Съобщение за публично обявяванеДата12.03.2018
Размер75.87 Kb.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти


Обект

Реконструкция и разширение на канализационна и водопроводна мрежа на кв. „Самара – 1“ и „Самара – 2“

Цел на заявеното ползване

Заустване на смесен поток пречистени битово-фекални и производствени отпадъчни води след ГПСОВ и дъждовни отпадъчни води за проектиране на обект.

Водоприемник

Река Бедечка

Поречие

Река Марица

Водно тяло

BG3MA200R035 – „Река Бедечка от град Стара Загора до устие”

Място на зауствае

Заустване №1 – Смесен поток в река Бедечка

Надморска височина: Н = 165,52 м

Географски координати на точката на заустване:

42°24'31,8"N 25°40'44,5"E


Поток 1 – Смесен поток от Главен колектор I – 97 в РШ 56 (след дъждопреливник I – 97 – 2)

Надморска височина: Н = 196,00 м

Географски координати на точката в РШ 56:

42°25'40,0"N 25°38'57,2"E


Поток 2 – Смесен поток от Главен колектор VI в РШ 17

Надморска височина: Н = 189,00 м

Географски координати на точката в РШ 17:

42°25'40,6"N 25°39'30,4"E


Местност, административна единица, ЕКАТТЕ

Град Стара Загора, Община Стара Загора, Област Стара Загора

ЕКАТТЕ – 68850

Заявено водно количество за заустване

Заустване №1 – Смесен поток след ГПСОВ

Q ср.ден. = 91 781,00 м3/ден

Q ср.год. = 33 500 000,00 м3/год


Поток 1 – Смесен поток от Главен колектор I – 97 в РШ 56 (след Дъждопреливник I – 97 – 2):

Q ср.ден. = 860,54 м3/ден

Q ср.год. = 314 097,10 м3/год


Поток 2 – Смесен поток от Главен колектор VI в РШ 17

Q ср.ден. = 140,83 м3/денQ ср.год. = 51 402,95 м3/год

Място за мониторинг

Пункт № 1 – РШ на изход ГПСОВ

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

Заустване

Показатели

Индивидуални емисионни ограничения

Заустване №1

Смесен поток - БФОВ, ПОВ и ДОВ
място за мониторинг
Пункт №1
РШ на изход ГПСОВ

Активна реакция рН

6,0 – 9,0мг/дм3

кг/ден

Неразтворени вещества

35
БПК5

25
ХПК (бихроматна)

125
Общ азот

10
Общ Фосфор

1
Олово

0,2
Хром (шествалентен)

0,1
Хром (тривалентен)

1
Мед

0,5
Арсен

0,2
Кадмий

0,02
Цинк (общо количество)

1
Феноли (летливи)

0,1
Нефтопродукти

1,5
Екстрахируеми вещества

7
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения

От датата на въвеждане в редовна експлоатация на обекта.

Индивидуалните емисионни ограничения се прилагат за мястото, където пречистените отпадъчни води напускат пречиствателната станция или съоръжение.

ИЗИСКВАНИЯ, при които се предоставя правото за използване

Изисквания към канализационната мрежа и съоръженията към нея

 1. Канализационната мрежа и съоръженията към нея да се изградят съгласно одобрената проектната документация.

 2. Дъждопреливник I – 97 – 2 да е оразмерен така, че да не се допуска преливане на отпадъчни води в сухо време.

 3. Проектираният Дъждопреливник I – 97 – 2 на Главен колектор I – 97 да се изгради съгласно одобрената проектната документация.

Географски координати на точката на заустване на отливeн канал на Дъждопреливник I – 97 – 2 в река Бедечка:

42°25'28,976"N 25°38'56,477"E

Надморска височина: Н = 227,522 мИзисквания към пречиствателната станция/

пречиствателните съоръжения

 1. Да се поддържа в технологична и експлоатационна изправност изградената градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) на град Стара Загора.

 2. При необходимост да се осигури достатъчен капацитет на ГПСОВ – Стара Загора с оглед поемане на формиращите се отпадъчни води от обект: Реконструкция и разширение на канализационна и водопроводна мрежа на кв. „Самара – 1“ и „Самара – 2“.

Изисквания за обеззаразяване на пречистените отпадъчни води

Да се извършва обеззаразяване на пречистените отпадъчни води по предписание на органите на Министерството на здравеопазването.

Да се контролира количеството на остатъчния хлор в заустените отпадъчни води (само в случаите, когато обеззаразяването се извършва чрез хлориране).Изисквания към начина на заустване във водния обект

Да се поддържа в изправно състояние укрепващото съоръжение в точката на заустване, с което ще се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или нямаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите.

Други изисквания, съобразно спецификата на обекта

 1. Експлоатацията на канализационната система да се извършва по реда на чл.5, ал.2 от Наредба №2/08.06.2011г. за издаване на разрешително за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на ИЕО за точкови източници на замърсяване.

 2. Да се затапят съществуващите канали, които няма да се извадят (демонтират) при строителството на новоизграждащите се канализационни профили.

 3. Строителството на канализационната мрежа да се извършва в следната последователност:

 • да се започне от предвидените в проекта ревизионни шахти (РШ 56 и РШ 17) от съществуващата канализационна мрежа, в които е предвидено да постъпват отпадъчните води и се строи към началото;

 • да се започне от главните профили.

 1. При изграждане на обекта да не се допускат дейности, създаващи условия за нарушаване на нормалната проводимост на водоприемника.

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да сеизпращат в 14-дневен срок в БД „ИБР” на адрес: гр. Пловдив 4000, ул.” Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, ПК 307


ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35 / 3Тел: (+35932) 604 720, Факс: (+35932) 604 721, www.earbd.org; e-mail:bd_plovdiv@abv.bg

Каталог: files -> File -> Razreshitelni -> Obyavlenia-syobshtenia -> Obyavlenia -> 2017
2017 -> Цел на водовземането – самостоятелно водоснабдяване за напояване
2017 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2017 -> Изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект”
2017 -> Басейнова дирекция източнобеломорски район
2017 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2017 -> „ Цел на водовземането” Вместо: „Други цели” Да се чете
2017 -> Съобщение за публично обявяване
2017 -> Басейнова дирекция източнобеломорски район
2017 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2017 -> Съществуващо водохващане и завирен обем


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница