случай. Достатъчно е той само да установи задържането на трудовата книжка и продължителността на времето на задържането й след прекратяване на ТПО.

ИО на работодателя за нарушаване на трудовите права на Р/С се осъществява по съдебен ред по пътя на осъдителното исково производство. Ищец по тези спорове е Р/С, чиито трудови права са нарушени и е претърпял вреди от това, а ответник – работодателят, който е нарушил трудовите права на Р/С. Спорът е трудов, по смисъла на чл.357 и се разглежда от съда по реда на ГПК и правилата, установени за разглеждане на трудовите спорове по гл. XVIII от КТ.43

БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
Правна характеристика и видове правила за здравословни и безопасни условия на труда. Здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ) се отнасят до обкръжаващата Р/С обстановка, при която се полага трудът по ТПО. Тези условия обхващат:

 1. обезопасеността на производственото оборудване;

 2. чистотата на въздуха, шум, вибрации, осветление и т.н.

“Здравословните и безопасни условия” имат легално определение. То се съдържа в § 1,т.1 ЗЗБУТ:

О. ЗБУТусловия, които не водят до ПЗ и злополуки при работа и създават предпоставки за пълно физическо, психическо и социално благополучие на работещите.

а) Здравословни са условията, които отстраняват вредностите в трудовата дейност. Те са свързани с химическото, физическото и биохимическото вредно въздействие на работната среда. Произтичат от въздействието на състоянието на въздуха – концентрацията в него над допустимите размери на вредни вещества за човешкия организъм, от неговата температура, влажност и т.н. вредното въздействие на тези фактори на работната среда нарушава нормалното функциониране на човешкия организъм;

б) Безопасни са условията на труда, които запазват физическия и психическия интегритет на Р/С. Те отстраняват и предотвратяват опасните последици за техния живот, здраве и работоспособност, с които е свързана работата на Р/С с машините и съоръженията и създават физическа сигурност при изпълнение на възложената им работа.

ЗБУТ са тясно свързани помежду си и взаимно се преплитат и допълват. Тяхното съчетаване може да осигури опазването на живота, здравето и работоспособността на Р/С. Затова изискванията на закона са едновременно осигуряване на ЗБУТ.Социалното предназначение на правната уредба на ЗБУТ е да защити живота, здравето и работоспособността на Р/С от опасностите и вредностите на производствения процес. Тази защитна функция е пряко проявление на закрилата на труда като една от основните цели на правната уредба на ТПО (арг. чл.1, ал.3).

Правната уредба на ЗБУТ се съдържа в множество източници:

 1. КРБ – чл.48, ал.5 издигна правото на ЗБУТ на Р/С в тяхно основно право;

 2. КТ – нарежда ЗБУТ между основните права и задължения на страните по ТПО (чл.126, 127), а след това ги подлага на обстойна правна уредба в глава XIII “Здравословни и безопасни условия на труда (чл.275-289);

 3. Закон за здравословните и безопасни условия на труд (ДВ, бр.124, 1997г.);

 4. Подзаконови нормативни актове: Наредба № 7 за минималните изисквания за ЗБУТ на работните места и при използването на работното оборудване (1999г.); Наредба за комплексно оценяване на условията на труд (1991г.) и др.;

 5. Уредба на безопасните и здравословни условия на труда се съдържа и в КТД и едностранно създавани от работодателя вътрешни правила (арг. чл.50 и 277 КТ).

ЗБУТ се създават от държавата и работодателите.

а) Задължението на държавата е в установяването на законова уредба на БЗУТ. Тя се съдържа в гл.XIII от КТ. Най-общата рамка на тези задължения е очертана в чл.275, ал.2 КТ. Изпълнението им е възложено на държавните органи – министри, ръководителите на други ведомства и т.н. Задълженията на тези органи са да съдействат за осигуряването на БЗУТ;

б) Задълженията на РД-те са от двояко естество. От една страна, “работодателят е длъжен да осигури ЗБУТ, така че опасностите за живота и здравето на Р/С да бъдат отстранени, ограничени или намалени”. От друга страна, задължението на работодателя е да осигури тези условия като част от и проява на неговото общо и основно задължение по ТПО да създаде нормални условия за изпълнение на възложената работа на Р/С;

в) Р/С не са ангажирани в установяването на ЗБУТ. Те имат задължение само да спазват установените норми в законите, подзаконовите нормативни актове, в правилника за вътрешния трудов ред и т.н.

Участието на различни правни субекти в създаването и спазването на изискванията за ЗБУТ със специфични за тях задължения води до създаването на различни ПО :


 1. ПО между държавните органи, на които е възложено съдействието за осигуряване на ЗБУТ и техните висшестоящи органи (чл.275, ал.2). Те са административноправни и изразяват отношения на власт и подчинение;

 2. ПО между РД и органите на ИВл при изпълнение на задълженията на работодателя по ЗБУТ. Поради обществения интерес, на който служи, и наличието на публичноправни задължения на работодателя към държавата в лицето на нейните органи, и това правоотношения е административно;

 3. ПО м/у Р/С и органите на държавно управление. То възниква при изпълнение на задължението на Р/С да спазва правилата за ЗБУТ. Това задължение е публичноправно;

 4. ПО м/у РД и Р/С. При него е налице едностранност на задълженията: работодателят дължи изпълнението на своите задължения по осигуряването на ЗБУТ, независимо от това дали Р/С изпълнява своето задължение да спазва тези правила.

Органи, свързани с управлението и осъществяването на дейността по ЗБУТ (по ЗЗБУТ):

 • Органи за 3-странно сътрудничество:

А) Национален съвет по условията на труд при МТСП – включва представители на МС, НОИ, представители на синдикални и работодателски организации. Функции – обсъждане на състоянието на условията на труда, на проекти за нормативни актове и т.н.;

Б) Отраслови и браншови съвети – включват представители на представителните синдикални и работодателски организации и представители на съответното ведомство. Функции – обсъждане на специфични въпроси на условията на труда в съответните отрасли;

В) Регионални съвети – те се изграждат на областно и общинско ниво и се състоят от представители на представителните синдикални и работодателски организации и представители на областната или общинската организация. Функции – разработват програми за оптимизиране на условията на труда в предприятията на тяхната територия, контролират дейността на контролните органи и т.н.


 • Органи за 2-странно сътрудничество:

 • Комитети по условията на труд – създават се в търговски дружества, предприятия и организации, в които работят повече от 50 Р/С. Състоят се от не-повече от 10 членове при равен брой представители на Р/С и работодателя;

 • Групи по условията на труда – те се създават в търговски дружества и предприятия с по-малко от 50 Р/С и се състоят от 1 представител на Р/С. Те обсъждат състоянието на условията на труда, разработват програми за обучението на Р/С и т.н.

 • Специализирани органи на РД за въвеждане и спазване на ЗБУТ са:

 • Органи за безопасност и здраве при работа – това са длъжностни лица със съответна професионална квалификация, назначени от РД. Те организират и координират дейността по осигуряване на ЗБУТ в предприятието, консултират работодателя по тези въпроси и контролират спазването на техните изисквания от Р/С;

 • Служби по трудова медицина – консултират и подпомагат РД, комитетите и групите по здравословните условия на труда и укрепване на здравето и работоспособността на Р/С.

Изискванията за ЗБУТ – те се установяват с правни норми. В зависимост от приложното им поле правилата за безопасни и здравословни условия на труда могат да се разделят на две основни групи:

 1. Общи правила за ЗБУТ – глава XIII КТ, ЗЗБУТ;

 2. Отраслови правила – те се отнасят за определени отрасли на дейност и заетите в тях Р/С: енергетика, минна промишленост, строителство и т.н. Издават се на основание чл.276, ал.3 КТ от министъра или ръководителя на друго ведомство, който ръководи съответния отрасъл.

ОБЩИ ПРАВИЛА за ЗБУТ :

1. Общи правила за безопасна и здравословна работна среда : • Предварителен контрол при проектиране и строителство. Създаването на БЗУТ започва с проектирането на сградите, машините, и технологиите в предприятията и другите производствени обекти. Чл.5, ал.1 ЗЗБУТ предвижда: в проектите за сгради, машини, съоръжения и други производствени обекти задължително се обособява самостоятелен раздел за БЗУТ; техническите проекти за сгради, машини и технологии не се утвърждават от компетентните технически органи и банките не откриват финансирането на съответните производствени обекти, ако проектите за тях не отговарят на изискванията за безопасни и здравословни условия на труда;

 • Инвеститорски контрол. Чрез него инвеститорът следи и изисква спазването на правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труда. Съгласно чл.5, ал.2 ЗЗБУТ той се простира върху процеса на проектирането и строителството;

 • Въвеждане в експлоатация на новите, реконструирани или модернизирани обекти (чл.6 ЗЗБУТ). При него се прави окончателна проверка, че проектирането и строителството са извършени в съответствие с изискванията на БЗУТ и се удостоверява тяхното надлежно изпълнение. За тази цел се следва специална процедура на приемане на обектите преди реалното им въвеждане в действие. То се извършва от държавна приемателна комисия с участието на специализираните контролни органи – Инспекцията на труда, Държавния санитарен контрол и др. Тя приема решение за въвеждането и действието на новите производствени обекти, когато след надлежна проверка установи, че са спазени правилата за създаване на безопасни и здравословни условия на работната среда;

 • Действащото законодателство разпростира изискванията за БЗУТ, установени в страната, и за произведените в чужбина и внасяни от други държави машини, съоръжения и технологии;

 • Мерки за предпазване от най-често срещаните вредности и опасности в производствената работа: вибрации, ел.ток, йонизиращи лъчения, прах, шум и т.н. Тези мерки се предвиждат в чл.284-285 КТ.

2. Общи правила за опазване личността на Р/С. Според непосредствения им обект на защита те могат да бъдат разделени на три групи:

 • Правила, които целят да създадат сигурност, че изпълняваната от Р/С работа е поносима за неговото здравословно състояние. Тези мерки се отнасят до следните въпроси:

 • Медицински прегледи. Те биват: предварителни – извършват се преди възникването на ТПО и периодични – те се извършват през определени интервали от време на Р/С. Честотата на тези прегледи се определя според възрастта на Р/С – например: ежегодно за Р/С до 18-годишна възраст; един път на две години за Р/С от 18 до 40-годишна възраст и т.н.;

 • Ограничаване продължителността на работа във вредна или опасна среда. То е установено в чл.286 КТ. Смисълът на това изискване е да не позволи на Р/С да работят продължително време при “особено вредни и опасни за здравето условия и видове работи”, като установява максимален брой години, след които Р/С задължително се премества на друга подходяща работа.

 • Чл.281 КТ установява изрични изисквания за специална професионална подготовка на Р/С за овладяване на правилата за ЗБУТ. Тя се изразява в:

 • Изискване за специална правоспособност на Р/С (чл.281, ал.2 КТ). Тя означава придобиване на специални професионални знания и умения на Р/С безопасно да обслужват определени машини и съоръжения с повишена опасност;

 • Провеждане на инструктаж с Р/С. Той представлява даване на указания на Р/С относно правилата за ЗБУТ, които действат и са задължителни за спазване от Р/С. Инструктажът бива: встъпителен – при постъпване на Р/С на работа; периодичен – провежда се през определени интервали от време за опресняване и повишаване на знанията на Р/С по правилата за безопасни и здравословни условия на труда; извънреден – при въвеждане на нови машини и съоръжения в работата;

 • Обучение – това е системно запознаване на Р/С със специфичните правила за ЗБУТ и е уредено в чл.281, ал.2 КТ. Провежда се в случаите, когато естеството на работата изисква специални и по-големи познания по безопасните и здравословни условия на труда.

 • Правила за ЗБУТ, свързани с естеството на изпълняваната работа :

 • Осигуряване на лични предпазни средства – това са средства за защита и предпазване на отделни части на човешкото тяло – ръце, крака, глава, от вредности или опасности, които се съдържат в условията на труда – опасни машини, течности, газове. Личните предпазни средства са: специални ръкавици, ботуши, очила и т.н. Закупуването и снабдяването на Р/С е задължение на работодателя (чл.284 КТ). Личните предпазни средства се ползват от Р/С по време на работа според тяхното предназначение. Това е задължение на Р/С;

 • Предоставяне на специално работно облекло (чл.284 КТ). То е средство за защита на цялото тяло на Р/С и по това се отличава от личните предпазни средства. То се предоставя при опасни и вредни за здравето условия на труда. И то, както и личните предпазни средства, се предоставя на Р/С безплатно в натура и е забранено неговото парично компенсиране (арг. чл.285, ал.3 КТ);

 • Противоотрови. Те се предоставят на Р/С, които работят при вредни за тяхното здраве условия на труда. Предназначението им е да противодействат и неутрализират вредното действие на условията на труда върху здравето и работоспособността на Р/С;

 • Средство за неутрализиране на вредностите в условията на труда е и безплатната предпазна храна. Тя се предоставя, за да се предпази организмът на Р/С от вредностите, които съдържат условията на труда или да се компенсира тяхното неблагоприятно въздействие. Противоотровите и предпазната храна съгласно чл.285, ал.1 КТ се предоставят безплатно на Р/С и е забранено паричното им компенсиране;

 • Максимални норми за физическо натоварване. Те са норми за максимално допустима тежест за пренасяне. Диференцирани са според физиологическите възможности на Р/С и според пола.

ОТКАЗ НА Р/С ДА ИЗПЪЛНЯВА ВЪЗЛОЖЕНАТА МУ РАБОТА :

Съгласно чл.283 Р/С има право да откаже да започне изпълнението или да преустанови изпълнението на работата, когато възникне сериозна и непосредствена опасност за живота и здравето му, като незабавно уведоми прекия ръководител. В тези случаи продължаването на работата се допуска само след отстраняване на опасността по нареждане на работодателя или непосредствения ръководител. Това право се упражнява при наличието на определени предпоставки: 1. Наличие на + сериозна и + непосредствена опасност. Сериозна е опасността, при която възможността от настъпването на отрицателни последици е реална и с висока степен на вероятност за осъществяването й. Непосредствена е опасността, чието настъпване е близко и предстоящо. Тези два белега на опасността трябва да съществуват кумулативно;

 2. Опасността трябва да се отнася до живота или здравето на Р/С;

 3. Необходимо е сериозната и непосредствена опасност да е възникнала. Това значи тя да се е появила, да съществува, а не да е възможно или предстоящо нейното появяване.

Правото на отказ по чл.283 КТ се упражнява от Р/С, след като уведоми прекия си ръководител. Уведомяването може да бъде извършено както писмено, така и устно. То трябва да бъде извършено “незабавно”, т.е. веднага щом възникне сериозната и непосредствена опасност. Уведомяването на прекия ръководител има важно значение. От тук нататък възникват задължения и за работодателя, и за прекия ръководител, които установява чл.22 ЗЗБУТ. Те са:

 • да установи основателността на отказа. Това ще рече да проучи обстановката, да направи своето заключение за наличието на предпоставките за упражняване на правото на отказ и да я съобщи на работника;

 • да предприеме необходимите мерки за отстраняване на опасността;

 • да осигури възможност на работника сам да участва в предотвратяването й.

Продължаването на работата се допуска само след отстраняване на опасността по нареждане на РД или на непосредствения ръководител.

Отказът на работник да изпълнява възложената му работа по чл.283 КТ е правомерен, когато се упражнява при наличието на предвидените в закона предпоставки. От правомерното упражняване на това право настъпват две основни ПП:

а) спиране на действието на ТПО;

б) право на обезщетение на работника за времето, през което е преустановил изпълнението на възложената му работа.

Размерът на дължимото обезщетение се определя на базата, от която се изчислява, и продължителността на времето, за което се дължи. Базата, от която това обезщетение се определя, е брутното ТВ, което Р/С е получавал през месеца, предхождащ месеца, през който е направил отказа и е преустановил работата (арг. чл.228 КТ).Правото на отказ на работника по чл.283 КТ е по правната си природа негово субективно право. Той може да го упражнява по своя преценка, когато са налице предпоставките за това. Правото на отказ по чл.283 има важно социално съдържание и предназначение. То е право на индивидуална самозащита на Р/С срещу нарушаването на неговото право на БЗУТ и реакция срещу неизпълнението на основното задължение на РД по ТПО да му осигури такива условия.

44

Специална закрила на някои категории Р/С. Закрила на ЖЕНИТЕ
Понятие. Специалната закрила на някои категории Р/С има двояк смисъл. От една страна, тя е засилена и повишена закрила на труда на съответните Р/С. “Засилена и повишена” е, защото установява по-високи норми за закрила и по-благоприятни условия на труда от установените за останалите Р/С. От друга страна, тя е специална по отношение на общата закрила на труда на останалите Р/С. Тя измества общата закрила на труда и се прилага вместо нея.

Основанието за установяване на специалната закрила на тези категории Р/С е тяхното по-уязвимо и изобщо по-неизгодно положение, в което се намират и което изпъква при участието им в труда.

Категориите Р/С, които са обхванати от специалната закрила, са:

а) непълнолетните;

б) жени;

в) лица с намалена работоспособност.

Основанието за специалната закрила на всяка от тези три категории Р/С е различно: възраст, пол, намалена работоспособност. То определя и различното съдържание на специалната закрила на трите категории Р/С. Но има и нещо общо в нея. А то е, че и в трите случая присъства закрилата от тежки, вредни и опасни условия на труда и видове работи.Каталог: userfiles -> media
userfiles -> Специална оферта за сезон 2015/2016 в Евридика Хилс Пампорово Нощувка със закуска
userfiles -> Закон за бюджета на доо- 2012 г., Кодекс за социално осигуряване, 6 наредби,свързани със социалното осигуряване
userfiles -> Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения на студентите във висшето училище по застраховане и финанси
userfiles -> Автоматични предпазители базови конструкции и основни характеристики на автоматичните предпазители
userfiles -> Отчет 31 март 2008 г. Междинен Баланс
media -> На Република България жалба от с адрес


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   20


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница