Съдържание списък на таблицитестраница1/39
Дата17.08.2018
Размер4.71 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39


София, 2013 г.
СЪДЪРЖАНИЕ


СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ

Стр. 3СПИСЪК НА ДИАГРАМИТЕ

Стр. 4СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ И АБРЕВИАТУРИ

Стр. 5ВЪВЕДЕНИЕ

Стр. 7
I.

Аналитична и оценъчна част

Стр. 8
1.

Обща характеристика и идентифицирани проблеми в развитието на Североизточен район

Стр. 8
2.

Анализ на териториалните аспекти на секторните политики, свързани с политиката за развитие на района

Стр. 18
3.

По-важни изводи от анализа на Североизточен район

Стр. 27
4.

SWOT анализ Североизточен район

Стр. 31
5.

Потенциали за развитие на Североизточен район

Стр. 34
II.

стратегическа част

Стр. 38
1.

Специфични насоки на НСРР 2012 – 2022 г. за разработване на регионалния план за развитие на Североизточния район за периода 20142020 г.

Стр. 38
2.

Потенциални възможности на Североизточния район за изпълнение на националните цели съгласно Стратегия „Европа 2020”

Стр. 41
3.

Визия за развитие на Североизточния район

Стр. 47
4.

Стратегически цели и приоритети за развитие на Североизточния район

Стр. 49
5.

Обща оценка на необходимите ресурси за постигане целите и приоритетите на РПР на СИР

Стр. 71
6.

Критерии и Индикатори за оценка на изпълнението на целите и приоритетите на плана

Стр. 77
7.

Необходими действия по наблюдението, оценката и актуализацията на регионалния план

Стр. 83
8.

Механизми за прилагане на принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност

Стр. 89
9

Резултати от предварителната оценка

Стр. 93
III.

ПРИЛОЖЕНИЯ1.

Приложение 1: Анализи на социално-икономическото, екологическото и териториалното развитие на района

Стр. 100
1.1.

Състояние на регионалната икономика и тенденции

Стр. 100
1.2.

Туристическо развитие

Стр. 116
1.3.

Демографско състояние и тенденции

Стр. 122
1.4.

Икономическа активност, заетост и безработица

Стр. 127
1.5.

Доходи

Стр. 130
1.6.

Образование

Стр. 131
1.7.

Здравеопазване

Стр. 133
1.8.

Социални услуги

Стр. 136
1.9.

Култура

Стр. 139
1.10.

Културно-историческо наследство

Стр. 140
1.11.

Инфраструктурно развитие

Стр. 144
1.12. 1.13.

Околна среда

Териториално и урбанистично развитиеСтр. 168

Стр. 1812.

Приложение 2: Изпълнение и социално-икономическо въздействие на Оперативните програми на територията на района към 30.06.2012.

Стр. 190
3.

Приложение 3: Анкетно проучване във връзка с разработване на целите и приоритетите на регионалния план за развитие на района

Стр. 201
4.

Приложение 4: Предизвикателства пред развитието на района,

Степен на уязвимост от климатичните промени

Стр. 208
5.

Приложение 5: Проекти, посочени от заинтересованите страни в процеса на разработване на РПР СИР като ключови за следващия програмен период

Стр.220
6.

Приложение 6: Справка за отразяване на становищата, получени след поместване на проекта на РПР СИР 2014-2020 г. на портала на Министерски съвет за обществени консултации

Стр. 312
СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ
Таблица 1: Североизточен район - сравнителни характеристики с районите от ниво2

Стр. 18

Таблица 2: Национални цели за България, съгласно Националната програма за реформи 2012-2015 г.

Стр. 42

Таблица 3а: Индикативни ресурси за постигане целите и приоритетите на РПР на СИР

Таблица 3б: Обща оценка на необходимите ресурси за постигане на целите на РПР на СИР 2014-2020 г. по приоритети и източници на финансиране (млн. лева)Стр. 72
Стр. 74

Таблица 4: Индикативно разпределение на необходимите ресурси с натрупване по години и приоритети за постигане на целите на РПР (млн. лева)

Стр. 76

Таблица 5 а, б и в: Общи количествени индикатори – ключови, по стратегия «Европа 2020», глобални екологични

Стр. 78, 79,80

Таблица 6: Специфични количествени индикатори

Стр. 80

Таблица 7: Средна стойност на БДС и БВП на човек в областите на СИР за 2010 г.:

Стр.104

Таблица 8: БДС в района по икономически сектори за 2010

Стр.105

Таблица 9: Преки чуждестранни инвестиции

Стр.109

Таблица 10: Приходи и разходи за дейността, брой предприятия, ДМА на ниво

NUTS 2


Стр.113

Таблица 11: Основни показатели за развитието на туризма в районите от ниво 2 в

Република БългарияСтр.117

Таблица 12: Показатели за ефективността на туристическото развитие и влиянието

на туризма върху средата по областиСтр.118

Таблица 13: Население в Североизточен район към 1. 02. 2011 година

Стр.123

Таблица 14: Брой и гъстота на населението в Североизточен район към 01.02.2011 г.

Стр.123

Таблица 15: Коефициент на естествен прираст (‰)

Стр.124

Таблица 16. Механичен прираст на населението към 2001-2011 г.

Стр.125

Таблица 17. Възрастова структура на населението към 01.02.2011 г. (в %)

Стр.125

Таблица 18. Коефициент на демографско заместване и на възрастова зависимост по

райони и области към 01.02.2011 годинаСтр.126

Таблица 19: Коефициент на заетост на населението на 20-64 навършени години в %

Стр.128

Таблица 20: Коефициент на заетост и коефициент на безработица на населението на

15 и повече навършени години към 31.12.2011 г.Стр.129

Таблица 21: Общ доход на лице от домакинството за 2009 и 2010 г. (лева)

Стр.131

Таблица 22: Образователни институции за учебната 2011/2012 г. (брой)

Стр.132

Таблица 23: Детски градини в СИР за учебната 2011/2012 г.

Стр.133

Таблица 24: Показатели за детски градини през учебната 2011/2012 г.

Стр.133

Таблица 25: Здравна мрежа към 31.12.2011 г.

Стр.134

Таблица 26. Болнични заведения към 31.12.2011 г.

Стр.134

Таблица 27: Лечебни заведения за извънболнична помощ към 31.12.2011 г

Стр.135

Таблица 28: Медицински персонал към 31.12.2011 г.

Стр.135

Таблица 29. Специализирани институции за социални услуги в СИР към 31.09.2012г.

Стр.137

Таблица 30: Социални услуги, които се предоставят в СИР към 31.09.2012г.

Стр.138

Таблица 31: Музеи към 2011 г. (бр.)

Стр.139

Таблица 32: Недвижими културни ценности /паметници на културата/ в СИР

Стр.140

Таблица 33: Дължина на РПМ към 31.12.2011 г.

Стр.145

Таблица 34: Гъстота на пътната мрежа към 31.12.2011г.

Стр.145

Таблица 35: Железопътна мрежа към 31.12.2011 г.

Стр.148

Таблица 36: Товарооборот на пристанище Варна

Стр.150

Таблица 37: Дейност на летище Варна от 2007 до 2011 г

Стр.152

Таблица 38: Инсталирани мощности за производство на електрическа енергия от ВЕИ в

Република България /MW/Стр.155

Таблица 39 Относителен дял на домакинствата, използващи интернет

Стр.161

Таблица 40: Относителен дял на домакинствата с достъп до Интернет

Стр.162

Таблица 41: Относителен дял на лица, използващи интернет

Стр.162

Таблица 42: Относителен дял на домакинствата, с достъп до интернет

Стр.163

Таблица 43: Относителен дял на домакинствата с широколентов достъп до

Интернет


Стр.164

Таблица 44: Събиране, пречистване и доставяне на води - обществено

водоснабдяванеСтр.166

Таблица 45: Разходи за опазване и възстановяване на околната среда в хил. лв.за

периода от 2000 г до 2010 г. / по данни на НСИ/Стр.168

Таблица 46: Заустени отпадъчни води през 2010 г./хил. куб. м/ год./

Стр.170

Таблица 47: Битови отпадъци и дял на обслуженото население

Стр.177

Таблица 48: Регистрирани шумови нива по области и градове през 2006 година

Стр.179

Таблица 49: Регистрирани шумови нива по области и градове през 2010 година

Стр.179

Таблица 50: Характеристика на земеползването в България

Стр.188

Таблица 51: Характеристика на земеползването в СИР

Стр.188

Таблица 52: Индекс на уязвимост на СИР (BG33) и класация по степен на уязвимост

от 267 региона в ЕССтр.209
Таблица 53: Общини в СИ район със земи, застрашени от ерозия.

Стр.211
Таблица 54: Индикативни зони с повишен риск от наводнения на територията на СИР

Стр.214

СПИСЪК НА ДИАГРАМИТЕДиаграма 1: Оценителен план, систематизиращ действията, документите и сроковете им за изработване.

Стр. 88
Диаграма 2 БВП по териториални единици в млн. Евро

Стр.100
Диаграма 3 БВП по ППС на един жител в евро

Стр.101
Диаграма 4 Регионалният БВП на човек от населението в стандарти на покупателната

способност (2006-2009 г.) по райони от ниво 2, дял от средното за ЕС-27 (в %)Стр.101
Диаграма 5 БВП по текущи цени в млн. Лева за България

Стр.102
Диаграма 6 БВП на глава от населението в лева за България

Стр.102
Диаграма 7 БВП на човек на ниво NUTS 3

Стр.103
Диаграма 8 БДС по базови цени за всички дейности от НКИД в млн. Евро

Стр.104
Диаграма 9 БДС в млн. лева на ниво NUTS 2

Стр.104
Диаграма 10 Структура на БДС по икономически сектори в млн. Лева

Стр.105
Диаграма 11 Структура на БДС по икономически сектори на ниво NUTS 3 в хил.

лева


Стр.105
Диаграма 12 Структура на БДС по икономически сектори на ниво NUTS 3 в %

Стр. 106
Диаграма 13 Потоци входни преки чуждестранни инвестиции в % от БВП

Стр. 108
Диаграма 14 Преки чуждестранни инвестиции в предприятията от нефинансовия

сектор с натрупване в хил. евроСтр. 108
Диаграма 15 Разход за НИРД-в % от БВП и към средното за ЕС

Стр.109
Диаграма 16 Разходи за НИРД на ниво NUTS 3 в хил. лева

Стр.109
Диаграма 17 Персонал, зает с НИРД

Стр.110
Диаграма 18 Размерна структура на предприятията в %

Стр.111
Диаграма 19 Относителен дял на предприятията според броя на заетите лица, в

общия брой предприятия за областта, в %Стр.112
Диаграма 20 Брой новооткрити предприятия на ниво NUTS 3

Стр.113
Диаграма 21 Брой фалирали предприятия на ниво NUTS 3

Стр.113
Диаграма 22 Приходи от дейността, ДМА, Разходи за дейността на ниво NUTS 2

Стр.114
Диаграма 23 Брой предприятия и брой на заетите лица на ниво NUTS 2

Стр.114
Диаграма 24 Принос на МСП в добавената стойност на услугите, индустрията и

селското стопанство на ниво NUTS 2 в %Стр.114
Диаграма 25 Разходи за придобиване на ДМА на ниво NUTS 2

Стр.115
Диаграма 26 Разходи за придобиване на ДМА по икономически дейности в България

Стр.116
Диаграма 27 Разходи за придобиване на ДМА по икономически дейности в СИР

Стр.116
Диаграма 28 Разходи за придобиване на ДМА на ниво NUTS 3

Стр.116
Диаграма 29 Основни показатели за развитието на туризма в районите от ниво 2 в

Република БългарияСтр.117
Диаграма 30 Реализирани нощувки и приходи от нощувки в областите от

Североизточния район за периода 2009-2011г.Стр.118
Диаграма 31 Коефициент на икономическа активност на ниво NUTS 2

Стр.127
Диаграма 32 Коефициент на икономическа активност на ниво NUTS 3

Стр.127
Диаграма 33 Коефициент на заетост и безработица – ЕС-27, България, СИР

Стр.128
Диаграма 34 Коефициент на заетост на населението на 15 и повече навършени

години на на ниво NUTS 3Стр.129
Диаграма 35 Коефициент на безработица на населението на 15 и повече навършени

години на на ниво NUTS 3Стр.129
Диаграма 36 Изпълнение на Оперативни програми на ниво NUTS 2 към 01.10.2012 г.

Стр.189
Диаграма 37 Изпълнение на Оперативни програми на ниво NUTS 3 в СИР към 01.10.2012 г.

Стр.189
Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница