Доклад №0200007912 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за периода от 01. 01. 2011 г до 30. 09. 2012 гстраница4/8
Дата24.10.2018
Размер1.08 Mb.
#97073
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8

Източник: Отчет за касовото изпълнение на бюджета на ДКЕВР към 31.12.2011 г.

Най-голям дял заемат извършените разходи за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения, други възнаграждения и плащания и задължителни осигурителни вноски общо в размер на 2 682 090 лв., представляващи 75,68 на сто от общия размер на извършените разходи за 2011 г. Разходите за издръжка са в размер на 684 965 лв. или 19,33 на сто от общо извършените разходи. Капиталовите разходи заемат 3,41 на сто и са в размер на 120 856 лв. и извършените разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности са 55 976 лв., което е 1,58 на сто от общия размер на разходите през 2011 г. Извършените разходи към 30.09.2012 г. по бюджета на ДКЕВР са в размер на 2 412 845 лв.37Таблица № 10: Уточнен план и отчет на ДКЕВР към 30.09.2012 г. (в лв.)Показатели

Уточнен план към 30.09.2012г.

Отчет към 30.09.2012 г.

І.

Приходи

9 500 000

6 821 648

ІІ.

Разходи – общо

3 651 300

2 412 854

1.

Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

2 098 134

1 451 382

2.

Други възнаграждения и плащания за персонала

210 210

114 243

3.

Задължителни осигурителни вноски от работодатели

507 505

375 401

4.

Издръжка

661 651

409 989

5.

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

58 800

49 130

6.

Капиталови разходи

115 000

12 700

Източник: Отчет за касовото изпълнение на бюджета на ДКЕВР към 30.09.2012 г.
Най-голям дял заемат извършените разходи за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения, други възнаграждения и плащания и задължителни осигурителни вноски общо в размер на 1 941 026 лв., представляващи 80,44 на сто от общия размер на извършените разходи към 30.09.2012 г. Разходите за издръжка са в размер на 409 989 лв. или 17 на сто от общо извършените разходи. Капиталовите разходи към 30.09.2012 г. заемат 0,53 на сто и са в размер на
12 700 лв., разходите за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности са 49 130 лв., което е 2,04 на сто от общия размер на извършените разходи към 30.09.2012 г.
3.2.1. Разходи за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

В ДКЕВР са утвърдени от председателя „Вътрешни правила за заплатите”, в сила от 01.07.2012 г., с които се уреждат правилата за определяне, изменение и изплащане на заплатите на служителите по трудови и служебни правоотношения. Преди тази дата са действали „Вътрешни правила за работната заплата в ДКЕВР”.

През одитирания период, в съответствие с изискванията на чл. 11, ал. 1 от Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията (Наредба за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията, след 01.07.2012 г.) са изготвени и утвърдени от председателя на ДКЕВР длъжностни и поименни щатни разписания на персонала.38

Заплатите и възнагражденията на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения в ДКЕВР за 2011 г. са в размер на 1 994 847 лв. и формират 56,28 на сто от общите разходи на ДКЕВР. От тях 39 162 лв. са изплатени средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения и за персонала, нает по служебни правоотношения са изплатени средства в размер на 881 642 лв. През 2011 г. за заплати и възнаграждения на персонала по правоотношения, приравнени към трудовите (председател и членовете) са изплатени средства в размер на 270 069 лв.

Към 30.09.2012 г. изплатените заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения са в размер на 1 451 382 лв. и формират 60,15 на сто от общите разходи на ДКЕВР за посочения период. От тях 32 590 лв. са изплатени средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения и за персонала, нает по служебни правоотношения са изплатени средства в размер на
798 310 лв. Към 30.09.2012 г. изплатените средства за заплати и възнаграждения на персонала по правоотношения, приравнени към трудовите (председател и членовете) са в размер на 236 004 лв. 39

а) При извършените директни съществени проверки на възнагражденията на председателя, членовете и на служителите на ДКЕВР е установено :

аа) размерът на основното месечно възнаграждение на председателя и на членовете на ДКЕВР е определен съгласно чл. 12, ал. 5, т. 1 и т. 3 от ЗЕ и чл. 63 от УП на ДКЕВР и се преизчислява всяко тримесечие, като се взема предвид определената в чл. 12, ал. 5 от ЗЕ базисна средномесечна работна заплата в сектор "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива", съобразно данни на Националния статистически институт за последния месец на предходното тримесечие. Със заповеди на Министерския съвет, издадени на основание чл. 12, ал. 5 от ЗЕ и писма на НСИ е определяно основното месечно възнаграждение на председателя и на членовете на Комисията; 40

аб) определените индивидуални възнаграждения на служителите, назначени по трудови и служебни правоотношения са в рамките на минималните и максималните размери на основните месечни заплати по длъжностни нива, определени в чл. 2, т. 1 от ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (Приложение № 2) и чл. 3, ал. 2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация (Приложение № 1).;

б) В ДКЕВР за допълнително материално стимулиране (ДМС) на служителите по служебни и трудови правоотношения са изразходвани средства, както следва:41

- през 2011 г. изплатените средства са в размер на 803 974 лв.

- към 30.09.2012 г. изплатените средства са в размер на 384 478 лв.

При извършените директни съществени проверки е установено, че средствата са изплатени за:

ба) допълнително материално стимулиране, съгласно ЗЕ на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения в размер на 381 640 лв. през 2011 г. и 214 079 лв. към 30.09.2012 г. Допълнителното материално стимулиране е изплатено на основание
чл. 27, ал. 3, т. 4 от ЗЕ, чл. 67, ал. 3 от УП на ДКЕВР, Решения на ДКЕВР и заповеди на председателя на Комисията;

бб) награди за образцово изпълнение на служебните задължения на основание


чл. 64 от УП на ДКЕВР, чл. 10, ал. 4, т. 2 от „Вътрешните правила за работна заплата на ДКЕВР”, на служители от Комисията са изплатени средства в размер на 69 360 лв. през 2011 г. и 39 770 лв. към 30.09.2012 г. Награждаването е извършвано със заповеди на председателя на ДКЕВР;

бв) постигнати добри резултати на основание чл. 1, ал. 4 от ПМС № 67 от 2010 г., чл. 24 и чл. 25 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, на служители от Комисията в размер на 352 973 лв. през 2011 г. и 130 629 лв. към 30.09.2012 г. За изплатените средства са взети Решения на ДКЕВР и са издадени заповеди на председателя на Комисията. 42В ДКЕВР са утвърдени Вътрешни правила за работните заплати. Спазени са нормативните изисквания при определяне на заплатите на председателя и на членовете на Комисията. Индивидуалните възнаграждения на служителите, назначени по трудови и служебни правоотношения са в рамките на минималните и максималните размери на основните месечни заплати, определени с ПМС № 67 от 2010 г. и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. Изплатените средства за допълнителни възнаграждения на персонала на ДКЕВР са в съответствие с нормативните и вътрешните актове.
3.2.2. Разходи за други възнаграждения и плащания за персонала

Разходите за други възнаграждения и плащания за персонала през 2011 г. са в размер на 191 445 лв., а към 30.09.2012 г. изплатените средства са в размер на 114 243 лв. Средствата са изразходени за възнаграждения и плащания за нещатен персонал, нает по трудови правоотношения по реда на ПМС № 66 от 1996 г., за възнаграждения на персонала по извънтрудови правоотношения, изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала с характер на възнаграждение, обезщетения на персонала с характер на възнаграждение и за други плащания и възнаграждения.

В резултат на извършените директни съществени проверки на извършените разходи за други възнаграждения и плащания за персонала е установено:

За възнаграждения и плащания за нещатен персонал, нает по трудови правоотношения по реда на ПМС № 66 от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации, през 2011 г. са изплатени средства в размер на 28 785 лв. а към 30.09.2012 г. техният размер е 25 200 лв.

а) на основание чл. 1, ал. 1 от ПМС № 66 от 1996 г. са назначени лица на трудов договор, извън утвърдената численост на персонала. Средносписъчният брой на назначените лица за одитирания период не надвишава определения с чл. 1, ал. 2 от Постановлението, размер от 8 на сто спрямо утвърдената годишна средносписъчна численост на персонала;

б) основната месечна работна заплата на назначените лица е в съответствие с изискванията на чл. 1, ал. 4 от ПМС № 66 от 1996 г. с изключение на двама служители, назначени по реда на постановлението на 4 - часов работен ден. Основната месечна заплата на двамата служители не е определена пропорционално за отработеното време, а е в по-голям размер, с което е допуснато нарушение на ПМС № 66 от 1996 г.;

в) изготвени са допълнителни разписания на длъжностите съгласно изискванията на чл. 2, ал. 1 от ПМС № 66 от 1996 г., които са утвърдени от председателя на ДКЕВР. 43

За одитирания период в ДКЕВР са спазени нормативните изисквания при определяне на средносписъчния брой на назначените лица, определен в чл. 1, ал. 2 на ПМС № 66 от 1996 г. Основната месечна заплата на двама служители не е определена пропорционално за отработеното време, с което е допуснато нарушение на ПМС № 66 от 1996 г.

г) за възнаграждения за персонала по извънтрудови правоотношения – граждански договори през 2011 г. са изплатени средства в размер на 52 340 лв., към 30.09.2012 г. - 52 800 лв. Извършени са директни съществени проверки на всички сключени граждански договори за одитирания период, при която е установено:

За осъществяване на правомощията си и в съответствие с чл. 18 от УП, от ДКЕВР са привлечени външни сътрудници и консултанти, за участия в проверки, подготовка на проекти на нормативни актове и за защита интересите на държавния регулатор пред различни съдебни инстанции. Редът за сключване на договорите и отговорностите на длъжностните лица са регламентирани във „Вътрешните правила за СФУК” и „Вътрешните правила за документооборот на финансово – счетоводните документи в ДКЕВР”.

През 2011 г. от ДКЕВР са сключени 14 граждански договори, към 30.09.2012 г. са сключени 10 граждански договори с физически лица за извършване на специфични дейности, свързани с дейността на ДКЕВР – консултантска помощ, правна защита, медийно представяне и пиар, предоставяне на услуги за ценообразуване, за участие в проверки на енергийните дружества, участия в комисии и др. Гражданските договори са сключени на основание Закона за задълженията и договорите и са съгласувани с длъжностни лица от ДКЕВР, в съответствие с „Вътрешните правила за СФУК”. Договорите са изпълнявани в определените срокове. За приемане на постигнатите резултати са съставени приемо - предавателни протоколи и доклади. Към осем от договорите са сключени допълнителни споразумения, с които са удължени сроковете за изпълнение и са договорени допълнителни възнаграждения. Не са установени нарушения при сключването на допълнителните споразумения. 44Сключените в ДКЕВР граждански договори през одитирания период, са в съответствие с нормативните изисквания. Прилагана е вътрешна съгласувателна процедура и системата на двоен подпис при сключване на договорите. Осъществяван е предварителен контрол преди поемане на задължението и при извършване на разходите.

д) През 2011 г. изплатените средства от СБКО за облекло и други на персонала с характер на възнаграждение са в размер на 42 081 лв., а към 30.09.2012 г. са в размер на 40 561 лв., които са изплатени за:

да) представително работно облекло на държавни служители на основание чл. 40, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 27 и чл. 28 от Наредбата за служебното положение на държавните служители и заповеди на председателя на ДКЕВР, в размер на 26 713 лв. през 2011 г. и 28 598 лв. към 30.09.2012 г.;

дб) представително и работно облекло на служители по трудово правоотношение на основание „Вътрешните правила за определяне на реда за изплащане на средствата за представително и работно облекло на служителите по трудови правоотношения в ДКЕВР”. Средствата са изплатени със заповеди на председателя на ДКЕВР, съгласно утвърден списък на длъжностите, имащи право на представително и работно облекло в размер на 6 164 лв. през 2011 г. и 5 934 лв. към 30.09.2012 г.;

дв) на служители, назначени по трудово правоотношение през 2011 г. са изплатени средства от СБКО в размер на 9 204 лв. и към 30.09.2012 г. техния размер е 7 609 лв., които представляват 3 на сто от начислените средства за работни заплати. Начинът на използването им е определен с Протоколи № 1 от 15.03.2011 г. и № 1 от 06.03.2012 г. на общото събрание на служителите, назначени по трудови правоотношения в ДКЕВР.; 45

В ДКЕВР изплатените средства от СБКО за облекло и други на персонала с характер на възнаграждение са в съответствие с нормативните и вътрешните актове. Прилагана е системата на двоен подпис при изплащането на средствата и е осъществен предварителен контрол преди поемането на задължение и извършването на разходите.

е) за обезщетения за персонала с характер на възнаграждение и за други плащания и възнаграждения през 2011 г. са изплатени средства в размер на 94 839 лв., а към 30.09.2012 г. изплатените средства са в размер на 29 502 лв., които са за неизползвани платени отпуски на напуснали служители, обезщетения при пенсиониране, както и за изплатени обезщетения за временна нетрудоспособност за сметка на работодателя.46


3.2.3. Разходи за текуща издръжка

Разходите за издръжка за 2011 г. са в размер на 684 965 лв., като относителният им дял представлява 19,33 на сто от общите разходи. Към 30.09.2012 г. извършените разходи са в размер на 409 989 лв., което е 17 на сто от общо извършените разходи за периода. Извършени са директни съществени проверки на извършените разходи за текуща издръжка за одитирания период, при която е установено:

а) изразходените средства за материали през 2011 г. са в размер на 132 233 лв. и представляват 19,30 на сто от разходите за издръжка. Към 30.09.2012 г. извършените разходи за материали са в размер на 48 745 лв. и представляват 11,90 на сто от разходите за издръжка. Извършените разходи са за канцеларски материали, хигиенни материали, офис техника, консумативи, резервни части за автомобилите и др. За доставката на канцеларски и хигиенни материали, офис техника и консумативи са сключени договори за обществени поръчки по реда на НВМОП (отм.). 47

На основание чл. 13 от ПМС № 334 от 29.12.2010 г. и чл. 13 от ПМС № 367 от 29.12.2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2011 г. и за 2012 г. са издадени заповеди от председателя, с които е определен размерът на разходите за представителни цели за 2011 г. и за 2012 г.48За извършените разходи за материали е приложена системата на двоен подпис и е осъществен предварителен контрол от финансовия контрольор.

б) през 2011 г. разходите за вода, горива и енергия са в размер на 96 115 лв., и представляват 14,03 на сто от разходите за издръжка. Към 30.09.2012 г. техният размер е 58 792 лв. и представляват 14,33 на сто от разходите за издръжка. За изразходваните средства за горива са сключени договори, чиито стойности са под праговете за възлагане на обществени поръчки. 49Приложена е системата на двоен подпис и е осъществен предварителен контрол от финансов контрольор за извършените плащания.

в) за 2011 г. разходите за външни услуги са в размер на 334 427 лв. или 48,82 на сто от разходите за издръжка. Към 30.09.2012 г. разходите са в размер на 165 048 лв. или 40,25 на сто от разходите за издръжка. Извършените разходи са по сключени договори за услуги, част от които са по реда на НВМОП (отм.), по договори за услуги под стойностните прагове на ЗОП и НВМОП (отм.) - за абонаментна поддръжка на софтуерни продукти, поддръжка на копирните машини и техника, пощенски и телекомуникационни услуги, сервизно обслужване на асансьорни уредби, обучения на служители, медицински прегледи, охрана, ремонт на автомобили, както и по сключени граждански договори за адвокатски услуги.50 При извършената проверка на сключените договори за услуги е установено, че са сключени в съответствие с действащото законодателство и вътрешните актове на ДКЕВР. За плащанията са издавани фактури от изпълнителите на договорите. Съставени са приемо - предавателни протоколи за удостоверяване на извършената работа. Приложена е системата на двоен подпис при извършване на разходите за външни услуги и е осъществен предварителен контрол за законосъобразност от финансовия контрольор. Извършените разходи по сключените договори за външни услуги са анализирани в раздел II, т. 8 от одитния доклад.

г) през 2011 г. от ДКЕВР са извършени разходи за текущи ремонти общо в размер на 30 053 лв. По-голямата част от средствата са изразходвани за текущ ремонт на сградата на ДКЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков” в размер на 11 768 лв. и за изграждане на снегозащитна конструкция на същата сграда в размер на 3 497 лв. За ремонтите са сключени договори, стойността на които е под праговете за възлагане на обществени поръчки. Останалите средства са изразходвани за ремонт на автомобилите, собственост на ДКЕВР и за ремонт на офис техника. Към 30.09.2012 г. изразходваните средства са в размер на 10 973 лв., които са за текущ ремонт на служебните автомобили, ремонт на офис техника и др. 51

За извършените разходи е осъществен предварителен контрол за законосъобразност и е приложена системата за двоен подпис от съответните длъжностни лица.

д) извършените разходи за данъци, мита и такси през 2011 г. са в размер на 21 807 лв., а към 30.09.2012 г. разходите са в размер на 21 763 лв. Средствата са изразходени за закупени винетни стикери за автомобилите на ДКЕВР, за платен данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за сградата на бул. „Княз Ал. Дондуков” и за ведомствените апартаменти, собственост на Комисията и др. платени такси във връзка с дейността на Комисията.52Приложена е системата за двоен подпис и е осъществен предварителен контрол за законосъобразност от финансовия контрольор.

e) извършените разходи за командировки в страната през 2011 г. са в размер на 20 798 лв., а за краткосрочни командировки в чужбина възлизат на 29 496 лв. Към 30.09.2012 г. разходите за командировки в страната са в размер на 16 473 лв. а за краткосрочните командировки в чужбина разходите са в размер на 34 999 лв.

Извършени са директни съществени проверки на извършените разходи за командировки, при което е установено:

еа) със Заповед № З-ОФ-2 от 16.01.2008 г. на председателя на ДКЕВР и на основание чл. 10, ал. 2 от УП във връзка с чл. 19, чл. 21 и чл. 26, ал. 1 от Наредбата за командировките в страната е утвърден лимит на дневни и квартирни пари за нощувки на командированите служители. За командировките на председателя и членовете на ДКЕВР, които са на изборни длъжности, размерът на командировъчните е определен съгласно Заповед № ФС-69 от 24.07.2008 г. на Министерския съвет.

еб) разходи за командировки в ДКЕВР са извършени предимно от специализираните административни звена за изпълнение на възложените им контролни функции по ЗЕ и ЗРВКУ. От председателя на ДКЕВР са издадени заповеди за командироване на служителите, спазван е лимитът на разходите за нощувки, както и лимитът за дневни и квартирни разходи, в съответствие с нормативните актове. Към заповедите са приложени фактури и други разходо-оправдателни документи и са съставени доклади за извършената работа. Осъществен е предварителен контрол от финансовия контрольор преди поемане на задълженията и/или извършването на разходите, както и последващ контрол от отговорните длъжностни лица участващи в процеса в съответствие с „Вътрешните правила за СФУК”.

ев) командироването на служителите от ДКЕВР в чужбина е извършено след изготвяне на доклад до председателя на Комисията в съответствие чл. 5 и чл. 6 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина (НСКСЧ) и „Вътрешните правила за СФУК”. За председателя и членовете на ДКЕВР са изготвяни и представяни доклади до Главния секретар на МС.

Определените размери на валута за дневни и за квартирни пари на командированите лица в чужбина са в съответствие с изискванията на НСКСЧ. Спазени са разпоредбите на чл. 39, ал. 1 от НСКСЧ за отчитане на служебните аванси в законоустановените срокове. Въведени са контролни механизми за осъществяване на мониторинг върху разходите за краткосрочните командировки в чужбина. Извършен е предварителен контрол от финансовия контрольор преди поемане на задълженията и/или извършването на разходите.53

В ДКЕВР извършените разходи за командировки в страната и за краткосрочни командировки в чужбина са в съответствие с нормативните актове, действащи за периода.

ж) през м. ноември 2011 г. са извършени разходи за застраховки в размер на 10 638 лв., на моторните превозни средства и сградния фонд, собственост на ДКЕВР. Застрахованите ДМА и извършените разходи за тях са по сключени застрахователни полици за 2012 г.54 Преди извършването на разходите е осъществен предварителен контрол и е приложена системата за двоен подпис.

з) разходите за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения през 2011 г. са в размер на 7 903 лв. и представляват заплатени такси за вещи лица по административни дела. Към 30.09.2012 г. извършените разходи са в размер на 51 545 лв., от които 50 233 лв. са преведени на „Е.ОН България Мрежи” АД, „ЕВН България Електроразпределение” АД и на „Е.ОН България Продажби” АД на основание изпълнителни листове на Върховния административен съд, въз основа на които ДКЕВР е осъдена да заплати разноските по административните дела. За изплатените средства е осъществен предварителен контрол от финансов контрольор.55

Извършените разходи за текуща издръжка за одитирания период са в рамките на планираните. Преди извършване на всички разходи е осъществен предварителен контрол от финансовия контрольор и е приложена системата за двоен подпис.


Каталог: file categories -> download
download -> Доклад №0400400811 за извършен одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на политическа партия герб за периода от 01. 01. 2010 г до 31. 12. 2010 г
download -> Доклад №0200003612 за извършен одит на възлагането и изпълнението на обществени поръчки в Община Велико Търново за периода от 01. 01. 2011 г до 31. 12. 2011 г
download -> Доклад №0200007312 за извършен одит на администрирането на такса битови отпадъци и на възлагането и изпълнението на обществени поръчки в община Чепеларе
download -> Доклад №0200005813 за извършен одит на управлението и разпореждането с имоти в Община Асеновград за периода от 01. 01. 2012 г до 30. 06. 2013 г
download -> Доклад за резултатите от проверките на отчетите за приходите и разходите на политическите партии
download -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я с м е т н а п а л а т а о д и т е н д о к л а д
download -> Настоящият окончателен одитен доклад е издаден с Разпореждане №069 от
download -> Списък на съкращенията
download -> Д о к л а д за резултатите от проверките на отчетите


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница