За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2013 гстраница1/36
Дата23.07.2016
Размер6.11 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36


ОТЧЕТ

за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми

на

Министерството на околната среда и водите

към 31.12.2013 г.

Отчетът на Министерство на околната среда и водите за изпълнението на провежданите политики към 31.12.2013 г. представя информация за изпълнението на целите и програмите на министерството въз основа на проведените дейности в рамките на отчетния период. Отчетът съдържа информация за степента на изпълнение на провежданите политики и програми в областта на околната среда и извършените разходи за тяхното изпълнение. Той представя разходите за опазване на околната среда на консолидирана основа. Това означава, че всички средства, изразходвани, трансферирани или координирани от държавния бюджет се разглеждат като разходи на МОСВ, независимо от източника на финансиране, но само в частта, които министерството управлява.

Настоящият отчет за изпълнението на политиките и програмите е съобразен с програмния формат на бюджета на МОСВ към 31.12.2013 г.

Разходната част е декомпозирана на ведомствени и администрирани разходи, като детайлизирано са представени разходите за персонал, издръжка и капиталови разходи. Отделено внимание e обърнато на външните фактори, влияещи върху предоставяните услуги, разходите и приходите на бюджета.
1. Отчет на основните параметри на бюджета
а) Таблица, представяща отчет на приходите по бюджета (Приложение 1)

с кратко описание на приходите


ПРИХОДИ за 2013 г.

Закон

Уточнен план

Отчет

(в хил.лв.)

Общо приходи:

10 560

111 444

108 512

Данъчни приходи

0

0

0

Неданъчни приходи

10 560

111 327

108 335

Приходи и доходи от собственост

1 461

1 913

1 746

Държавни такси

5 080

5 080

2 998

Глоби, санкции и наказателни лихви

1 119

1 119

859

Други неданъчни приходи

0

-1

-3 591

Внесени ДДС и др.данъци върху продажбите

-780

-786

-735

Постъпления от продажба на нефинансови активи

0

100 322

103 696

Приходи от концесии

3 680

3 680

3 362

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната

0

15

15

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина

0

102

162

Нетното изпълнение на приходите към 31.12.2013 г. е в размер на 108 512 350 лв., или 97 % от уточнения план на приходите към 31.12.2013 г., като преизпълнението се дължи основно на постъпления от продажба на квоти на емисии за парникови газове.

Реализираните приходи по бюджета на МОСВ за отчетния период са формирани от приходи от калкулации за разходи по контрола и извършени лабораторни анализи, приходи от глоби, санкции и наказателни лихви, приходи от почивни бази, други неданъчни приходи и приходи от концесии, постъпления от продажби на нефинансови активи, приходи от продажбата на квоти на емисии за парникови газове.

С най-голям относителен дял от приходите е делът на приходите от продажба на нефинансови активи – 103 695 880 лв. Република България участва в обща тръжна платформа за продажба на квоти за целия Европейски съюз. Приходите от продажбата на квоти от 2013 г. са постъпили по валутна бюджетна сметка на МОСВ и са отчетени по §§ 40-30 от ЕБК. Във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл.1, ал. 3 от ПМС № 217 от 26 септември 2013 г. част от средствата са трансферирани към Министерство на икономиката и енергетиката.

Приходите от концесии през 2013 г. са в размер на 3 362 012 лв., които представляват 91 % от планираните такива. Тези приходи са отчетени в §§ 41 – 00 „Приходи от концесии“, като внесеният ДДС върху тях е отразен по §§ 37-01(-) ”Внесен ДДС”.

Приходите от държавни такси са в размер на 2 998 165 лв. или 59 % от планираните такива. Тези приходи постъпват на основание ПМС № 136/30.11.2012г. и са отчетени по § 25-00 „Държавни такси”. Те са събрани за:

- издаване на решение относно необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС);


  • издаване на решение по ОВОС;

  • издаване, актуализиране или преразглеждане на комплексни разрешителни

  • издаване, преразглеждане и/или промяна на разрешително по чл. 104 от закона за опазване на околната среда (ЗООС);

  • издаване на разрешения по водите

- ползване на данни от специализираните карти и регистри съгласно чл. 180, ал. 2 от Закона за водите (ЗВ);

  • издаване, изменение или продължение на разрешения по отпадъците;

  • издаване на регистрационен документ по чл. 35, ал.3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО);

- съгласуване или утвърждаване на програма за управление на дейностите по отпадъците;

  • за издаване на разрешения по биоразнообразие;

  • за регистрация по чл. 30 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ);

- за издаване на разрешение за работа с генетично модифицирани организми

(ГМО) в контролирани условия и внос на ГМО с цел работа в контролирани условия и други.

Формирането на приходи от държавни такси в системата на МОСВ е пряко зависимо от инициативата на юридическите лица във връзка с инициирането на документи, за които се дължи такса.

Немалък дял имат и приходите, отчетени по § 24-00 „Приходи и доходи от собственост” в размер на 1 746 381 лв. – 91 % спрямо планираните, основно отчетени по §§ 24-04 „Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция”- 1 153 442 лв., представляващи постъпления от извършени лабораторни анализи и измервания на качеството на компонентите на околната среда от акредитираните за тази дейност лаборатории към Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС). По §§ 24-10 „Приходи от лихви по предоставени заеми в страната и чужбина“ е отчетена сума в размер на 452 278 лв., представляваща възстановяване на средства от Столична община на МОСВ и погасяването на заем от МОСВ към ЕИБ. Приходите от наеми, отчетени по §§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество” в размер на 56 925 лв. са формирани от отдаване под наем на помещения собственост на МОСВ. Незначителни са постъпилите приходи от лихви – 35 237 лв.Приходи от други лихви са отчетени в §§ 24-19“Приходи от други лихви“ в размер на 48 499 лв.

Формираните приходи от глоби, санкции и наказателни лихви за периода 01.01.-31.12.2013 г. са в размер на 858 855 лв. или 77% от планираните такива. По-голямата част от наложените глоби и санкции на физически и юридически лица не се заплащат в доброволния срок за изпълнение и се предават на Националната агенция по приходите (НАП) за принудително събиране.

Като 80% от тази суми са преведени на общините, на чиято територия се намира обекта замърсител с цел средствата да се изразходват за екологични проекти и дейности. В резултат на извършената контролна дейност е подобрена чистотата на населените места и пътищата, а голяма част от фирмите приведоха дейността си в съответствие с екологичното законодателство. От извършените проверки е установено, че обектите на национално представените търговски вериги изпълняват изискванията за заплащане на продуктова такса за полимерни торбички, поради което не подлежат на глоби.

Отчетените средства по § 36-00 „Други неданъчни приходи” са в размер на 3 590 937 лв.. Сумата е нето и е формирана от приходи по ЗДОИ, получени застрахователни обезщетения, реализирани курсови разлики от продажба на валута, продажба на тръжни документи при провеждане на процедури по закона за обществени поръчки (ЗОП). В §§ 36-18 са посочени суми със знак минус принудително събрани от НАП в полза на ПУДООС и общини съгласно т. 74 от ДДС 12/2009г. за реда и начина за събиране и отчитане на средствата по публични и частни държавни вземания. Всички несъбираеми вземания от глоби и санкции в законоустановения срок са начислени като просрочени вземания в процес на принудително събиране.

По § 37-00 „Внесени ДДС и други данъци върху продажбите” са отчетени със знак минус внесения данък върху приходите от наеми и ДДС, което се начислява върху получените концесионни възнаграждения. От 01.01.2011 г. МОСВ е регистрирано по ДДС съгласно измененията в закона за ДДС, свързани с облагане на приходите от концесионна дейност.

В §§ 45-00 „Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната“ е отчетена сума в размер на 15 164 лв. Същата представлява трансфер за възстановени средства по проект по програма за трангранично сътрудничество България – Гърция „Създаване на система за ранно предупреждение за наводнения в басейна на р. Арда за намаляване на риска в пограничния район” /ARDAFORECAST /от Национален институт по метеорология и хидрология /НИМХ/ към БАН водещ партньор по проекта.

В §§ 46-00 “Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина“ е отчетена нетна сума в размер на 161 971 лв. След верификация са трансферирани средства за възстановяване на разходи по проект „Съвместно управление на риска в пограничната зона на река Дунав“ - 169 698 лв. и върната неусвоена сума от 7 727 лв. по фламандска програма.б) Таблица, представяща отчет на разходите по бюджета на Министерство на околната среда и водите по програми в рамките та изпълняваните политики (Приложение № 2а) с описание на разходите


РАЗХОДИ за 2013 г. ( в хил.лв. )

Закон

Уточнен план

Отчет

 

 

 

Общо разходи по бюджета на МОСВ

44 890

55 900

54 048

Политика в областта на управление на водите

6 330

11 525

11 171

Програма 1 "Оценка , управление и опазване на водите на Република България"

6 330

11 525

11 171

Политика в областта на управление на отпадъците,земните недра и почвите

2 374

8 570

8 179

Програма 2 "Интегрирана система за управление на отпадъците, опазване на земните недра и почвите"

2 374

8 570

8 179

Политика в областта на опазване на чистотата на атмосферния въздух

1 388

1 486

1 435

Програма 3 "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух"

1 388

1 486

1 435

Политика в областта на опазване на биологичното разнообразие

6 044

6 266

5 760

Програма 4 "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси"

6 044

6 266

5 760

Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационнна обезпеченост

9 452

10 068

9 992

Програма 5 "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост"

9 452

10 068

9 992

Политика за повишаване на екологичното съзнание и култура

1 300

1 300

1 277

Програма 6 "Информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол"

1 300

1 300

1 277

Политика за предотвратяване и контрол на замърсяването и управление на химикалите

2 914

2 869

2 810

Програма 7 "Оценка и управление на въздействието върху околната среда"

2 914

2 869

2 810

Политика в областта на управление на дейностите по изменение на климата

704

554

539

Програма 8 "Управление на дейностите по изменение на климата"

704

554

539

Програма 9Администрация

14 384

13 262

12 885Анализ на разходната част на бюджета
За периода 01.01.2013-31.12.2013 г. МОСВ е изразходвало за дейността си 54 047 981 лв. Изпълнението на разходната част на бюджета спрямо уточнения план е 97 %., поради резервиране на средства и непредоставяне на лимит в пълен размер.

Разходите за периода 01.01-31.12.2013 г. са увеличени с 1 459 445 лв. спрямо 2012 г. Увеличението се дължи основно на средства по §§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“, за авторски надзори за общински депа, закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци град Созопол и град Лом област Монтана, закриване и рекултивация на 5 съществуващи сметища – област Русе, реконструкция и модернизация на ГПСОВ Сливен и др.Персонал
Изразходваните средства за персонала за отчетния период са в размер на 20 946 625 лв., заедно с дължимите социално-осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя, което е 39 % от общия размер на разходите на структурата за периода и 99 % от уточнения план.

По §§ 01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” са отчетени са изплатените средства за възнаграждения на щатния персонал в размер на 18 777 442 лв., от които за назначените по служебно правоотношение – 15 475 760 лв., по трудови правоотношения – 3 301 682 лв. В тези суми са отчетени и дължимите допълнителни възнаграждения по Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация,

По §§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” са отчетени следните разходи:

- възнаграждения на нещатния персонал по трудови правоотношения, назначен по реда на ПМС № 66/1996г. и възнаграждения на служители назначени по програма на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) за временна заетост – 890 895 лв. Изплатени са суми за възнаграждения на персонала обслужващ обект „Брестница” - 17 758 лв. За персонала поддържащ почивните бази собственост на МОСВ – 53 786 лв. и за стажантите по програма „Старт в кариерата „ на МТСП – 189 318 лв.

- възнаграждения на физически лица, наети по извънтрудово правоотношение – 203 147 лв. на основание на сключени договори по реда на ЗЗД за дейности по международни проекти, за консултантски услуги, участие в експертни съвети и комисии на външни експерти.

- средства за представително облекло на служителите назначени по служебни правоотношения и безплатно работно облекло на служителите по трудови правоотношения – 521 058 лв.

- средства за обезщетения на служители – 367 886 лв., поради прекратяване на трудово или служебно правоотношение, подробно описани основания в приложена разшифровка към отчета.

- обезщетения за временна нетрудоспособност на служителите - 140 711 лв.

Средствата за социално-осигурителни плащания от работодателя, отчетени по §§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” са общо в размер на 5 610 161 лв., от които за държавно обществено осигуряване – 3 447 453 лв., здравно-осигурителни вноски – 1 487 086 лв. и допълнително задължително пенсионно осигуряване – 675 622 лв. В посочените суми се съдържат осигуровки за лицата по служебни правоотношения, по трудови правоотношения за щатния и нещатния персонал и за лицата по извънтрудови правоотношения.

Издръжка
Изразходваните средства за издръжка за отчетния период са в размер на 16 147 385 лв., което е 95% от уточнения план и 30% от общия размер на разходите на структурата за периода.

По §§ 10-00 Издръжка

Средствата, изразходвани за текуща издръжка включват следните видове разходи:

- за безплатна предпазна храна на работещите в среда с йонизиращи лъчения съгласно Наредба № 11/21.12.2005г. за определяне условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея на МТСП и МЗ и съгласно чл. 285 от Кодекса на труд – 13 120 лв.

- за закупуване на медикаменти за зареждане на аптечки в лабораториите към ИАОС - 629 лв.

- за постелен инвентар предназначен за отбранително-мобилизиционна подготовка в с.Брестница и предпазно облекло – 42 086 лв.

- за учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките - 5 978 лв.

- за материали – химикали, резервни части за лабораторна апаратура, канцеларски и офис консумативи, гуми за МПС, както и други материали и пособия са изплатени 3 173 547 лв. Най-голям дял от разходите заемат разходите за химикали и резервните части за лабораторна апаратура и техника за лабораторните комплекси на ИАОС.

- за вода, горива, топлоенергия и ел.енергия са изразходвани 2 403 144 лв. Най-голям дял от общата сума имат разходите за гориво (в т.ч. за моторните превозни средства за цялата система на МОСВ и за отопление).

- за външни услуги – пощенски и телекомуникационни услуги, наеми, разходи за охрана, за контрол качеството на въздуха, сервизна поддръжка на апаратура, разходи, свързани с акредитацията и поддържане на акредитацията на лабораториите, поддържане на системите на сградите и инвентара, сервизно обслужване на апаратура, абонаментно обслужване, медийни услуги и мониторинг, трудова медицина, правна защита, научни разработки и други към 31.12.2013 г. са изплатени 6 659 144 лв.

- за текущ ремонт на МПС, помещения, апаратура и техника общо за системата са усвоени средства в размер на 388 637 лв.

- за данъци и такси в т.ч. закупуване на винетки, заплащане на такса смет и заплащане на такси за публикуване на информация в ДВ и други държавни такси – 582 494 лв.

- за командировки в страната са изразходвани средства в размер 768 860 лв., основната част от които са за администриране на мрежата за мониторинг на околната среда и изпълнение на контролната дейност. Значително е намалението на изразходваните средства спрямо 2012 г. с - 221 736 лв.

- за командировки в чужбина са изразходвани средства в размер 608 394 лв., съгласно утвърден План за командировките в чужбина от министъра на околната среда и водите, в т.ч. и средства авансово платени за изпълнение на ангажиментите извън страната на служителите от УО на ОПОС. Намалението на изразходваните средства спрямо 2012 г. ( - 91 057 лв.)

- за застраховки за носене на оръжие от охранителите, застраховки на административните сгради и МПС-тата, собственост на МОСВ е изразходвана сума – 318 804 лв.

- за банкови такси във връзка с извършваните валутни преводи за чужбина са изразходвани средства в размер на 2 308 лв.

- за други разходи за СБКО – 6510 лв.

- за съдебни разноски по издадени изпълнителни листи от съда във връзка със загубени дела, касаещи размера на такси за минерални води, и други е изразходвана сума – 743 183 лв.

- за нанесени щети от мечки са изплатени обезщетения в размер на 39 381 лв.

Към 31.12.2013 г. са изплатени лихви по заеми от банки във връзка с изпълнението на държавен инвестиционен заем за интегриран воден проект на гр.София, финансиран чрез заем от Европейската инвестиционна банка - 452 278 лв.

Разходите за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности през отчетния период са в размер на 568 570 лв. и са с 18 121 лв. повече спрямо 2012 г.

От извършените разходи за издръжка от бюджета на МОСВ:За дейност 108 „Централни държавни органи по икономически дейности и услуги” са изразходвани 214 979 лв., от които 189 472 за заплати и осигуровки, 2 988 лв. други възнаграждения и плащания, 13 310 лв. за командировки в страната във връзка с извършването на одити на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към МОСВ.

За дейност 205 ”Участие на Република България в НАТО”, от планираните средства са направени разходи за 192 лв., за надграждане система за видеонаблюдение и за издръжка 2 102 лв..

За дейност 282 „Отбранително- мобилизационна подготовка”, поддържане на запаси и мощности” са отчетени разходи в размер на 75 834 лв. лв. за поддръжка на обект „Брестница”. Основният разход е отчетен по §§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ – 49 718 лв., изграждане на силов кабел Брестница, Ловешка област, съгласно договор от 23.08.2011г. ДЗЗД с „Трансстроймонтаж ЕСМ” ЕООД.

За дейност 701 „Почивно дело” са изразходвани средства за 210 933 лв., от които за плащания на персонала с включени осигуровки – 53 786 лв.,за текуща издръжка – 153 367 лв., за вода и електроенергия на почивните бази, абонаментна такса за телекомуникационни услуги, пране на спално бельо, данък сгради и такса смет.

Капиталови средства
От планираните капиталови разходи по бюджета на МОСВ в размер на 10 773 108 лв., като за отчетния период са изразходвани 10 322 962 лв., които представляват 19% от общите разходи за периода и 96 % от уточнения план, като за същите са предоставени подробни разшифровки.

Изпълнявани проекти от ВРБК:
1. Изпълнителна агенция по околна среда :

През отчетния период се изпълнява проект, финансиран от Европейската агенция по околна среда „Корине, земно покритие“. Изразходваните средства са в размер на 33 840 лв.РИОСВ Велико Търново
Проект по програма Трансгранично сътрудничество „България - Румъния 2007 – 2013г.“ „Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на р. Дунав България – Румъния с MIS-ETS Code BG 2s-2.2-1.“

През 2011год. РИОСВ В.Търново успешно се включи в Стратегическия проект “Съвместно управление на риска в пограничната зона на р. Дунав”, одобрен от Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013г. на стойност 400 000 евро. След сключване на договора с ЕФРР за 339 280 евро /или 84.82% от общия размер на договора/ се сключи и договора с МРРБ за национално съфинансиране № РД-02-299279/12.08.2011г. на стойност 52 000 евро /3% от общия размер на договора – 10 170 лв. Собственият принос на МОСВ в т.ч. и на РИОСВ е в размер на 8 720 евро /2.18% от общия размер на договора/.След верификация на разходите има четири броя възстановявания на обща стойност 169 698 лв. Управляващият орган възстанови същите в пълен размер.

БД ИБР Пловдив
Проект по програма за трангранично сътрудничество България – Гърция „Създаване на система за ранно предупреждение за наводнения в басейна на р. Арда за намаляване на риска в пограничния район” (ARDAFORECAST). През изтеклия период са извършени разходи по проекта в размер на 13 298 лв. Разходи за възнаграждения и осигуровки на експертите работещи по проекта е 3 296 лв.и за издръжка 10 002 лв.

В Централна администрация на МОСВ изпълняваните проекти са:
Изпълняван проект финансиран със заем от Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) - „Интегриран проект за водния цикъл в гр.София“. За отчетния период изразходваните средства по проекта са в размер на 144 483 лв. отчетени по §§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ и 729 422 лв. – разходи за лихви.

Проект "Подобряване на условията за едрите хищници - трансфер на най- добри практики", финансиран по програма Life + – В изпълнение на проекта са изразходвани средства за възнаграждения и осигурителни вноски 3 041 лв., командировки в размер на 160 лв. и други разходи за външни услуги 3 912 лв.

Геоложки проект NR 250532остатък по проекта 20 740 лв.

Проект Изграждане на кръгов веломаршрут „Устието на река Велека – м.Царското кладенче – с. Бродилово – устие на река Велека и развитие на регионална мрежа на информационни центрове на парка.“ Финансиран от Княжество Монако – 23 363 лв.

в) Таблица, представяща отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми в рамките на изпълняваните политики (Приложение № 2б) с описание


ПРОГРАМИ на Министерство на околната среда и водите

Общо консолидирани разходи

Ведомствени разходи

Администрирани разходи

за 2013 г.

 

 

 

 

 

 

(в хил.лв.)

Общо

По бюджета на МОСВ

По други бюджети, фондове и сметки

Общо

По бюджета на МОСВ

По други бюджети, фондове и сметки

Общо разходи

977 940

54 048

54 048

0

923 892

0

923 892

Политика в областта на управление на водите

632 649

11 171

11 171

0

621 478

0

621 478

Програма 1 "Оценка , управление и опазване на водите на Република България"

632 649

11 171

11 171

 

621 478

 

621 478

Политика в областта на управление на отпадъците,земните недра и почвите

110 936

8 179

8 179

0

102 757

0

102 757

Програма 2 "Интегрирана система за управление на отпадъците, опазване на земните недра и почвите"

110 936

8 179

8 179

 

102 757

 

102 757

Политика в областта на опазване на чистотата на атмосферния въздух

119 545

1 435

1 435

0

118 110

0

118 110

Програма 3 "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух"

119 545

1 435

1 435

 

118 110

 

118 110

Политика в областта на опазване на биологичното разнообразие

43 946

5 760

5 760

0

38 186

0

38 186

Програма 4 "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси"

43 946

5 760

5 760

 

38 186

 

38 186

Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационнна обезпеченост

9 991

9 991

9 991

0

0

0

0

Програма 5 "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост"

9 991

9 991

9 991

 

0

 

0

Политика за повишаване на екологичното съзнание и култура

4 679

1 277

1 277

0

3 402

0

3 402

Програма 6 "Информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол"

4 679

1 277

1 277

 

3 402

 

3 402

Политика за предотвратяване и контрол на замърсяването и управление на химикалите

6 890

2 810

2 810

0

4 080

0

4 080

Програма 7 "Оценка и управление на въздействието върху околната среда"

6 890

2 810

2 810

 

4 080

 

4 080

Политика в областта на управление на дейностите по изменение на климата

8 636

539

539

0

8 097

0

8 097

Програма 8 "Управление на дейностите по изменение на климата"

8 636

539

539

 

8 097

 

8 097

Програма 9 Администрация

40 668

12 886

12 886

 

27 782

 

27 782

При съставянето на програмния и ориентиран към резултатите бюджет МОСВ прилага консолидиран подход на представяне на разходите, който се използва в по-голяма част от страните в Европейския съюз. По този начин всички средства, изразходвани, трансферирани или координирани от държавния бюджет за околна среда се разглеждат като разходи на министерството, независимо от източника на финансиране.Разходите по програмите са декомпозирани на ведомствени и администрирани разходни параграфи. Ведомствените разходни параграфи са специфичните за програмата извършвани разходи за предоставянето на услугата от министерството на външен за него бенефициент. Администрираните разходни параграфи са всички разходи за проекти и дейности по програмата, извършвани извън министерството или разходите за резултати постигнати извън министерството - например от изпълнители по договори, общини, получатели на субсидии, трансфери и др. Ведомствените разходи по всяка програма са класифицирани в следните икономически категории: персонал, издръжка, капиталови разходи.
г) Таблица, представяща източниците на финансиране на консолидираните разходи (Приложение 3) с кратко описание


Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет за периода 01.01.2013 - 31.12.2013 г. ( в хил.лв. )

Закон

Уточнен план

Отчет

 

 

 

Общо разходи:

1 088 407

1 215 872

1 102 252

Общо финансиране:

1 088 407

1 215 872

1 102 252

Собствени приходи

10 442

111 209

108 158

Субсидия от републиканския бюджет

34 331

61 029

70 025

Целеви средства от ЦБ

0

0

0

Предприсъединителни програми на ЕС, вкл.съфинансирането от ДБ - Програма ИСПА

4 570

4 570

3 755

Структурни фондове, Кохезионен фонд, фондовете - ОПОС

967 094

967 094

870 389

Минали екологични щети

5 000

5 000

4 080

ПУДООС

66 852

66 852

37 571

Национален доверителен екофонд

0

0

8 097

Безвъзмездно поучени средства

118

118

177

Основните национални и международни източници за финансиране на екологични проекти са: Републиканският бюджет, ПУДООС, фондове на ЕС – ИСПА, Кохезионен фонд /ЕФРР/, както и други международни организации и финансови институции.Каталог: files -> file -> Budget
file -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
file -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
file -> Календар на значимите международни събития в областта на околната среда през 2016 Г
file -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2015 г
file -> Първа общи положения ч
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 30. 06. 2015 г
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2012 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница