Съобщение за членовете на епДата13.09.2016
Размер69.74 Kb.


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

20042009

<Commission>{PETI}Комисия по петицииCommission>

{29/11/2007}29.11.2007

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0326/2004, внесена от Louis Rutter, с британско гражданство, относно разрушаването на влажна зона в Португалия1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията заявява, че лагуната Salgados в Algarve, Португалия, по-рано е била важна дестинация за различни видове птици. Изградена е наблюдателна площадка, частично финансирана от ЕС, която е привличала много туристи. В момента се обмисля изграждането на хотели на тази територия, като вече са внедрени системи за отводняване, които разрушават местообитанието на птиците. Вносителят твърди, че съществува опасност цялото крайбрежие между Armacao и Albufeira, което е със запазена природна среда, да бъде застроено по подобен начин.2. Допустимост

Обявена за допустима на 30 септември 2004 г. Комисията е приканена да предостави сведения (член 192, параграф 4 от правилника).3. Отговор на Комисията, получен на 17 март 2005 г.

Районът на лагуната Salgados, както и целият крайбрежен участък между Armação de Pera и Albufeira, не е включен в рамките на специална защитена зона, определена от Португалия съгласно Директива 79/409/ЕИО1 за опазването на дивите птици. Районът не беше включен и в никое от орнитологично важните места, посочени от Международната организация за опазване на птиците („BirdLife International”) в списъка, който тя изготви за Комисията през 1989 г., представляващ научната основа, използвана от Комисията за оценяване на достатъчността на определените от държавите-членки специални защитени зони.


Следователно проектите в този район попадат в обхвата на общите разпоредби на Директива 85/337/ЕИО1 относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда, изменена с Директива 97/11/EО2. Ваканционните селища и хотелските комплекси извън градските райони са включени в приложение II към директивата, като по отношение на тях необходимостта от извършване на анализ на въздействието върху околната среда зависи от прагове, определени в националното законодателство, или от проверки на всеки отделен случай. Разпоредбите на член 6 от Директива 92/43/EИО3 относно опазването на естествените местообитания и на дивата флора и фауна не са приложими.
Лагуната Salgados обаче е включена в публикуваното през 2003 г. от „SPEA/BirdLife - Португалия” преработено издание на международния списък на орнитологично важните места за Португалия. Тъй като въпросният район изглежда отговаря на изискванията за включване в списъка като една от най-подходящите зони за опазването на няколко видa диви птици, Комисията влезе във връзка с португалските власти, за да проучи дали те имат намерение да определят лагуната Salgados за специална защитена зона в съответствие с член 4 от Директива 79/409/EИО.
Що се отнася до твърдението на вносителя на петицията, че изградена в тази зона наблюдателна площадка е била частично финансирана от ЕС, когато Комисията поиска информация във връзка с това, държавата-членка посочи, че финансови средства от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) са били използвани за превръщането на стара, излязла от употреба цистерна за вода в беседка (място за почивка и наблюдаване на околната панорама). Тя не е била предназначена за орнитологичен наблюдателен пункт и не е притежавала подходящи характеристики за целта. Следователно тя няма връзка с наличието на птици в тази зона.

4. Допълнителлен отговор на Комисията, получен на 3 юли 2006 г.

Районът на лагуната Salgados не е включен в рамките на специална защитена зона, определена от Португалия съгласно Директива 79/409/ЕИО4 за опазването на дивите птици. Разпоредбите на член 6 от Директива 92/43/EИО5 относно опазването на естествените местообитания и на дивата флора и фауна не са приложими.


Районът не беше включен и в никое от орнитологично важните места, посочени от Международната организация за опазване на птиците („BirdLife International”) в списъка, който тя изготви за Комисията през 1989 г., представляващ научната основа, използвана от Комисията за оценяване на достатъчността на определените от държавите-членки специални защитени зони. Комисията започна процедура за нарушение срещу Португалия поради недостатъчно определени специални защитени зони. Тази процедура обаче се основава на списъка на орнитологично важните места от 1989 г., като в момента е ограничена до защитата на степните птици. Следователно казусът с Lagoa de Salgados не се вмества в обхвата на тази процедура.
Обаче, имайки предвид, че в преработено издание на международния списък на орнитологично важните места за Португалия, публикувано от „SPEA/BirdLife - Португалия” през 2003 г., е включена лагуната Salgados (въпросният район изглежда отговаря на изискванията за включване в списъка като една от най-подходящите зони за опазването на няколко вида диви птици, особено за Aythya nyroca – вид, включен в приложение I към директивата за птиците, по отношение на който Lagoa de Salgados се оказва единственото известно място за гнездене в Португалия), Комисията влезе във връзка с португалските власти, за да проучи дали те имат намерение да определят лагуната Salgados за специална защитена зона в съответствие с член 4 от Директива 79/409/EИО.

През м. февруари 2005 г. и м. септември 2005 г. португалските власти потвърдиха, че орнитологичният интерес към Lagoa de Salgados, макар и включена в преработеното издание на международния списък на орнитологично важните места, изготвен от SPEA през 2003 г., не надхвърля регионалното равнище. Във връзка с конкретния случай, отнасящ се до вида Aythya nyroca, португалските власти ни уведомиха, че този вид птици е забелязан да гнезди в тази зона само през 2004 г. Това не се е повторило през 2005 г. и властите смятат, че районът е прекалено малък, за да представлява някакъв интерес за орнитологично важни популации на този вид птици, или на други видове, като освен това е поставен в изкуствена зависимост от действащата в момента водопречиствателна станция, която скоро ще бъде заменена с нова. Поради това властите считат, че няма доказателства, които да обосноват определянето на района за специална защитена зона. Въпреки това португалските власти заявиха, че ще продължат да наблюдават ситуацията в района след подмяната на действащата водопречиствателна станция и ще проучат възможността да защитят Lagoa de Salgados в съответствие с националното законодателство.


Като взе предвид горепосоченото, Комисията прецени, че положението е изяснено и няма нарушение на общностното право.
5. Допълнителлен отговор на Комисията, получен на 29 ноември 2007 г.

Районът на лагуната Salgados не е включен в рамките на специална защитена зона, определена от Португалия съгласно Директива 79/409/ЕИО1 за опазването на дивите птици. Разпоредбите на член 6 от Директива 92/43/EИО2 относно опазването на естествените местообитания и на дивата флора и фауна не са приложими.


Районът не беше включен и в никое от орнитологично важните места, посочени от Международната организация за опазване на птиците („BirdLife International”) в списъка, който тя изготви за Комисията през 1989 г., представляващ научната основа, използвана досега от Комисията за оценяване на достатъчността на определените от държавите-членки специални защитени зони. Комисията започна процедура за нарушение срещу Португалия поради недостатъчно определени специални защитени зони. Тази процедура обаче се основаваше на списъка на орнитологично важните места от 1989 г., като следователно беше ограничена до защитата на степните птици. Поради това казусът, свързан с Lagoa de Salgados, не е разглеждан в рамките на тази процедура.
Обаче, имайки предвид, че в преработено издание на международния списък на орнитологично важните места за Португалия, публикувано от „SPEA/BirdLife - Португалия” през 2003 г., е включена лагуната Salgados (въпросният район изглежда отговаря на изискванията за включване в списъка като една от най-подходящите зони за опазването на няколко вида диви птици, особено за Aythya nyroca – вид, включен в приложение I към директивата за птиците, по отношение на който Lagoa de Salgados се оказва единственото известно място за гнездене в Португалия), Комисията влезе във връзка с португалските власти, за да проучи дали те имат намерение да определят лагуната Salgados за специална защитена зона в съответствие с член 4 от Директива 79/409/EИО.
През м. февруари 2005 г., а след това и през м. септември 2005 г. португалските власти потвърдиха, че орнитологичният интерес към Lagoa de Salgados, макар и включена в преработеното издание на международния списък на орнитологично важните места, изготвен от SPEA през 2003 г., не надхвърля регионалното равнище. Освен това, според тях районът е прекалено малък, за да представлява някакъв интерес за орнитологично важни популации, като също така е поставен в изкуствена зависимост от действащата водопречиствателна станция, чиято подмяна беше планирана. Въпреки това португалските власти заявиха, че ще продължат да наблюдават ситуацията в района след подмяната на действащата водопречиствателна станция и ще проучат възможността да защитят Lagoa de Salgados в съответствие с националното законодателство.
Неотдавна Комисията бе уведомена (при контакти, установени през м. март и м. ноември 2007 г.) от SPEA („Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves” – португалският член на „Birdlife”), че е постигнато споразумение с португалските власти. Новата водопречиствателна станция ще бъде изградена по начин, който ще позволи да се запазят характеристиките на околната среда, които са най-привлекателни за птиците. SPEA и местните и национални власти в момента приключват с последните административни и финансови подробности.
Въпреки че засега не е обявен конкретен срок, съществува договореност лагуната Salgados да бъде определена от Португалия за специална защитена зона в съответствие с директивата за птиците.
Вносителят на петицията е поддържал връзка със SPEA и е получавал информация от тази организация по време на целия процес.
Като взе предвид горепосоченото, Комисията прецени, че положението вече е изяснено.

1 OВ L 103, 25.4.1979 г.

1 OВ L 175, 5.7.1985 г.

2 OВ L 73, 14.3.1997 г.

3 OВ L 206, 22.7.1992 г.4 OВ L 103, 25.4.1979 г.

5 OВ L 206, 22.7.1992 г.1 OВ L 103, 25.4.1979 г.

2 OВ L 206, 22.7.1992 г.
CM\699145BG.doc
PE355.656v03-00

BG BGПоделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница