Информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложение


Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложениестраница7/7
Дата25.07.2016
Размер489.05 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

2.Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение


Обектът на инвестиционното предложение е в близост до защитени зони „Бобошево” с идентификационен код BG 0002107 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-781/29.10.2008г. на министъра но околната среда и водите (обн.ДВ бр.104 от 2008г.), ЗЗ „Кочериново” с код BG 0002099 за опазване на дивите птици,обявена със Заповед №РД-770/28.10.2008г. на министъра но околната среда и водите (обн.ДВ бр.102 от 2008г.) и BG0001022 „Орановски пролом- Лешко” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение №122/02.03.2007г. на Министерски съвет (ДВ. бр. 21 от 2007г.), допълнен с Решение №661 на Министерски съвет (МС) от 2007г. (ДВ, бр. 85 от 2007г.), и с Решение №802 на МС от 2007г. (ДВ, бр.107 от 2007г.), изменени и допълнени с Решение №52 на МС от 2008г. (ДБ, бр.14 от 2008г.), Решение№811/16.10.2010г. и с Решение № 335 на МС от 2011г.(ДВ, бр.41 от 2011г.). Реализацията на инвестиционното предложение за : „Изграждане на спортна площадка- игрища за футбол, волейбол, баскетбол, хандбал, съблекални, обслужващи помещения, санитарни възли” в поземлен имот с идентификатор 04279.36.72 с адрес: местност Река Бистрица- Ш.107 (Делямзински мост), по Кадастрална карта на град Благоевград, община Благоевград, област Благоевград” няма да окаже отрицателно или негативно въздействие върху защитени територии и зони.

Имота не попада в границите на санитарно- охранителни зони около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване.

3.Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно)


В етапа на строителните дейности на спортната площадка описаните въздействия по отделни компоненти ще имат временно и краткотрайно въздействие до приключването им. Основно въздействие - пряко ще се окаже върху компонента почви, породено в резултат на строителните работи.

Инвестиционното намерение не предвижда унищожаване на дървесна растителност, целта е същата да бъде създадена. Спортните игрища ще бъдат с естесвена тревна настилка и инвеститорът предвижда богато озеленяване на свободните площи.4.Обхват на въздействието (географски район, брой засегнато население/местообитания/видове)


Мястото на инвестиционното предложение се намира в землището на гр.Благоевград, община Благоевгард, област Благоевград. Разположено е в имот с идентификационен № 04279.36.72, попадащ извън регулационните граници на гр. Благоевград.

Като се има в предвид дейността на разглеждания обект може да се каже, че здравния риск за работещите и пребиваващите в близост до обекта е минимален и не би могло да се говори за засегнато население.

Обхватът на въздействие е много малък, в рамките на обекта.

В географски аспект въздействието ще бъде незначително.

С реализирането на инвестиционното намерение няма да се наруши видовото разнообразие, местообитанията и състава на животинските и растителни съобщества.

5.Вероятност от поява на въздействието


Вероятността от поява на негативно въздействие се определя като малка, имайки в предвид характера на инвестиционното предложение и наличните природни характеристики и дадености на района. Не се очакват вторични въздействия от реализацията на инвестиционното предложение.
6.Продължителност, честота и обратимост на въздействието

Продължителността на въздействието може да се каже, че съвпада с периода на строителните дейности на спортната площадка. Като се вземат в предвид несъществените изменения, които могат да настъпят по отделните компоненти, вследствие на същите и при експлоатацията на обекта и добрите възможности на района за самовъзстановяване подобряване на осъщественото към момента озеленяване, може да се говори за обратимост на въздействието.

По отношение на експлоатацията инвестиционното предложение ще има продължителен ефект в положителна посока към спорт и здраве.

7.Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда


Мерките, които ще е необходимо да са спазват за намаляване, ограничаване и недопускане на негативно влияние върху компонентите на околната среда се предвиждат като:

  • При изготвянето на инвестиционните проекти за обекта да се включат всички мерки, условия и ограничения свързани със законодателството и местните условия;

  • Да се упражнява непрекаснат контрол от възложителя по отношение изпълнението на проекта;

  • Запазване доброто състояние на съседните територии в района;

  • Да се упражнява контрол при извършване на работите по депониране на земни маси при изпълнението на изкопните работи;

  • Строителните машини да се поддържат в изправно състояние;

  • Обучение на персонала;

  • Контрол на техниката – да се спазват работните коридори и движение, за да се предотврати засягането на по-голяма площ от необходимото, за намаляване на газовите емисии и риска от инциденти;

  • Строителните отпадъци да се събират на определено място и да не се допуска замърсяване с тях на околните терени. Същите да се извозват своевременно от площадката на място определено от общинска администрация, а опасните да се съхраняват правилно до предаването им на фирма имаща разрешително за дейност с такива отпадъци.

  • Да се определят местата за събиране на различните по вид отпадъци като не се позволява тяхното смесване;

План за изпълнение на предложените мерки

№ по ред

Мерки

Период/фаза на изпълнение

Резултат

1.

Включване в проекта разгледаните мерки и препоръки.

проектирането

- минимизиране на отрицателните въздействия върху околната среда;

- запазване на съседните територии;2.

Проект за временно складиране на строителни материали на площадката

строителството

- защита на площадката и съседните имоти;

- опазване на декоративната растителност;3.

Иземване на покриващия почвено-земен слой и съхранение.

строителството

- използване при реализация на предвидените зелени площи;

4.

Да се спазва необходимата трудова дисциплина при изпълнение на изкопните работи

строителството

- защита на земята;

- опазване на растителността;

- намаляване на риска от инциденти;


5.

Спазване на работните коридори при работа на техниката

стоителството

- ще се предотврати утъпкване на съществуващата декоративна растителност;

6.

Събиране на строителните отпадъци

строителството

- опазване на района и съседните земи от замърсяване;

7.

Обучение на персонала

експлоатация

- ще се предотврати поява на инциденти по време на работа;

8.

Събиране и съхранение на битовите отпадъци

експлоатацията

- предотвратяване замърсяване с битови отпадъци на площадката и съседните терени;

9.

Събиране и съхранение на опасните отпадъците.

експлоатацията

- предотвратяване замърсяване с опасни отпадъци;

10.

Разделно събиране на отпадъци от опаковки и отпадъци, които подлежат на допълнителна или вторична обработка

експлоатацията

-предотвратяване депониране на рециклируем отпадък

8.Трансграничен характер на въздействията


Обектът предмет на настоящето инвестиционно предложение е разположена в Югозападна България и в резултат от реализация му не се очаква да има трансгранични въздействия. Реализацията на инвестиционното предложение ще допринесе за по добро опазване на здравето и живота на младежи в риск в района и съседните населени места.
Възложител………..............….........

/Димитър Байкушев/

Дата: 24.09.2013г.


Изграждане на спортна площадка- игрища за футбол, волейбол, баскетбол, хандбал, съблекални, обслужващи помещения, санитарни възли в поземлен имот с идентиф. 04279.36.72 м. Река Бистрица- Ш.107 (Делямзински мост), по КК на гр. БлагоевградКаталог: files -> Ekologiya
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я по Приложение №2 на Наредбата за овос за инвестиционно предложение
Ekologiya -> Информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> Информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> Информация за преценяване на необходимостта от овос
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> Закон за управление на отпадъците (зуо) от 13. 07. 2012 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница