Програма " околна среда 2007 2013 г."страница1/13
Дата01.05.2018
Размер1.27 Mb.
#67006
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Решения за

по-добър животОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕДокументът е изработен с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на ЕС чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013”


Съгласно Договор № Д-30-32/13.03.2013 г. за изпълнение на възложена обществена поръчка с предмет „Извършване на екологична оценка на Оперативна програма „Околна среда 2014 2020 г.”

нетехническо резюме

на

ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

София

ноември, 2014 год.
ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД

България, София 1618, бул. „Цар Борис ІІІ” № 165А, тел./факс +359 2 955 98 98, е-mail: dangoltd@mail.orbitel.bg; www.dangoltd.comИзползвани съкращения:

Използвани съкращения

ALP

Алпийския регион

BLS

Черноморския регион

CaSO4

Калциев сулфат

CH4

Метан

CON

Континенталния регионЕвропейски съюз/съвет

MBLS

Регион черноморски води

N2O

Диазотен оксид

NO2

Азотен диоксид

NOx

Азотни оксиди

SO2

Серен диоксид

SOx

Серни оксиди

АД

Акционерно дружество

АИС

Автоматична измервателна станция

АП

Алармен праг

БАН

Българска академия на науките

БДУВ

Басейнова дирекция за управление на водите

БР

Биосферни резервати

ВиК

Водоснабдяване и канализация

ГОП

Горен оценъчен праг

ЕАОС

Европейската агенция за околна среда

ЕИО

Европейската икономическа общнос

ЕК

Европейска комисия

ЕО

Екологичната оценка

ЗЗ

Защитена зона

ЗООС

Закона за опазване на околната среда

ЗТ

Защитена територия

ИАОС

Изпълнителна агенция по околна среда

КАВ

Качество на атмосферния въздух

КП

Кохезионна политика

МБТ

Механично и биологично третиране

МЗ

Министерство на здравеопазването

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

НИКС

Национална информационна и комуникационна стратегия

НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

НПО

Неправителствени организации

НПРД

Национална приоритетна рамка за действие за Натура 2000

НПРД

Националната приоритетна рамка за действие

НСИ

Национален статистически институт

ОВОС

Оценката на въздействието върху околната среда

ОПИК

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

ОПОС

Оперативна програма „Околна среда”

ОС

Оценка съвместимост

ОСП

Обща селскостопанска политика

ОУКАВ

Оценка и управление на качеството на атмосферния въздух

ПГ

Парникови газове

ПДК

Пределно допустима концентрация

ПИК

Политика по изменение на климата

ПО

Приоритетна ос

ПОРН

Предварителните оценки на риска от наводнения

ПОС

Политика по околна среда

ПС

Природозащитен статус

ПС за СДН

Пределна стойност за среднодневна норма

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадъчни води

ПСПВ

Пречиствателна станция за питейни води

ПУ

План за управление

ПУЗЗ

План за управление на защитена зона/зони

ПУРБ

План за управление на речните басейни

ПУРН

План за управление на риска от наводнения

РДВ

Рамкова директива за водите

РИОСВ

Регионална инспекция по околна среда и води

РОУКАВ

Район за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух

СГН

Средногодишна норма

СДН

Среднодневна норма

СЗР

Северозападен район

СИР

Североизточен район

СОЗ

Санитарно-охранителна зона

СОИ

Сяроочистна инсталация

СЦР

Северен централен район

СЧН

Средночасова норма

ТВ

Телевизионни

ТЕЦ

Топлоелектрическа централа

ТНПДИК

Трети Национален план за действие по изменение на климата

УО

Управляващ орган

УОЗ

Устойчивите органични замърсители

ФМ на ЕИП

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство

ФМ на ПРСР

Финансов механизъм на Програма за развитие на селските райони

ФПЧ10

Фини прахови частици с размер до 10 микрона

ЮЗР

Югозападен район

ЮИР

Югоизточен район

ЮЦР

Южен централен район


Съдържание

Въведение 1

І. Съдържание и основни цели на ОПОС 2014 – 2020 г. и връзка с други планове и програми 2

І.1. Същност на ОПОС 2014 – 2020 г. 2

I.2. Приоритетни оси, специфични цели и допустими дейности 3

І.3. Връзка на ОПОС 2014 – 2020 г. с други планове и програми 26

ІІ. Аспекти на текущото състояние на околната среда и евентуално развитие без прилагането на програмата 26

ІІІ. Характеристика на околната среда за територии, които вероятно ще бъдат значително засегнати 34

ІV. Съществуващи екологични проблеми, установени на различно ниво, имащи отношение към програмата, включително отнасящи се до райони с особено екологично значение, като защитени зони по ЗБР 34

ІV.1. Съществуващо замърсяване на атмосферния въздух в населени места 34

IV.2. Климатични изменения и адаптация към изменящия се климат 38

IV.3. Води 39

IV.4. Почви 41

ІV.5. Ландшафт 41

ІV.6. Растителност и животински свят 42

IV.6.1. Растителност и флора 42

ІV.6.2. Животински свят 49

ІV.7. Отпадъци 49

ІV.8. Вредни физични фактори - шум 50

ІV.9. Население и човешко здраве 50

IV.10. Културно наследство 51

V. Цели на опазване на околната среда на национално и международно ниво и начина, по който са взети предвид при изготвянето на ОПОС 2014 – 2020 г. 52

V.1. Цели на опазване на околната среда на национално ниво 52

V.2. Цели на опазване на околната среда на международно ниво 55

VІ. Вероятни значителни въздействия върху околната среда и човешкото здраве при реализиране на предвижданията на програмата 56

VІІ. Мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно компенсиране на неблагоприятните последствия от осъществяването на програмата върху околната среда и човешкото здраве 57

VII.1 Мерки за отразяване в окончателния вариант на програмата 57

VII.2 Мерки за прилагане при изпълнението на програмата 58

VІІІ. Мотиви за избор на разгледаните алтернативи 60

ІХ. Методи за извършване на ЕО и трудности при събиране на информацията 61

Х. Мерки по наблюдение и контрол на въздействието върху околната среда по време на прилагането на програмата 62

ХІ. Заключение 64Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница