Съдържание приети текстове p7 ta-prov(2011)0396страница1/16
Дата18.06.2018
Размер3.26 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2011 - 2012


ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ
на заседанието от
вторник

27 септември 2011 г.P7_TA-PROV(2011)09-27 НЕОКОНЧАТЕЛЕН ВАРИАНТ PE 473.468


СЪДЪРЖАНИЕ
ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ


P7_TA-PROV(2011)0396

Търговия със селскостопански и риболовни продукти между ЕО и Палестина ***

(A7-0300/2011 - Докладчик: Maria Eleni Koppa) 1

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 септември 2011 г. относно проекта на решение на Съвета за сключването на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз, от една страна, и Палестинската власт на Западния бряг и в Ивицата Газа, от друга страна, за по-нататъшна либерализация по отношение на селскостопанските продукти, преработените селскостопански продукти, рибата и рибните продукти и за изменение на Евро-средиземноморското временно споразумение за асоцииране в областта на търговията и сътрудничеството между Европейската общност, от една страна, и Организацията за освобождение на Палестина (ООП), действаща в полза на Палестинската администрация на Западния бряг и в Ивицата Газа, от друга страна (07770/2011 – C7-0100/2011 – 2011/0042(NLE)) 1P7_TA-PROV(2011)0397

Споразумение между ЕС и Мексико относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги ***

(A7-0298/2011 - Докладчик: Silvia-Adriana Ţicău) 2

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 септември 2011 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Съединените мексикански щати относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги (05735/2011 – C7-0067/2011 – 2008/0161(NLE)) 2P7_TA-PROV(2011)0398

Възможности за риболов и финансово участие, предвидени в Споразумението за партньорство в сектора рибарство между ЕО и Кабо Верде ***

(A7-0299/2011 - Докладчик: Pat the Cope Gallagher) 3

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 септември 2011 г. относно предложението за решение на Съвета относно сключването на нов протокол за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в сектора рибарство между Европейската общност и Република Кабо Верде (09793/2011 – C7-0228/2011 – 2011/0097(NLE)) 3P7_TA-PROV(2011)0399

Меморандум за сътрудничество между Европейския съюз и Съединените американски щати в сферата на научноизследователската и развойната дейност в областта на гражданското въздухоплаване ***

(A7-0301/2011 - Докладчик: Herbert Reul) 5

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 септември 2011 г. относно проекторешението на Съвета за сключването на Меморандум за сътрудничество NAT-I-9406 между Съединените американски щати и Европейския съюз (09390/2011 – C7-0141/2011 – 2011/0021(NLE)) 5P7_TA-PROV(2011)0400

Разширяване на обхвата на регламента относно специализираното трансгранично транспортиране на евро в брой по шосе между държавите-членки в еврозоната ***

(A7-0077/2011 - Докладчик: Sophie Auconie) 6

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 септември 2011 г. относно проекта за регламент на Съвета за разширяване на обхвата на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно специализираното трансгранично транспортиране на евро в брой по шосе между държавите-членки в еврозоната (17787/2010 – C7-0025/2011– 2010/0206(APP)) 6P7_TA-PROV(2011)0401

Финансиране на научните изследвания и иновациите в ЕС

(A7-0302/2011 - Докладчик: Marisa Matias) 7

Резолюция на Европейския парламент от 27 септември 2011 г. относно Зелената книга „От предизвикателствата към възможностите — изграждане на обща стратегическа рамка за финансиране от ЕС на научните изследвания и иновациите“ (2011/2107(INI)) 7P7_TA-PROV(2011)0402

Системата на Европейските училища

(A7-0293/2011 - Докладчик: Jean-Marie Cavada) 26

Резолюция на Европейския парламент от 27 септември 2011 г. относно системата на Европейските училища (2011/2036(INI)) 26P7_TA-PROV(2011)0403

Бъдещето на политиката на сближаване на ЕС

(A7-0287/2011 - Докладчик: Michael Theurer) 37

Резолюция на Европейския парламент от 27 септември 2011 г. относно усвояване на средствата от структурните фондове и Кохезионния фонд: поуки за бъдещата политика на сближаване на ЕС (2010/2305(INI)) 37P7_TA-PROV(2011)0404

Към укрепване на реакцията на ЕС при бедствия: ролята на гражданската защита и на хуманитарната помощ

(A7-0283/2011 - Докладчик: Elisabetta Gardini) 49

Резолюция на Европейския парламент от 27 септември 2011 г. относно укрепване на реакцията на ЕС при бедствия: ролята на гражданската защита и на хуманитарната помощ (2011/2023(INI)) 49P7_TA-PROV(2011)0405

Специализирано трансгранично транспортиране на евро в брой по шосе между държавите-членки в еврозоната ***I

(A7-0076/2011 - Докладчик: Sophie Auconie) 63

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 септември 2011 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно специализираното трансгранично транспортиране на евро в брой по шосе между държавите-членки в еврозоната (COM(2010)0377 – C7-0186/2010 – 2010/0204(COD)) 63P7_TA-PROV(2011)0406

Стоки и технологии с двойна употреба ***I

(A7-0028/2011 - Докладчик: Jörg Leichtfried) 101

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 септември 2011 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1334/2000 за въвеждане режим на Общността за контрол на износа на стоки и технологии с двойна употреба (COM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD)) 101P7_TA-PROV(2011)0407

Tуризмът в Европа

(A7-0265/2011 - Докладчик: Carlo Fidanza) 133

Резолюция на Европейския парламент от 27 септември 2011 г. относно Европа — водеща световна туристическа дестинация — нова политическа рамка за европейския туризъм (2010/2206(INI)) 133P7_TA-PROV(2011)0408

Пътната безопасност в Европа през периода 2011—2020 г.

(A7-0264/2011 - Докладчик: Dieter-Lebrecht Koch) 150

Резолюция на Европейския парламент от 27 септември 2011 г. относно пътната безопасност в Европа през периода 2011—2020 г. (2010/2235(INI)) 150P7_TA-PROV(2011)0409

Инфраструктурата на язовирите в развиващите се страни

(A7-0213/2011 - Докладчик: Nirj Deva) 168

Резолюция на Европейския парламент от 27 септември 2011 г. относно финансиране на укрепването на инфраструктурата на язовирите в развиващите се страни (2010/2270(INI)) 168P7_TA-PROV(2011)0410

Подпомагане на развиващите се страни за справяне с предизвикателствата, свързани с продоволствената сигурност

(A7-0284/2011 - Докладчик: Gabriele Zimmer) 178

Резолюция на Европейския парламент от 27 септември 2011 г. относно рамката за политиката на ЕС за подпомагане на развиващите се страни за справяне с предизвикателствата, свързани с продоволствената сигурност (2010/2100(INI)) 178P7_TA-PROV(2011)0411

Едностранни декларации към протоколите от заседанията на Съвета

(A7-0269/2011 - Докладчик: Rafał Trzaskowski) 194

Резолюция на Европейския парламент от 27 септември 2011 г. относно едностранните декларации към протоколите от заседанията на Съвета (2011/2090(INI)) 194P7_TA-PROV(2011)0412

Нова търговска политика за Европа в рамките на стратегията „Европа 2020“

(A7-0255/2011 - Докладчик: Daniel Caspary) 196

Резолюция на Европейския парламент от 27 септември 2011 г. относно новата търговска политика за Европа в рамките на стратегията „Европа 2020“ (2010/2152(INI)) 196P7_TA-PROV(2011)0413

Евро-средиземноморски програми „Еразъм“ и „Леонардо“

(P7_DCL(2011)0015) 211

Декларация на Европейския парламент от 27 септември 2011 г. относно създаването на Евро-средиземноморски програми „Еразъм“ и „Леонардо“ 211P7_TA-PROV(2011)0396

Търговия със селскостопански и риболовни продукти между ЕО и Палестина ***

Комисия по международна търговия

PE467.323

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 септември 2011 г. относно проекта на решение на Съвета за сключването на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз, от една страна, и Палестинската власт на Западния бряг и в Ивицата Газа, от друга страна, за по-нататъшна либерализация по отношение на селскостопанските продукти, преработените селскостопански продукти, рибата и рибните продукти и за изменение на Евро-средиземноморското временно споразумение за асоцииране в областта на търговията и сътрудничеството между Европейската общност, от една страна, и Организацията за освобождение на Палестина (ООП), действаща в полза на Палестинската администрация на Западния бряг и в Ивицата Газа, от друга страна (07770/2011 – C7-0100/2011 – 2011/0042(NLE))

(Одобрение)Европейският парламент,

– като взе предвид проекторешението на Съвета (07770/2011),

– като взе предвид проекта на споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз, от една страна, и Палестинската власт на Западния бряг и в Ивицата Газа, от друга страна, за по-нататъшна либерализация по отношение на селскостопанските продукти, преработените селскостопански продукти, рибата и рибните продукти и за изменение на Евро-средиземноморското временно споразумение за асоцииране в областта на търговията и сътрудничеството между Европейската общност, от една страна, и Организацията за освобождение на Палестина (ООП), действаща в полза на Палестинската администрация на Западния бряг и в Ивицата Газа, от друга страна (07769/2011),

– като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 207, параграф 4, първа алинея и с член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C7 0100/2011),

– като взе предвид член 81 и член 90, параграф 7 от своя правилник,

– като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия (A7-0300/2011),

1. Дава своето одобрение за сключване на споразумението;

2. Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки и на Палестинската администрация на Западния бряг и в Ивицата Газа.

P7_TA-PROV(2011)0397

Споразумение между ЕС и Мексико относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги ***

Комисия по транспорт и туризъм

PE464.733

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 септември 2011 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Съединените мексикански щати относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги (05735/2011 – C7-0067/2011 – 2008/0161(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

– като взе предвид проекта на решение на Съвета (05735/2011),

– като взе предвид проекта на Споразумение между Европейския съюз и Съединените мексикански щати относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги (07158/2/2009),

– като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 100, параграф 2, член 218, параграф 8, както и член 218, параграф 6, втора алинея , буква а) от Договора за функционирането на ЕС (C7-0067/2011),

– като взе предвид член 81 и член 90, параграф 7 от своя правилник,

– като взе предвид препоръката на Комисията по транспорт и туризъм (A7-0298/2011),

1. Дава своето одобрение за сключване на споразумението;

2. Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите-членки и на Съединените мексикански щати.P7_TA-PROV(2011)0398

Възможности за риболов и финансово участие, предвидени в Споразумението за партньорство в сектора рибарство между ЕО и Кабо Верде ***

Комисия по рибно стопанство

PE464.993

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 септември 2011 г. относно предложението за решение на Съвета относно сключването на нов протокол за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в сектора рибарство между Европейската общност и Република Кабо Верде (09793/2011 – C7-0228/2011 – 2011/0097(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението за решение на Съвета (09793/2011),

– като взе предвид проекта на нов протокол за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в сектора рибарство между Европейската общност и Република Кабо Верде (09791/2011),

– като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 43, параграф 2 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на ЕС (C7-0228/2011),

– като взе предвид член 81 и член 90, параграф 7 от своя правилник,

– като взе предвид препоръката на комисията по рибно стопанство и становищата на комисията по развитие и на комисията по бюджети (A7-0299/2011),

1. Дава своето одобрение за сключване на протокола към споразумението;

2. Призовава Комисията да предаде на Парламента протокола и заключенията от заседанията на съвместния комитет, предвиден в член 9 от споразумението, както и многогодишната секторна програма, посочена в член 3 от новия протокол, и съответните годишни оценки; призовава Комисията да улесни участието на представители на Парламента като наблюдатели в заседанията на съвместния комитет; призовава Комисията да представи на Парламента и на Съвета, в рамките на последната година на прилагане на новия протокол и преди започване на преговори за подновяването му, цялостен доклад за оценка относно прилагането му, без да налага ненужни ограничения, свързани с достъпа до този документ;

3. Призовава Комисията и Съвета, в рамките на съответните им правомощия, да предоставят незабавно изчерпателна информация на Парламента на всички етапи на процедурите, свързани с новия протокол и неговото подновяване, съгласно член 13, параграф 2 от Договора за Европейския съюз и член 218, параграф 10 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

4. Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки и на Република Кабо Верде.

P7_TA-PROV(2011)0399

Меморандум за сътрудничество между Европейския съюз и Съединените американски щати в сферата на научноизследователската и развойната дейност в областта на гражданското въздухоплаване ***

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

PE469.756

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 септември 2011 г. относно проекторешението на Съвета за сключването на Меморандум за сътрудничество NAT-I-9406 между Съединените американски щати и Европейския съюз (09390/2011 – C7-0141/2011 – 2011/0021(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

– като взе предвид проекторешението на Съвета (09390/2011),

– като взе предвид Меморандум за сътрудничество Nat-I-9406 между Съединените американски щати и Европейския съюз (06458/2011),

– като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 100, параграф 2, член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) и член 218, параграф 7от Договора за функционирането на Европейския съюз (C7-0141/2011),

– като взе предвид член 81 и член 90, параграф 7, както и член 46, параграф 1 от своя правилник,

– като взе предвид препоръката на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A7-0301/2011),

1. Дава своето одобрение за сключване на меморандума за сътрудничество;

2. Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки и на Съединените американски щати.

P7_TA-PROV(2011)0400

Разширяване на обхвата на регламента относно специализираното трансгранично транспортиране на евро в брой по шосе между държавите-членки в еврозоната ***

Комисия по икономически и парични въпроси

PE454.641

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 септември 2011 г. относно проекта за регламент на Съвета за разширяване на обхвата на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно специализираното трансгранично транспортиране на евро в брой по шосе между държавите-членки в еврозоната (17787/2010 – C7-0025/2011– 2010/0206(APP))

(Специална законодателна процедура – одобрение)

Европейският парламент,

– като взе предвид проекта за регламент на Съвета (17787/2010),

– като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 352 от Договора за функционирането на Европейския съюз (C7-0025/2011),

– като взе предвид член 81, параграф 1 от своя правилник,

– като взе предвид препоръката на комисията по икономически и парични въпроси (A7-0077/2011),

1. Дава своето одобрение относно проекта за регламент на Съвета;

2. Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

P7_TA-PROV(2011)0401

Финансиране на научните изследвания и иновациите в ЕС

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

PE464.836

Резолюция на Европейския парламент от 27 септември 2011 г. относно Зелената книга „От предизвикателствата към възможностите — изграждане на обща стратегическа рамка за финансиране от ЕС на научните изследвания и иновациите“ (2011/2107(INI))


Европейският парламент,

– като взе предвид Договора за Европейския съюз (ДЕС) и Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и по-специално членовете, посветени на научните изследвания,

– като взе предвид Зелената книга на Комисията „От предизвикателствата към възможностите — изграждане на обща стратегическа рамка за финансиране от ЕС на научните изследвания и иновациите“ (COM(2011)0048),

– като взе предвид своята резолюция от 8 юни 2011 г. относно междинната оценка на Седмата рамкова програма на ЕС за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности1,

– като взе предвид своята резолюция от 12 май 2011 г. относно Съюз за иновации: преобразуването на Европа за приспособяване към един свят, превъзмогнал кризата2,

– като взе предвид своята резолюция от 11 ноември 2010 г. относно опростяването на изпълнението на рамковите програми за научни изследвания3,

– като взе предвид своята резолюция от 20 май 2010 г. относно прилагането на взаимодействието между средствата, предназначени за изследвания и иновации, в Регламент (ЕО) № 1080/2006 относно Европейския фонд за регионално развитие и в Седмата рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие в градовете и регионите, както и в държавите-членки и в Съюза4,

– като взе предвид доклада на експертния комитет „Towards a world class Frontier Research Organisation – Review of the European Research Council’s Structures and Mechanisms“ („Към организация за авангардни научни изследвания от световна величина — преглед на структурите и механизмите на Европейския съвет по научни изследвания“) от 23 юли 2009 г.,

– като взе предвид доклада на групата от независими експерти „Mid-Term Evaluation of the Risk-Sharing Financial Facility (RSFF)“ („Междинна оценка на механизма за финансиране с поделяне на риска“) от 31 юли 2010 г.,

– като взе предвид окончателния доклад на експертната група „Interim Evaluation of the 7th Framework Programme“ („Междинна оценка на Седмата рамкова програма“) от 12 ноември 2010 г.,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 9 февруари 2011 г., озаглавено „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно предприетите действия в резултат на доклада на експертната група по междинна оценка на Седмата рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности и доклада на експертната група по междинна оценка на Инструмента за финансиране с поделяне на риска“ (COM(2011)0052),

– като взе предвид заключенията от междинната оценка на Седмата рамкова програма за научни изследвания (РП7), включително инструмента за финансиране с поделяне на риска, от 3074-то заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност (вътрешен пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство) от 9 март 2011 г.,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 20 април 2009 г., озаглавено „Към нови граници в ИКТ — стратегия за научноизследователска дейност в областта на бъдещите и нововъзникващите технологии в Европа“ (COM(2009)0184),

– като взе предвид своето предложение за резолюция от 9 юни 2011 г. относно честването на 100-годишнината от присъждането на Нобеловата награда на Мария Склодовска-Кюри1,

– като взе предвид водещата инициатива на стратегията „Европа 2020“ - Европа за ефективно използване на ресурсите (COM(2011)0021),

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становищата на комисията по бюджети, комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, комисията по регионално развитие, комисията по земеделие и развитие на селските райони, комисията по рибно стопанство и комисията по правата на жените и равенството между половете (A7-0302/2011),

A. като има предвид, че въз основа на прегледа на бюджета Комисията реши да започне дебат за подобряване на ефективността при финансирането на научни изследвания и иновации на регионално и национално равнище и на равнище ЕС и да третира разпределението на финансови средства за програми за научни изследвания и иновации на ЕС като първостепенен приоритет на Съюза;

Б. като има предвид, че ЕС определи цел за увеличаване на разходите за научноизследователска и развойна дейност до 3 % от БВП на ЕС до 2020 г., и като има предвид, че като се отчита, че много страни все още са далеч от постигането на тази цел, увеличаването на публичните и частните инвестиции в научноизследователска и развойна дейност е особено важно;

В. като има предвид, че настоящите тенденции сочат силен натиск към замразяване или дори намаляване на европейския бюджет, свързан с период на сериозни ограничения за националните публични бюджети, и като има предвид, че научните изследвания, развитието и иновациите са една от сферите, в които се доказа, че европейското сътрудничество има реална добавена стойност, за разлика от някои други бюджетни позиции, което показва необходимостта от преразпределение на наличните ресурси на ЕС;

Г. като има предвид, че понастоящем сме в икономическа, социална и екологична криза (която засяга държавите-членки на ЕС по много различни начини) и че научните изследвания (в тяхното фундаментално и приложно измерение), образованието и иновациите са решаващи инструменти както за икономическото възстановяване и за създаването на работни места чрез реализирането на водещите инициативи на стратегията „ЕС 2020“, така и за формулирането на устойчив и приобщаващ модел на растеж;

Д. като има предвид, че ЕС и неговите държави-членки трябва да си осигурят средствата, за да отговорят колективно на големите социални, икономически, екологични, демографски и етнически предизвикателства, пред които са изправени европейските граждани, като например застаряващо население, здравеопазване, снабдяване с храни, устойчиво развитие, важни екологични проблеми и т.н., и като има предвид, че решаването на тези проблеми следва да даде стимул на отделните хора да поемат повече отговорност за своите действия;

Е. като има предвид, че други региони и страни по света все повече инвестират в научни изследвания, развитие и иновации и че следователно инвестициите на ЕС в тази област следва да бъдат ориентирани към укрепване на научния капацитет, насърчаване на инвестициите от промишлеността и подобряване на цялостния капацитет за конкурентоспособност на ЕС; като има предвид, че е необходимо създаването на съгласуван набор от инструменти за подпомагане по цялата „иновационна верига“, което да осигури подходящ баланс между теоретично ориентираните научни изследвания, приложните научни изследвания и иновациите;

Ж. като има предвид, че макар финансирането от ЕС за научни изследвания, развитие и иновации да се увеличава, по-развитите в научно и технологично отношение държави-членки на ЕС все още успяват да усвояват най-големия дял от наличните ресурси по различните рамкови схеми и програми за финансиране (включително широкомащабни проекти), като това затвърждава по-слабото представителство на някои държави-членки и техни региони както по отношение на достъпа до финансиране, така и по отношение на участието; като има предвид, че в интерес на завършването на Европейското научноизследователско пространство (ЕНП) трябва да се цели осъществяване на високи научни постижения във всички части на Съюза, и като има предвид, че структурните фондове и Кохезионният фонд са основният инструмент за постигането на тази цел;

З. като има предвид, че все още съществуват значителни и растящи неравенства в рамките на ЕС по отношение на националните равнища на капацитет за финансиране на научноизследователската и развойна дейност, промишлените структури и системите за висше образование, и като има предвид, че тези различия са отчасти отразени в цялостното участие в РП7; като има предвид, че следва да се създадат механизми за уравновесяване, за да се укрепи капацитетът за научни изследвания и иновации на всички държави-членки и европейски региони;

И. като има предвид, че общата стратегическа рамка следва да се формира въз основа на същите общи принципи като ЕНП и да оползотворява огромния неизползван потенциал за координиране на 27-те различни национални стратегии и програми за научни изследвания и за намаляване на ненужната разпокъсаност;

Й. като има предвид, че голямото значение на МСП за икономиката на ЕС и заетостта в ЕС не е отразено от равнището им на участие в усвояването на средствата за научни изследвания, развитие и иновации на ЕС; като има предвид, че участието на МСП в съвместни проекти за научни изследвания, развитие и иновации следва да достигне равнище от 15 % и, и като има предвид, че като се отчита, че работата в сътрудничество с промишлеността е създала стимул за значителни инвестиции от страна на промишлеността в научни изследвания, развитие и иновации, опростяването и намаляването на бюрократичните пречки са необходимо условие за постигане на тази цел и увеличаване на участието на промишлеността като цяло;

К. като има предвид, че дължащите се на бедност и пренебрегвани заболявания затрудняват икономическото развитие, особено в развиващите се страни; като има предвид, че подобни заболявания засягат повече от един милиард души и причиняват всяка година смъртта на милиони хора;

Л. като има предвид, че над 60 % от студентите, завършващи университет, са жени, но че повечето висши университетски постове (напр. постове, изискващи докторска титла, и професорски постове) продължават да бъдат заемани от мъже;

М. като има предвид, че от създаването на Европейския съвет по научни изследвания (ЕСНИ) през 2007 г. 1 700 проекта са били избрани за финансиране от ЕСНИ, което представлява около 2,5 милиарда евро под формата на безвъзмездна помощ, като почти 90 % от тази помощ е била отпусната на кандидати от мъжки пол;

Н. като има предвид, че сякаш съществува един твърде проблематичен „стъклен таван“ за жените изследователи, което означава, че делът на жените изследователи намалява с повишаването на старшинството на постовете;

О. като има предвид, че в образователните системи на много държави-членки все още преобладават стереотипи, основани на пола, в области на научните изследвания като природните науки1;

1. Приветства Зелената книга на Европейската комисия, определяща обща стратегическа рамка за финансиране на научните изследвания и иновациите, и счита, че център на новата обща стратегическа рамка следва да бъде свързването между научноизследователските програми и схемите за финансиране на ЕС въз основа на общностните политики за научни изследвания и иновации и на научноизследователските програми на държавите-членки; счита, че общата стратегическа рамка следва да прилага интегриран подход с цел да стане по-привлекателна и леснодостъпна за всички участници;

2. Счита, че фондовете и програмите на ЕС за научни изследвания и структурните фондове и Кохезионният фонд имат различни цели и поради това следва да бъдат запазени като отделни инструменти;

3. Отчита сравнително ниското участие в РП7 на някои държави-членки, както и все така различаващите се резултати от научноизследователската и иновационна дейност на различните европейските региони въпреки усилията, положени чрез структурните фондове за укрепване на техния капацитет за научноизследователска и развойна дейност; изразява убеждение, че потенциалът за високи постижения на всички региони трябва да бъде усвоен; следователно счита, че са необходими нови подходи за подпомагане на регионите и държавите-членки с незадоволителни резултати да реализират високи постижения и да постигнат интелигентна регионална специализация;

4. Призовава Комисията да увеличи максимално всички съответни взаимодействия между общата стратегическа рамка, структурните фондове, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство и да разработи основаващ се на много фондове подход, като същевременно зачита различните им цели; изразява убеждението, че инструментите на сближаване биха могли да засилят развитието на високи постижения и изграждането на капацитет посредством по-добра съвместимост с научноизследователските и иновационни политики на регионално равнище; счита, че това ще позволи разработването на път към високите постижения, което ще доведе до участието в пълна степен на тези региони в общата стратегическа рамка въз основа на качество и високи постижения;

5. Посочва, че този нов подход би могъл да включва финансиране на дейности с цел: модернизиране на университети, закупуване на научно оборудване, трансфер на технологии на местно равнище, подпомагане на новосъздадените предприятия и създаването на нови компании, разпространение на резултатите от проекти за научни изследвания, развитие и иновации, повишен програмен капацитет за транснационално обучение на изследователи, основаване на центрове за авангардни научни изследвания, изграждане на мрежи за високи постижения и клъстери, или експертно оценявани съвместни трансрегионални дейности в областта на научните изследвания, развитието и иновациите; счита, че някои подкрепящи действия по РП7 са доказали успеха си като свързващи дейности и следва да бъдат запазени в общата стратегическа рамка;

6. Призовава държавите-членки да разгледат възможността за финансиране на предложения за проекти на ЕСНИ, на „Мария Кюри“ или за съвместни проекти, които отговарят на критериите за високи постижения, но не могат да бъдат финансирани поради липса на европейски средства;

7. Подчертава значението на запазването на подходящи инструменти, с които да се подпомага развитието на институционалния капацитет на регионите по отношение на политиката в областта на научните изследвания и иновациите, тъй като регионалното равнище е стратегическо звено за ефективно интегриране на финансирането по рамковите програми с това от структурните фондове, също така с оглед на силните връзки на регионите с местните предприятия, служби и центрове за научни изследвания и обучение;

8. Призовава, с оглед на бъдещото съгласуване на политиката на сближаване със стратегията „ЕС 2020“, приоритетът „иновации“ да стане задължителен както за регионите по Цел 1, така и за тези по Цел 2, като този приоритет бъде отразен в средствата, отпускани на всички равнища;

9. Счита, че местните и регионалните органи следва да бъдат насърчавани за иновации, особено чрез удължаването и укрепването на инициативи като „Региони на знанието“, „Живи лаборатории“ и „Интелигентни градове“, в които се насърчава териториалното измерение на научноизследователската и развойна дейност;

10. Насочва вниманието към това, колко е важно да се запазят политиките на конвергенция, и изисква от Комисията да изгражда пътища към високите постижения за онези държави-членки и региони, които са по-уязвими в икономическо и социално отношение и са по-слабо представени в РП, въз основа на техните съответни силни страни и в съответствие с ефективни и ясни критерии, целящи значително да се увеличи техният човешки капитал и капацитет за научни изследвания;

11. Счита, че обявяването на конкурс за създаването на центрове за авангардни научни изследвания в по-малко облагодетелствани райони е подходящ инструмент за развиване на Европейското научноизследователско пространство; счита, че предоставянето на помощ под формата на конкурс подпомага динамизма и творческото начало, което дори в структурно слаби региони може да доведе до успешно създаване на центрове за научни изследвания и технологии, осигуряващи ориентирани към бъдещето работни места; счита, че кандидатите за конкурса следва да бъдат екипи, като всеки екип се състои от един международно признат научноизследователски институт и един по-малко облагодетелстван район, и че научните подходи, залегнали в предложенията за създаването, следва да бъдат оценявани на принципа на високите постижения; счита, че същевременно от региона следва да се изисква да предложи жизнеспособен цялостен подход за изграждането, например с помощта на структурните фондове и като се създаде подходяща рамка, на инфраструктура, улесняваща научните изследвания и иновациите;

12. Препоръчва Комисията да анализира възможността за създаване на общ европейски фонд, финансиран от структурните фондове, за подпомагане на съвместни европейски научни изследвания;

13. Изразява убеждение, че репутацията на рамковата програма се основава на научното качество и следователно счита високите постижения за основен критерий за финансиране на научните изследвания; припомня, че естеството на високите постижения се различава според вида участник или според самото естество на научноизследователския и иновационен проект (критерият за високи постижения за научноизследователска институция не е същият, както за индивидуален учен или за МСП, а също така е различен и при проекти за фундаментални и приложни изследвания); подчертава, че техническото подобряване, иновациите, пилотните проекти и създаването на пазар следва да бъдат разглеждани като важни критерии за промишлени и приложни научни изследвания, когато е уместно;

14. Призовава за по-добро координиране и взаимодействие между стратегиите за научни изследвания и иновации на местно и регионално, национално и европейско трансгранично равнище, като се зачита спецификата на различните видове контекст и същевременно се укрепват възможностите за взаимно допълване и сътрудничество между тях; счита, че достъпът до информация и най-добри практики и споделянето им, засилените съвместни програмни усилия, простите, гъвкави правила и инструменти и когато е уместно, конвергенцията на последните са от ключово значение за увеличаване на ефективността на финансирането и евентуално на съфинансирането;

15. Изразява убеждението, че Европа има задължение да използва големия си потенциал за научни изследвания, технологии и иновации и да допринася за решаване на глобалните обществени предизвикателства, а именно:

– демографските промени, като застаряващото общество в Европа, включително болестите, свързани с възрастта, и политиките в сферата на семейството, увеличаващото се световно население, пренебрегваните заболявания, продоволствената сигурност и храненето, урбанизацията, мобилността, социалното сближаване и миграцията,

– прехода към устойчиво управление на оскъдните ресурси, включително водите, земеползването и управлението на почвите, смекчаването на последствията от изменението на климата, запазването на биологичното разнообразие, морските екосистеми и горското стопанство, енергията от възобновяеми източници, енергийната ефективност и енергийната сигурност, ключовите суровини и други биологични и физически природни ресурси,

– здрава, стабилна и справедлива икономическа основа, включително икономическо възстановяване, укрепване на образованието и обучението и на фундаменталните и приложните познания във всички дисциплини — от социалните и хуманитарните науки през други области, като биологичните и медицинските науки и научните изследвания за гражданската сигурност на гражданите и инфраструктурата, до ключовите технологии — с цел стимулиране на икономиката на ЕС и заетостта в Съюза;

Счита, че общата стратегическа рамка следва да се насочи към справянето по всеобхватен начин с тези обществени предизвикателства посредством балансиран набор от инструменти, който обхваща целия спектър от дейности по образование и обучение, научни изследвания и иновации;

16. Припомня значението на това, да се осигури приемственост на успешните инструменти между РП и общата стратегическа рамка, по-специално в съвместните програми; приканва Комисията да извърши своевременно оценка на ефективността на съществуващите инструменти за постигането на специфични цели на политиката и да адаптира онези инструменти, чиято ефективност или несъмнен принос не са ясно доказани;

17. Призовава за извършване на независим одит, например от Европейската сметна палата заедно с националните сметни палати, относно ефективността на публичните разходи за научни изследвания, извършени от държавите-членки, ЕС и местните органи;

18. Призовава Комисията повече да популяризира добавената стойност от дейността на ЕС в научните изследвания и иновациите;

19. Призовава за съгласувани публични и частни усилия на европейско и национално равнище за постигане на европейската цел от 3 % от БВП на разходите за научноизследователска и развойна дейност; призовава институциите на ЕС и държавите-членки без по-нататъшно забавяне да постигнат съгласие относно конкретна пътна карта за достигането на тази цел;

20. Подчертава, че следва да се положат усилия за да се съгласуват, доколкото е възможно, разходите по общата стратегическа рамка с основните политически цели в рамките на стратегията „Европа 2020“; призовава за ясно координиране с новите инициативи, като „Съюз за иновации“ и други съответни водещи проекти;

21. Припомня, че бъдещото финансиране на научните изследвания и иновациите следва да служи на целта за доизграждане на ЕНП чрез постигане на по-голямо взаимодействие и по-добро сътрудничество между различните политики и програми за финансиране в сферата на научните изследвания, развитието и иновациите между ЕС, различните държави-членки и местните органи;
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница