Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8


Таблица 9 Списък на проектите за реализация на Общинския план за развитие на Община Куластраница9/9
Дата21.07.2016
Размер1.16 Mb.
#17
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Таблица 9 Списък на проектите за реализация на Общинския план за развитие на Община Кула

2014 - 2020 г.Приоритет/Специфична цел/Проект


Обхват на дейностите

Прогнозен бюджет

(лв.)

Източник на финансиране/

финансираща програма

Бенефициент

ПРИОРИТЕТ 1.1 Развитие на устойчива конкурентоспособна икономика в община Кула, основана на знанието и иновациите

Специфична цел 1.1.1 Насърчаване на предприемачеството, подпомагане развитието на мастните МСП, подобряване на местната бизнес-инфраструктура
Създаване на Общински център за насърчаване на предприемачеството и инвестициите

Консултанти със значителен практически опит в бизнес-консултирането и професионални познания в промишлеността и селското стопанство представят консултантски слуги за: подпомагане стартирането на собствен бизнес, вкл. бизнес-планиране и бизнес менторство; специализирано бизнес консултиране в приоритетни за общината сектори, напр. съвети в земеделието; търсене на финансиране; маркетингови анализи и стратегии; разработване на проекти; поддържане на база-данни с инвестиционна информация. Може да се създаде като общински проект или местно НПО с подкрепата на общината.

200 000 лв.

ОП „Конкурентноспособност и иновации“

- Програма за развитие на селските райони (ПРСР)Община Кула, самостоятелно или в партньорство

НПО с общинско участие


Разработване и осигуряване на финансиране на специализирана грантова схема на местни стартиращи предприемачи

Грантова схема за предоставяне на малки грантове за начални инвестиции и оборотен капитал на лица, които стартират собствен бизнес, вкл. самонаемане. Грантовата схема би могла да се реализира напр. като обособена дейност в рамките на бъдеща Стратегия за местно развитие по подхода „ЛИДЕР“, в рамките съответната приоритетна ос на ПРСР, ,и/или да се (съ)финансира от общинския бюджет. Схемата би могъл да се управлява от МИГ или „Център за насърчаване на предприемачеството и инвестициите”, функциониращ под формата на НПО с подкрепата на общината

1 000 000 лв.

- ПРСР;

- ОБ


- Община Кула, самостоятелно или в партньорство

- НПО с общинско участие


Разработване и осигуряване на финансиране за общинска кредитно-гаранционна схема за финансова подкрепа на стартиращи и съществуващи микро- и малки предприятия

Финансовите инструменти за МСП (наред с традиционния грант) са водещ приоритет в новата кохезионна политика на ЕС, като се насърчава използването на европейското финансиране за възмездно възобновяемо финансиране на предприятията. Специализирана кредитно-гаранционна схема за община Кула (или за по-голяма група от съседни общини) би могла да се създаде с финансиране от ОП „Конкурентноспособност и иновации“, която предвижда през новия програмен период такива финансови инструменти. Схемата би могла да се възложи за непосредствено управление напр. на местна банка, под контрола на управляващия орган.

1 000 000 лв.

- ОП „Конкурентноспособност и иновации“

- ПРСР


- Община Кула, самостоятелно или в партньорство

- НПО с общинско участие


Подпомагане кооперирането между фирмите в района чрез обвързването им в клъстер(и)

Земеделските стопани и фирмите от общината, работещи в сектора на селското стопанство биха могли да си сътрудничат и да се кооперират по въпроси и дейности от общ интерес, напр. създаването на общински бранд за екологично чиста продукция, въвеждане на общ стандарт за производство на такава продукция, обща маркетингова политика по реализацията на продукцията, и пр. Това сътрудничество би могло да се реализира под формата на «клъстер», който да получи финансиране за оперативната си дейност, обща материална база (напр. лаборатория по качеството на продукцията), както и за разработване и изпълнение на обща маркетингова политика на фирмите от клъстера

200 000 лв.

- ОП „Конкурентноспособност и иновации“

- ПРСР


- Община Кула в партньорство с представители на стопанския и нестопанския сектор
Изграждане на тържище за селскостопанска продукция и домашни животни

Подобряване на търговската инфраструктура чрез изграждане на тържище за селскостопанска продукция и домашни животни, с предназначение да съдейства за развитието на местното животновъдство и земеделие.

подлежи да уточняване

- ПРСР

- Община Кула

Специфична цел 1.1.2 Подкрепа за развитието на туризма
Подобряване на туристическата инфраструктура

Дейности по възстановяване и експониране на туристически забележителности и създаване на туристически атракции (обекти – общинска собственост)

подлежи за уточняване

- ПРСР

ТГС България-Сърбия или

ТГС Румъния-България


- Община Кула
Основен ремонт на музейната сбирка край крепостта „Кастра Мартис“

Основен ремонт на помещенията, предназначени за музейна сбирка, находящи се в предназначената за това сграда, вписваща се в комплекса около римската крепост „Кастра Мартис” в гр.Кула

ще се уточни след подготовката на работен проект

- ПРСР

- Програма ТГС България – Сърбия

ТГС Румъния-България


- Община Кула, самостоятелно или

в партньорство със сръбски/румънски партньори

- НПО с участието на общината

Трансгранични туристически дейности и продукти

Разработване на трансгранични туристически маршрути и продукти съвместно със съседните български и сръбска общини

подлежи за уточняване

- Програма ТГС България – Сърбия

ТГС Румъния-България- Община Кула, самостоятелно или

в партньорство със сръбски/румънскипартньори


Подкрепа за развитието на туристически продукти и туристическия маркетинг

Разработване и рекламиране на цялостни туристически продукти, включващи като своя основна част посещения на забележителности и престой в места за настаняване на територията на общината

подлежи за уточняване

- ПРСР

- Програма ТГС България – Сърбия

ТГС Румъния-България


- Община Кула, самостоятелно или

в партньорство със сръбски/румънски партньори


Подкрепа за развитие туристически клъстер

Подпомагане на сътрудничеството, координацията и общи дейности за създаване на условия за развитие на туризъм и популяризиране на общината като туристическа дестинация от фирмите, предоставящи туристически услуги на територията на общината

100 000 лв.

- ОП „Конкурентноспособност и иновации“

- ПРСР


Община Кула в партньорство с представители на стопанския и нестопанския сектор
Развитие на човешките ресурси в сферата на туризма

Специализирано обучение на желаещите да развиват собствен бизнес в сферата на туризма, вкл. професионално обучение в сферата на туризма на персонала на фирмите и специализирано бизнес-обучение на мениджмънта на тези фирми

подлежи на уточняване

- ОП „РЧР“

- Община Кула

- НПО с общинско участие


Повишаване капацитета на общинската администрация за подготовка и управление на дейности в сферата на туризма

Обучение на общинската администрация за подготовка и управление на дейности в сферата на туризма.

подлежи на уточняване

- ОП „Добро управление“

- Община Кула

ПРИоРИТЕТ 2.1 Изграждане на устойчив и развит пазар на труда

Специфична цел 2.1.1 Подобряване на социалната инфраструктура и услуги
Предоставяне на социални услуги на целеви групи в нужда

Предоставяне на социални услуги на целеви групи в нужда, чрез специализирани дейности на дневен център за лица с увреждания, дневен център за пенсионери, и други социални услуги на лица в неравностойно положение (напр. услугата «Личен асистент на хора с увреждания»), места за временно настаняване, и пр.

подлежи на уточняване

- ОП „РЧР“

- РБ


- Община Кула

- НПО с общинско участие


Изграждане на достъпна среда за хора с физически увреждания
подлежи на уточняване

- ОП „РЧР“

- РБ


- Община Кула
Възстановяване на системата «социален патронаж» в населените места на общината
подлежи на уточняване

- ОП „РЧР“

- Община Кула

- НПО с общинско участие


Социално включване на маргинализирани социални групи

Дейности по интеграция на ромското население, вкл. ограмотяване на неграмотни роми

подлежи на уточняване

- ОП „РЧР“

- Община Кула

- НПО с общинско участиеСпецифична цел 2.1.2 Намаляване на безработицата и насърчаване на заетостта
Професионална квалификация и преквалификация, учене през целия живот (адаптивност към пазара на труда), вкл. обучение и преквалификация на трайно безработни лица

Разнообразни дейности съобразно потребностите на специфичните целеви групи на пазара на труда, като обучение и преквалификация на трайно безработни лица, професионално обучение на безработни младежи без квалификация, изграждане на професионално-учебен център за надграждане над средното образование, и пр.

подлежи на уточняване

- ОП „РЧР“

- ОП „Наука и образование“

- РБ, по активните мерки на пазара на труда;

- ПРСР (за дейности в сферата на селското стопанство)- Община Кула

- НПО с общинско участие


Проект(и) за субсидирана заетост

Дейности по осигуряване на временна субсидирана заетост на безработни лица по модела „от помощи към заетост“

подлежи на уточняване

- ОП „РЧР“

- РБ, по активните мерки на пазара на труда- Община Кула

Проект(и) за интегриране на лицата в неравностойно положение на пазара на труда

Дейности по създаване на нови работни места и условия за наемане на лица с увреждания от фирми на територията на общината

подлежи на уточняване

- ОП „РЧР“

- РБ, по активните мерки на пазара на труда- Община Кула

- НПО с общинско участиеСпецифична цел 2.2.1 Развитие на образованието, младежки, спортни и културни дейности
Реконструкция и благоустрояване на стадиона в гр. Кула
ще бъде уточнена след подготовката на работен проект

- ПРСР

- Община Кула
Изграждане на площадка за игра, тип мулти-спорт в гр. Кула
ще бъде уточнена след подготовката на работен проект

- ПРСР

- Община Кула
Подобряване на условията за младежки, спортни и културни дейности

Дейности по изграждане/подобряване на инфраструктурата за младежки, спортни и културни дейности

подлежи на уточняване

- ПРСР

- Програма за ТГС България –Сърбия

ТГС Румъния-България


- Община Кула,

- НПО с общинско участие


Основен ремонт и модернизация на панаирния комплекс в гр. Кула

Основен ремонт и модернизация на съществуващото е панаирен комплекс в гр. Кула, разположен на площ от около 10 дка, с построени на нея покрит панаир, бирария, метални павилиони, зелени площи и алеи, собственост на общината.

ще бъде уточнена след подготовката на работен проект

- ПРСР

- Програма за ТГС България –Сърбия

ТГС Румъния-България


Община Кула, самостоятелно или

в партньорство със сръбски партньориСпецифична цел 2.2.2 Насърчаване развитието на гражданското общество
Развитие на материалната база и квалификацията и уменията за предоставяне на публични услуги

Обновяване на материалната база и повишаване на квалификацията на човешките ресурси, заети в общински социални, образователни, здравни и спортни заведения/дейности

подлежи на уточняване

- ОП „РЧР“

- ОП „Добро управление“Община Кула,

НПО

Развитие на модерни форми на предоставяне на административни услуги

Разработване и внедряване на модерни форми на административно услуги, като „едно гише“, „електронни управление“, и пр.

подлежи на уточняване

- ОП „Добро управление“

- ОБ


Община Кула

НПО

Изграждането на партньорства с бизнеса и структурите на гражданското общество
подлежи на уточняване

- ОП „Добро управление“

- ОБ


- Община Кула, самостоятелно или в партньорство с представители на стопанския и нестопанския сектор

ПРИОРИТЕТ 3.1 Подобряване на териториалната свързаност

Специфична цел 3.1.1 Реализация на устойчиви партньорски инициативи със съседните държави и с други региони в Европа
Подобряване на условията за младежки, спортни и културни дейности

Дейности по изграждане/подобряване на инфраструктурата за младежки, спортни и културни дейности

подлежи на уточняване

- ПРСР

- Програма за ТГС България –Сърбия

ТГС Румъния-България


- Община Кула,

- НПО с общинско участие


Провеждане на целеви събития в сферата на младежките, спортните и културните дейности

Дейности по организирането и провеждането на младежки, спортни и културни събития и прояви

подлежи на уточняване

- ПРСР

- Програма за ТГС България –Сърбия

ТГС Румъния-България

- РБ - национални програми за младежки и спортни дейности- Община Кула, самостоятелно или

в партньорство със сръбски партньори

- НПО с общинско участие

Основен ремонт и модернизация на панаирния комплекс в гр. Кула

Основен ремонт и модернизация на съществуващото е панаирен комплекс в гр. Кула, разположен на площ от около 10 дка, с построени на нея покрит панаир, бирария, метални павилиони, зелени площи и алеи, собственост на общината.

ще бъде уточнена след подготовката на работен проект

- ПРСР

- Програма за ТГС България –Сърбия

ТГС Румъния-България


- Община Кула, самостоятелно или

в партньорство със сръбски партньори


Организиране и провеждане в гр. Кула на Международен културен панаир
подлежи на уточняване

- Програма за ТГС България – Сърбия

ТГС Румъния-България

- ОБ


- Община Кула, самостоятелно или

в партньорство със сръбски партньори

- НПО с общинско участие

Сътрудничеството със съседните общини за общо планиране и реализиране на дейности от общ интерес, вкл. разработване и изпълнение на съвместни проекти
подлежи на уточняване

- Програма за ТГС България – Сърбия

ТГС Блгария-Румъния- Община Кула, самостоятелно или

в партньорство със сръбски партньори

- НПО с общинско участие


ПРИОРИТЕТ 3.1 Подобряване на базисната инфраструктура и опазване на околната среда

Специфична цел 3.2.1 Изграждане и развитие на инфраструктура с общинска и регионална значимост
Продължаване на ремонтите на четвъртокласната пътна мрежа в общината
подлежи на уточняване/актуализиране

- ПРСР

- РБ


- Община Кула
Подобряване на уличната инфраструктура в селата в общината

Ремонт и обновяване на уличната мрежа в селата Старопатица, Полетковци, Коста Перчово, Тополовец и Цар Петрово

3 000 000 лв.

(подлежи на актуализиране)- ПРСР

- Община Кула
Изграждане на нови/реновиране на съществуващи зелени зони, детски площадки в населените места

Поддържане на зелени и цветни площи в гр.Кула и другите населени места а общината. Изграждане на детски площадки в гр. Кула, с. Старопатица, с. Тополовец и с. Цар Петрово

подлежи на уточняване

- ПРСР

- Община Кула
Изграждане на нов гробищен парк в гр. Кула и с. Тополовец
подлежи на уточняване

- ПРСР

- ОБ


- Община Кула

Специфична цел 3.2.2 Опазване на околната среда и ограничаване на природните рискове
Закриване на депото за битови отпадъци в гр.Кула
475 000 лв. (подлежи на актуализиране)

- ОП „Околна среда“ (ОПОС)

- Община Кула
Организиране на събирането, депонирането и третирането на отпадъците в населените места на общината

Разнообразни дейности по събирането, депонирането и третирането на отпадъците в населените места, вкл. разработване и въвеждане на система за разделно събиране на битови отпадъци

подлежи на уточняване

- ОПОС

- Община Кула
Изграждане на водоснабдителна мрежа в селата Големаново и Извор Махала
300 000 лв.

(подлежи на актуализиране)- ОПОС

- Община Кула
Реконструкция и актуализация на водопроводната мрежа в гр. Кула
2 500 000 лв.

(подлежи на актуализиране)
Доизграждане на канализацията на град Кула - главен колектор и улични клонове
3 284 000 лв.

(подлежи на актуализиране)- ОПОС

- Община Кула
Изграждане на градска ПСОВ – гр. Кула
3 000 000 лв.

(подлежи на актуализиране)- ОПОС

- Община Кула
Изграждане на приют за безстопанствени кучета в гр. Кула
подлежи на уточняване

- ОПОС


- Община Кула

Легенда:

  • ОПОС: Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“

  • ОП „РЧР“: Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020“

  • ОП „Наука и образование“: Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж 2014 -2020“

  • ОП „Иновации и конкурентноспособност“: Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“

  • ОП „Добро управление“: Оперативна програма "Добро управление 2014-2020“

  • ПРСР: Програма за развитие на селските райони 2014-2020

  • Програма за ТГС България – Сърбия: Програма за трансгранично сътрудничество между Р България и Р Сърбия 2014-2020

  • Програма за ТГС Румъния-България: Програма за трансгранично сътрудничество между Република Румъния и Република България 2014-2020

  • РБ: Републикански бюджет

  • ОБ: Общински бюджет

1 Публично достъпната част от информационната система на ПРСР предоставя информация само относно статуса на конкретни проекти, но не и за обобщена справка по териториален или друг критерий.

2 Методология за стратегическо планиране, 2010г. София, www.strategy.bg

3 Европейска комисия (2012), „Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство, обхванати от общата стратегическа рамка, и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета”, Брюксел

4 Вж. на http://www.eufunds.bg/bg/page/130

5 В съдържателен план ОП „Добро управление 2014-2020“ обединява обхвата на ОП „Административен капацитет 2007-203“ и ОП „Техническа помощ 2007-2013“ от програмен период 2007-2013 г.

Каталог: doc
doc -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
doc -> Лична информация
doc -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
doc -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
doc -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
doc -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
doc -> Опит в група чрез психодрама, социометрия и групова терапия


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница