Доклад 2009 025 обща стратегия за прилагане на рамковата директива за водитестраница1/19
Дата13.06.2017
Размер2.7 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Технически доклад - 2009 – 025


ОБЩА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ

НА РАМКОВАТА ДИРЕКТИВА ЗА ВОДИТЕ
(2000/60/EО)

Ръководен документ № 19

РЪКОВОДСТВО ЗА ХИМИЧЕН МОНИТОРИНГ

НА ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ
СЪГЛАСНО РАМКОВАТА ДИРЕКТИВА ЗА ВОДИТЕ

Отказ от отговорност:

Настоящият технически документ е разработен чрез програма за сътрудничество, включваща Европейската комисия, всички държави-членки, присъединяващите се страни, Норвегия и други заинтересовани страни, както и неправителствени организации. Документът следва да се разглежда като представяне на неформалния консенсус относно най-добрите практики, до който достигнаха партньорите. Документът обаче не представлява непременно официалното становище на всеки един от партньорите. Ето защо възгледите, изразени в документа, не представляват непременно възгледите на Европейската комисия.

Europe Direct е услуга, помагаща ви да

отговорите на въпросите си за Европейския съюз

Нов безплатен телефонен номер:

00 800 6 7 8 9 10 11

Голяма част от допълнителната информация за Европейския съюз е на разположение в интернет. Тя може да бъде получена чрез сървъра Europa (http://ec.europa.eu).


Люксембург: Център за официални публикации на Европейските общности, 2009 г.

ISBN 978-92-79-11297-3

ISSN 1725-1087

Каталожен № KH-AN-09-019-EN-N

© Европейски общности, 2009 г.

Възпроизвеждането е разрешено, при условие че се посочи източникът.

ПРЕДГОВОРДиректорите на службите по водите на Европейския съюз (ЕС), присъединяващите се страни, страните кандидатки и страните от ЕАСТ са разработили съвместно обща стратегия в подкрепа на изпълнението на Директива 2000/60/ЕО „за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите“ (Рамкова директива за водите). Основната цел на тази стратегия е да позволи всеобхватно и съгласувано прилагане на директивата. Тя е насочена към методологически въпроси, свързани с общото разбиране на техническите и научни аспекти на Рамковата директива за водите. По-специално една от целите на стратегията е разработването на неюридически обвързващи практически ръководни документи относно различни технически въпроси на директивата. Тези ръководни документи са насочени към експертите, които са пряко или косвено свързани с прилагането на Рамковата директива за водите при речните басейни. Структурата, представянето и терминология следователно са адаптирани към нуждите на тези експерти и официалният юридически език се избягва, когато това е възможно.
В контекста на посочената по-горе стратегия са разработени и одобрени от директорите на службите по водите няколко ръководни документа през периода 2002—2008 г. (общо 18 документа). Те предоставят на държавите-членки с насоки например за идентифициране на водните обекти (Ръководство за ОСП № 2), анализ на товара и въздействията (Ръководство на ОСП № 3), мониторинг (Ръководство на ОСП № 7) и т.н., в широкия контекст на разработките на интегрираното управление на речните басейни, както се изисква от РДВ.
Като последващи действия и в контекста на новата Директива за приоритетните вещества (2008/105/ЕО), разработена съгласно член 16 от Рамковата директива за водите, държавите-членки са посочили необходимостта да се разяснят въпросите относно химичния мониторинг, отнасящи се до приоритетните вещества и други химични вещества, обхванати от РДВ. Това доведе до решението да се разработи нов ръководен документ, допълващ съществуващия комплект (по-специално Мониторинг, Ръководство на ОСП № 7 и Мониторинг на подземните води, Ръководство на ОСП № 15). За тази цел беше създадена неофициална проектна група под егидата на работната група по ОСП – Дейност по химичен мониторинг (ДХМ). Тази работна група беше координирана от Германия и Съвместния изследователски център на ЕО и в нея са ангажирани редица експерти от други държави-членки, както и от заинтересовани организации.
Настоящият ръководен документ е резултатът от дейността на тази проектна група. Той съдържа синтеза на резултатите от дискусиите, провели се от декември 2006 г. насам. Той се основава на входящата и обратната информация от широк кръг от експерти и заинтересовани страни, които са участвали в процедурата по създаване на ръководството по време на срещи, семинари, конференции и чрез електронни средства, без да ги обвързва по някакъв начин с неговото съдържание. В него е включен също и приносът от АМПВ (Анализ и мониторинг на приоритетните вещества), както и от ЕАКК-ЕИСВ (WISE) (Европейски аналитичен качествен контрол в подкрепа на ЕИСВ), финансирани по 6-ата Рамкова програма.
Ние, директорите на службите по водите на Европейския съюз, Норвегия, Швейцария и страните, кандидатстващи за присъединяване към Европейския съюз, проверихме и одобрихме настоящото ръководство по време на неформалната ни среща под егидата на френско председателство в Париж (24—25 ноември 2008 г.). Ние бихме искали да благодарим на участниците в работна група В и по-специално на ръководителите на информационната проектна група за изготвянето на този висококачествен документ.Ние силно вярваме, че този и други ръководни документи, разработени в рамките на Общата стратегията за прилагане, ще изиграят ключова роля в процеса на прилагане на Рамковата директива за водите и нейната дъщерна Директива за подземните води.
Този ръководен документ е развиващ се документ, който ще се нуждае от непрекъснато допълване и усъвършенстване вследствие на прилагането и натрупването на опит във всички държави от Европейския съюз и извън него. Съгласни сме обаче, че този документ трябва да стане публично достояние в сегашния си вид и да служи за основа при осъществяване на по-нататъшната текуща работа по изпълнението.
Ние също така се ангажираме, да преценяваме и да вземаме решения за необходимостта от преразглеждане на този документ с оглед на научния и технически прогрес и натрупания опит в прилагането на Рамковата директива за водите и Директивата за приоритетните вещества.“

2

ЧЛЕНОВЕ НА ПРОЕКТНАТА ГРУПАРъководители на дейността

HANKE Georg

LEPOM Peter

QUEVAUVILLER Philippe


Членове на проектната група

ALLAN Ian

BATTY John

BIGNERT Anders

BORGÅ Katrine

BOUTRUP Susanne

BROWN Bruce

CARERE Mario

DE MAAGD Gert-Jan

DOMINGUEZ Elena

DUFFEK Anja

GLESNE Ola

GREEN Norman

GREENWOOD Richard

LOOS Robert

MARTIN Amparo

MØLLER ANDERSEN Jens

NYBERG Elisabeth

O’DONNELL Ciaran

POLESELLO Stefano

PUIG Alejandra

RAUCHBÜCHL Alfred

STAEB Joan

TIXIER Céline

VERREET Gert

WOLLGAST Jan


3
СЪДЪРЖАНИЕ1. ЦЕЛ НА ТОЗИ РЪКОВОДЕН ДОКУМЕНТ................................................................5

2. ОСНОВА.............................................................................................................................6

3. ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ..........................................................................................8

4. ПРОЕКТИРАНЕ НА МОНИТОРИНГА, СВЪРЗАН С НАБЛЮДЕНИЯТА, ОПЕРАТИВЕН И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ МОНИТОРИНГ....................................................................10

4.1 Общи положения – Проектиране на мониторинга..................................................... 10

4.2 Стратегия на пробовземането.........................................................................................11

4.3 Използването на модели, като инструмент за мониторинг по РДВ............................13

4.4 Честота на мониторинга...................................................................................................15

4.5 Наблюдателен мониторинг.............................................................................................16

4.5.1 Цели....................................................................................................................16

4.5.2 Избор на пунктове за мониторинг...................................................................17

4.5.3 Избор на параметри за мониторинг................................................................18

4.6 Оперативен мониторинг..................................................................................................18

4.6.1 Цели....................................................................................................................18

4.6.2 Избор на пунктове за мониторинг...................................................................18

4.6.3 Избор на параметри за мониторинг................................................................19

4.7 Изследователски мониторинг.........................................................................................19

4.7.1 Цели....................................................................................................................19

4.7.2 Избор на пунктове за мониторинг / матрица / параметри............................205. ТЕХНИКИ ЗА ПРОБОВЗЕМАНЕ.................................................................................20

5.1 Общи бележки по пробовземането.................................................................................20

5.1.1 Съществуващи ръководни документи.............................................................21

5.2 Пробовземане от вода.......................................................................................................21

5.3 Пробовземане от суспензирани твърди вещества (СТВ)..............................................22

5.4 Пробовземане от седименти.............................................................................................23

5.5 Пробовземане от местна флора и фауна..........................................................................24

6. ТЕХНИКИ ЗА АНАЛИЗ............................................................................................25

6.1 Критерии за изпълнение на метода..................................................................................26

6.1.1 Несигурност на измерването........................................................................26

6.1.2 Граница на откриване / Граница на количествено определяне.....................28

6.1.2.1 Граница на откриване..........................................................................28

6.1.2.2 Граница на количествено определяне................................................29

6.2 Анализ на вода....................................................................................................................29

6.3 Анализ на седименти/СТВ.................................................................................................30

6.4 Анализ на флората и фауната.......................................................................................31

6.5 Ръководни таблици за веществата.....................................................................................32

6.6 Групови параметри и определяне на индикаторни вещества.........................................33

6.7 Резултати под граница на количествено определяне.......................................................347. ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕТОДИ..........................................................................................34

7.1 Въведение.............................................................................................................................34

7.2 Прилагане на допълнителните методи в мониторинга по РДВ...................................36

ПРИЛОЖЕНИЕ І: СПИСЪК НА ISO СТАНДАРТИТЕ ЗА ПОЧВЕН АНАЛИЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ: РЪКОВОДНИ ТАБЛИЦИ ЗА ВЕЩЕСТВАТА

ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ: СЪЩЕСТВУВАЩИ СЕРТИФИЦИРАНИ РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИАЛИ

ПРИЛОЖЕНИЕ ІV: ИЗСЛЕДВАНИЯ НА КОНКРЕТНИ СЛУЧАИ
4

1. ЦЕЛ НА НАСТОЯЩИЯ РЪКОВОДЕН ДОКУМЕНТ


В член 16 от Рамковата директива за водите 2000/60/ЕО (РДВ) е изложена стратегия за справяне със замърсяването на водата с химикали. Като първа стъпка от тази стратегия, е приет списък на приоритетните вещества (Решение 2455/2001/ЕО) определящ 33 вещества от първостепенна важност на равнището на Общността. Предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета, относно стандартите за качество на околната среда в областта на политиката за водите (разработена по силата на член 16 от Директива 2000/60/ЕО), има за цел да се гарантира високо ниво на защита срещу рискове за или посредством водната среда, произтичащи от тези приоритетни 33 вещества чрез, създаването на европейски стандарти за качество на околната среда. В допълнение, РДВ изисква от държавите-членки да идентифицират специфични замърсители в речните басейни и да ги включват в програмите за мониторинг. Мониторинг на приоритетните вещества по РДВ, както и на другите замърсители, за целите на определяне на химичното и екологичното състояние, се извършва в съответствие с член 8 и приложение V към РДВ.

Държавите-членки са изразили необходимостта за повече насоки относно подробностите по изпълнението на мониторинга на химични вещества. В съответствие с предишни документи, съгласно общата стратегията за реализация на РДВ (ОСП-РДВ) този ръководен документ е поставен под мандата на дейността по химичен мониторинг (Мандат на дейността по химичен мониторинг 2005-2006 г.). Макар и да не е правно обвързващ, той представлява общото мнение на държавите-членки на ЕС, за това как да се извършва мониторинг на химически вещества във водната среда. Този документ отразява най-добрите практики, допълват съществуващите насоки на ОСП и осъществява връзките към съответните указания и международни стандарти или процедури, които вече се практикуват. Указанията за мониторинг на подземните води са дадени в отделен документ, разработен от работна група C1 по ОСП.

Това ръководство включва мониторинг на приоритетни вещества по РДВ, други специфични замърсители и всички други химически параметри, от значение при оценката на екологичното или химичното състояние на водния обект, или при оценката на програмите от мерки. Ръководство, е фокусирано върху мониторинга, включително вземане на проби и лабораторни анализи, то обхваща също полеви мониторинг на място на физико-химичните качествени елементи, но не и мониторинга на хидроморфологичните елементи.

В този документ е отразено сегашното състояние на техническото развитие в областта, което непрекъснато се променя, в резултат на текущите научни изследвания. Това означава, че ръководството е отворено за непрекъснати подобрения в съответствие с рамките, определени в РДВ, с възможни актуализации през 6 годишния цикъл за управление на речните басейни. Тъй като е налице припокриване между Рамковата директива за водите и Стратегическата морска рамкова директива (Директива 2008/56/ЕО), по отношение на химични замърсители в териториалните води, трябва да се установи връзка между дейностите по мониторинг на двете директиви. Това ръководство се отнася до мониторинга на вътрешни, преходни и крайбрежни водни обекти, съгласно РДВ и включва някои области на териториалните води, обхванати също и от СМРД. Тя не обхваща някои специфични аспекти на моретата и океаните.

Държавите-членки ще имат възможност да коригират своите програми за мониторинг през 2007 г., в съответствие с техническия прогрес и резултатите от дискусиите по предложението за Директива за стандартите за качество на околната среда в областта на политиката за водите, внасяща поправки в Директива 2000/60/ЕО.

____________________________________1Ръководен документ № 15 „Мониторинг на подземните води”, Европейска комисия, 2006 г.
5

Внимание!

Въпросите по съответствието, статистическата обработка и отчитането на данните от мониторинга не попадат в обхвата на настоящия ръководен документ.


2. ОСНОВА
Рамковата директива за водите, включително нейните изменения и съществуващите указания, осигурява основата за този ръководен документ. Посочени са връзки с тези документи и разделите от тях с особено значение, са приложени за по-лесно четене.

В Рамковата директива за водите, разпоредбите по отношение на мониторинга на химичните вещества в повърхностните води, са определени в член 8 и приложение V.


Вж. в:

Рамкова директива за водите 2000/60/ЕО, член 8 и приложение V1. Държавите-членки гарантират създаването на програми за мониторинг на състоянието на водите, с цел да се извърши последователен и цялостен преглед на състоянието на водите, в рамките на всеки район на речен басейн.
Директивата определя стандартите за качество на околната среда, както и основните разпоредби за проверка на съответствието.
Вж. в:

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 юни 2008 г. относно общата позиция на Съвета с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета относно стандартите за качество на околната среда в областта на политиката за водите и за изменение на Директиви 82/176/ЕИО, 83/ 513/ЕИО, 84/156/ЕИО, 84/491/ЕИО, 86/280/ЕИО и 2000/60/ЕО (11486/3/2007 - C6-0055/2008 - 2006/0129 (COD))


Общи насоки за мониторинг на елементите на качеството на водите, могат да бъдат намерени в Ръководен документ № 7 МОНИТОРИНГ ПО РАМКОВАТА ДИРЕКТИВА ЗА ВОДИТЕ, изработен от Работна Група 2.7 - Мониторинг. В документа се разглеждат химическите и биологични параметри, но специфичните изисквания относно насоките за химически мониторинг по РДВ, като например пробовземане, методи за анализ и осигуряване на качеството, не са обхванати в пълна степен.
6

Вж. в:

Ръководен документ № 7 - МОНИТОРИНГ ПО РАМКОВАТА ДИРЕКТИВА ЗА ВОДИТЕ


Изискванията за мониторинг зависят до голяма степен от товара и въздействията, определени за отделен воден обект. Изисквания за мониторинг могат следователно да се променят с текущите оценки и промени на антропогенния товар и въздействие.
Вж. в:

Ръководен документ № 3 – АНАЛИЗ НА ТОВАРА И ВЪЗДЕЙСТВИЯТА


Окончателния проект за "Директива на Комисията за установяване на съответствие с Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, технически спецификации за химически анализ и мониторинг на състоянието на водите" определя минимални критерии при прилагането на методите за анализ, използвани от лаборатории, под мандата на компетентните органи на държавите-членки за химичен мониторинг на състоянието на водите, както и правила за доказване на качеството на резултатите от анализа.
Вж. в:

Окончателния проект на „Директивата на Комисията за установяване, в съответствие с Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на технически спецификации за химически анализ и мониторинг на състоянието на водите"


Съдържанието на този документ се основава на дейността на експертната група по анализ и мониторинг на приоритетните вещества (АМПВ), Дейността по химичен мониторинг (ДХМ) и обсъжданията по време на продължаващия процес на реализация на РДВ.
Вж. в:

ДОКЛАД НА ЕС ЗА ПРИНОСА НА ЕКСПЕРТНАТА ГРУПА ПО АНАЛИЗ И МОНИТОРИНГ НА ПРИОРИТЕТНИТЕ ВЕЩЕСТВА АМПВ, към Консултативния експертен форум по Рамковата директива за водите, за приоритетните вещества и контрол над замърсяванията (EUR 21587 EN)


Внимание:

Насоките за химичен мониторинг ще трябва да бъдат адаптирани към регионалните и местните обстоятелства, като се има предвид, че развитието в състоянието на водите трябва да бъде наблюдавано от държавите-членки на систематична и сравнима основа, на цялата територия на Общността.


7

3. ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Тук е списъкът на избрани термини и определения от особено значение за химичния мониторинг, съгласно РДВ. В допълнение, за яснота, някои термини от първостепенно значение са дадени тук, като е използвана точната формулировка от РДВ, дъщерните директиви и ръководните документи в ОСП. Всички други термини, които вече са съгласувани и определени другаде в Рамковата директива за водите и свързаните с нея документи, не са изброени тук, но се използват без изменение.


Вж. в:

Рамкова директива за водите 2000/60/ЕО, член 21. Повърхностни води означава вътрешните води, с изключение на подземните, преходни и крайбрежни води, освен по отношение на химичното състояние, когато трябва да бъдат включени също и териториалните води.

3. Вътрешни води означава всички стоящи или течащи води на повърхността на земята, и всички подземни води от сухоземната страна на линията, от която се определя ширината на териториалните води.

7. Крайбрежни води означава повърхностни води, всяка точка от които е на разстояние една морска миля навътре в морето, измерено от най-близката точка от брега, очертанията на който, определят ширината на териториалните води, простиращи се, когато условията са такива, до външната граница на преходните води.

24. Добро химично състояние на повърхностните води означава химичното състояние, което се изисква за постигане на екологичните цели за повърхностните води, установени в член 4, параграф 1, буква а), което е химичното състояние, постигнато от обект на повърхностните води, в който концентрациите на замърсителите не надвишават стандартите за качество на околната среда, установени в приложение IX и съгласно член 16, параграф 7 и съгласно съответното законодателство на Общностт за определяне на стандарти за качество на околната среда на равнище на Общността.
8

Вж. в:

Ръководен документ № 7 – МОНИТОРИНГ ПО РАМКОВАТА ДИРЕКТИВА ЗА ВОДИТЕ

Значителни количества”2.7.3 Избор на елементите, определящи качеството

...Трябва да бъдат следени тези вещества от приоритетния списък, изхвърляни в речния басейн или подбасейн. Трябва да бъдат също следени и другите замърсители, ако те са изхвърляни в значителни количества в речния басейн или подбасейн. Няма определение за „значителен”, но количества, които биха могли да компрометират постигането на някоя от целите на Директивата, определено са значителни и ако се предположи, че има замърсяване, засягащо защитена територия, или причиняващо превишаване на някой национален стандарт, определен според приложение V 1.2.6 към Директивата, или причиняващо биологичен или екотоксикологичен ефект във водния обект, то очакванията са, то да бъде значително.
Специфични термини и определения в Ръководството за химичен мониторинг
Необработена вода:

„Необработена вода” е синоним на първоначалната водна проба и означава водната проба, в която твърдото вещество и течната фаза не са разделени.Каталог: docs -> Zakoni -> EURukovodstva
EURukovodstva -> Рамкова директива за водите (2000/60/ЕС) Ръководство №1 Икономиката и околната среда
EURukovodstva -> 1. обхват на насоките
EURukovodstva -> Наръчник №10 реки и езера – типология, изходни условия и системи за класификация
EURukovodstva -> На рамкова директива за водите (2000/60/ЕС) Ръководство №3 Анализ на натиска и въздействията
EURukovodstva -> Ръководство №8 Публично участие във връзка с Рамковата директива за водите
EURukovodstva -> Доклад 2009 040 обща стратегия за прилагане на рамковата директива за водите (2000/60/ЕС)
EURukovodstva -> Доклад 2009 030 обща стратегия за изпълнение на рамковата директива за водите (2000/60/ЕО)
EURukovodstva -> Обща стратегия за изпълнение за Рамковата Директива за водите (2000/60/ЕК) Ръководен документ No 12


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница