Доклад №0200003612 за извършен одит на възлагането и изпълнението на обществени поръчки в Община Велико Търново за периода от 01. 01. 2011 г до 31. 12. 2011 гстраница1/6
Дата21.01.2018
Размер0.68 Mb.
#50898
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6
ОДИТЕН ДОКЛАД

0200003612


за извършен одит на възлагането и изпълнението на обществени поръчки в

Община Велико Търново

за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.

Настоящият окончателен одитен доклад е издаден с Разпореждане №102/22.03.2013 г. на председателя на Сметната палата.


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е


Списък на съкращенията

3

Част първа. Резюме

4

Част втора. Въведение

5

1. Основание за извършване на одита

5

2. Информация за одитирания обект

5

3. Цели на одита

6

4. Обхват на одита, ограничения в обхвата

6

5. Критерии за оценка

6

Част трета. Констатации

1. Обща информация за проведените процедури

2. Вътрешни актове

7

7

7

3. Планиране на обществените поръчки

9

3.1. Индентифициране на потребностите

9

3.2. Подготовка за провеждане на обществени поръчки

10

4. Процедури по реда на ЗОП

10

5. Процедури по реда на НВМОП (отм.)

14

6. Обществени поръчки по реда чл. 2 от НВМОП (отм.)

17

7. Непроведени процедури

19

8. Изпълнение на договорите

25

Част четвърта. Заключение

31

Част пета. Препоръки

32

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТААД

Акционерно дружество

АОП

Агенция по обществени поръчки

АДФИ

Агенция за държавна финансова инспекция

БДС

Български държавен стандарт

БИИ

Бюджет, икономика и инвестиции

ВАС

Висш административен съд

ВПППВОП

Вътрешни правила за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки

ГМО

Генетично модифициран организъм

ДВ

Държавен вестник

ДДС

Данък добавена стойност

ЕК

Европейска комисия

ЕООД

Еднолично дружество с ограничена отговорност

ЕС

Европейски съюз

ЕТ

Едноличен търговец

ЗДБРБ

Закон за държавния бюджет на Република България

ЗМСМА

Закон за местното самоуправление и местната администрация

ЗОП

Закон за обществените поръчки

ЗПУКИ

Закон за предотвратяване и установяване конфликт на интереси

ЗФУКПС

Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор

КЗК

Комисия за защита на конкуренцията

МЗ

Министерство на здравеопазването

МЗХ

Министерство на земеделието и храните

МОП

Малки обществени поръчки

МПС

Моторно превозно средство

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

МФ

Министерство на финансите

НВМОП

Наредба за възлагане на малки обществени поръчки

ОбС

Общински съвет

ООД

Дружество с ограничена отговорност

ОП

Оперативна програма

ППЗОП

Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки

РОП

Регистър на обществените поръчки

ТИ

Техническа инфраструктура

ТСУ

Териториално и селищно устройство

ФУК

Финансово управление и контрол

ФУКМ

Финансово управление, контрол и методология

ЦПРС

Централен професионален регистър на строителите

ЦСУ

Център за социални услуги

Част първа

Каталог: file categories -> download
download -> Доклад №0400400811 за извършен одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на политическа партия герб за периода от 01. 01. 2010 г до 31. 12. 2010 г
download -> Доклад №0200007312 за извършен одит на администрирането на такса битови отпадъци и на възлагането и изпълнението на обществени поръчки в община Чепеларе
download -> Доклад №0200005813 за извършен одит на управлението и разпореждането с имоти в Община Асеновград за периода от 01. 01. 2012 г до 30. 06. 2013 г
download -> Доклад за резултатите от проверките на отчетите за приходите и разходите на политическите партии
download -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я с м е т н а п а л а т а о д и т е н д о к л а д
download -> Настоящият окончателен одитен доклад е издаден с Разпореждане №069 от
download -> Списък на съкращенията
download -> Д о к л а д за резултатите от проверките на отчетите
download -> Доклад №0300001311 за извършен одит на дейността на Министерството на финансите по организация и управление на бюджетния процес за периода от 01. 01. 2008 г до 30. 06. 2011 г


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница