Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за 2012 гстраница1/29
Дата25.01.2018
Размер4.2 Mb.
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29ГОДИШЕН ОТЧЕТ

за изпълнение на политиките и програмите

на Министерския съвет

за 2012 г.

1. Увод


Настоящият отчет обхваща изпълнението по политиките и програмите за 2012 г. на Министерския съвет. Отчетът е разработен съгласно указанията на Министерството на финансите БЮ № 4/05.07.2012 г., в изпълнение разпоредбата на § 70, ал.1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г.

В отчета е представено изпълнението на политиките, утвърдени с Приложение № 2 към чл.6, ал.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. и на програмите, утвърдени от Министерския съвет с приложение № 2 към чл.1, ал.2 от Постановление № 367 на МС от 29.12.2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г.Посочените в отчета програми са изпълнени от Администрацията на Министерския съвет и следните второстепенни разпоредители с бюджетни кредити:

 • Национална комисия за борба с трафика на хора;

 • Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;

 • 28 областни администрации;

 • Държавна агенция за българите в чужбина;

 • Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност;

 • Държавна агенция „Архиви”;

 • Институт по публична администрация;

 • Университетска болница "Лозенец";

 • Спортно-оздравителен комплекс „Лозенец”;

 • Почивна база „Пампорово”

 • Почивна база „Слънчев бряг”

 • Обектите, предназначени за представителни и социални нужди на централните държавни органи (резиденция „Бояна”, стопанство „Евксиноград” и обект „Шабла”, почивна база „Св.св. Константин и Елена”)


2. Отчет на основните параметри на бюджета


Към 31.12.2012 г. по бюджета на Министерския съвет са реализирани приходи в размер на 14 420 677 лв. при утвърдени 17 617 347 лв., което представлява изпълнение от 81,85 %.

ПРИХОДИ за 2012 г.

Закон

Уточнен план

Отчет

(в хил.лв.)

Общо приходи:

15 660

17 617

14 421

Данъчни приходи

 

 

 

Неданъчни приходи

15 660

15 660

12 457

Приходи и доходи от собственост

8 910

8 910

9 468

Държавни такси

300

300

589

Глоби, санкции и наказателни лихви

 

 

108

Други неданъчни приходи

250

250

665

Внесен ДДС и друти данъци върху продажбите

 

 

-3 301

Постъпления от продажба на нефинансови активи

6 200

6 200

4 928

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми

 

1 957

1 964

От общите приходи най-голям дял имат приходите по § 24-00 “Приходи и доходи от собственост” – 9 453 441 лв. и приходите § 40-00 “Постъпления от продажба на нефинансови активи” – 4 928 147 лв.
По § 25-00 “Държавни такси” са отчетени приходи от такси в размер на 588 905 лв. Съществената част по параграфа в размер на 407 910 лв. е отчетена от Областните администрации представляващи събрани такси, съгласно тарифа за таксите, които се събират по Закона за държавната собственост, приета с ПМС № 26/2011 г., друга част е отчетена от ДА „Архиви” – 148 275 лв. представляващи събрани такси за предоставяне и обработка на архивни документи и средства в размер на 32 720 лв. са отчетени от АМС.
§ 37-00 “Внесени ДДС и други данъци върху продажбите” – (- 3 300 695 лв.) - отчетени в:

§§ 37-01 – “Внесен ДДС (-)” - внесен дължим ДДС в размер на (- 2 821 697 лв.),

§§ 37-02 – “Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)” е отчетен данък в размер на (- 465 119 лв.)

§§ 37-09 „Внесени други данъци, такси и вноски върху продажбите (-)” са отчетени (- 13 879 лв.) – внесен туристически данък върху предоставени услуги за нощувки от ПБ Пампорово (- 2 529 лв.) и ПБ „Слънчев бряг” – ( - 10 705 лв.), както и внесен данък от Болница Лозенец – (- 645 лв.) върху предоставени услуги от ЛПБ Приморско.


По § 46-00 “Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина” са отчетени приходи в размер на 1 852 791 лв. във връзка с изпълняваните проекти от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в системата на Министерския съвет.
Отчет на разходите по политики и програми

Приложение № 2а – Отчет на разходите по политики и програми (по бюджета на МС)

РАЗХОДИ за 2012 г.

Закон

Уточнен план

Отчет

(в хил.лв.)

 

Общо разходи по бюджета на ПРБК

67 466

151 244

149 076

Област "Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет"

7 587

6 531

6 408

Програма „Министерски съвет и организация на дейността му”

4 361

4 098

4 092

Програма „Координация и мониторинг на хоризонтални политики”

3 226

2 433

2 316

 

 

 

 

Политика в областта на управлението на средствата от ЕС

830

714

685

Програма „Координация при управлението на средствата от ЕС”

830

714

685

 

 

 

 

Политика Осъществяване на държавните функции на територията на областите в България

16 474

35 148

34 055

Програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво”

16 474

35 148

34 055

 

 

 

 

Политика в областта на правото на вероизповедание

3 115

4 071

4 063

Програма „Вероизповедания”

3 115

4 071

4 063

 

 

 

 

Политика в областта на архивното дело

7 000

7 204

7 188

Програма „Национален архивен фонд”

7 000

7 204

7 188

 

 

 

 

Други програми

20 990

46 578

46 232

Програма „Избори”

400

1 143

1 075

Програма ”Борба с трафика на хора”

296

455

450

Програма "Професионална квалификация на заетите в администрацията"

1 033

1 122

1 102

Програма „Болница Лозенец”

12 181

30 496

30 480

Програма „Борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните”

159

171

159

Програма „Българите зад граница”

758

763

758

Програма „Обекти с представителни и социални дейности”

6 163

7 482

7 431

Програма „Превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност”

0

4 946

4 777

 

 

 

 

Програма „Администрация”

11 470

50 998

50 445

Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми, представени в разбивка на ведомствени и администрираниИзточници на финансиране на консолидираните разходи

Приложение № 3 – Източници на финансиране на консолидираните разходи
Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет

Закон

Уточнен план

Отчет

за 2012 г.

(в хил.лв.)

Общо разходи:

67 466

151 244

149 076

Общо финансиране:

67 466

151 244

149 076

Собствени приходи

15 660

15 660

12 456

Субсидия от републиканския бюджет

51 806

125 674

124 622

Целеви средства от ЦБ

 

7 550

7 670

Предприсъединителни програми на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ

 

 

 

Структурни фондове, Кохезионен фонд, фондовете за прилагане на ОСП и ОРП на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ

 

 

 

Заеми

 

 

 

Безвъзмездни помощи

 

1 957

1 964

Други европейски фондове и програми, вкл. и национално съфинансиране

 

 

 

Други (операции с финансови активи и пасиви)

 

403

2 364Каталог: fce -> 001 -> 0211 -> files
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за 2011 г
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет
files -> Отчет към полугодието на 2014 г за изпълнението на програмния бюджет
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за първото полугодие на 2012 г
files -> Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерския съвет за 2015 г
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за първото полугодие на 2013 г
files -> Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми
files -> Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерския съвет за 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница