Доклад №0000000109 1 за извършен одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на Министерския съвет за периода от 01. 01. 2008 г до 31. 07. 2009 г месец октомври 2009 гстраница1/12
Дата20.08.2017
Размер1.72 Mb.
#28358
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
ОДИТЕН ДОКЛАД

№ 00000001091


за извършен одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на

Министерския съвет за периода от 01.01.2008 г. до 31.07.2009 г.

месец октомври 2009 г.
ЧАСТ ПЪРВА
ВЪВЕДЕНИЕ
На основание Заповед № ОП-1 от 25.08.2009 г., изменена и допълнена със Заповед № ОП-4 от 01.09.2009 г. и Заповед № ОП-5 от 10.09.2009 г. на председателя на Сметната палата на Република България – проф. В. Димитров, се извърши одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на Министерския съвет за периода от 01.01.2008 г. до 31.07.2009 г. Одитът е във връзка с изпълнение на одитна задача, възложена с Решение на 41-то Народно събрание от 20.08.2009 г.

Настоящият одитен доклад е съставен на основание чл. 39, ал. 1 от Закона за Сметната палата и съдържа направените от одитния екип констатации, оценки, изводи и заключения.


І. Правно основание за извършване на одита

Одитът е извършен на основание чл. 37, ал. 5 от Закона за Сметната палата, в съответствие с одитните стандарти на Сметната палата2.


ІІ. Цели на одита

1. Да се оцени законосъобразността на управленските решения, свързани с организацията, планирането, управлението, отчитането и контрола на бюджетните и другите публични средства и дейности в Министерския съвет.

2. Да се оцени адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, включващи политики и процедури, въведени за осигуряване на: съответствие със законодателството и вътрешните актове, надеждност и всеобхватност на финансовата информация, опазване на активите и информацията.

3. Да се провери финансовата и счетоводна отчетност за съответствие с нормативните изисквания и за осигуряване на достоверни и редовни финансови отчети.

4. Да се оцени законосъобразността на придобиването, съхраняването, управлението, разпореждането и отчитането на имуществото в Министерския съвет.
ІІІ. Обхват на одита

1. Проверка за спазване на нормативните изисквания във връзка с планирането, утвърждаването, изпълнението и отчитането на бюджетните средства. Анализ и оценка на управленските решения.

2. Проверка на функционирането на системите за финансово управление и контрол. Проверка на финансовата и счетоводната отчетност и съответствието на отразените финансови и стопански операции с действащото законодателство, прилаганата счетоводна политика и индивидуален сметкоплан.

3. Спазване на законовите разпоредби за възлагане на обществени поръчки.

4. Придобиване, управление и разпореждане с имущество в одитирания обект.
ЗАБЕЛЕЖКА:

 • В обхвата на одита не са включени разходваните средства от Разплащателната агенция към Държавен фонд „Земеделие” и Оперативна програма „Административен капацитет”, относно допустимостта на разходите, с изключение на изплатените възнаграждения по граждански договори. Причината е, че Оперативна програма „Административен капацитет” е одитирана от одиторска компания KPMG и фирма „Джейкъбс енд асоушиътс юръп лимитед Ирландия”, обемът на разходите е голям и времевият ресурс за провеждане на одита е недостатъчен.

 • В обхвата на одита не са включени специалните обществени поръчки по Наредбата за възлагане на специални обществени поръчки, както и поръчките, възложени по чл. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки за 2008 г. (не е предоставена информация по чл. 2 от наредбата).

 • При изискване на информация за провеждани обществени поръчки във връзка с Комуникационната стратегия, на 28.09.2009 г. на одитния екип е представена само Заповед № В-34 от 03.10.2008 г., подписана от министър-председателя. Одитният екип няма увереност за верността и пълнотата на представената информация във връзка с провеждане на процедурите по Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.

 • В обхвата на одита не е включено движимото имущество.

 • На одитния екип не са предоставени счетоводни документи за
  к.к. Боровец – дворец „Бистрица” и хижа „Саръгьол”.


ІV. Критерии за оценка

1. Законосъобразност на управленските решения във връзка с планирането, управлението, отчитането и контрола на бюджетните и другите публични средства.

2. Законосъоразност на управленските решения във връзка с придобиването, управлението и разпореждането с имущество.

3. Възможност на системите за финансово управление и контрол да осигуряват проследяване на управленските действия и решения; въведени контролни дейности и документиране на резултатите от тях; правила и процедури за организация и контрол на бюджетния процес и счетоводната отчетност.
4. Съответствие на осчетоводяването на приходите и разходите с нормативните изисквания и вътрешните актове; използване на бюджетните и/или другите публични средства по предназначение и до планирания им размер.

5. Вярно и честно отразяване на финансовото и имущественото състояние на Министерския съвет.
V. Одитни подходи и методи за събиране и анализ на одитни доказателства

За получаване на необходимите одитни доказателства и оценяване степента на изпълнение на определените критерии на одита, от одитния екип е приложен подходът на директните съществени проверки.

В процеса на одита се събраха и анализираха документални и аналитични доказателства. За събирането и получаването на одитните доказателства са използвани следните одитни методи и техники: събеседвания; писмени обяснения и справки от длъжностни лица; съставяне на констативни протоколи; проучване и проверка на документи – указания, заповеди, становища, протоколи и други документи, свързани с финансово-счетоводната дейност; периодични отчети и годишния финансов отчет за одитирания период, инвентаризационни описи и сравнителни ведомости; счетоводни, деловодни и други справки и писма; други носители на информация във връзка с одита; комплексен и сравнителен анализ чрез аналитични процедури, изследване и съпоставяне на данни и връзки, сравняване и систематизиране на информацията, получена в процеса на одита.
VІ. Информация за одитирания обект

Министерският съвет (МС) е централен колегиален орган на изпълнителната власт с обща компетентност. При изпълнение на своите правомощия МС се подпомага от администрацията на МС (АМС), която се ръководи от министър-председателя. Министър-председателят е централен едноличен орган на изпълнителната власт с обща компетентност. Съгласно


чл. 90, ал. 1 от Устройствения правилник на МС главният секретар подпомага дейността на МС. В изпълнение на т. 7 и т. 8, ал. 2 от същия член, главният секретар осъществява координация и контрол в процеса на подготовка и изпълнението на бюджета и разходването на средствата и координира и контролира дейността по стопанисването и управлението на държавната собственост, предоставена на АМС. В изпълнение на чл. 91, главният секретар в случаите на упълномощаване се разпорежда и контролира движението на средствата по бюджетните и извънбюджетни средства и сключва договори от името на АМС. При отсъствие на главния секретар на МС, за всеки конкретен случай неговите функции, с изключение на функциите по чл. 91, се изпълняват от определен от министър-председателя директор на дирекция.

За одитирания период министър-председател е Сергей Станишев. Главни секретари са Севдалин Мавров и Веселин Даков. 3ЧАСТ ВТОРА
КОНСТАТАЦИИ
І. Анализ и оценка на организацията на бюджетния процес при планирането, изготвянето и приемането на бюджета

Бюджетът на МС за 2008 г. включва бюджетите на администрацията на МС, бюджетите на пет второстепенни разпоредители с бюджетни кредити – Редакция „Нормативни актове”, Държавна агенция „Архиви”, Национален компенсационен жилищен фонд, Национална комисия за борба с трафика на хора, Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и бюджетните сметки на ловните стопанства „Воден-Ири-Хисар” и „Искър”. От 01.01.2009 г. двете ловни стопанства са обособени като държавни предприятия, за които е предвидена субсидия от бюджета на МС. Бюджетите за съответните години на МС са разработени и изпълнявани по дейности, съгласно Единната бюджетна класификация (ЕБК).1. Съставяне и приемане на бюджета

При проверката на процедурите, свързани с разработването на проектите на бюджета на МС за 2008 г. и 2009 г., утвърждаването и разпределението на бюджета, се установи:1.1. Проектът за бюджет на МС за 2008 г. е разработен в изпълнение на РМС № 76 от 06.02.2007 г. за одобряване на бюджетната прогноза за периода от 2008 г. до 2010 г. Той е съобразен с основните бюджетни параметри за 2008 г. Проектът за бюджет на МС е окомплектован съгласно указанията на Министерството на финансите (МФ) и с писмо № 02-04-118 от 12.09.2007 г. е изпратена тригодишната бюджетна прогноза на хартиен и технически носител до МФ. Не е спазен срокът – 30.08.2008 г.4, определен в т. 2.4.2 от РМС № 76 от 2007 г.

С Писмо БЮ-5 от 01.10.2008 г. на МФ е изискана информация за актуализиране на проекта на бюджета за 2009 г. на МС. Спазени са изискванията за актуализиране на бюджета. Министерският съвет изпраща актуализирания формат на проекта на бюджета за 2009 г. с писмо № 02-04-171 от 27.10.2008 г., след срока, определен от МФ (15.10.2008 г.).1.2. Проектите на бюджетите на МС за 2008 г. и за 2009 г. са съставени въз основа на проектите на бюджетите на първостепенния разпоредител и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

1.3. Месечното разпределение на годишните размери на приходите, разходите и субсидията по пълна бюджетна класификация за 2008 г. е представено в МФ с писмо № 02.09-47 от 10.04.2008 г. – след определения срок в чл. 1, ал. 3 на ПМС № 15 от 01.02.2008 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България (ДБРБ) за 2008 г., а за 2009 г. – с писмо
№ 02.09-31 от 17.03.2009 г. В същите срокове са представени и Разчетите за финансиране на капиталовите разходи в МС.5

1.4. На основание чл. 23, ал. 3 от Закона за устройството на държавния бюджет (ЗУДБ), от главния секретар на МС са утвърдени бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.
2. Утвърждаване на бюджета и извършени корекции

Анализът на планирането и изпълнението на бюджета на МС за 2008 г. е акцентиран върху дейностите и параграфите на бюджета.2.1. Със Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2008 г. на МС са определени 2 052 хил. лв. приходи, 48 195 хил. лв. разходи и 46 143 хил. лв. субсидия, в т.ч. 3 500 хил. лв. субсидия за вероизповеданията.

Със ЗДБРБ за 2009 г. на МС са определени 2 552 хил. лв. приходи,


53 763 хил. лв. разходи и 51 211 хил. лв. субсидия, в т.ч. 3 300 хил. лв. субсидия за вероизповеданията.

2.2. На основание чл. 34, ал.ал. 1, 2 и 3 от ЗУДБ, с писма на министъра на финансите за периода:

а) от 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г. са извършени 53 промени по бюджета на МС, като само през месец декември са извършени 16 бр. корекции. Промените са отразени правилно по дейности и параграфи от ЕБК за 2008 г.

В изпълнение на чл. 2, ал. 1, т. 1 от ПМС № 209 от 27.08.2008 г. за приемане на Национална програма за отбелязване на 100 годишнината от независимостта на България е извършена промяна по бюджета на МС6 за 2008 г. На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от ЗУДБ са увеличени трансферите от централния бюджет и разходите по параграф 10-00 „Издръжка” с 5 135 900 лв. С писмо7 на министъра на финансите е увеличена посочената по-горе сума с 42 000 лв. по параграф 61-01 „Получени трансфери”. В изпълнение на ПМС № 300 от 08.12.2008 г., с писмо8 на министъра на финансите от 18.12.2008 г. са намалени предоставените средства с 2 597 398 лв. В резултат на извършените промени по бюджета на МС, средствата, предвидени за 2008 г. по Национална програма за отбелязване на 100 годишнината от независимостта на България възлизат на 2 580 502 лв.б) от 01.01.2009 г. до 31.07.2009 г. са извършени 16 промени по бюджета на МС, като само през месец юни са извършени 7 бр. корекции. Промените са отразени правилно по дейности и параграфи от ЕБК за 2009 г.

На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от ЗУДБ, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от ПМС № 209 от 27.08.2008 г. за приемане на Национална програма за отбелязване на 100 годишнината от независимостта на България е извършена промяна по бюджета на МС за 2009 г., като са увеличени трансферите от централния бюджет и разходите по параграф 10-00 „Издръжка” с 3 390 658 лв.9

С писмо10 на министъра на финансите са извършени промени по бюджета на МС, като са увеличени трансферите от централния бюджет (параграф 31-00 „Получени трансфери (субсидии)/вноски от ЦБ (нето)” и субсидиите на организациите с нестопанска цел (параграф 45-00 „Субсидии на организации с нестопанска цел”) с 4 000 000 лв.

2.3. В резултат на извършените корекции по бюджета на МС, към 31.12.2008 г. уточненият план е:


 • приходи – 3 222 хил. лв., при определени със ЗДБРБ за 2008 г.
  2 052 хил. лв. (увеличен с 57 на сто);

 • разходи – 74 397 хил. лв., при определени със ЗДБРБ за 2008 г.
  48 195 хил. лв. (увеличен с 54 на сто);

 • субсидия – 73 215 хил. лв., при определени със ЗДБРБ за 2008 г.
  46 143 хил. лв. (увеличен с 59 на сто).

Определените със ЗДБРБ за 2008 г. разчети са нереални, което изисква многократна промяна по бюджета на МС през годината.

Към 31.07.2009 г. уточненият план е: приходи – 2 573 957 лв., разходи – 59 587 887 лв., и субсидия – 58 987 892 лв.Процедурата по планирането на бюджетните средства, необходими за осъществяване на целите и функциите на МС през 2008 г. и 2009 г. е осъществена съобразно изискванията на ЗУДБ. Не са спазени сроковете за представяне в МФ на годишните приходи, разходи и субсидии, разпределени по месеци и разчетите за финансиране на капиталовите разходи на МС, съгласно ПМС № 15 от 01.02.2008 г. за изпълнение на ДБРБ за 2008 г. и ПМС № 27 от 09.02.2009 г. за изпълнение на ДБРБ за 2009 г.

Корекциите по бюджета на МС за 2008 г. и 2009 г., извършени от министъра на финансите по реда на чл. 34 и чл. 35 от ЗУДБ са законосъобразни.
ІІ. Анализ и оценка на информацията в отчета за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки

1. Приходи

За периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г.

В обобщения отчет за касовото изпълнение на бюджета на МС са отчетени общо приходи в размер на 3 469 102 лв., при уточнен план –


3 221 789 лв., или изпълнението е 107.7 на сто.

1.1. С най-голям относителен дял са отчетените приходи по подпараграф 24-04 “Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция” в размер на 3 071 015 лв. или изпълнението е 88.5 на сто от общо отчетените приходи. Получени са приходи от ловните стопанства „Воден-Ири-Хисар” и „Искър” в размер на 2 434 231 лв. и от Държавна агенция „Архиви” –
525 165 лв. Основно приходите са от: дърводобив – 1 098 833 лв.; горско стопанство – 566 398 лв.; ловен туризъм – 536 495 лв.; научно-техническа обработка – 362 823 лв.; растениевъдство – 219 215 лв. и др.

При проверката на първичните документи се установи, че по този подпараграф са отчетени и приходи, реализирани в АМС в размер на 19 887 лв., в т.ч. от фризьорски и бръснарски услуги – 5 836 лв., възстановени консумативи от режийни разходи – 12 984 лв., и приходи от техническо обслужване на телефонна централа – 1 067 лв. Не са отчетени приходите от ведомствените бюфети. Анализът на дейността им е разгледана в т. 2.2. от раздел ІІІ „Анализ и оценка на счетоводната система в съответствие с нормативните изисквания” на доклада.1.2. По подпараграф 24-05 “Приходи от наеми на имущество” са отчетени 113 366 лв. Отчетените приходи в АМС са от: наеми в размер на 60 283 лв., в т.ч. от ведомствени жилища – 30 389 лв.; предоставяне на площ за кафемашини по договор за съвместна дейност – 2 167 лв.; наем на телекомуникационни съоръжения – 26 828 лв. и наем от предоставено помещение – 900 лв.

1.3. По подпараграф 25-01 „Такси за административни и други услуги и дейности” са отчетени 273 875 лв. Същата сума е осчетоводена правилно по сметка 7051 „Приходи от държавни такси” в съответствие с изискванията на Сметкоплана на бюджетните предприятия (СБП).

1.4. По подпараграф 36-11 „Получени застрахователни обезщетения за ДМА” са отчетени 21 368 лв. На начислена основа са осчетоводени 358 лв. по сметка 7191 „Приходи от застрахователни обезщетения за дълготрайни активи”.

От проверката се установи, че е допусната грешка в отчета за касовото изпълнение на бюджета, като неправилно по подпараграфа са отчетени


21 010 лв.11

С отчетената сума са завишени приходите за получени застрахователни обезщетения по бюджета на МС.

1.5. На основание заповед на министър-председателя12 е извършена продажба на ведомствено жилище с обща жилищна площ 52,35 кв.м., находящо се в гр. София, ж.к. „Суха река”, блок № 218. Жилището е продадено на служител от МС на стойност 38 754 лв. при данъчна оценка 21 927 лв. Сумата е внесена по бюджета на МС и отчетена правилно по подпараграф 40-22 „Постъпления от продажба на сгради”. Продажната цена е в размер на 740 лв. на кв. м. Определена е на база извършена експертна оценка от оценители от Съюза на българските икономисти, оценители в строителството и транспорта.13

1.6. Съгласно указанията, дадени в т. 20.1 от ДДС № 20 от 2004 г. на МФ всички приходи от дарения се осчетоводяват в момента на получаването им. По параграф 46-00 „Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина” е отчетена безвъзмездна помощ в размер на 575 717 лв.
(от: Европейския съюз 206 464 лв.; други държави – 343 518 лв.; други текущи от чужбина – 25 735 лв.). Осчетоводената безвъзмездна помощ по сметка 7481 „Получени текущи помощи от международни организации” е 550 594 лв.

Не са прилагани определените сметки в СБП за осчетоводяване на получените помощи от чужбина и други държави – сметки 7471 „Получени текущи помощи от други държави” и 7491 „Получени други текущи помощи от чужбина”.

За периода от 01.01.2009 г. до 31.07.2009 г.

За 2009 г. по бюджета на МС са планирани общо приходи в размер на 2 573 957 лв., като към 31.07.2009 г. са отчетени 552 698 лв.

Към 31.07.2009 г. са анализирани приходите за дейността на АМС.

1.7. По отчета за касовото изпълнение на бюджета на АМС са отразени общо приходи в размер на 56 211 лв. С най-голям относителен дял са приходите от наеми на имущество. По подпараграф 24-05 „Приходи от наеми на имущество” са отчетени 27 042 лв., от тях: приходи от наеми на ведомствени жилища – 23 091 лв.; предоставяне на площ за кафемашини по съвместен договор – 1 167 лв. и наем на телекомуникационни съоръжения – 2 934 лв.

1.8. По подпараграф 24-04 „Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция” в отчета за касовото изпълнение на бюджета на АМС са отчетени 14 400 лв., от тях: от фризьорски и бръснарски услуги – 3 777 лв., възстановени суми от консумативи – 7 631 лв. и приходи от техническо обслужване на телефонна централа – 591 лв.

1.9. По параграф 40-22 „Постъпления от продажба на нефинансови активи” са отчетени 1 069 лв. приходи от замяна на апартамент по сключен договор от 07.07.2009 г. с физическо лице, служител на МС. Сумата представлява положителна разлика между пазарната стойност на замененото и придобито жилище. Съгласно договора за замяна МС прехвърля правото на собственост върху ведомствено жилище, находящо се в гр. София, ж.к. „Младост” 2 с площ 95,27 кв. м., с оценка 62 520 лв. срещу апартамент на физическо лице, находящ се в ж.к. „Красна поляна” с площ от 44,51 кв. м.14

Не са отчетени приходите от ведомствените бюфети. Не са спазени указанията, дадени в т. 7.24 от ДДС № 20 от 2004 г. на МФ за отчитане на касовите потоци по закупуването и продажбата на стоки в бюфетите. Създадени са условия за недостоверно представяне дейността на бюфетите в отчета за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки на МС.
2. Разходи

За периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г.

В обобщения отчет за касовото изпълнение на бюджета на МС към 31.12.2008 г. са отчетени общо разходи в размер на 71 682 032 лв., при уточнен план за годината 74 397 512 лв., или изпълнението е 96.4 на сто. По разходните параграфи не са допуснати преразходи.2.1. При извършената проверка на организацията и управлението на човешките ресурси се установи:

Утвърдени са Вътрешни правила за работната заплата на администрацията на МС, съобразени с изискванията на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, в сила от 01.07.2007 г.

От министър-председателя са утвърдени длъжностни разписания на МС. Въз основа на същите са изготвени поименни разписания на длъжностите. Длъжностните разписания и поименните разписания са съставени в съответствие с нормативните изисквания. В съответствие с чл. 110, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация, със заповеди на министър-председателя са извършени промени по утвърденото длъжностно разписание. В поименните разписания на длъжностите не са нанесени процентите за продължителна работа (прослужено време) и не е направена рекапитулация съгласно Приложение № 2 към чл. 11 на Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията. По време на одита пропуските са отстранени. Не за всички длъжности са утвърдени длъжностни характеристики.

При извършената проверка на 27 бр. лични кадрови досиета на служители от МС се установи, че в 13 бр. досиетата не са приложени длъжностни характеристики, за заеманите в момента длъжности, като не е спазен чл. 17, ал. 2 от Закона за държавния служител.

В отделни досиета са приложени длъжностни характеристики без подписи за удостоверяване, че служителите са запознати с тях.

Извършено е атестирането на служителите по реда, определено в Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация и във Вътрешните правила за функциите и дейностите по управление на човешките ресурси. Формулярите за оценка на изпълнението на длъжността са приложени в досиетата на служителите. Въз основа на извършеното атестиране служителите са повишавани в ранг в съответните срокове. Атестационните формуляри при повишаване в ранг са приложени в служебните досиета.15а) По параграф 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” са отчетени 11 498 522 лв., при планирани 11 624 138 лв. или 98.9 на сто.

В изпълнение на чл. 24, ал.ал. 1, 2 и 3, във връзка с чл. 25, ал.ал. 1, 2 и 3 от Вътрешните правила за работна заплата на АМС, на основание заповеди на министър-председателя16 на служителите е изплатено допълнително материално стимулиране в размер на 722 881 лв., както следва: • със Заповед № Н-199 от 21.04.2008 г. – 144 534 лв.;

 • със Заповед № Н-630 от 12.08.2008 г. – 143 047 лв.;

 • със Заповед № Н-1293 от 16.12.2008 г. – 435 300 лв.;

Със Заповед № Н-1295 от 16.12.2008 г. на членовете на МС е изплатено допълнително материално стимулиране в размер на една месечна брутна заплата.

Сумите са отчетени неправилно като разходи за заплати по подпараграф 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения”, вместо като разходи за допълнително материално стимулиране по подпараграф 01-09 „Допълнително материално стимулиране и други допълнителни възнаграждения”. Не са спазени изискванията на ЕБК.

Каталог: files -> bg
bg -> Закон за политическите партии в сила от 01. 04. 2005 г
bg -> Интервю партии още плащат наем от 10 ст на квадратен метър
bg -> Закон за публичните финанси Глава първа общи положения чл. (1) Този закон урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси и включва: обхвата на публичните финанси
bg -> Закон за експортното застраховане (Обн., Дв, бр. 61 от 29. 05. 1998 г.; изм и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 15. 10. 2004 г.) Глава първа общи разпоредби
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на ефективността и ефикасността на дейността на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол като институция за осъщeствяване на вътрешен одит на публичните средства
bg -> Съдържание представяне на интосай 4
bg -> Указания за финансов одит
bg -> Закон за Националния дарителски фонд "13 века България"
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница