Божията кръв Малкълм Уебърстраница8/21
Дата14.01.2018
Размер4.27 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21

Глава осма

Изцеляващата кръв на Исус

Божието правосъдие изисква грехът да бъде наказан, а болестта е част от наказанието за човешкия грях. Болестите са част от проклятието, от нарушаването на закона.

Tова е видимо от многото пасажи от двата завета, които показват пряката връзка между греха и болестта:
Тоже те [Израел] се прилепиха към Ваалфегора [лъжливите богове] и ядоха жертви, принесени на мъртви богове [извършиха идолопоклонство]. И тъй предизвикаха Бога с делата си дотолкова, щото язвата направи пролом между тях. (Псалм 106:28-29)
Затова и Аз, като те поразих с люта рана, ще те запустя поради греховете ти. (Mихей 6:13)
Ето, ти си здрав; не съгрешавай вече, за да те не сполети нещо по-лошо. (Йоан 5:14)228
Болестта е част от наказанието за човешкия грях.

На кръста Исус проля Своята скъпоценна кръв и удовлетвори Божиите изисквания за наказанието ни. Тъй като Божията справедливост е удовлетворена и грехът е напълно наказан, изцелението е на разположение на тези, които вече не са под проклятието.

Затова много библейски пасажи поучават за връзката между опрощението на греховете, изцелението и освобождението на тялото:
[Бог] прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести; (Псалм 103:3)
И жителят няма да рече: Болен съм; на людете, които живеят в него, ще се прости беззаконието им. (Исая 33:24)
Аз рекох: Господи, смили се за мене; изцели душата ми, защото Ти съгреших. (Псалм 41:4)
да правят умилостивение за израилтяните, за да се не появи язва между израилтяните (Числа 8:19)
защото те ще се обърнат към Господа и Той ще бъде молен от тях, и ще ги изцели. (Ис. 19:22)229
Всички хора, чиито грехове са простени, могат също така да получат изцеление и освобождение на телата си. Както е Божията воля да получим прошка на всичките ни грехове,
Той [Бог]е, Който прощава всичките ти беззакония (Псалм 103:3)
така е Божията воля и да получим изцеление за всичките ни болести:
Той [Бог] изцелява всичките ти болести; (Псалм103:3)
В Своето земно служение Исус „изцели всичките болни”:
А когато се свечери, доведоха при Него мнозина, хванати от бяс; и Той изгони духовете с една дума, и изцели всичките болни; (Maтей 8:16)
И така се изпълни пророчеството на Исая:
Той [Исус] изгони духовете с една дума и изцели всичките болни; за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва: "Той взе на себе Си нашите немощи и болестите ни понесе". (Maтей 8:16-17)
Затова делото на Исус на кръста беше с цел изцеление на всички изкупени, от всяка болест. Ако се покоряваме и доверяваме на Него, Исус „изцяло ще ни оздрави” (Йоан 7:23).

За да имаме изцелението като наша опитност, ние трябва да вярваме в Божието слово, което казва, че нашето пълно изкупление и изцеление вече са изработени на кръста.230 Не е нужно да просим или умоляваме Бог, за да Го убедим да направи нещо, което вече е направил! Но е нужно да сме в правилно взаимоотношение с Бог и с нашите братя,231 да вярваме в Божието слово, че всичко това беше завършено на Голгота, и да ходим в Неговото присъствие и воля, като издържаме с твърдост, бидейки напълно убедени, че това, което Бог е обещал, Той и желае, и е способен да го изпълни.232


Балансираната вяра
Както разбрахме по-рано, като цяло, изцелението е волята на Бог за Своите деца. Независимо от това Бог е способен и наистина използва физическите слабости, за да дисциплинира Своя народ233 и за да го направи зрял и усъвършенстван.234 Затова християнинът трябва агресивно да се бори за притежанието на Божиите обещания, като същевременно винаги предава крайния резултат на Неговата суверенна воля, знаейки че Божиите най-висши цели не са временните ни удобства и благословение, но Неговата слава и нашата постоянна промяна.
Ако и да ме убие Той, аз ще Го чакам (Йов 13:15)
Ако е така, нашият Бог, Комуто ние служим, може да ни отърве от пламенната огнена пещ; и от твоите ръце, царю, ще ни избави. Но ако не, пак да знаеш, царю, че на боговете ти няма да служим и на златния образ, който си поставил, няма да се кланяме. (Данаил 3:17-18)
Исус беше ли болен на кръста?
Исус изцяло плати цената за всичките ни грехове, като проля скъпоценната Си кръв на кръста. Пролятата кръв на Исус ни освободи от цялото наказание за греховете ни. Всичко е в кръвта на Исус. Спасение, изцеление, освобождение, защита и снабдяване – всички те са в скъпоценната кръв на Исус.

Както споменахме, хората се опитват да добавят на кръвта на Исус, като поучават, че тя не е достатъчна за изкуплението ни. В областта на изцелението не е по-различно.

Тъй като Исус понесе наказанието за греховете ни, което за нас включва и болестите, някои поучават, че Исус трябва да е бил болен на кръста. Исус, казват те, буквално понесъл върху Себе Си – в Своето физическо тяло – всичките действителни болести на човечеството! Например един човек е написал:
Убеден съм, че всяка дяволска болест, позната на човека, е увреждала Исусовото тяло, докато Той висял на кръста... Болестите бяха част от това проклятие. Той трябваше да пострада с пълното проклятие... Исус никога не се разболя на земята, докато на кръста не прие всяка болест, засягаща човечеството.
За много хора това поучение изглежда напълно логично от пръв поглед и очевидно има подкрепата на Исая 53:4, където се казва:
Той наистина понесе печалта ни [болестите, от еврейски] и със скърбите ни [болките, от еврейски] се натовари
Очевидно пророкът казва, че Исус понесе нашите действителни болести и болки, докато висеше на кръста.
Чистата и нетленна кръв на Исус
Но всъщност Исус не беше болен на кръста и това е очевидно поради следните няколко причини:
(1) Библията навсякъде поучава, че Исусовата кръв ни изкупи.
В Когото имаме изкуплението си чрез кръвта Му (Eфесяни 1:7)
Пролятата кръв на Исус или смъртта на тялото Му е това, което ни изкупи. Изкупени сме от проклятието на закона, което включва и болестите, не защото Исус беше болен на кръста, но защото Исус проля скъпоценната Си кръв там. Ние сме изкупени чрез кръвта на Исус. Независимо дали го разбираме или не, това е, на което Библията ни учи.
(2) Библията ясно ни учи, че Исус не беше болен на кръста или по което и да е време.

В Maрк 15:34, докато беше на кръста, Исус „извика със силен глас”, което означава, че там Той нямаше 183 милиона състояния на астма, 405 милиона белодробни болести и 271 милиона състояния на рак на гърлото. Нямаше да Му остане много глас, ако притежаваше всичко това!

В Лука 23:42-43 Исус отговори на крадеца, докато той Му говореше, което означава, че Исус не носеше върху Себе Си 360 милиона случаи на глухота в ушите Си, докато беше на кръста.235

В Йоан 19:25-26 Исус видя и разпозна Своята майка, което означава, че на кръста Той нито беше сляп, нито имаше повреда в мозъка Си; и в Йоан 19:27 Исус взе логично решение, като остави майка Си под грижата на Йоан, което показва, че Той не понесе умопомрачението на света върху Себе Си в буквален смисъл.

Нещо повече, Йоан 19:36 отбелязва, че нито една от Неговите кости не е била строшена, което означава, че ако нашето изкупление от болестите изисква Исус в действителност да понесе в Своето тяло същите болести, то тогава няма изкупление на счупените кости в умилостивението и това беше нецялостно и незавършено дело!

Нещо повече, в Своето тяло Исус не можеше да понесе „женските болести”.236 Това означава ли, че в умилостивението няма снабдяване за изцелението от „женските болести”? Отново това прави умилостивението да изглежда едно доста неясно и несъвършено дело.

Но Писанието е ясно:
Благославяй, душе моя, Господа и не забравяй ни едно от всичките Му благодеяния. Той е, Който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести; (Псалм 103:2-3)237
Псалм 103 ни учи, че Бог желае да прости всичките ни беззакония и да изцели всичките ни болести – включително асмата, белодробните болести, рака, глухотата и „женските болести”. Неговата основа за опрощаването и изцелението е делото на Христос на кръста. Затова не само че Исус никога не беше се разболявал на кръста, но и Неговото дело снабди физическо изцеление за изкупените.
(3) Исус не беше болен на кръста, защото кръвта Му беше нетленна:
Като знаете, че не с тленни неща - сребро или злато - сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите ви, но със скъпоценната кръв на Христа, като на агнец без недостатък и пречист (1 Петрово 1:18-19)
И Неговото тяло не видя изтление:
Той предвиждаше това и говори за възкресението на Христа, че нито Той беше оставен в хадес, нито плътта му видя изтление. (Деяния 2:31, от гръцки)
На кръста и в гроба Исусовото тяло беше чисто и нетленно. Докато тялото Му беше повредено от смъртта, все пак Исусовите тяло и кръв останаха чисти и нетленни – „без недостатък и пречист”.

Ако тялото на Исус беше пълно с всичките ракови образования и проказата на човечеството, които щяха да го изядат, тогава то би било доста развалено по време на трите дни и нощи в гроба!

Нещо повече, ако Исус имаше дори един сърдечен удар или мозъчен кръвоизлив, само това щеше да Го убие далеч преди края на шестте часа на кръста. С всички болести на целия свят буквално върху Себе Си, Той едва ли би издържал и секунда! Неговото тяло не беше „свръхчовешко” – то беше едно нормално човешко тяло като всяко друго с изключение на това, че Той беше безгрешен и съвършен.238

Човешкото изкупление е чрез скъпоценната кръв на Исус. Неговата кръв и Неговото тяло бяха скъпоценни и нетленни. Жертвата се състоеше не само от кръвта на Бога, но и от тялото на Бога, чийто живот беше в кръвта:


Затова Христос, като влиза в света, казва: "Жертва и принос не си поискал, но приготвил си Ми тяло; (Евреи 10:5)239
Исусовата кръв беше чиста и нетленна, тъй като Неговото тяло беше такова. Той беше Агнето: „без недостатък и пречисто”.

Исус наистина пострада на кръста, но да се каже, че Той пострада, е много по-различно от това, да се каже, че беше болен. Исус преживя истински страдания и почувства истинска болка. Той умря на римски кръст и пострада точно толкова, колкото и всеки човек би могъл да пострада, защото притежаваше истинско и цялостно човешко естество. Той почувства истинска болка, но не в смисъл на рак, проказа и артрит. Той преживя истински страдания и проля кръвта Си, но тя беше нетленна. Тя не съдържаше рак или проказа, но беше скъпоценна и нетленна.240


Значението на Исая 53:4
Той наистина понесе болестите ни и с болките ни се натовари (Исая 53:4, от еврейски)
Значението на Исая 53:4 е, че Исус „отне” от нас болестите и болките ни и че Той всъщност ги понесе върху Себе Си.

Следствието от Неговата смърт беше освобождението ни от цялото наказание, дължащо се на греховете ни. Когато Исус проля Своята скъпоценна кръв, Той плати пълната цена за всичките ни грехове и затова ни освободи от задължението ни да я плащаме. Той ни освободи от проклятието на закона. Tака Исус отне нашите болести и болки. Той ги премахна. Исус ги отне, като принесе на Отец Своя съвършен живот в жертва вместо нас. Исая 53:4 ни учи на следствието от Неговите страдание и смърт.

Доказателство за това значение на Исая 53:4 откриваме от начина, по който този стих се прилага в Матей 8:16-17:
А когато се свечери, доведоха при Него мнозина хванати от бяс; и Той изгони духовете с една дума, и изцели всичките болни; за да се сбъдне реченото чрез пророк Исая, който казва: "Той взе на себе Си нашите немощи, и болестите ни понесе".
Въз основа на Своето бъдещо дело на кръста, Исус изцели всички болни (т.e. Той „отне” болестите им), за да изпълни пророчеството на Исая: че Той ще „отнеме” нашите болести и болки. В действителност Той не понесе болестите на хората върху Себе Си, но наистина ги отне – като изцеляваше хората и ги освобождаваше от демони – и така изпълни думите на пророка.
Значението на Исая 53:10
Нека сега разгледаме друг стих в Исая 53, който е погрешно разбиран.
Но Господ благоволи той да бъде бит, предаде Го на печал (Исая 53:10)
Последната част от този стих може да се преведе като „да Го направиш болен” и стихът да бъде използван за предположение, че Исус е бил болен на кръста.

Но еврейската дума, използвана тук,241 може също и да значи: безсилен (Съдии 16:7), да съм ранен (3 Царе 22:34), да изпитвам болки (Притчи 23:35), или да отслабна (Исая 14:10), както и да се разболея (2 Летописи 32:24). Затова Исая пророкува, че животът на Месията ще бъде сведен до физическа слабост и страдание, и смърт на кръста. Павел говори за това в 2 Коринтяни 13:


Защото, при все че Той биде разпнат в немощ, но пак живее чрез Божията сила (2 Коринтяни 13:4)
Ние сме изцелени не защото Исус беше болен на кръста, но защото проля Своята скъпоценна кръв. Нашето изцеление е в Неговата кръв.
„С Неговите рани ние се изцелихме”
Нашето изцеление е в скъпоценната кръв на Исус. „Но,” казва някой, „ами стихът, който казва ‘с Неговите рани ние се изцелихме’?”
и с Неговите рани ние се изцелихме. (Исая 53:5)242
Чрез Исусовите рани ли сме изцелени, или чрез Неговата кръв?

За да отговорим на този въпрос, трябва да зададем друг: Ако Исус не беше пролял кръвта Си, умирайки, но все пак беше бит с камшик, щяхме ли да бъдем изцелени? Отговорът е: Не! Ние сме спасени, изцелени и освободени чрез Исусовата кръв.243 Ние сме спасени, изцелени и освободени чрез Неговата заместническа смърт.244 Изцелението ни е в кръвта на Исус.

Защо тогава Исая пророкува, че чрез Исусовите „рани” сме изцелени? Отговорът е изключително прост. Исая, гледайки напред в историята чрез духа на пророчеството, видя страданията и смъртта на праведния Месия в един единствен образ и след това нарисува индивидуалните аспекти и части на този образ (като например раните по Исусовия гръб),245 за да пророкува за цялата картина. Месията беше праведен Човек и не заслужаваше наказание, но все пак беше наказан. А Неговите страдания бяха за нас (Исая 53:4-6). Той беше наказан, за да можем да бъдем освободени от наказанието и така да бъдем изцелени.

Позицията на Исая е не че сме изцелени чрез Неговите рани, а че сме изцелени чрез Неговите рани. С други думи, чрез Исусовите заместителски страдания и смърт сме изцелени, спасени и изкупени. Това е толкова просто!


Но Той биде наранен поради нашите престъпления, бит биде поради нашите беззакония. На Него дойде наказанието, докарващо нашия мир, и с Неговите рани ние се изцелихме. (Исая 53:5)
В този стих, Исусовите „рани” са успоредно свързани с Неговото „нараняване”, Неговото „биене” и Неговото „наказание”, и нашето „изцеление” е успоредно свързано с нашия „мир” с Бога. Исая не се отнася до някакво мистично взаимоотношение между Исусовите рани и нашето изцеление като такива, но той просто пророкува за Исусовите заместителски страдания и смърт, и последвалото изкупление от проклятието на закона.

Раните, и по-точно раните от камшика, са наказание. Невинните хора не биват бити с камшик. Грешниците биват бити с камшик. Ние заслужавахме да бъдем наказани за греховете си, но Исус понесе нашето наказание и така ни освободи от задължението ни да го понесем ние. Tова е, което казва Бог. Праведният Божий Син страда и умира, не за Себе Си, а за нас. Tова има предвид Исая и Петър цитира Исая, и го прилага за Исус, Който го изпълнява.246


39 рани?
Съществува друго широко разпространено учение, с което е необходимо да се занимаем, с цел да изясним истинското естество на умилостивението. Някои хора поучават, че в света има 39 главни групи или семейства от болести. Освен това те твърдят, че Исус беше бит с камшик 39 пъти и намират мистично взаимоотношение между Неговите 39 рани и 39-те групи от болести. По някакъв мистичен начин, чрез бичуванията, които Исус издържа за болестите на цялото човечество, се казва, че буквално са дошли върху Него и са били понесени от Него в Собственото Му тяло.

Макар това лъжеучение да не е толкова тежко, колкото онези, свързани с кръста (като например лъжеучението за духовната смърт), все пак то е послужило за замъгляване на цялото естество на умилостивението в умовете на много християни и поради тази причина то е адресирано тук.

На първо място, грешката в тази идея е отразена във факта, че няма и една дума в Библията, която слабо да загатва за това. Така че дори човек да открие някъде лекар или учен, който вярва в 39 семейства от болести в света,247 то тогава той ще бъде изправен пред по-големия проблем да намери стих в Библията, където Бог казва това!

Нещо повече, може да се окаже изненада за мнозина да чуят, че Библията никога не е твърдяла, че Исус е бил бичуван 39 пъти! На няколко места се казва, че Той е бил „бит”,248 но никога не се споменава колко пъти е било това.


Пет пъти юдеите ми удариха по четиридесет удара без един; (2 Коринтяни 11:24)
Второ Коринтяни 11:24 наистина споменава, че Павел е бил бит с камшик - 39 удара (не по-малко от пет пъти!), но той беше бит от евреите. Мойсевият закон ограничаваше евреите до най-много четиридесет удара,249 за да се запази достойнството на престъпника, като броят на тези удари бил пропорционален на престъплението. До времето на Павел, фарисеите, като стриктни поддръжници на закона, ограничавали ударите до 39, така че ако имало грешка в броенето им, законът да не бъде нарушен. Затова Павел, най-големият престъпник в очите на евреите, получил максимално 39 удара за тях.

Но Исус е бил бит от римляните, а римляните нямали такива ограничения. Често римските войници бичували жертвата си до смърт. Поради отвращение или гняв, римляните можели напълно да пренебрегнат еврейското ограничение, и някои учени вярват, че така е станало и в случая с Исус.250 Един учен е написал за бичуването на Исус:


Бичуването на Исус беше от най-ужасно [естество]; защото войниците... с изключителна радост си изкарвали злобата на всеки евреин, която имали към техния народ, и те несъмнено биха сторили това, ако не успеели да Го накарат насила да направи изповед, от която, поради мълчанието си, бил лишил управителя. Освен това, Той трябваше да бъде разпънат, и колкото по-тежко беше бичуването, толкова по-малко живот щеше да остане в Него, който да ги държи след това да охраняват кръста.251
Независимо от всичко, Библията никъде не споменава колко точно пъти Исус беше бит и бичуван. Не съществува никакво мистично взаимоотношение между Исусовото бичуване и нашето изцеление. Нашето изцеление, както и пълното ни спасение – дух, душа, ум и тяло – е напълно в Неговата скъпоценна кръв.Всичко е в кръвта!
Цялото ни изкупление е в скъпоценната кръв на Исус. Дяволът се опитва да добави на кръвта. Прави и опити да обърка и изопачи доктрината за умилостивението. Не добавяйте на кръвта. Всичко е в кръвта на Исус!
Исус на кръста не умря духовно.

Той умря физически.

Той проля кръвта Си,

и тази Ценна Кръв ни изкупи.


Исус не беше немощен и болен на кръста.

Той проля Кръвта Си,

и тази Ценна Кръв ни изкупи.
Исус никога не отиде в ада, за да страда там за нас.

Той проля Кръвта Си,

и Ценната Му Кръв ни изкупи.
Исус не беше изоставен от Баща Си.

Той проля Кръвта Си,

и тази Ценна Кръв ни изкупи.
Изкуплението ни е всичко в Кръвта,

Скъпоценната Кръв на Исус,

Скъпоценната Кръв на Бог.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница