Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я с м е т н а п а л а т а о д и т е н д о к л а дстраница1/16
Дата10.02.2018
Размер2.62 Mb.
#57448
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

С М Е Т Н А П А Л А Т А

О Д И Т Е Н Д О К Л А Д
0400001006
за извършен одит на финансовата дейност

и управлението на предоставеното имущество

на политическите партии за 2005 г.

София, 2006 година
СЪДЪРЖАНИЕ

І. ОБЩА ЧАСТ
5

ІІ КОНСТАТИВНА ЧАСТ
8

Раздел

първи

“АЛТЕРНАТИВНО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ-НЕЗАВИСИМИ”

8

Раздел

втори

“АТАКА”

9

Раздел

трети

“БЗНС - НАРОДЕН СЪЮЗ”

13

Раздел

четвърти

“БЪЛГАРСКА ЕВРОДЕСНИЦА”

17

Раздел

пети

“БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА

ПАРТИЯ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ”18

Раздел

шести

“БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”

20

Раздел

седми

“БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-ПАТРИОТИЧНА ПАРТИЯ”

22

Раздел

осми

“БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-

РАДИКАЛНА ПАРТИЯ”24

Раздел

девети

“БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”

26

Раздел

десети

“БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ”

28

Раздел

единадесети

“БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ”

31

Раздел

дванадесети

“БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”

33

Раздел

тринадесети

“БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА

КОАЛИЦИЯ”39

Раздел

четиринадесети

“БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ РАДИКАЛИ”

41

Раздел

петнадесети

“БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”

44

Раздел

шестнадесети

“БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ

„НОВА ДЕМОКРАЦИЯ”48

Раздел

седемнадесети

“БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ”

50

Раздел

осемнадесети

“БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО”

52

Раздел

деветнадесети

“ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”

53

Раздел

двадесети

“ДВИЖЕНИЕ „АЗ ЖИВЕЯ ТУК”

57

Раздел

двадесет и първи

“ДВИЖЕНИЕ „ГЕРГЬОВДЕН”

58

Раздел

двадесет и втори

“ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕДИНЕНИЕ

НА НАЦИЯТА”61

Раздел

двадесет и трети

“ДВИЖЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ПЕНСИОНЕРИ, БЕЗРАБОТНИ И

СОЦИАЛНО СЛАБИ ГРАЖДАНИ”62

Раздел

двадесет и четвърти

“ДВИЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪЗРАЖДАНЕ ОБОРИЩЕ”

64

Раздел

двадесет и пети

“ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”

66

Раздел

двадесет и шести

“ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВЕН ОБЩЕСТВЕН МОДЕЛ”

69

Раздел

двадесет и седми

“ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ”

72

Раздел

двадесет и осми

“ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН

ХУМАНИЗЪМ”73

Раздел

двадесет и девети

“ДВИЖЕНИЕ СВОБОДЕН ИЗБОР”

76

Раздел

тридесети

“ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ”

77

Раздел

тридесет и първи

“ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ”

81

Раздел

тридесет и втори

“ДЕМОКРАТИЧНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА”

84

Раздел

тридесет и трети

“ЕВРОРОМА”

86

Раздел

тридесет и четвърти

“ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ”

88

Раздел

тридесет и пети

“ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ”

91

Раздел

тридесет и шести

“КАМАРА НА ЕКСПЕРТИТЕ”

93

Раздел

тридесет и седми

“КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ”

94

Раздел

тридесет и осми

“НАРОДНЯШКА ЗЕМЕДЕЛСКА ПАРТИЯ „НИКОЛА ПЕТКОВ”

97

Раздел

тридесет и девети

“НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА

ПРАВА И СВОБОДИ”99

Раздел

четиридесети

“НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА

СВОБОДА И ДЕМОКРАЦИЯ”102

Раздел

четиридесет и първи

“НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА

СПАСЕНИЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО”104

Раздел

четиридесет и втори

“НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

„СИМЕОН ВТОРИ”106

Раздел

четиридесет и трети

“НОВОТО ВРЕМЕ”

110

Раздел

четиридесет и четвърти

“ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА”

113

Раздел

четиридесет и пети

“ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ НА ТРУДА”

115

Раздел

четиридесет и шести

“ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”

116

Раздел

четиридесет и седми

“ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ”

119

Раздел

четиридесет и осми

“ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „РОМА”

121

Раздел

четиридесет и девети

“ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ

„ЕКОГЛАСНОСТ”123

Раздел

петдесети

“ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ТРАКИЯ”

124

Раздел

петдесет и първи

“ПОЛИТИЧЕСКИ КРЪГ „ЗОРА”

126

Раздел

петдесет и втори

“ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ

„ЗАЕДНО ЗА СЛИВЕН”128

Раздел

петдесет и трети

“РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА

ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ”129

Раздел

петдесет и четвърти

“НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ

„БЗНС”


131

Раздел

петдесет и пети

“РЕПУБЛИКАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ НА ВСИЧКИ ОТРУДЕНИ

И ОБРЕМЕНЕНИ”134

Раздел

петдесет и шести

“СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”

136

Раздел

петдесет и седми

“СЪЮЗ „АНТИКОМУНИЗЪМ

И ДЕМОКРАЦИЯ - 93”139

Раздел

петдесет и осми

“СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ”

140

Раздел

петдесет и девети

“СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ

В БЪЛГАРИЯ”143

Раздел

шестдесети

“СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ

И ВОЙНИТЕ ОТ ЗАПАСА „ЗАЩИТА”145

Раздел

шестдесет и първи

“СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ”

147

Раздел

шестдесет и втори

“ФЕДЕРАЦИЯ „АКТИВНО

ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО”151

Раздел

шестдесет и трети

“ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ”

153

ІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ
154


І. ОБЩА ЧАСТ


 1. Основание за извършване на одита

На основание Заповед № ОР-4-10 от 28.02.2006 г. на ръководителя на отделение IV, допълнена със Заповед № ОР-4-12 от 28.04.2006 г., се извърши одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на политическите партии за 2005 г.


2. Предмет на одита
Предмет на одита е финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на политическите партии, представили годишните си финансови отчети за 2005 г. в срок до 31 март 2006 г., които отговарят на изискванията на чл. 34 от Закона за политическите партии (ЗПП), в сила от 01.04.2005 г., съгласно Решение № 064 от 23.03.2006 г. на Сметната палата, прието с Протокол № 14 от същата дата.

Регистрираните политически партии към 31.12.2005 г. са 357. От тях 294 партии не са представили на Сметната палата в законовия срок годишни финансови отчети, отговарящи на изискванията на чл. 34 от ЗПП.

Партиите, спазили изискванията на чл. 34 от ЗПП и подлежащи на одит, са 63.
3. Цели на одита


 • Да се предостави независима и обективна оценка на потребителите на информация за съответствието на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на политическите партии - държавна и/или общинска собственост с изискванията на ЗПП и Закона за счетоводството (ЗСч).

 • Да се постигне публичност и прозрачност като се информира обществеността за спазването от политическите партии на законовите изисквания при осъществяване на финансовата им дейност и управлението на предоставеното им имущество - държавна и/или общинска собственост.


4. Обхват на одита
Одитът на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на политическите партии за 2005 г. обхваща анализ и оценка на:

 • спазване на нормативните изисквания за представяне в Сметната палата на годишните финансови отчети на политическите партии за 2005 г.;

 • законосъобразност на финансовата дейност на политическите партии;

 • законосъобразност на управлението на предоставеното имущество от държавата и/или общините на политическите партии.


5. Критерии за оценка при одита
При одита на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на политическите партии са използвани следните критерии:
5.1. Съответствие на представените на Сметната палата годишни финансови отчети на политическите партии за 2005 г. с изискванията на нормативната уредба относно:

 • срока за представяне на годишния финансов отчет, определен с
  чл. 34, ал. 4 от ЗПП;

 • формата и съдържанието на отчета, определени с чл. 34, ал. 1 от ЗПП;

 • компетентност на съставителя на отчета, регламентирана в чл. чл. 34 и 35 от ЗСч;

 • наличие на одиторска заверка от независим финансов одитор съгласно разпоредбата на чл. 34, ал. 2 от ЗПП.

5.2. Съответствие на финансовата дейност на политическите партии с нормативните изисквания относно: • задълженията на политическите партии за:

- прилагане на двустранно счетоводно записване съгласно чл. 33, ал. 2 от ЗПП;

- представяне в Сметната палата имената и длъжностите на лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, съгласно чл. 30 от ЗПП; • забраната за извършване на стопанска дейност, учредяване и участие в търговски дружества и кооперации, съгласно разпоредбите на ЗПП;

 • набирането на приходи от политическите партии, регламентирано със ЗПП и Закона за избиране на народни представители (ЗИНП);

 • размера на получената от политическите партии и коалиции държавна субсидия и съответствието й с преведената сума от Министерството на финансите;

 • разходването на средства от политическите партии, регламентирано с чл. 29 от ЗПП.

5.3. Съответствие на управлението на предоставеното имущество на политическите партии с нормативните изисквания относно: • забраните за преотдаване, преотстъпване за ползване или за съвместно ползване по договор с трети лица на предоставените им под наем от държавата и общините помещения за осъществяване на тяхната дейност;

 • изискването за заплащане от политическите партии на определения наем за предоставените им помещения от държавата и/или общините.


6. Одитни подходи и процедури
За постигане целите на одита се приложи подходът на директните съществени проверки.

За получаване на достатъчни и надеждни одитни доказателства за финансовата дейност на политическите партии одитният екип използва следните процедури и техники:  • анализ и оценка на информацията от централните управления и регионалните структури на политическите партии, отразена в годишните финансови отчети на политическите партии за 2005 г.;

  • проверка и анализ на документи, справки, писма и договори;

  • събеседване и провеждане на интервюта, изискване на писмени отговори на въпроси, писмени обяснения от длъжностните лица във връзка с изясняване на конкретни въпроси, възникнали в процеса на одита;

  • сверяване и анализиране на данни, включително от регистъра на Института на дипломираните експерт-счетоводители и регистър БУЛСТАТ;

  • изискване на писмена информация от министерства и ведомства във връзка с одита: Министерство на финансите, Софийски градски съд, Централна избирателна комисия, Столична община, Областна администрация на област с административен център гр. София, Агенция по обществени поръчки, Държавната комисия по хазарта, Национална агенция за приходите, Националното сдружение на общините в Република България.


7. Използвани одитни стандарти
Одитът на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на политическите партии за 2005 г. се извърши в съответствие с одитните стандарти и указания на Сметната палата, приложими за този вид одит, и съгласно Решение № 064 от 23.03.2006 г. на Сметната палата.
8. Резултати от предходни одити, свързани с финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на политическите партии
До влизане в сила на Закона за политическите партии (01.04.2005 г.) от Сметната палата са извършвани проверки на отчетите за приходите и разходите на политическите партии за съответната година на основание на разпоредбите на Закона за политическите партии (отм.). За резултатите от проверките са изготвени обобщени доклади, като конкретни препоръки от Сметната палата към проверяваните партии не са давани.

Одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на политическите партии се извършва за първи път от Сметната палата по реда на чл. 5, ал. 2, т. 10 от Закона за Сметната палата и чл. 35, ал. 1 от ЗПП.


9. Правна рамка

Основните нормативни актове, регламентиращи финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на политическите партии, са представени в Приложение № 1 към настоящия доклад.


ІІ. КОНСТАТИВНА ЧАСТ
Раздел първи
Политическа партия „Алтернативно Социалистическо Обединение (независими)” – (ПП „АСО(н)”)
1. Проверка за спазване на нормативните изисквания при изготвянето и представянето на годишния финансов отчет за 2005 г., представен на Сметната палата
ПП „Алтернативно социалистическо обединение (независими)” е регистрирана в Софийския градски съд на 25.09.1991 г. по фирмено дело № 21177 със седалище по съдебна регистрация, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 37 и адрес на управление гр. София, ул. “Гургулят” № 27. За одитирания период партията се представлява от Любомир Василев Стефанов – председател.

Годишният финансов отчет на ПП „АСО(н)” е представен в Сметната палата с вх. № 48-00-057 от 30.03.2006 г., в срока по чл. 34, ал. 4 от Закона за политическите партии (31.03.2006 г.). Отчетът е съставен от лице, което не е в трудовоправно или облигационно отношение с партията, с което е нарушен чл. 34, ал. 1 от ЗСч.

Спазено е изискването на чл. 34, ал. 3 от ЗСч - отчетът е подписан от съставителя и представляващия партията.

В изпълнение на изискванията на чл. 34, ал. 2 от ЗПП, годишният финансов отчет на партията е заверен от независим финансов одитор, регистриран по Закона за независимия финансов одит. Заключенията на независимия одитор след извършения финансов одит са отразени в одиторски доклад, приложен към годишния финансов отчет на партията. Декларирано е от представляващия партията, че независимият финансов одитор не е член на ПП „АСО(н)” и не е получавал възнаграждение от нея под каквато и да е форма. От анализа на информацията в годишния финансов отчет за 2005 г. и представената допълнителна информация от партията одитният екип не установи наличие на изплатени възнаграждения на независимия одитор.


Спазени са нормативните изисквания при изготвянето и представянето пред Сметната палата на годишния финансов отчет на партията за 2005 г.
2. Анализ и оценка на финансовата дейност
По време на одита на Сметната палата са представени данни за името и длъжността на определеното от партията лице, което отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на ПП „АСО(н)”.

Спазени са задълженията по чл. 30 от ЗПП.
Отчетът на ПП „АСО(н)” е с нулеви данни. На одитния екип не са представени от партията приходни и разходни документи за извършена дейност. Предвид това одитът се извърши по годишния финансов отчет за 2005 г. и допълнително получената информация от партията, в отговор на писмо
№ 48-00-054 от 03.05.2006 г. на Сметната палата.

В устава на партията не е предвиден орган, контролиращ финансовата дейност.


Одитният екип не получи доказателства, чрез които да се убеди в достоверността на получената информация за 2005 г. Поради съществеността на посоченото ограничение не може да се направи анализ и оценка на финансовата дейност на ПП „АСО(н)” за 2005 г.
3. Анализ и оценка на управлението на предоставеното имущество
През 2005 г. на партията не са предоставени под наем помещения от държавата и общините във връзка с осъществяване на дейността й.

По договор от 10.04.2004 г. партията ползва помещение, безвъзмездно предоставено й от частно лице.Каталог: file categories -> download
download -> Доклад №0400400811 за извършен одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на политическа партия герб за периода от 01. 01. 2010 г до 31. 12. 2010 г
download -> Доклад №0200003612 за извършен одит на възлагането и изпълнението на обществени поръчки в Община Велико Търново за периода от 01. 01. 2011 г до 31. 12. 2011 г
download -> Доклад №0200007312 за извършен одит на администрирането на такса битови отпадъци и на възлагането и изпълнението на обществени поръчки в община Чепеларе
download -> Доклад №0200005813 за извършен одит на управлението и разпореждането с имоти в Община Асеновград за периода от 01. 01. 2012 г до 30. 06. 2013 г
download -> Доклад за резултатите от проверките на отчетите за приходите и разходите на политическите партии
download -> Настоящият окончателен одитен доклад е издаден с Разпореждане №069 от
download -> Списък на съкращенията
download -> Д о к л а д за резултатите от проверките на отчетите
download -> Доклад №0300001311 за извършен одит на дейността на Министерството на финансите по организация и управление на бюджетния процес за периода от 01. 01. 2008 г до 30. 06. 2011 г


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница