Доклад за наблюдение на Актуализирания документ за изпълнението настраница1/22
Дата21.01.2018
Размер3.41 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Годишен доклад за наблюдение на Актуализирания документ за изпълнението на

Регионалния план за развитие на Североизточен район 2011-2013 г.

Януари - Декември 2012 г.

rectangle 36
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО”

ОТДЕЛ „СПКРРСИР-ВАРНА”

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА АКТУАЛИЗИРАНИЯ ДОКУМЕНТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН

2011-2013 г.

ЯНУАРИ – ДЕКЕМВРИ 2013 г.

София 2013 г.

Отдел „СПКРРСИР-Варна”, ГД „СПРРАТУ”, МРР
СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

АД

Акционерно дружество

АДИ

Актуализиран документ за изпълнение

АЗ

Агенция по заетостта

АИС

Автоматична измервателна станция

АМ

Автомагистрала

АПИ

Агенция „Пътна инфраструктура”

АУАН

Акт за установяване на административно нарушение

АУЕР

Агенция за устойчиво енергийно развитие

БАН

Българска академия на науките

ББ куб

Стандартизирана и лицензирана опаковка за съхранение и транспортиране на опасни отпадъци

БВП

Брутен вътрешен продукт

БДУВДР

Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район

БДС

Брутна добавена стойност

БДУВЧР

Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район

БМ

Биомаса

БО

Битови отпадъци

БПК5

Биологична потребност от кислород за 5 дни

БР

Биологично разнообразие

ВД

Водна енергия

ВЕ

Вятърна енергия

ВЕИ

Възобновяеми енергийни източници

ВиК

Вода и канал

ВПР

Вътрешни правила за работа

ВУЗ

Висше учебно заведение

ГД

Главна дирекция

ГД

Годишен доклад

ГД “ПРР“

Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“

ГД „СПРРАТУ”

Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство”

ГД „УТС”

Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество”

ГИП

Годишна индикативна програма

ГИС

Географски информационни системи

ГПСОВ

Градски пречиствателни станции за отпадни води

д.

души

ДВГ

Двигател с вътрешно горене

ДГС

Държавно горско стопанство

ДГТ

Държавна горска територия

ДДТ

Дихлоро-дифенил-трихлоретан (забранен инсектицид)

ДЛС

Държавно ловно стопанство

ДМА

Дълготрайни материални активи

ДП

Държавно предприятие

ДПК

Държавни приемателни комисии

ДПП „Златни пясъци”

Дирекция на Природен парк ”Златни пясъци”

ЕАД

Еднолично акционерно дружество

ЕАОС

Европейска агенция по околна среда

ЕБВР

Европейска банка за възстановяване и развитие

ЕВРОСТАТ

Статистическа служба на Европейския съюз

ЕГО

Едрогабаритни отпадъци

ЕЗФРСР

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

ЕИО

Европейска икономическа общност

ЕК

Европейска Комисия

е.ж.

Еквивалентни жители

екв.ж.

Еквивалентни жители

ЕО

Европейска общност

ЕООД

Еднолично дружество с ограничена отговорност

ЕО

Екологична оценка

ЕП

Екологичен праг

ЕС

Европейски съюз

ЕСУТ

Експертен съвет по устройство на територията

ЕСФ

Европейски социален фонд

ЕФ

Европейски фондове

ЕФР

Европейски фонд по рибарство

ЕФРР

Европейски фонд за регионално развитие

ЗБР

Закон за биологичното разнообразие

ЗВ

Закон за водите

ЗЗ

Защитени зони

ЗЗВВХВП

Закон за защита от вредното въздействие на химическите вещества и препарати

ЗЗТ

Закон за защитените територии

ЗЗШОС

Закон за защита от шума в околната среда

ЗИД

Закон за изменение и допълнение

ЗЛР

Закон за лечебните растения

ЗМ

Защитена местност

ЗООС

Закон за опазване на околната среда

ЗРР

Закон за регионалното развитие

ЗТ

Защитени територии

ЗУБЧК

Закон за устройство на българското Черноморско крайбрежие

ЗУО

Закон за управление на отпадъците

ЗУТ

Закон за устройство на територията

ЗЧАВ

Закон за чистотата на атмосферния въздух

ИАОС

Изпълнителна агенция по околна среда

ИЕО

Индивидуални емисионни ограничения

ИИД

Извънкласни и извънучилищни дейности

ИКТ

Информационни и комуникационни технологии

ИНТЕРРЕГ IVC

Оперативна програма за междурегионално сътрудничество

ИПГВР

Интегриран план за градско развитие

ИРР

Институт по рибни ресурси

ИСУН

Информационна система за управление и наблюдение на средствата от Структурните инструменти на Европейския съюз

ИУ

Икономически университет

ИУЕЕО

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

ИУКЗ

Интегрирано управление на крайбрежните зони

КАВ

Качество на атмосферния въздух

КК

Курортен комплекс

КН на ОП

Комитет за наблюдение на Оперативна програма

КР

Комплексно разрешително

КФ

Кохезионен фонд

КЦН

Краткосрочно целева норма

лв./ч.

Лева на човек

МАС

Мобилна автоматична станция

МДК

Максимално допустими концентрации

МЗ

Министерство на здравеопазването

МИЕ

Министерство на икономиката и енергетиката

МИЕ-НФ

Министерство на икономиката и енергетиката– Национален фонд

МЗХ

Министерство на земеделието и храните

МОН

Министерство на образованието и науката

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

МПС

Моторно превозно средство

МРР

Министерство на регионалното развитие

МС

Министерски съвет

МСП

Малки и средни предприятия

МТИТС

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

МТСП

Министерство на труда и социалната политика

МХП

Многонационални и хоризонтални програми

НАСЕМ

Национална автоматизирана система за екологичен мониторинг

НАСМОС

Национална автоматизирана система за мониторинг на околната среда

НАСККАВ

Национална автоматизирана система за качеството на атмосферния въздух

НАТУРА 2000

Екологична система от защитени зони в Европейския съюз

НДЕ

Норми за допустими емисии

НЕСУТРП

Национален експертен съвет по устройство на територията и регионалната политика

НИРД

Научно-изследователска и развойна дейност

НКПР

Национална концепция за пространствено развитие

НПО

Неправителствена организация

НИСМОС

Национална информационна система за мониторинг на околната среда

НПР

Национална програма за развитие

НСИ

Национален статистически институт

НЦТР

Национален център за териториално развитие

НСМБР

Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие

НСРР

Национална стратегия за регионално развитие

ОА

Областна администрация

ОбС

Общински съвет

ОВОС

Оценка на въздействието върху околната среда

ОИЦ

Областен информационен център

ООД

Дружество с ограничена отговорност

ОП

Оперативна/и програма/и

ОПАК

Оперативна програма „Административен капацитет”

ОПМ

Общинска пътна мрежа

ОПМС

Оперативна програма за междурегионално сътрудничество

ОПОС

Оперативна програма „Околна среда”

ОПР

Общински план за развитие

ОПРКБИ

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”

ОПРР

Оперативна програма „Регионално развитие”

ОПРСР

Оперативна пpограма за развитие на сектор Рибарство

ОПРЧР

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

ОПТП

Оперативна програма „Техническа помощ”

ОПТГС

Оперативна програма за трансгранично сътрудничество

ОПТС

Оперативна програма за транснационално сътрудничество

ОПТСБР

ОПТС България-Румъния

ОПТСЮЕ

ОПТС в Югоизточна Европа

ОПУ

Областно пътно управление

ОС

Околна среда

ОС “Земеделие”

Общинска служба “Земеделие”

ОСР

Областна стратегия за развитие

ОСР

Областен съвет за развитие

Отдел „СПКРРСИР–Варна”

Отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Североизточен район–Варна”

ОУП

Общ устройствен план

ОХВ

Опасни химични вещества

ПАВ

Повърхностно активни вещества

ПВТ

Подземно водно тяло

ПГ

Парникови газове

ПДЕ

Пределно допустими емисии

ПДК

Пределно допустима концентрация

ПДК м.е.

Пределно допустима концентрация - максимално еднократна

ПДК ср. дн.

Пределно допустима концентрация - средно денонощна

ПЗ

Праг на замърсяване

ПМ

Пункт за мониторинг

ПП

Природен парк

ППЗРР

Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие

ПР

Природен резерват

ПРСР

Програма за развитие на селските райони

ПС

Питейни стандарти

ПС

Помпени станции

ПС

Прагова стойност

ПСОВ

Пречиствателни станции за отпадъчни води

ПУДООС

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

ПУРБ

Планове за управление на речните басейни

ПЧИ

Преки чужди инвестиции

ПЧП

Публично-частни партньорства

РАПИВ

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна

РБ

Република България

РБ

Републикански бюджет

РДГ

Регионална дирекция по горите

РДМС

Рамкова директива за морска стратегия

р.ж.

Реални жители

РЗИ

Регионална здравна инспекция

РИО

Регионален инспекторат по образование

РИОСВ

Регионална инспекция по околната среда и водите

РКК

Регионален координационен комитет

РПМ

Републиканска пътна мрежа

РПР

Регионален план за развитие

РПР СИР

Регионален план за развитие на Североизточен район

СГН

Средногодишна норма

СГС-СКОС

Средногодишни стойности – Стандарти по качество на околната среда

СДН

Средноденонощна норма

СЕ

Слънчева енергия

СЗР

Северозападен район

СИР

Североизточен район

СКФ

Структурните и Кохезионения фондове

СНИ

Собствени непрекъснати измервания

СОП

Съвместна оперативна програма

СОПЧБ

Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн”

СПАВ

Синтетични повърхностно активни вещества

СПИ

Собствени периодични измервания

СРП

Система за ранно предупреждение

СФ

Структурни фондове

СЦР

Северен централен район

СЧН

Средночасова норма

ТЕЦ

Топлоелектрическа централа

т/ж.

Тона на жител

ТПДЛС

Териториално поделение на Държавно ловно стопанство

ТС

Транснационално сътрудничество

ТГС

Трансгранично сътрудничество

ТП

Териториално поделение

ТП

Техническа помощ

ТПП

Търговско-промишлена палата

УБП

Улавяне на бензинови пари

УО

Управляващ орган

УОЗ

Устойчиви органични замърсители

УО на ОП

Управляващ орган на Оперативна програма

ФПЧ

Фини прахови частици

ХПК

Химична потребност от кислород

ЦКЗ

Центално координационно звено

ЦОИДУЕМ

Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

ЮЗР

Югозападен район

ЮИР

Югоизточен район

ЮЦР

Южен централен район

НА ЛАТИНИЦА

BGN

Български лева

СLP

Химични вещества и смеси

СО

Въглероден оксид

СО2

Въглероден диоксид

ЕЕС

European Economic Community - Европейска икономическа общност

H2S

Сероводород

INTERREG

Оперативна програма за междурегионално сътрудничество

KCl

Калиев хлорид

MW

Мегават

MW/h

Мегавата на час

μg/m3

Микрограма на кубичен метър

NH3

Амоняк

NO

Азотен оксид

NO2

Азотен диоксид

О3

Озон

pH

Водороден показател, измерител на киселинността или алкалността на даден разтвор

REACH

Регламент на ЕО за химикалите и безопасната им употреба (ЕО1907/2006)

SO

Серен окисид

SO2

Серен диокисид

Wp

Watt peak - Максимална мощност във ватове

URBACT

Програма на ЕС за обмен на знания и опит за устойчиво градско развитиеКаталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница