С б о р н и к практика на комисията за защита от дискриминация


Решение № 44А от 16.10.2006 г. по Преписка №15/2006 г. на Първи специализиран постоянен заседателен съставстраница7/16
Дата24.09.2016
Размер4.06 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16

15. Решение № 44А от 16.10.2006 г. по Преписка №15/2006 г. на Първи специализиран постоянен заседателен състав 35

Дискриминация на основата на признак етническа принадлежност

чл. 4, ал. 1 и ал. 3 във връзка с § 1, т. 8 от ДР на ЗЗДискр.

чл. 120 от Закона за енергетиката

чл. 28, ал. 5 и ал. 6, чл. 29, ал. 1 от Наредба № 6 от 09.06.2004 г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и електрическата разпределителни мрежи
Монтирането на електроизмервателни уреди на височина 4,5-5 метра в кварталите, населени с български граждани от ромски произход, съставлява непряка дискриминация по признак етническа принадлежност по смисъла на чл. 4, ал. 3 от ЗЗДискр. и нарушение на чл. 37 от ЗЗДискр. Дискриминацията е непряка, защото е въведена на пръв поглед неутрална практика, макар и обоснована със законна цел, но средствата за постигането й не са подходящи и необходими и поставят лицата от ромски етнос в по-неблагоприятно положение в сравнение с други лица. Монтирането на електроизмервателните уреди на височина 4,5-5 метра в кварталите, населени с български граждани от ромски произход, съставлява нарушение на чл. 37 от ЗЗДискр., тъй като по този начин ответното дружество доставя и продава електрическа енергия на потребителите от ромски произход при по-неблагоприятни условия в сравнение с потребителите от мнозинството. По-неблагоприятните условия на доставка на стоката електрическа енергия се изразява в това, че средствата за търговско измерване са монтирани на височина 4,5-5 метра, която не позволява визуален контрол над показанията им, в сравнение с другите абонати, чиито измервателни уреди са монтирани на височина 1,40-1,60 метра.
Производството по преписката е образувано въз основа на сигнал от Г.Г., общински съветник в Общински съвет град Л., заведен в Комисията за защита от дискриминация под вх. № 120020206 и уточнен с допълнителна молба /сигнал/ с входящ № 234А от 28.02.2006 г.

Производството е по реда на раздел І от глава четвърта на Закона за защита срещу дискриминацията /ЗЗсД/.

Подателят на сигнала прави оплаквания,че „ХХХХХ” АД при осъществяване на дейността си по разпределение и доставка на електрическа енергия допуска дискриминация въз основа на признака етническа принадлежност спрямо българските граждани от ромски произход, живеещи в град Л., и доставя електрическата енергия на тези потребители при по-неблагоприятни условия, тъй като електроизмервателните уреди на потребителите в така наречения квартал „С” в град Л., населен предимно с български граждани от ромски произход, са монтирани извън имотните граници на стълбове на височина около 5 метра, която височина не позволява на потребителите визуално да контролират изразходваната от тях електрическа енергия и да планират семейния си бюджет, докато в другите райони на града, населени предимно с граждани от български произход електроизмервателните уреди са монтирани или вътре в домовете на потребителите, или на имотната граница на височина 1,40-1,60 метра, която височина позволява визуален контрол на изразходваната електрическа енергия във всеки един момент. Твърди се, че нарушението е започнало преди четири години и продължава към момента. Подателят на сигнала иска установяването на нарушението на чл. 37 от ЗЗсД, установяване на допуснатата дискриминация, налагане на предвидените в закона санкции и постановяване прекратяване на нарушението и предписване електроизмервателните уреди да бъдат свалени на височина, позволяваща визуален контрол на количеството на изразходваната електрическа енергия.

Оплакванията на подателя на сигнала сочат като евентуален нарушител „ХХХХ” АД, вписано в търговския регистър при П. окръжен съд с решение по ф.д. № 000/0000 г. със седалище и адрес на управление гр. П., ул. ”Х” № 0 като предприятие, при упражняване дейността на което се претендира да е допуснато евентуалното нарушение, а физическите лица – законни представители на дружеството: И.С.С., А.А.Д. и И.К., членове на управителния съвет на „ХХХХ” АД, се явяват административно-наказателно отговорни лица по чл. 24, ал. 2 от ЗАНН за евентуалните нарушения, допуснати при осъществяване дейността на дружество. „ХХХХ” АД оспорва сигнала и мотивира монтирането на елктроизмервателните уреди в този район на града на такава височина, ограничаваща достъпа до електроизмервателните уреди, като мярка за гарантиране безопасността, живота и здравето на гражданите, предотвратяване на посегателствата спрямо измервателните уреди, отклоняването на електрическа енергия, неправомерното присъединяване към електропреносната и електроразпределителната мрежа и неплащането на консумираната електроенергия.

Комисията намира сигнала за допустим с оглед сезирането на административния орган в срока по чл. 52, ал. 1 от ЗЗсД, тъй като дори и претендираното нарушение да е започнало преди четири години, то същото е продължено и продължава и към момента на разглеждане на сигнала. Не са налице отрицателни процесуални предпоставки, възпрепятстващи образуването на производството и разглеждането на сигнала по същество.

Въз основа на приложените към преписката писмени доказателства, изслушаните в публичното заседание обяснения на страните, писмените обяснения и становища на страните, Комисията прие за установено от фактическа и правна страна следното:„ХХХХ” АД е търговско дружество вписано в търговския регистър при П. окръжен съд с решение по ф.д. № 000/0000 г. със седалище и адрес на управление гр. П., ул. ”Х” № 0 и с предмет на дейност: експлоатация на електроразпределителната мрежа за пренос и разпределяне на електрическа енергия с цел доставка на потребителите, присъединени към тази мрежа, на територията на областите, в които се намират електроразпределителните съоръжения, включени в баланса на предприятието, доставка и продажба на електрическа енергия на потребителите, които са присъединени към електроразпределителната мрежа, управление, поддържане и развитие на разпределителната мрежа. „ХХХХ” АД се управлява от Управителен съвет и се представлява заедно от всеки двама от членовете на управителния съвет - И.С.С., А.А.Д. и И.К. Дружеството упражнява горепосочения предмет на дейност и на територията на град Л., където управлява и поддържа електроразпределителната и електропреносната мрежа и извършва доставка и продажба на електрическа енергия. Не се установява в град Л. да съществува друг доставчик на електроенергия на крайните потребители. Видно е от писмо изх. № И-1138 от 09.05.2006 г. на Областния управител на ОАЦ град М., входирано в КЗД под вх. № 565 от 12.05.2006 г., приложено по разглежданата преписка на лист 135, че в град Л. са обособени три квартала, населени преобладаващо с български граждани от ромски произход, а именно: кв. ”С”, кв. ”Х” и кв. ”М”. Видно е от писмо изх. № 53-00-166 от 05.03.2006 г. на Кмета на Община Л., входирано в КЗД под № 535 от 09.05.2006 г., /лист 43 от преписката/, че съобразно данните в техническата служба на общината не съществува квартал с наименованието „С”. Това налага извода, че вероятно по подробния устройствен план на град Л. не съществува квартал с наименование „С”, но видно е от представените от ответната страна протоколи, приложени към становище с вх. № 533 от 09.05.2006 г., че една част от територията на град Л. е наречена кв. ”С”. По твърденията на подателя на сигнала, неоспорени от ответната страна, тази част от територията на град Л., наречена кв. ”С”, обхваща следните улици: ул. ”П.”; ул. ”Т.”; ул. ”Т.”; ул. ”К.”; ул. ”Я.”; ул. ”О.”; ул. ”И.”; ул. ”П.”; ул. ”Б.М.”; ул. ”С.”, ул. ”М.”, ул. ”Л.”, където живеят предимно български граждани от ромски произход. Между страните не се спори относно териториалния обхват на така наречения квартал „С” и факта, че е населен предимно с граждани от ромски произход. Видно е от протоколите на листи от 60 до 98 от преписката, че кварталите „Х”, „М” и „С” са наречени от представители на обществените организации, на местната власт и на електроразпределителното дружество, ромски квартали предвид принадлежността на населението в тези части на града към ромския етнос. Етническия произход на населението в тези квартали и добре известен на представители на електроразпределителното дружество, участвували в протоколираните многостранни срещи с представители на местна власт, полиция и неправителствени организации на ромите. От друга страна представените статистически данни от последното преброяване на населението потвърждават твърдението, че в така наречения квартал „С” живеят предимно български граждани от ромски етнос.

Не се спори между страните, че уредите за търговско измерване на изразходваната електрическа енергия на потребителите в кварталите „Х”, „М” и „С” са монтирани извън границите на имотите на потребителите на стълбове от въздушната мрежа на височина 4,5-5 метра, както следва: в кв. ”Х” и кв. ”М” всички ел.табла са монтирани на стълбове от въздушната мрежа на височина 4,5-5 метра, а в квартал „С” около 2% от електромерите са монтирани на фасадата на сградите на потребителите на височина 1,40-1,60 м, 13% от електромерите са монтирани на стълбове от въздушната мрежа на височина 1,40-1,60 м, а 85% от електромерите са монтирани на стълбове от въздушната мрежа на височина 4,5-5 метра. В останалата част от града електромерите са монтирани на фасадите на сградите и на стълбове от въздушната мрежа на височина 1,40-1,60 метра. Не се спори между страните, че височината от 4,5-5 м на монтиране на средствата за търговско измерване препятства визуалния контрол от страна на потребителите над показанията на електромерите и по този начина става пречка както за планиране на семейния бюджет на потребителите, така и за контрол от страна на потребителя на верността на отчетените от инкасаторите показания на тези уреди. Тези пречки не са налице спрямо потребителите, чиито електромери са монтирани на височина 1,40-1,60 м, която височина позволява от човешки ръст визуален контрол над показанията на електромерите. Сравнението между двете групи потребители налага извода, че потребителите, чиито електромери са монтирани на височина 4,5-5 метра са поставено в по-неблагоприятно положение от тези,чиито електромери са на височина 1,40-1,60 м ,тъй като първата група от тях не е в състояние от човешки ръст да види показанията на електромера и по този начин да планира разхода на електроенергия на домакинството си респ. и семейни бюджет, да контролира верността на отчетеното от инкасаторите, докато втората група от потребители може по всяко време без използуването на други технически средства да осъществи този контрол и планиране. Първата група от потребителите може да осъществи контрола над показанията на електромера само чрез автовишка, която електроразпределителното дружество следва да осигури в тридневен срок след писмено заявление на абоната. В случая причината за по-неблагоприятното положение се състои във височината на монтиране на уредите за търговско измерване. Съгласно чл. 120 от ЗЕ електроенергията, използувана от потребителите, се измерва със средства за търговско измерване, които са собственост на преносното или електроразпределителното дружество, разположени до или на границата на имота на потребителя. Местата за монтиране на уредите за търговско измерване са регламентирани от разпоредбите на чл. 28, ал. 5 и ал. 6, чл. 29, ал. 1 от Наредба № 6 от 09.06.2004 г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и електрическата разпределителни мрежи. В тези разпоредби е заложен основният принцип за монтиране на електроизмервателните уреди до или на границата на имота на потребителя без да се поставят изисквания за височината, на която се монтират тези уреди. Но дори и да липсва нормативно определена височина за монтажа на измервателните уреди, то е недопустимо различното третиране на потребителите в това отношение, тъй като противното би довело до нарушаване на принципа за равенство в третирането. В случая предвид факта, че електроизмервателните уреди са монтирани на височина 4,5-5 метра в кварталите „Х”, „М” и „С”, наречени ромски квартали поради етническия произход на гражданите, живеещи в тези райони на града, то се налага извода,че поставянето им в по-неблагоприятно положение на тези потребители се основава на етническия им произход .

Ответното дружество излага съображения,че електромерите в тези райони са монтирани на по-голяма височина, непозволяваща достъпа до тях с оглед предотвратяването на посегателства върху уредите за търговско измерване, както и за ограничаване и предотвратяване на отклоняването на електрическа енергия, незаконното присъединяване към електроразпределителната мрежа и с цел гарантиране безопасността, живота и здравето на гражданите. Излагат се доводи, че тази мярка се е наложила в следствие неефективността на наказателните производства за престъпления по чл. 216а от НК, чл. 234в от НК и на административнонаказателните производства по ЗЕ, но доколкото не са събрани доказателства тази мярка да се прилага индивидуално само спрямо нарушителите и извършителите на тези престъпления, то с въвеждането й в кварталите, населени с български граждани от ромски етнос, се създава впечатлението в обществото, че само българските граждани от ромски произход осъществяват тези неправомерни деяния или че всички роми осъществяват този род деяния, което води до неоправдано и небосновано дискредитиране в обществото на редовните потребители от ромски произход. Чрез изложените доводи електроразпределителното дружество отстоява позицията, че мярката е неутрална практика за пресичане на незаконните посегателства върху уредите за търговско измерване, отклоняването на електрическа енергия и незаконното присъединяване към мрежата. Дори и целта за осигуряване на безопасност на живота и здравето на гражданието, за опазването на уредите и мрежата от посегателства да е законна, то в случая средството за постигането й /монтиране на електромерите на височина от 4,5-5 метра/ не са нито подходящи, нито необходими. В случая избраното от дружеството средство не е подходящо по гореизложените съображения, тъй като такива мерки се предприемат не индивидуално спрямо конкретни нарушители, а общо за цяла етническа общност. От друга страна според признанията на процесуалния представител на електроразпределителното дружество, направени в заседанието на 02.10.2006 г. – стр. 13 от протокола поставянето на всички електромери на височина 4,5-5 метра не е удобно нито за инкасаторите, нито за потребителите. Настоящият състав счита, че не е и необходимо монтирането на електромерите на такава височина, доколкото ответното дружество не ангажира доказателства, които да установяват, че това единствено технически възможно решение, позволяващи опазването на тези уреди и предотвратяването на незаконни присъединявания към мрежата, отклоняване на електрическа енергия и други нарушения от страна на потребителите. Тези изводи се налагат от правилата за разпределяне на доказателствената тежест, установени в чл. 9 от ЗЗсД.

Горното налага извода, че монтирането на електроизмервателните уреди на височина 4,5-5 метра в кварталите, населени с български граждани от ромски произход, съставлява непряка дискриминация по признака етническа принадлежност по смисъла на чл. 4, ал. 3 от ЗЗсД и нарушение на чл. 37 от ЗЗсД. Дискриминацията е непряка, защото е въведена на пръв поглед неутрална практика, макар и обоснована със законна цел, но средствата за постигането й не са подходящи и необходими и поставят лицата от ромски етнос в по-неблагоприятно положение в сравнение с други лица. Монтирането на електроизмервателните уреди на височина 4,5-5 метра в кварталите, населени с български граждани от ромски произход, съставлява нарушение на чл. 37 от ЗЗсД, тъй като по този начин ответното дружество доставя и продава електрическа енергия на потребителите от ромски произход при по-неблагоприятни условия в сравнение с потребителите от мнозинството. По-неблагоприятните условия на доставка на стоката електрическа енергия се изразява в това, че средствата за търговско измерване са монтирани на височина 4,5-5 метра, която не позволява визуален контрол над показанията им, в сравнение с другите абонати, чиито измервателни уреди са монтирани на височина 1,40-1,60 метра. С оглед на факта, че на височина от 4,5-5.00 метра са монтирани уредите за търговско измерване в кварталите, населени с лица от ромски етнос, то се налага извода, че нарушението по чл. 37 от ЗЗсД е извършено въз основа на признака етническа принадлежност, тъй като потърпевшите лица са от ромския етнос.

Проявата на дискриминация съставлява административно нарушение по чл. 78, ал. 1 от ЗЗсД, за което нарушение е предвидено наказание глоба от 250 лева до 2000 лева. Нарушението е извършено при осъществяване дейността на „ХХХХ” АД и на основание чл. 24, ал. 2 от ЗАНН отговорността за нарушението се носи от ръководителите, допуснали извършването на нарушението, в случая от тримата членове на Управителния съвет, явяващи се законни представители на дружество - а именно И.С.С., А.А.Д. и И.К. В случая членовете на Управителния съвет се явяват ръководители на дружеството с оглед правомощията на управителния съвет по чл. 241, ал. 1 от ТЗ и правата и задълженията им по чл. 237, ал. 1 от ТЗ. С оглед разпоредбата на чл. 27 от ЗАНН наказанието се определя като се вземат предвид тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване, смекчаващите и отегчаващи вината обстоятелства и имотното състояние на нарушителя. В конкретния случай Комисията счита, че на всеки един от законните представители на дружеството следва да се наложи глоба в размер към максимума, установен в разпоредбата на чл. 78, ал. 1 от ЗЗсД, тъй като нарушението се явява особено тежко и само наказание в максималния размер би постигнало целта за генерална превенция. Нарушението се явява особено тежко, тъй като засегнатите лица само в така наречения квартал „С” в град Л. са над 6000 души, от друга страна мярката се прилага общо за цели квартали, идентифициращи се с ромския етнос, без значение на вина и доказаност респ. недоказаност на нарушение от страна на конкретния потребител.

Комисията намира, че в случая следва да постанови преустановяване на нарушението, да наложи принудителни административни мерки - въздържане занапред от извършване на подобно нарушение на територията на всички области в Република България, където електроразпределителното дружество осъществява предмета си на дейност и извършва доставка на електрическа енергия, както и да предпише мерки за отстраняване на нарушението, извършено спрямо потребителите в град Лом и предотвратяване на подобни нарушения в други населени места, включени в областите на предмет на дейност на ответното дружество, като предпише на длъжностните лица, законни представители на електроразпределителното дружество, преместване на всички уреди за търговско измерване на всички потребители без оглед на етническа принадлежност на височина от 1,40-1,60 м, позволяваща визуален контрол над показанията на тези уреди. Мерки за изпълнение на предписанието следва да бъдат предприети в едномесечен срок от съобщаване на решението, в който срок електроразпределителното дружество на основание чл.67 ал.2 от ЗЗсД е длъжно писмено да докладва на Комисията за предприетите мерки за всяко едно населено място от областите, където дружеството осъществява доставка и продажба на електрическа енергия.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 65, т. 1-4 от ЗЗсД, чл. 47, т. 1-4 от ЗЗсД, чл. 76, ал. 1, т. 1 от ЗЗсД и чл. 78, ал. 1 от ЗЗсД, І-ви постоянен състав по чл. 48, ал. 2, т. 1 от Закона за защита срещу дискриминацията на Комисията за защита от дискриминация, специализиран в материята по дискриминация на етническа и расова основа,


Р Е Ш И
УСТАНОВЯВА в отношенията между Г.Г.Н., общински съветник в Общински съвет град Л., с адрес град Л., ул.”Х” № 0, и „ХХХХ” АД, вписано в търговския регистър при П. окръжен съд с решение по ф.д. № 000/0000 г. със седалище и адрес на управление гр. П, ул. ”Х” № 0, представлявано само заедно от всеки двама от членовете на Управителния съвет - И.С.С., А.А.Д. и И.К., че „ХХХХ” АД при осъществяване на дейността си чрез монтирането на уредите за търговско измерване на изразходваната електрическа енергия на височина 4,5-5 метра на потребителите в така наречения квартал ”С” в град Л., обхващащ следните улици ул. ”П.”; ул. ”Т.”; ул. ”Т.”; ул. ”К.”; ул. ”Я.”; ул. ”О.”; ул. ”И.”; ул. ”П.”; ул. ”Б. М.”; ул. ”С.п.”, ул. ”М.”, ул. ”Л.”, осъществява непряка дискриминация по признака етническа принадлежност и по този начин извършва доставка на електрическа енергия при по-неблагоприятни условия по признака етническа принадлежност, с което нарушава разпоредбите на чл. 4, ал. 3 от ЗЗсД и чл. 37 от ЗЗсД и осъществява състава на административно нарушение по чл. 78, ал. 1 от ЗЗсД.

НАЛАГА на А.А.Д., ЕГН 00000000, от град С., изпълнителен директор на „ХХХХ” АД, на основание чл. 78, ал. 1 от ЗЗсД във връзка с чл. 24, ал. 2 от ЗАНН административно наказание глоба в размер на 2000 /две хиляди/ лева.

НАЛАГА на И.С.С., ЕГН 0000000000, от град С., член на Управителния съвет на „ХХХХ” АД, на основание чл. 78, ал. 1 от ЗЗсД във връзка с чл. 24, ал. 2 от ЗАНН административно наказание глоба в размер на 2000 /две хиляди/ лева.

НАЛАГА на И.К., гражданин на Ч.Р., с идетификационен № 000000, член на Управителния съвет на „ХХХХ” АД, на основание чл. 78, ал. 1 от ЗЗсД във връзка с чл. 24, ал. 2 от ЗАНН административно наказание глоба в размер на 2000 /две хиляди / лева.

ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 47, т. 2 от ЗЗсД преустановяване на горе установеното нарушение.

НАЛАГА на „ХХХХ” АД принудителни административни мерки на основание чл. 76, ал. 1, т. 1 от ЗЗсД, като ПРЕДПИСВА на членовете на управителния съвет на дружеството:

1.Въздържане занапред от извършването на установеното нарушение на територията на всички области в Република България, където електроразпределителното дружество осъществява предмета си на дейност и извършва доставка на електрическа енергия.

2.Преместване на всички уреди за търговско измерване на използваната електрическа енергия от потребителите на височина от 1,40-1,60 метра, позволяваща визуален контрол над показанията на тези уреди.

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 67, ал. 2 от ЗЗсД тридесет дневен срок от уведомяването на „ХХХХ” АД и членовете на Управителния съвет на дружеството, за писмено уведомяване на Комисията за защита от дискриминация за предприетите мерки за изпълнение на дадените по-горе задължителни предписания.

Решението подлежи на обжалване чрез Комисията за защита от дискриминация пред Върховния административен съд на Република България в 14 дневен срок от съобщаването му.Обжалването на решението не спира изпълнението на наложените принудителни административни мерки, а именно дадените с настоящото решение предписания.


16. Решение № 58 от 29.11.2006 г. по Преписка № 10/2006 г. на Първи специализиран постоянен заседателен състав 36
Дискриминация на основата на признак етническа принадлежност

чл. 4, ал. 1 и ал. 3 във връзка с § 1, т. 8 от ДР на ЗЗДискр.

чл. 24, ал. 2 от ЗАНН

чл. 27 от ЗАНН
Въведеният от електроразпределителното дружество режим на регулирано електроснабдяване в расово сегрегирана територия, съставлява непряка дискриминация по отношение на коректните потребители на електроенергия по признака етническа принадлежност по смисъла на чл. 4, ал. 3 от ЗЗДискр. и нарушение на чл. 37 от ЗЗДискр. Дискриминацията е непряка, защото е въведена на пръв поглед неутрална практика, макар и обоснована със законна цел, но средствата за постигането й не са подходящи и необходими. Същевременно се явява и нарушение на чл. 37 от ЗЗДискр., тъй като по този начин ответното дружество доставя и продава електрическа енергия на коректните потребителите от расово сегрегираната територия при по-неблагоприятни условия. По-неблагоприятните условия на доставка на стоката електрическа енергия се изразява в това, че спрямо тях, въпреки изправността им, дружеството не изпълнява задължението си за осигуряване на непрекъснато електроснабдяване.
Производството по преписката е образувано въз основа на сигнал от Фондация с обществено полезна дейност "А", вписана в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при П. окръжен съд с решение по ф.д. № 0000/0000 г., със седалище и адрес на управление град П., ул."Х" № 0 ет. 0, представлявана от управителя К.В.Б., заведен в Комисията за защита от дискриминация под вх. № 56 от 30.11.2005 г.

Производството е по реда на раздел I от глава четвърта на Закона за защита срещу дискриминацията /ЗЗсД/.

Подателят на сигнала прави оплаквания,че „ХХХХ" АД /сега с наименование на фирмата "ХХХХ"АД/ при осъществяване на дейността си по разпределение и доставка на електрическа енергия допуска дискриминация въз основа на признака етническа принадлежност спрямо българските граждани от ромски произход, живеещи в тази част на квартал „С” в град П., която е населена предимно с български граждани от ромски произход, и доставя електрическата енергия на тези потребители от ромски произход, които са редовни абонати на дружество /т.е редовно заплащат консумираната от тях електроенергия/ при по-неблагоприятни условия, тъй като чрез въведения през 2002 г. режим на регулирано електрозахранване за този район не се осигурява непрекъснатост на електроснабдяването на изправните купувачи на електроенергия в сравнение с прилагания в населените предимно с граждани от български етнос райони,където не е въвеждан такъв режим и се прилага индивидуално изключване на електроснабдяването само на неизправните абонати. Подателят на сигнала иска установяването на дискриминационния характер по признака етническа или евентуално по признака лично положение на въведената практика на регулирано електроснабдяване, налагане на предвидените в закона санкции и принудителни административни мерки, постановяване прекратяване на нарушението.

Оплакванията на подателя на сигнала сочат като евентуален нарушител „ХХХХ" АД, вписано в търговския регистър при П. окръжен съд с решение по ф.д. № 0000/0000 г. със седалище и адрес на управление гр. П., ул. "Х.Г.Д." № 00 като предприятие, при упражняване дейността на което се претендира да е допуснато евентуалното нарушение, а физическите лица - законни представители на дружеството: В.Х., М.Й.Т. с ЕГН 000000000, и Щ.Ш., като членове на управителния съвет на дружеството, а Л.Н.Ц. с ЕГН 0000000000, като прокурист, се явяват административно-наказателно отговорни лица по чл. 24, ал. 2 от ЗАНН за евентуалните нарушения, допуснати при осъществяване дейността на дружество. „ХХХХ" АД, оспорва сигнала, признава факта на въвеждането на регулираното електроснабдяване на абонатите от тази част от територията на град П., включена между улиците "К.", "Л.", "Х.", "П." и "Б.", както и факта, че в останалата част от територията на град П. се прекъсва електроснабдяването само на нередовните абонати, но възразява срещу твърдяното в сигнала нарушаване на принципа на равнопоставеност. Ответното дружество оспорва твърдението режимът на регулирано електроснабдяване да е свързан с етническия произход на абонатите в този район и излага становището, че абонатите не се делят по етнос, раса или други признаци, а биват разделяни на редовни т.е. такива, които са коректни при заплащането на консумираната електроенергия, и нередовни, които не заплащат редовно или изобщо не заплащат консумираната електроенергия.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница