Съдържаниестраница1/23
Дата22.07.2016
Размер1.7 Mb.
#920
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


group 2

Общински план за развитие на община Белоградчик 2014-202004.06.2014 г.

„Географика“ ООД

Съдържание


Въведение 6

Речник 12

Таблици и Графики 13

Съкращения: 16

I.АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНАТА 17

1. ОБЩА ПРИРОДНО-ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 17

1. 1.Географско положение и геопространствени предимства 17

1.2.Релеф и геоложки особености 22

1.3. Полезни изкопаеми 27

1.4. Климат и климатични ресурси 27

1.4.1.Агроклиматични ресурси 29

1.4.2.Потенциал за използване на ВЕИ 30

1.5. Води и водни ресурси 30

1.6. Почвени ресурси 33

1.7. Биологично разнообразие и горски ресурси 35

1.8. Елементи на националната екологична мрежа - Защитени територии и защитени зони по НАТУРА 2000 36

2. ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 40

2.1. Обща характеристика на икономиката на община Белоградчик 40

2.2. Анализ на икономическото развитие по сектори       47

2.2.1. Селско стопанство 48

2.2.2. Промишленост 49

2.2.3. Туризъм 51

2.2.4. Услуги 61

2.2.5. Иновации 61

2.2.6. Инвестиции и ДМА 62

Изводи 62

3. РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА СФЕРА И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 64

3.1. Демографска характеристика  64

3.1.1. Брой и гъстота на населението 64

3.1.2. Полова структура 67

3.1.3. Възрастова структура 68

3.1.4. Трудоспособен контингент 71

3.1.5. Етническа структура 73

3.1.6.Образователна структура 74

3.1.7. Възпроизводствен процес 76

3.1.8. Механично движение на населението 79

3.1.9. Доходи и разходи на домакинствата 81

3.2 Пазар на труда – заетост, безработица  81

3.3. Образование 84

3.4. Здравеопазване 88

3.5. Социални дейности 89

3.6. Младежка дейност и спорт 91

Изводи 93

4. КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 94

Изводи 101

5. ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ, СВЪРЗАНОСТ И ДОСТЪПНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА 102

5.1. ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА 102

5.1.1. Транспорт 102

5.1.2. Водоснабдителна и канализационни системи 104

5.1.3. Електроснабдителна инфраструктура 106

5.1.4. Комуникационни мрежи, далекосъобщение и пощи 107

Изводи 108

6. АНАЛИЗ НА СЕЛИЩНАТА МРЕЖА И МОДЕЛИТЕ НА УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА 109

6.1. Селищна мрежа 109

6.2. Териториална структура на общината 111

Изводи 113

7. ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ И РИСКОВЕ 113

7.1. Съвременни и унаследени проблеми от екологичен характер. Източници на замърсяване 113

7.2. Анализ на състоянието на компонентите на околната среда 115

7.2.1. Атмосферен въздух 115

7.2.2.Повърхностни и подземни води 116

7.2.3. Земи и почви 118

7.2.4. Биоразнообразие и защитени територии 120

7.2.5. Зелени площи 122

7.3. Анализ на факторите на въздействие 122

7.3.1.Отпадъци 122

7.3.2. Управление на отпадъците 124

7.3.3. Акустична среда 125

7.3.4. Природна и техногенна радиоактивност 125

7.4. Мерки и мероприятия, свързани с опазване на околната среда 125

8.АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 127

8.1. Административно обслужване 128

8.2. Структура на администрацията 128

8.3 Прилагане на политики 129

9.SWOT – АНАЛИЗ 131

II.СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК 134

Визия за развитие на Община Белоградчик до 2020 г. 140

Стратегически цели и приоритети за развитие на Община Белоградчик 2014- 2020 г. 141

III.ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА, ОБОБЩАВАЩА НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА 144

IV.ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК 146

V.НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕТО, ОЦЕНКАТА И АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА ПЛАНА 149

VI.ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ 156

VII.ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ 162
Въведение


Общинският план за развитие на община Белоградчик, за периода 2014-2020 г., е главен стратегически документ за планиране на интегрирано развитие, който се разработва за 7-годишен период, съвпадащ с плановия период на Европейския съюз и в съответствие с нормативните изисквания.

Наличният потенциал на общината, определен от анализа на настоящото състояние, перспективите за развитие и политиките, засегнати в европейски, национални, регионални и областни стратегии за регионално развитие, е основата за разработване на рамката на ОПР Белоградчик.

Общинският план за развитие е стратегически документ, определящ средносрочните цели и приоритети за развитие на общината. При разработката му се отчитат както специфичните характеристики и потенциалът на общината, така и стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските планове за развитие, съдържащи се в съответната областна стратегия за развитие за периода до 2020 г. 1 Съгласно нормативните изисквания, общинският план за развитие се обсъжда и приема от общинския съвет по предложение на кмета.

Съгласно Закона за регионално развитие, общинският план определя средносрочните цели и приоритети за развитието на общината в съответствие с областната стратегия за развитие. Той съдържа: 1. анализ на икономическото и социалното развитие на общината;

 2. целите и приоритетите за развитие на общината за определен период;

 3. индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана;

 4. индикаторите за наблюдението и оценката на плана;

 5. необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана;

 6. описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност;

 7. програма за реализация на общинския план за развитие, с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите;

 8. предварителната оценка на плана.2

Законодателната рамка въвежда задължителното изискване за съгласуваността на основните стратегически документи на европейско, национално и областно ниво.

Стратегия Европа 2020

Стратегията „Европа 2020” е десетгодишна стратегия за растеж на ЕС, приета през 2010 г., която цели подобряване координацията на политиките и националните стратегии, за по-устойчиво икономическо развитие, като се отстранят недостатъците на сегашния модел на растеж и се създадат условия за различен тип растеж: • по-интелигентен, чрез изграждане на икономика, основаваща се на знания и иновации;

 • по-устойчив, чрез насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика с по-ефективно използване на ресурсите;

 • по-приобщаващ, чрез стимулиране на икономика с високи равнища на заетост, която да доведе до социално и териториално сближаване.

Определени са пет основни цели, които ЕС трябва да постигне до 2020 г. Въз основа на тези цели, Комисията предлага седем водещи инициативи за стимулиране на напредъка:

 • „Съюз за иновации“;

 • „Младеж в движение“;

 • „Програма в областта на цифровите технологии за Европа“;

 • „Европа за ефективно използване на ресурсите“;

 • „Индустриална политика за ерата на глобализацията“;

 • „Програма за нови умения и работни места“;

 • „Европейска платформа срещу бедността“.

Координираните действия на национално и Европейско ниво са от ключово значение за успеха на Стратегия Европа 2020. Чрез тях стратегическите цели и приоритети на националните стратегически документи ще бъдат в съответствие с общоевропейските цели.

Националната програма за развитие: България 2020

Национална програма за развитие на България 2020 е водещият стратегически документ, насочен към постигане на устойчиво социално-икономическо развитие чрез повишаване на жизнения стандарт, изграждане на инфраструктурни мрежи и повишаване на конкурентоспособността на икономиката. Програмата конкретизира целите на политиките за развитие на страната до 2020г, като до края на програмния период са изведени три стратегически цели и осем приоритета за национално развитие, формулирани на базата на проведени задълбочени социално-икономически анализи и финансови прогнози.

Общинските планове за развитие са едни от механизмите за въздействие за осъществяване на мерките, заложени в Националната програма за развитие на България 2020.

Национална стратегия за регионално развитие

Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) е основният документ, който се фокусира върху балансирано и устойчиво развитие на районите на страната и за преодоляване на вътрешнорегионалните и междурегионалните неравенства в контекста на общоевропейската политика за сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.3

НСРР играе важна роля за постигане на съответствие и взаимно допълване между целите и приоритетите на политиката за регионално развитие и секторните политики и стратегии, които спомагат за балансирано развитие на районите. Стратегията определя дългосрочните цели и приоритети на политиката за регионално развитие, като се подчертава важността на малкия и среден бизнес, с формирането на конкурентни и устойчиви туристически дейности и подобряването на социалната и техническата инфраструктура при съхраняване на природното и културно наследство.

Национална концепция за пространствено развитие

Националната концепция за пространствено развитие (НКПР) е стратегически документ, съдържащ средносрочни и дългосрочни насоки за устройство, управление и опазване на националната територия и акватория и създаващ предпоставки за пространствено ориентиране и координиране на секторните политики. Това е първият документ в най-новото ни законодателство, който обхваща цялата страна и се разработва в условията на възстановена собственост върху земята и горите във всичките й форми и който има ролята на инструмент за интегрирано планиране и устойчиво пространствено, икономическо и социално развитие.

В НКПР е заложено развитието на български транспортни, екологични и културни оси и свързването им с международни коридори, като предпоставка за успешната териториална интеграция на страната ни в европейското пространство. Акцент се поставя върху по-балансирано териториално развитие и съживяване на селските и периферните райони, чрез постигането и поддържането на умерено полицентричната мрежа от градове.

Областна стратегия за развитие на област Видин

Общинският план е в пряка йерархична зависимост от Областната стратегия за развитие. Областна стратегия за развитие (ОСР) на област Видин за периода 2014-2020 г. е средносрочен документ за стратегическо планиране на регионалното развитие, който отчита специфичните характеристики и потенциала на областта. Съобразени са националните действия по приложението на стратегия „Европа 2020“ и на базата на тях са формулирани необходимите цели и приоритети.

Неразделна част от ОСР е и разчета на финансовите средства, необходими за реализиране на ОСР, изпълняващ ролята на финансова рамка за Общинския план за развитие на общината. При разработването на ОПР на община Белоградчик за периода 2014-2020 г. бяха съобразени и следните насоките и изискванията, посочени в ОСР, както следва:

• Съответствие на плана с принципите и правилата за прилагане на структурните инструменти в областта на регионалната политика на ЕС;

• Координация и съгласуваност с европейските, националните и местните политики за конкуренция, опазване и подобряване на околната среда и равните възможности;

• Осигуряване на информация и публичност на процесите на планиране и програмиране, финансиране, изпълнение, наблюдение и оценка в областта на интегрираното регионално и местно развитие;

• Методологическите работни документи на ЕК за използване на индикатори и извършване на оценки;

• Спазването на принципа на съфинансиране и допълняемост на местните собствени финансови ресурси за развитие със средства от държавния бюджет, фондовете на ЕС и други публични и частни източници.Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница