За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2015 г


ИДЕНТИФИЦИРАНИ ТРУДНОСТИ И ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИстраница45/45
Дата22.07.2016
Размер7.19 Mb.
ТипОтчет
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   45  1. ИДЕНТИФИЦИРАНИ ТРУДНОСТИ И ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ

Основните трудности при изпълнението на програмата през 2015 г. се свързват с промяна в третирането на ДДС в сектор води, което доведе до проверка на вече верифицирани разходи и оттегляне на сертифицирани такива пред ЕК. Наложи се и промяна в Закона за ДДС, за да бъде възможно изплатеното недопустимо ДДС да бъде възстановено на ОПОС.

Допълнителните констатирани трудности при изпълнението на програмата се свързват с:

  • Невъзможност на бенефициентите да осигурят финансов ресурс за текущо изпълнение на проекта. Трудностите са свързани с покриване на собственото участие (в края на проекта), финансови корекции (в някои случаи това сериозно затруднява приключването на проектите), ликвидни средства (в голяма степен при 20% аванс, проблемът с ликвидните средства е преодолян, но бенефициентите все още срещат трудности с доброто финансово управление на наличните ресурси и понякога са им необходими и допълнителни средства);


Приоритетни мерки, които са предприети:

  • Актуализираха се бюджетите на проектите, за да се отразят реалните стойности на договорите и да се отчетат спестяванията по тях, като се актуализира размерът на БФП с анекси, без да се променя размерът на вече платените авансови средства;

  • След като бяха идентифицирани рисковите проекти по ОПОС 2007 – 2013 г. се пристъпи към засилен мониторинг на дейностите по тях. Така от първоначално предвидените 14-15 проекта за прехвърляне в следващ програмен период след множество съвместни действия на бенефициентите и УО на ОПОС, броят на проектите беше сведен до минимум, като половината от идентифицираните като рискови проекти са физически завършени и ще бъдат разплатени от ОПОС 2007 – 2013 г.;

  • Предприети бяха мерки след задълбочен анализ и усилен мониторинг от УО на ОПОС за удължаване срока на дейностите до 31.12.2015 г. на проекти, при които беше идентифицирано забавяне при изпълнението на дейностите, поради независещи от бенефициентите причини;

  • На 22 декември 2015 г. беше обявена процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ за „Втора фаза на проекти за изграждане на ВиК инфраструктура, чието изпълнение е стартирало по ОПОС 2007 – 2013 г.“. Срокът за кандидатстване за финансиране от ОПОС 2014 – 2020 г. на втора фаза от 8-те рискови проекта е 1 февруари 2016 г. С тази процедура се осигури финансов ресурс за успешното приключване на проекти, започнали в рамките на първия програмен период.  1. ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ ДО КРАЯ НА 2016 Г.

2015 г. беше ключова за успешното приключване на програмата. През тази година трябваше да се вземат важни за ОПОС решения (оттегляне на ДДС, фазиране на проекти) и да се приложат необходимите мерките, за да бъде възможно проектите да бъдат изпълнени в срок и да започне подготовката на затварянето на програмата.

Постигнатите резултати през годината – финансови и физически, се дължат на създадената стройна организация и текущото съблюдаване за спазване на първоначално набелязаните цели. По същия начин са планирани и стъпките и действията на екипа, който активно ще участва в затварянето на програмата.

Изготвен е подробен план за проверките, които трябва да бъдат извършени на 110 проекта. Съгласно плана две трети от оставащите 110 проекта трябва да бъдат проверени и затворени до края на април месец 2016 г., а останалите след тази дата. Сроковете за приключване на проверките по проектите са съобразени с действащата нормативна уредба за представяне на Доклади по сертификация през 2016 г. Последният Междинен Доклад по сертификация трябва да бъде представен от УО до 30.04.2016 г., а Окончателният Доклад по сертификация – до 30 ноември 2016 г.
Отговорност за изпълнението на програмата
ПРБ

Съгласно Устройствения правилник на МОСВ общата администрация осигурява технически дейността на министъра, дейността на специализираната администрация и дейностите по правно-нормативното и административното обслужване на гражданите и юридическите лица.Общата администрация е структурирана в следните дирекции - дирекция "Правно-администартивно обслужване", дирекция "Финансово управление”, дирекция “Човешки ресурси, информационно обслужване, връзки с обществеността и протокол и дирекция „Обществени поръчки и стопанска дейност“.
Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи1900.03.00 Бюджетна програма “АДМИНИСТРАЦИЯ ”

Закон

Уточнен план

Отчет

І.

Общо ведомствени разходи:

14 600 001

14 104 844

13 802 776

 

Персонал

7 028 701

6 996 903

6 781 246

 

Издръжка

6 315 000

5 758 666

5 700 078

 

Капиталови разходи

1 256 300

1 349 275

1 321 452

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:

14 600 001

14 104 844

13 802 776

 

Персонал

7 028 701

6 996 903

6 781 246

 

Издръжка

6 315 000

5 758 666

5 700 078

 

Капиталови разходи

1 256 300

1 349 275

1 321 452

2

Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки

0

0

0

 

Персонал

 

 

 

 

Издръжка

 

 

 

 

Капиталови разходи

 

 

 

 

От тях за: *

 

 

 

 2.1

1.....................................

 

 

 

 2.2

2....................................

 

 

 

 

Администрирани разходни параграфи **

 

 

 

ІІ.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

111 962

111 962

1

Предоставени помощи за чужбина

 

 

 

2

Субсидии за организации с нестопанска цел

0

111 962

111 962

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

ІІІ.

Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки

15 789 947

15 789 947

17 111 962

1

ОП "Околна среда "

15 789 947

15 789 947

15 428 049

2

Национален доверителен екофонд

0

0

0

3

Програми за отстраняване на минали екологични щети

0

0

0

4

ОП "Административен капацитет 2007-2013 г."

0

0

1 683 913

5

ОП "Човешки ресурси"

0

0

0

6

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (2009-2014) Програма BG02 – „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“

0

0

0

7

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (2009-2014) Програма BG03 – „Биологично разнообразие и екосистеми“

0

0

0

8

Трансфер към Бюлгарска академия на науките - за дейности по Закона за водите

0

0

0

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

15 789 947

15 901 909

17 223 924

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

14 600 001

14 216 806

13 914 738

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

30 389 948

30 006 753

31 026 700

 

Численост на щатния персонал

483

483

480

 

Численост на извънщатния персонал

94

94

94Използвани съкращения:
АПК – Административнопроцесуален кодекс

АПСК – Агенция за приватизационен и следприватизационен контрол

АУПДВ – акт за установяване на публично държавно вземане

АЯР - Агенция за ядрено регулиране

БАБХ - Българската агенция по безопасност на храните

БД – Басейнова дирекция

ВАС – Върховен административен съд

ВЕЕС - Висш експертен екологичен съвет

ГД ПБЗН - Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението"

ДАМТН - Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

ДВ – Държавен вестник

ДНП – Дирекция Национален парк

ДНСК - Дирекция Национален строителен контрол

ДОПК - Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

ДПК – Държавно-приемателна комисия

ЗЗШОС - Закон за защита от шума в околната среда

ЗЗВВХВС – Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

ЗИД на ЗООС – Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда

ЗОП – Закон за обществени поръчки

ЗОПОЕЩ – Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети

ЗООС – Закон за опазване на околната среда

ЗСВДЗН - Закон за съхранение на въглероден диоксид в земните недра

ЕАОС – Европейска агенция по околна среда

ЕЕС – Експертен екологичен съвет

ЕК - Европейска комисия

ЕО – Екологична оценка

ЕП – Европейски парламент

ЕС – Европейски съюз

ЗЗВВХВС - Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

ЗИД – Закон за изменение и допълнение

ИАГ – Изпълнителна агенция по горите

ИА РА - Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

ИА БСА - Изпълнителната агенция „Българска служба за акредитация”

ИА ГИТ - Изпълнителна Агенция „Главна инспекция по труда”

ИАОС – Изпълнителна агенция по околна среда

ИЛБ – Информационен лист за безопасност

КПКЗ – Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването

КР – Комплексни разрешителни

МВнР - Министерството на външните работи

МЗ - Министерството на здравеопазването

МЗХ - Министерството на земеделието и храните

МЕЕС – Междуведомствен експертен екологичен съвет

МИЕ- Министерството на икономиката, енергетиката

МИП – Министерство на инвестиционното проектиране

МОСВ – Министерство на околната среда и водите

МРРБ– Министерство на регионалното развитие и благоустройството

МТИТС - Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

МФ - Министерството на финансите

НАП - Национална агенция за приходи

НСИ – Национален статистически институт

НДНТ – Най-добри налични техники

ОВОС – Оценка на въздействие върху околната среда

ОВ на ЕС – Официален вестник на Европейския съюз

ОХВ – опасни химични вещества

ОХВС – опасни химични вещества и смеси

ПАВ – Повърхностно активни вещества

ПАМ – Принудителни административни мерки

ПРЗ - Продукти за растителна защита

ПД – Превантивна дейност

ПЗР - Преходни и Заключителни разпоредби

ППЗ – Предотвратяване на промишленото замърсяване

ПУДООС - Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

ПУП- Подробен устройствен план

РЗИ – Регионална здравна инспекция

РИОСВ – Регионална инспекция по околна среда и водите

СПИ – Собствени периодични измервания

СПРООС – Схеми за подобряване на резултатите в околната среда

УОЗ – Устойчиви органични замърсители

CLP - Регламент №1272/2008 на ЕП и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси

EMAS - Схема на Общността за управление по околна среда и одит

PIC - Регламент 689/2008 относно износа и вноса на опасни химикали

REACH - Регламент №907/2006 на ЕП и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали

RoHS - Директивата за ограничаване на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване

UNEP - Програма за околна среда на Обединените нации
СЪДЪРЖАНИЕ
Увод ……………………………………………................................…………................... 2

1. Отчет на основните параметри на бюджета………………………..…….....................2

2. Преглед на настъпилите през отчетния период промени в организационната структура ……………............................................................................................................8

3. Преглед на изпълнение на политиките ……………………………………………… .9

3.1.Преглед на изпълнение на политиката в областта на опазването и ползването

на компонентите на околната среда………………………………………………............9

3.2.Преглед на изпълнение на политиката в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост………………….. ..36

4. Преглед на изпълнението на програмите…………………………………………... .48

4.1.Преглед на изпълнение на Програма 1 „Оценка , управление и опазване на водите на Република България”…………………………………….……………………………48

4.2.Преглед на изпълнение на Програма 2 „Интегрирана система за управление на отпадъците, опазване на земните недра и почвите”……………………..………… ..101

4.3.Преглед на изпълнение на Програма 3 „Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух”…………….…..119

4.4.Преглед на изпълнение на Програма 4 „Съхраняване , укрепване и възстановяване на екосистеми , местообитания , видове и генетичните им ресурси”………………………….…………………………………………………………129

4.5.Преглед на изпълнение на Програма 5 „Информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол”…………………………………………………………………………………….139

4.6.Преглед на изпълнение на Програма 6 „Оценка и управление на въздействието върху околната среда”…………………………………………………………………….159

4.7.Преглед на изпълнение на Програма 7 „Управление на дейностите по изменение на климата”…………………………………………………………………………………205

4.8.Преглед на изпълнение на Програма 8 „Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост”……………………………………..217

4.9.Преглед на изпълнение на Програма 9 „Администрация”…………………...…250

МИНИСТЪР:

/ ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА /

Съгласували:
Главен секретар:

/Валерия Герова/
Директор „Финансово управление:

/ Ива Таланова/
и.д началник отдел „Бюджет“:

/ Ива Таланова /
Изготвил:

Главен експерт в отдел „Бюджет“:

/Диана Станкулова/

straight connector 10София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза” 22
Тел: +359(2) 940 6036


Каталог: files -> file -> Budget
file -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
file -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
file -> Календар на значимите международни събития в областта на околната среда през 2016 Г
file -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
file -> Първа общи положения ч
file -> Наредба №3 от 1 август 2008 Г. За нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2013 г
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 30. 06. 2015 г
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2012 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   45


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница