Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение застраница1/21
Дата21.06.2018
Размер3.21 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2”


straight connector 5


НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ
НА ДОКЛАД ЗА
ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ

ПЛОВДИВ - БУРГАС, ФАЗА 2“:

Компонент 1 - „Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникация по железопътната линия Пловдив - Бургас“; Компонент 2 - „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлез за железопътния участък Пловдив – Бургас“; Компонент 3 - „Изграждане на защитен лесопояс в междугарието Черноград - Айтос”; Компонент 4 - „Рехабилитация на железопътен участък Скутаре – Оризово”; Компонент 5 - „Модернизация на железопътен участък Оризово-Михайлово“; Компонент 6 - „Модернизация на железопътен участък Ямбол – Зимница, при гара Завой”; Компонент 7 - „Реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница и рехабилитация на контактната мрежа в гарите Зимница и Стралджа“ и Компонент 8 - „Рехабилитация на железопътната отсечка Стралджа – Церковски”
София

април, 2018 г.

.
Съдържание:


Увод 1

Обща информация 2

1. Информация за Възложителя 2

2. Необходимост и цел на инвестиционното предложение 3

3. Местоположение на инвестиционното предложение 3

4. Структура, ситуационно разположение и основни технологични характеристики 11

5. Етапи за реализация на инвестиционното предложение 57

6. Алтернативи за осъществяване на инвестиционното предложение 58

6.1. Развитие на проекта 58

6.2. Алтернативи за местоположение, предмет на процедурата по ОВОС 67

6.3. Алтернативи за технологии 71

6.4. „Нулева алтернатива” 72

7. Описание, анализ и прогнозна оценка на въздействията върху компонентите и факторите на околната среда и на материалното и културно наследство, които ще бъдат засегнати от инвестиционното предложение: населението, човешкото здраве, биологичното разнообразие (например фауна и флора), почвата (например органични вещества, ерозия, уплътняване, запечатване), водите (например хидроморфологични промени, количество и качество), въздухът, климатът (например емисиите на парникови газове, въздействията във връзка с адаптирането), материалните активи, културното наследство, включително архитектурни и археологически аспекти, и ландшафтът (описанието на вероятните значителни последици за елементите по чл. 95, ал. 4 обхваща преките последици и всички непреки, вторични, кумулативни, трансгранични, краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни последици от инвестиционното предложение и в него се вземат предвид целите относно опазването на околната среда, които са от значение за инвестиционното предложение) 73

7.1. Атмосферен въздух 73

7.2. Повърхностни и подземни води 77

7.3. Земни недра 83

7.4. Земи и почви 84

7.5. Растителен и животински свят 96

7.6. Отпадъци 110

7.7. Опасни вещества 122

7.8. Физични фактори 127

7.9. Ландшафт 128

7.10. Културно наследство – наличие на паметници на културата и архитектурата в обсега на инвестиционното предложение 132

7.11. Здравно-хигиенни аспекти 135

7.12. Кумулативни ефекти 136

7.12.1. Атмосферен въздух 136

7.12.2. Шум 137

7.12.3. Население и човешко здраве 138

8. Описание на вероятните значителни последици от въздействията на инвестиционното предложение за околната среда 139

9. План за изпълнение на мерките предвидени да предотвратят, намалят или, където е възможно, да прекратят значителните вредни въздействия върху околната среда 156

10. Описание на очакваните значителни неблагоприятни въздействия на инвестиционното предложение за околната среда и човешкото здраве, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение на риск от големи аварии и/или бедствия, които са от значение за него 165

11. Заключение, в съответствие с чл. 83, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда 166
Увод


Настоящият документ представлява Нетехническо резюме на Докладът за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционното предложение за обект: „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“. Целта на Нетехническото резюме е да изложи и обобщи в достъпна за обществеността форма основната информация и изводите, съдържащи се в Доклада за ОВОС, така че всички заинтересовани страни да могат да разберат същността на инвестиционното предложение от гледна точка на очакваните въздействия върху околната среда и здравето на хората и съответните смекчаващи мерки, там където са необходими и да си изградят информирано мнение относно положителните и отрицателни последици от реализацията на проекта.

Докладът за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционното предложение за обект: „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“ с Възложител ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ гр. София, се разработва на основание Писма на МОСВ, изх. № ОВОС-74 и № ОВОС-51/15.11.2017 г. и № ОВОС-83/10.01.2018 г. (Приложение № 1).

Докладът за ОВОС е изработен в съответствие с чл. 96, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС, ДВ, бр. 91/2002 г...., посл. изм. и доп. ДВ бр. 12/2017 г.) и чл. 12, ал. 1 на Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.).

Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 2 и ал. 3 от ЗООС и чл. 9 от Наредбата за ОВОС е изготвено Задание за обхват и съдържание на ОВОС и подробна информация за инвестиционното предложение и са проведени консултации със специализирани ведомства, представители на засегнатата общественост, в т.ч. и НПО в съответствие с чл. 9, ал. 1 на Наредбата за ОВОС и консултации със специализираните ведомства - МОСВ и МЗ на основание чл. 10, от Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС.

С писмо изх. № ОВОС-83/12.02.2018 г. компетентния орган МОСВ е съгласувал Заданието за обхват и съдържание на доклада за ОВОС (Приложение № 2). МЗ също съгласува Заданието за обхват и съдържание на доклада за ОВОС с писмо изх. № 92-6/16.02.2018 г. (Приложение № 3).

В доклада за ОВОС и окончателния вариант на Заданието за обхват и съдържание на ОВОС са отразени и съобразени направените бележки и препоръки от проведените консултации, в т.ч. и на компетентните органи, по обхвата и съдържанието на ОВОС.

При работата по доклада за ОВОС са съобразени относимите към инвестиционното предложение условия и мерки от Становище по ЕО № 1-1/2010 г., с което е съгласуван Общ генерален план за транспорта и от Становище по ЕО № 10-6/2014 г., с което е съгласувана Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г.

С писма изх. № ОВОС-74 и № ОВОС-51/15.11.2017 г. № ОВОС-83/10.01.2018 г. МОСВ е постановил да се изготви и Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) на инвестиционното предложение върху предмета и целите на засегнатите защитени зони, които попадат в обхвата на трасето, по отделните Компоненти: • BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;

 • BG0000444 „Река Пясъчник“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;

 • BG0000429 „Река Стряма“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;

 • BG0000443 „Омуровска река“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;

 • BG0000442 „Река Мартинка“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;

 • BG0000425 „Река Съзлийка“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;

 • BG0000418 „Керменски възвишения“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;

 • BG0000192 „Река Тунджа 1“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;

 • BG0000205 „Стралджа“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;

 • BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;

 • BG0002028 „Комплекс Стралджа“ за опазване на дивите птиците.

Като отделно самостоятелно приложение към доклада за ОВОС е приложен и ДОСВ на инвестиционното предложение върху предмета и целите на засегнатите защитени зони, в съответствие с чл. 12, ал. 2, т. 5 от Наредбата за ОВОС.

Докладът за ОСВ е възложен на експерти, отговарящи на условията на чл. 9, ал. 1 на Наредбата за ОС.

Докладът за ОВОС е разработен от ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД, гр. София. Авторите на доклада са независими експерти по ОВОС, отговарящи на изискванията на чл. 83, ал. 1 и ал. 2 на ЗООС (посл. изм. и доп. ДВ бр. 101/2015 г.), за което са приложени съответните декларации.


Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница