Законът за регионалното развитие, в сила от 20. 02. 2004 година формулира "Регионалното развитие"страница1/21
Дата20.07.2018
Размер0.86 Mb.
#76676
ТипЗакон
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Общински план за развитие на Община Мизия (2007-2013 година)

І. ВЪВЕДЕНИЕ

Законът за регионалното развитие, в сила от 20.02.2004 година формулира “Регионалното развитие” като процес на формиране и осъществяване на политиката за постигане на балансирано и устойчиво развитие на административно - териториални единици, обединени в райони за планиране на територията на Република България.

Общинския план за развитие /ОПР/ е средносрочен документ, определящ визията, приоритетите, целите и съответните мерки за развитието на Община Мизия, както и финансовите ресурси за неговата реализация.

Общинският план за развитие на Община Мизия за периода 2007 – 2013 година е част от непрекъснат процес на взаимодействие, чрез който за определен период от време се утвърждават и гласуват решения относно определени важни за местната общност приоритети.

Главната цел на този документ е да определи съвместими и изпълними задачи в рамките на стратегическото планиране, съгласувано с ръководството на общината, която ще поеме изцяло организацията по изпълнението на плана в партньорство с граждани, НПО, институции и бизнес.

ОПР е разработен изискванията на Закона за регионалното развитие и предвижданията на Общинската стратегия за развитие (2000-2006 година) и Регионалната оперативна програма (2004-2006 година). Разработването на ОПР за 2007-2013 година, основните насоки и приоритетите са съобразени със Актуализацията на Стратегията за развитие на Община Мизия 2000-2006г. /Решение на общинския съвет №170/29.11.2004 година/.

ОПР е изготвен от екип от специалисти от Общинската администрация на Община Мизия и привлечени външни експерти и консултанти, които допринесоха за качеството на аналитичните и прогнозните материали, без които създаването на този стратегически за общината документ би било невъзможно.

ОПР е изготвен на базата на обстойно изследване на възможностите на общината, базирайки се на обективната икономическа, ресурсна и социална ситуация. Чрез него се дава възможност за поглед в бъдещето и полагане основите на планирано стабилно развитие на Община Мизия в областта на икономиката, социалната сфера, околната среда, техническата инфраструктура, културата и туризма.

При разработването на ОПР са отчетени постиженията, проблемите и поуките от направеното в изпълнението на предишния стратегически документ на Община Мизия, а именно Общинската Стратегия за развитие на общината ( 2000-2006 ). В резултат на това предварително проучване бе избран основният методологически апарат за изготвянето на ОПР – стратегическо планиране. Този избор определи и основните технологични етапи, които бяха осъществени, а именно:


  1. Анализ на съществуващата ситуация;

  2. Анализ на силните и слабите страни (SWOT анализ);

  3. Целеполагане;

  4. Програма за реализация на ОПР

ОПР се основава и е тясно свързан и координиран с редица други програмни документи приети от Правителството, а именно: Националния план за развитие, Областна стратегия за развитие. Приоритетите в ОПР на Община гр. Мизия пряко кореспондират с тези на НПР.

Самата процедура по изготвянето на ОПР стартира с решение на Общинския съвет. Със заповед на кмета бяха сформирани две работни групи. Като членове се привлякоха представители на бизнеса, общински съветници, директори на училища, кметовете на населените места и служители от функционалните звена на Общинската администрация. Оформи се и обща работна група , чиито членове са кмета на Община Мизия, Председателя на Общинския съвет, Председателите на работните групи и координатора на цялостния процес по разработването на ОПР.

Всички членове на работните групи преминаха обучителен семинар за стъпките за разработване на ОПР, организиран от Асоциацията на Дунавските общини “Дунав” – гр. Белене, чиито член е и Община Мизия. На този семинар членовете, определени да участват в цялостния процес по изготвянето, се запознаха със структурата и съдържанието на ОПР и организацията по неговото приемане.

Проведоха се консултации с независими експерти. Чрез съдействието на Фондация за реформа в местното самоуправление /ФРМС/ по Проект за техническо съдействие при разработване на ОПР на Общината се предостави Фасилитатор – специалист в областта на регионалното планиране и развитие, който да координира цялостния процес по изготвянето на плана.

ОПР е отворен и гъвкав документ, подлежащ на усъвършенстване и допълнение. Той е създаден от общината с широката обществена подкрепа на гражданите. Активно участвуваха и неправителствени организации, които се очертават като мощен фактор за проучване на общественото мнение и за предизвикване на широка обществена дискусия по различни въпроси. Целта на ОПР на Община Мизия е да осигури основа за икономическо, социално и духовно развитие на всички съставни селища от общината. Той отразява нашият опит, знания, идеи и възгледи за бъдещето на общината.

Основният принцип, на който заложихме разработвайки ОПР беше прозрачност на работата на работните групи, на техните решения. Беше организирана информационна кампания, чрез статии в медиите. Пускаха се съобщения по местния радиовъзел. За целта се поставиха кутии за мнения и предложения във фоайетата на административните сгради. При гласуване на Визията, приоритетите и целите на ОПР, беше подсигурена открита телефонна връзка.

Основните приоритети, заложени в ОПР на Община Мизия са:  1. Развитие и модернизиране на селското стопанство и промишлеността за просперитета на Община Мизия

  2. Висок стандарт на живот в Община Мизия

  3. Модерно образование и достъпни социални услуги

Визията на Община Мизия за периода 2007-2013 година е:


Община Мизия – привлекателна европейска община, просперираща на база възродени традиции в селското стопанство и промишлеността, с модерна инфраструктура и добро качество на живот ”
Тази визия ще се постигне чрез разкриването на нови работни места, предлагането на по-добри условия на живот, модерна инфраструктура, оптимизация на социалните и административните услуги.

ОПР е документ, който заедно всички живеещи в Община Мизия можем да реализираме, за да се подобри нашият живот. Това е стратегически документ за дългосрочна работа (2007 - 2013), който ще направлява нашите действия и към който ще имат морален ангажимент и бъдещите ръководители на Община Мизия.
Каталог: images -> stories -> documents
documents -> До директора на риосв, гр. Плевен у в е д о м л е н и е
documents -> Съобщение за заявления за гласуване в местни избори на 25 октомври 2015 г
documents -> Регламент 1907/2006 Лице, което пуска на пазара Дата на издаване: 20. 07. 2010г
documents -> Lovech Rock Fest 2016
documents -> Спецификация на техническите характеристики на предложеното оборудване
documents -> Форма за съобщаване на инциденти/ потенциални инциденти с медицински изделия, в съответствие с чл. 104 от зми incidents/ potential incidents Report Form for medical devices, in accordance with art. 104 of mdl
documents -> Доклад за коригиращи действия от производителя, свързани с безопасността


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница