Да четем едновременно от Свещенните Писания (текстът е на Български език) der gott


Лука 9, 1 “А като свика дванайсетте Свои ученици, даде им сила и власт над всички бесове, и да лекуват болести.” Коранстраница7/10
Дата14.01.2018
Размер1.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Лука 9, 1

“А като свика дванайсетте Свои ученици, даде им сила и власт над всички бесове, и да лекуват болести.”


Коран:

58, 10

“Тайният [враждебен] разговор е само от сатаната, за да наскърбява вярващите. Но той не ще им навреди с нищо без позволението на Аллах...”15, 27

“А джиновете сътворихме от пламъка на огъня...”4, 117-119

“... сатаната – непокорник. Прокле го Аллах и той рече: „Кълна се, ще отнема определена част от Твоите раби и ще ги заблуждавам, и ще ги подбуждам към копнежи...”7, 38

“Ще каже: „Влезте в Огъня сред отминалите преди вас общности от джинове и хора!”...”22, 52

“... Аллах премахва намесата на сатаната...”6, 100

“И отредиха на Аллах съдружници и от джиновете, въпреки че Той ги е сътворил...”6, 128

“В Деня, когато Той ги събере всичките, [ще каже]: „О, джинове, заблудихте много от хората.” И ближните им сред хората ще рекат: „Господи, едни от други се ползвахме и достигнахме срока, който си ни насрочил.” Той ще рече: „Огънят е вашето обиталище, там ще пребивавате вечно, освен ако Аллах пожелае друго...”
  1. Ангелите.

Библия:

Марк 1, 2

“както е писано у пророците: ето, Аз изпращам пред лицето Ти Моя Ангел, който ще приготви Твоя път пред Тебе.”Матей 26, 53

“или мислиш, че не мога сега помоли Своя Отец, и Той ще ми представи повече от дванайсет легиона Ангели?”Битие 3, 23-24

“... Господ Бог изгони Адама, и постави на изток при Едемската градина Херувим... да пазят пътя към дървото на живота.”Псалом 90, 11

“... ще заповяда на Ангелите Си за тебе да те опазват във всички твои пътища.”


Коран:

53, 26

“И колко ангели има на небесата, чието застъпничество не избавя от нищо, освен след като Аллах позволи...”6, 61

“Той е Всевластващият над Своите раби и ви изпраща [ангели -] пазители. А щом при някого от вас дойде смъртта, Нашите пратеници го прибират и нищо не пропускат.”7, 206

“[Ангелите], които са при твоя Господ, не се големеят да Му служат, възхваляват Го и Му се покланят...”13, 11

“[Ангелите] следят всеки и отпред, и отзад. Пазят го по повелята на Аллах...”22, 75

“Аллах избира пратеници и сред ангелите, и сред хората...”


Книга на Мормон:

Мосия 3, 2-4

“ангел Божий... ми каза... Господ чу молитвите ти и отсъди за твоята праведност, и ме изпрати да ти заявя...”Алма 42, 2

“... след като Господ Бог изгони първите ни родители... постави на източния край на Едемската градина херувими...”Алма 9, 25

“... Господ изпрати ангела Си да посети мнозина от народа Му...”Мосия 27, 11-15

“... яви им се ангелът Господен... заговори с глас като гръмотевица, който накара земята... да затрепери... извика... защо ти преследваш църквата Божия? Защото Господ е казал: Това е Моята църква и Аз ще я установя, и нищо не ще я повали освен прегрешението на Моя народ... ангелът рече... аз съм изпратен от Бога.”

  1. Ада.

Библия:

Матей 8, 12

“... ще бъдат изхвърлени във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби.”Псалом 15, 10

“... Ти не ще оставиш душата ми в ада и не ще дадеш на Твоя светия да види тление.”Матей 25, 41-46

“Тогава ще каже на ония, които са от лява страна: идете от Мене проклети в огън вечний, приготвен за дявола и неговите ангели; защото гладен бях и не Ми дадохте да ям; жаден бях и не Ме напоихте... болен и в тъмница, и не Ме споходихте... И тия ще отидат във вечна мъка, а праведниците – в живот вечен.”Лука 8, 30-31

“... много бесове бяха влезли в него. И те молеха Иисуса да не им заповядва да идат в бездната.”Матей 10, 28

“И не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да убият; а бойте се повече от Оногова, Който може и душата, и тялото да погуби в геената.”


Коран:

4, 140

“... Аллах ще събере в Ада всички лицемери и неверници, ”10, 27

“А които са придобили злини... ще ги почерни унижение... Сякаш лицата им са покрити с късове тъмна нощ. Те са обитателите на Огъня... ”2, 126

“И когато Ибрахим рече: „Господи мой, стори го защитен град и храни с плодовете неговите жители – онези от тях, които повярваха в Аллах и в Сетния ден!”, Той рече: „А който е неверник, ще го оставя малко да се понаслаждава, после ще го подкарам към мъчението на Ада. И колко лоша е тази участ!”3, 21

“Онези, които не вярват в знаменията на Аллах и убиват без право пророците, и убиват хората, повеляващи справедливост, възвести ги за болезнено мъчение!”20, 74

“Който се яви като престъпник пред своя Господ, за него е Адът. Там нито ще умре, нито ще живее.”


Книга на Мормон:

2 Нефи 28, 15

“О, мъдреци и учени, и богати, които са се издигнали в гордостта на сърцата си, и всички онези, които проповядват лъжливи учения, и всички онези, които извършват блудства и изопачават правия път Господен, горко, горко, горко на тях, казва Господ, Бог Всемогъщий, защото те ще бъдат хвърлени в пъкъла!”
  1. Рая.

Библия:

Лука 23, 43

“И отговори му Иисус: истина ти казвам: днес ще бъдеш с Мене в рая.”Матей 25, 34-35

“Тогава Царят ще каже на ония, които са от дясната Му страна: дойдете вие, благословените на Отца Ми, наследете царството, приготвено вам от създание мира; защото гладен бях, и Ми дадохте да ям; жаден бях и Ме напоихте; странник бях и Ме прибрахте.”1 Коринтяни 2, 9

“Но както е писано: “око не е виждало, ухо не е чувало и човеку на ум не е идвало това, що Бог е приготвил за ония, които Го обичат.”


Коран:

3, 133-134

“И надпреварвайте се към опрощение от своя Господ и към Градината с ширината на небесата и на земята, приготвена за богобоязливите, които раздават и в радост, и в беда, и за сдържащите гнева си...”4, 13

“... който се покорява на Аллах и на Неговия Пратеник, Той ще го въведе в Градините, сред които реки текат. Там ще пребивават вечно. Това е великото спасение.”42, 22

“... А които вярват и вършат праведни дела, ще бъдат в Градините на Рая. Ще имат каквото пожелаят при своя Господ. Това е великата благодат.”


Книга на Мормон:

Мороний 10, 34

“... Скоро ще отида да почивам в рая Божий, докато моят дух и тяло не бъдат събрани отново...”4 Нефи 1, 14

“... учениците на Исуса, които Той беше избрал, бяха всички отишли в рая Божий, с изключение на тримата, които трябваше да останат...”
  1. Небесата, невидими за нас.

Библия:

Псалом 32, 6

“Чрез словото на Господа са сътворени небесата и чрез дъха на устата Му – цялото им войнство.”Прем. Иисуса 17, 31

“Силите на високите небеса Той Сам наблюдава, а всички люде са земя и пепел.”Матей 5, 34

“Аз пък ви казвам: да се не кълнете никак: ни в небето, защото е престол Божий.”Амос 9, 6

“Той съгради горните Си чертози на небесата и свода Си закрепи на земята...”1 Тимотей 6, 16

“Който е едничък безсмъртен и живее в непристъпна светлина...”Прем. Иисуса 16, 18

“Ето, небето и небето на небесата е Божие, бездната и земята се клатят от Неговото посещение.”


Коран:

2, 29

“Той е, Който сътвори за вас всичко на земята, после се насочи към [сътворяването на] небето и създаде седем небеса...”20, 2-4

“Ние не ти низпослахме Корана, за да страдаш, а за напомняне на всеки, който се страхува [от Аллах] – низпослание от Онзи, Който сътвори земята и високите небеса,”41, 12

“И ги направи седем небеса в два дни, и отреди Той на всяко небе неговото дело. И украсихме най-ниското небе със светилници, и за опазване...”


XI. Създател, поддържник, контрольор и проявяващ се в (чрез) неща, достъпни за възприятията ни.

  1. Светлината.

Библия:

Битие 1, 4

“...и отдели Бог светлината от тъмнината.”Иов 37, 15

“... Бог... заповядва на светлината да блещи из Неговия облак.”Псалом 103, 1-2

“...Господи, Боже мой, Ти си дивно велик; със слава и величие си облечен; Ти се обличаш със светлина като с дреха...”


1 Иоан 1, 5

“...Бог е светлина и в Него няма никаква тъмнина.”Исаия 60, 19

“Няма вече слънцето да ти служи за дневна светлина и сиянието на месечината да ти свети; но Господ ще ти бъде вечна светлина...”


Коран:

10, 5

“Той е, Който стори слънцето блясък и луната – сияние...”24, 35

“Аллах е Светлината на небесата и на земята...”13, 13

“... И праща Той светкавиците, и поразява с тях когото пожелае... ”6, 1

“Слава на Аллах, Който сътвори небесата и земята, и стори тъмнините и светлината!...”


Книга на Мормон:

1 Нефи 17, 30

“... Господ, техният Бог, Изкупителят им, ходеше пред тях, като ги водеше денем и им даваше светлина нощем...”3 Нефи 1, 19

“... нямаше тъмнина през цялата тази нощ, а беше толкова светло, като че бе пладне... слънцето изгря отново на сутринта... и те разбраха, че това е денят, когато Господ трябваше да се роди...” [отнася се за Исус Христос]


Гита:

7, 8

“Вкусът на водата съм аз...

блясъкът на луната и слънцето...”

13, 17

“Той е светлината на светлините,

и е отвъдното на тъмнината...”

15, 12

“Сиянието, което пристига

от Слънцето и света озарява,

което е в Луната и в Огъня –

знай, че това е мойто сияние.”


  1. Топлината.

Библия:

Изход 19, 18

“А планината Синай беше цяла в дим, защото Господ беше слязъл върху нея в огън; и се издигаше от нея дим като дим от пещ, и цялата планина силно се тресеше.”Авакум 3, 4-5

“Блясъкът Му е като слънчева светлина... Пред лицето Му върви пораза, а по стъпките Му – палещ вятър.”Съдии Израилеви 5, 5

“планините се топяха от лицето на Господа...”Евреите 12, 29

“... нашият Бог е огън, който изтребя.”


Книга на Мормон:

Еламан 5, 23

“... Нефи и Лехий бяха обкръжени като че ли от огън, тъй че те не посмяха да сложат ръка върху тях от страх да не би да изгорят... Нефи и Лехий... като че ли стояха в средата на огъня и не бяха изгорени.”3 Нефи 28, 21

“И на три пъти ги хвърляха в пещ, но те не пострадаха.”Еламан 13, 13

“... ако не бяха праведните в този велик град, ето, Аз щях да заповядам да слезе огън от небето и да го унищожи.”


Гита:

7, 9

“... Аз съм топлината на огъня...”9, 19

“От мене е топлината на слънцето...”
  1. Небесните тела.

Библия:

Битие 1, 14-16

“И рече Бог: да бъдат светила на небесната твърд... да отделят ден и нощ... И създаде Бог двете големи светила: по-голямото светило да управлява деня, а по-малкото светило да управлява нощта, създаде и звездите.”Псалом 103, 19

“Той направи луната да определя времената...”Иисус Навин 10, 13

“И слънцето се спря и месецът стоя, докле народът отмъстяваше... слънцето стоеше сред небето и не бързаше да зайде почти цял ден.”Иоил 3, 15-16

“Слънце и месечина ще потъмнеят и звездите ще изгубят блясъка си. И ще загърми Господ от Сион...”


Коран:

54, 1-3

“Наближи Часът и се разцепи луната. Но и да видят знамение, те се отдръпват и казват: „Продължителна магия.” И го вземат за лъжа, и следват своите страсти...”6, 96

“... Той създаде... слънцето и луната – за изчисление...”37, 6-8

“Украсихме Ние най-ниското небе с украса от звезди и го опазихме от всички непокорни сатани, за да не могат да чуят нищо от върховните небеса...”7, 54

“... И слънцето, и луната, и звездите са покорни на Неговата повеля... ”6, 97

“Той... създаде за вас звездите, за да се напътвате с тях в тъмнините на сушата и на морето...”35, 13

“...Той подчини слънцето и луната – всяко да се движи до определен срок.”


Книга на Мормон:

3 Нефи 1, 21

“... също се появи и една нова звезда според словото.”Яков 4, 9

“... която земя бе сътворена чрез силата на Неговото слово...”3 Нефи 12, 45

“За да бъдете чеда на вашия Отец, Който е на небесата, защото Той прави слънцето Си да изгрява над злите и над добрите.”


Гита:

10, 21

“... съм... Сред светилата –

лъчистото слънце... Сред стражите

на нощта – Луната.”
  1. Деня и нощта.

Библия:

Битие 1, 4-5

“... и отдели Бог светлината от тъмнината. Светлината Бог нарече ден, а тъмнината – нощ...”Амос 5, 8

“... превръща смъртната сянка в ясно утро, а деня прави тъмен като нощ...”Псалом 73, 16

“Твой е денят и Твоя е нощта: Ти си приготвил светилата и слънцето.”


Коран:

3, 27

“Ти въвеждаш нощта в деня и Ти въвеждаш деня в нощта...”10, 67

“Той е, Който стори за вас нощта, за да почивате в нея, и деня – светъл...”
  1. Ветровете.

Библия:

Битие 8, 1

“... и напрати Бог вятър на земята и водите престанаха.”Псалом 106, 29

“Той превръща бурята в тишина и вълните замлъкват.”Изход 14, 21-22

“... през цялата нощ Господ тласкаше морето със силен източен вятър, та направи морето суша; и водите се разцепиха. И тръгнаха Израилевите синове посред морето по сухо: водите бяха там като стена отдясно и отляво.”


Коран:

7, 57

“Той е Онзи, Който праща ветровете като благовестие пред Своята милост...”51, 41-42

“... адитите, срещу които изпратихме опустошителния вятър... И не остави той нищо, над което премина, без да го превърне в прах.”42, 33

“Ако Той пожелае, спира вятъра...”30, 48

“Аллах е, Който праща ветровете, та надигат облаци... ”


Книга на Мормон:

1 Нефи 18, 21

“... аз се помолих на Господа... ветровете стихнаха и бурята спря...”Етер 2, 24

“... Аз ще те изведа от дълбините на морето, защото ветровете произлизат от устата Ми...”Етер 6, 5

“... Господ Бог стори да духне силен вятър по водите къмто обетованата земя...”


Гита:

10, 31

“Сред пречистващите съм Вятъра...”11, 39

“Ти си вятърът – Ваю и смъртта – Яма.”


6.Облаците.

Библия:

Иеремия 10, 13

“... Той издига облаците от краищата земни, създава светкавици всред дъжда и изкарва вятъра из Своите клетове.”Иов 26, 8

“Той заключва водите в облаците Си и облакът под тях се не разтваря.”Псалом 134, 6-7

“Господ върши всичко, що иска, на небесата и на земята, в моретата и във всички бездни; издига облаци от краищата на земята...”


Коран:

13, 12

“Той е, Който ви показва мълнията за страх и надежда, и сътворява натежалите облаци.”24, 43

“... Аллах подкарва облаците, после ги съединява, после ги сторва на купчина и виждаш как дъждът излиза от тях... ”


7.Дъжда.

Библия:

Битие 7, 4-12

“... след седем дена Аз ще изливам дъжд на земята четиридесет дена и четиридесет нощи... и валя дъжд на земята четиридесет дена и четиридесет нощи.”Иов 36, 27

“Той събира водните капки; те в множество се изливат на дъжд.”Левит 26, 3-4

“Ако постъпвате според Моите наредби и пазите Моите заповеди... ще ви дам дъждове, когато потрябва...”


Коран:

42, 28

“Той е, Който изсипва дъжда, след като се отчаят, и разпростира Своята милост...”11, 52

“... молете за опрощение вашия Господ и се покайте пред Него, и ще ви изпрати Той обилен дъжд от небето...”43, 11

“И Който изсипва от небето вода с мярка, и съживява с нея мъртвата земя. Така ще бъдете извадени [от гробовете].”


Книга на Мормон:

Еламан 11, 17

“... през седемдесет и шестата година Господ отвърна гнева Си от народа и стори, щото дъжд да падне върху земята...”Мосия 12, 6

“... Аз ще изпратя градушка сред тях и тя ще ги помете...”Етер 9, 35

“... когато се смириха достатъчно пред Господа, Той изпрати дъжд върху лицето на земята...”Етер 2, 24

“... и Аз изпращам дъждовете и потопите.”


Гита:

9, 19

“... Аз съдържам дъжда и го пращам...”


8.Морето.

Библия:

Битие 1, 9-10

“И рече Бог: да се събере водата... Сушата Бог нарече земя, а събраните води – морета...”Псалом 64, 8

“Който укротяваш шума на моретата, шума на вълните им и вълненията на народите.”Деяния 4, 24

“... Ти си Бог, Който си сътворил небето и земята и морето и всичко, що е в тях.”


Коран:

25, 53

“... разположи в съседство двете морета, едното – сладко, утоляващо жаждата, а другото – солено, горчиво...”45, 12

“Аллах е, Който подчини за вас морето, за да плават там корабите според Неговата повеля...”6, 59

“... Той знае какво е на сушата и в морето; не пада и лист дори, без Той да знае...”


Книга на Мормон:

2 Нефи 7, 2

“... със смъмрянето си пресушавам морето, техните реки превръщам в пустош...”Мосия 13, 19

“Защото в шест дни Господ направи небето и земята, и морето и всичко, което е в тях...”Еламан 12, 16

“... ако Той каже също на водите на голямата бездна: Пресъхнете – това е извършено.”


Гита:

10, 24

“... Сред водоемите съм Океана.”11, 39

“Ти си... огънят – Агин, Варуна –

водата...”
9.Планините.

Библия:

Псалом 64, 6-7

“Страшний в правосъдието, чуй ни, Боже, Спасителю наш... който Си поставил планините със силата Си...”Авакум 3, 6

“Той стана – и поклати земята... вековни планини се разпаднаха.”Псалом 103, 13

“Ти поиш планините от Своите височини.”Амос 4, 13

“... Той е, Който образува планини и създава вятъра...”


Коран:

13, 3

“Той е, Който разпростря земята и стори по нея непоклатими планини и реки...”20, 105-107

“И те питат за планините. Кажи [о, Мухаммад]: „Моят Господ всецяло ще ги разпръсне и ще ги превърне в плоска равнина. Не ще видиш там нито долина, нито хълм.”


Книга на Мормон:

Еламан 12, 17

“... ако Той каже на тази планина: Вдигни се, ела тука и падни върху този град... това е извършено.”


Гита:

10, 23

“... съм... Сред планините – Свещената Меру.”10, 25

“... съм... Сред неподвижното – Хималаите.”


10.Растенията.

Библия:

Битие 1, 11-12

“И рече Бог: да произведе земята... трева... и плодно дърво... И произведе земята... трева... и (плодно) дърво...”Псалом 103, 14

“Ти правиш да расте трева за добитъка и злак за полза на човека, за да произведеш из земята храна.”Псалом 77, 47

“лозята им уби с град, и смоковниците им – със слана.”1 Коринтяни 3, 7

“... нито който сади е нещо, нито който полива, а всичко е Бог, Който прави да расте.”


Коран:

7, 58

“В добрата земя растението изниква с позволението на нейния Господ...”6, 95

“Аллах разпуква зърното и костилката...”6, 141

“Той е, Който създаде градини от растения...”2, 22

“... изсипва вода от небето, и чрез нея вади плодовете – препитание за вас! И като знаете това, не сторвайте подобия на Аллах!”Гита:

10, 26

“Сред дърветата аз съм Ашваттха...”15, 13

“Като прониквам също в земята,

поддържам със силата си съществата.

Превърнат в сокове – в лунна сома,

Аз изхранвам всички растения.”
11.Животните.

Библия:

Битие 1, 21

“И сътвори Бог големи риби и всякакъв вид животни влечуги... и всякакви пернати птици...”Матей 6, 26

“Погледнете птиците небесни, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират; и вашият Отец Небесен ги храни...”3 Царе 17, 1-6

“И (пророк) Илия... биде слово Господне към него... от тоя поток ще пиеш, а на враните съм заповядал да те хранят там... и враните му донасяха хляб и месо...”


Коран:

16, 5

“И сътвори Той добитъка...”16, 68

“И внуши твоят Господ на пчелите: „Вземете си жилища сред планините и по дърветата, и в онова, което [хората] градят!”105, 3-5

“И изпрати срещу тях ята от птици, които ги замеряха с камъни от печена глина. И ги стори да приличат на проядени листа.”6, 38

“И няма твар по земята, нито птица, летяща с крилата си, без да са в общности, подобно на вас... После при техния Господ ще бъдат събрани.”


Книга на Мормон:

2 Нефи 2, 15

“... след като беше сътворил нашите първи родители, и полските зверове, и птиците небесни...”1 Нефи 17, 41

“... Той изпрати горящи летящи змии сред тях; и след като бяха ухапани, Той приготви един начин, та да могат да бъдат изцелени...”3 Нефи 28, 22

“И на два пъти бяха хвърляни в клетка с диви зверове... те си изграеха със зверовете... и не пострадаха.”Мосия 12, 6

“... и насекоми ще опустошат също земите им и ще изпоядат зърното им.”3 Нефи 13, 26

“Погледнете птиците небесни, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират; и все пак вашият небесен Отец ги храни...”Каталог: 2015
2015 -> Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
2015 -> Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текст
2015 -> Наредба за изменение и допълнение на наредба №36 от 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
2015 -> М и н и с т е р с т в о н а з д р а в е о п а з в а н е т о н а р е д б а
2015 -> Примерна тема за IV клас за „преглед на знанията по математика“
2015 -> Наредба №25 от 10 ноември 2008 Г. За условията и реда за пускане в действие на медицински изделия без наличие на условията по чл. 8 От закона за медицинските изделия
2015 -> 10 ноември демократичното начало тогава и сега


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница