{pech}Комисия по рибно стопанствостраница1/23
Дата25.12.2016
Размер3.1 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2009 - 2014


{PECH}Комисия по рибно стопанство

2012/0179(COD)

{17/09/2013}17.09.2013

ИЗМЕНЕНИЯ

94 - 345

reType>Проектодоклад


Критон Арсенис

(PE506.025v02-00)

<Titre>Определяне на специални условия за риболова на дълбоководни запаси в североизточната част на Атлантическия океан и на разпоредби за риболова в международни води от североизточната част на Атлантическия океан и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2347/2002Titre>

<DocAmend>Предложение за регламентDocAmend>

<DocRef>(COM(2012)0371 – C7 0196/2012 – 2012/0179(COD))DocRef>


AM_Com_LegReport

<RepeatBlock-Amend><AmendA>Изменение <NumAmA>94NumAmA>

<RepeatBlock-By><Members>Луиш Паулу Алвеш, Луиш Мануел Капоулаш СантушMembers><DocAmend>Проект на законодателна резолюцияDocAmend>

<Article>Позоваване 5 a (ново)Article>
Проект на законодателна резолюция

Изменение
като взеха предвид Кодекса за поведение за отговорно рибарство (ФАО) и Кодекса за устойчиви и отговорни риболовни практики (ЕС),

Or. <Original
>
{EN}enOriginal
>


AmendA><AmendB>Изменение <NumAmB>95NumAmB>

<RepeatBlock-By><Members>Струан Стивънсън, Кармен Фрага Естевес, Марек Юзеф Грубарчик, Ярослав Лешек Валенса, Мария ду Сеу Патран Невеш, Габриел Мато Адровер, Изабел Тома, Ален Кадек, Пат Коуп Галахър, Иан Хъджтън, Даян Додс, Антолин Санчес ПреседоMembers>RepeatBlock-By>

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Съюзът се ангажира да изпълни резолюциите, приети от Общото събрание на Организацията на обединените нации, по-специално резолюции 61/105 и 64/72, които призовават държавите и регионалните организации за управление на рибарството да осигурят закрилата на уязвимите дълбоководни морски екосистеми от разрушителното въздействие на дънните риболовни съоръжения, както и устойчивата експлоатация на дълбоководните рибни запаси.

(2) Съюзът се ангажира да изпълни резолюциите, приети от Общото събрание на Организацията на обединените нации, по-специално резолюции 61/105 и 64/72, които призовават държавите и регионалните организации за управление на рибарството да осигурят закрилата на уязвимите дълбоководни морски екосистеми от въздействието на дънните риболовни съоръжения, както и устойчивата експлоатация на дълбоководните рибни запаси.

Or.
{EN}en
<AmendB>Изменение <NumAmB>96NumAmB>

<RepeatBlock-By><Members>Долорес Гарсия-Йеро КарабальоMembers><DocAmend>Предложение за регламентDocAmend>

<Article>Съображение 2 a (ново)Article>
Текст, предложен от Комисията

Изменение
(2a) Нещо повече, Съюзът следва да действа като лидер при установяването и изпълнението на мерки за добро управление за устойчивото управление на дълбоководния риболов в рамките на международните форуми с оглед на резолюциите на ОСООН и ФАО, приети в настоящия регламент.

Or.
{EN}en
<AmendB>Изменение <NumAmB>97NumAmB>

<RepeatBlock-By><Members>Жан-Пол Бесе, Раул Ромева и РуедаMembers><DocAmend>Предложение за регламентDocAmend>

<Article>Съображение 2 a (ново)Article>
Текст, предложен от Комисията

Изменение
(2a) Съюзът отбелязва по-специално параграф 83, буква а) от Резолюция 61/105 на ОСООН и параграфи 119, буква а) и 120 от Резолюция 64/72 на ОСООН, които призовават държавите на флага да не позволяват дейности на дънен риболов до момента на цялостно изпълнение на резолюциите, включително на изискването за оценка, въз основа на най-добрата налична научна информация, на това дали отделни дейности на дънен риболов биха имали сериозни неблагоприятни последици за уязвимите морски екосистеми.

Or.
{EN}en
<AmendB>Изменение <NumAmB>98NumAmB>

<RepeatBlock-By><Members>Струан Стивънсън, Кармен Фрага Естевес, Мария ду Сеу Патран Невеш, Габриел Мато Адровер, Изабел Тома, Ален Кадек, Пат Коуп Галахър, Иан Хъджтън, Даян Додс, Антолин Санчес Преседо, Марек Юзеф Грубарчик, Ярослав Лешек ВаленсаMembers><DocAmend>Предложение за регламентDocAmend>

<Article>Съображение 2 a (ново)Article>
Текст, предложен от Комисията

Изменение
(2a) Разработването и приемането на препоръчаните от Комисията за риболова в североизточните части на Атлантическия океан (NEAFC) мерки за защита на дълбоководните уязвими морски екосистеми срещу вредните въздействия от използването на дънни риболовни съоръжения, в съответствие с резолюции 61/105 и 64/72, е било широко подкрепено от Съюза и признато от Общото събрание на Организацията на обединените нации като много важна стъпка към постигането на целта за защита на уязвимите морски екосистеми и тяхното биологично разнообразие.

Or. <Original
>
{EN}enOriginal
>


<TitreJust>ОбосновкаTitreJust>

Мерките на NEAFC са били подкрепени от ЕС и признати от ООН.<AmendB>Изменение <NumAmB>99NumAmB>

<RepeatBlock-By><Members>Изабел Тома, Антолин Санчес ПреседоMembers><DocAmend>Предложение за регламентDocAmend>

<Article>Съображение 2 a (ново)Article>
Текст, предложен от Комисията

Изменение
(2a) Като има предвид, че седиментните и пясъчните дъна не са уязвими морски екосистеми по смисъла на определението в Регламент (ЕС) № 734/2008 относно опазването на уязвимите морски екосистеми в открито море от неблагоприятните въздействия при използване на дънни риболовни съоръжения.

Or.
{EN}en
<AmendB>Изменение <NumAmB>100NumAmB>

<RepeatBlock-By><Members>Струан Стивънсън, Кармен Фрага Естевес, Изабел Тома, Пат Коуп Галахър, Иан Хъджтън, Даян Додс, Антолин Санчес Преседо, Марек Юзеф Грубарчик, Ярослав Лешек Валенса, Мария ду Сеу Патран Невеш, Габриел Мато АдроверMembers><DocAmend>Предложение за регламентDocAmend>

<Article>Съображение 2 б (ново)Article>
Текст, предложен от Комисията

Изменение
(2б) Тези мерки са пропорционални и установяват ефективна рамка за управление, основана на допълнителни мерки: замразяването на отпечатъка на съществуващи риболовни дейности, изискването за провеждане на проучвания на въздействието и на риска преди извършването на риболовни дейности в нови зони, а също и спазването на протокола за избягване на уязвими морски екосистеми, когато корабите открият признаци за наличието на такива. Тези мерки следва да бъдат официално включени в правото на Съюза в неговата цялост, когато транспонирането все още не е извършено, въпреки факта, че първите от тези мерки са били приети от NEAFC през 2008 г.

Or. <Original
>
{EN}enOriginal
>


<TitreJust>ОбосновкаTitreJust>

Това е, за да се обосноват целите и да се подчертае по-добре несъвършенството на предложението на Комисията.<AmendB>Изменение <NumAmB>101NumAmB>

<RepeatBlock-By><Members>Струан Стивънсън, Кармен Фрага Естевес, Пат Коуп Галахър, Иан Хъджтън, Даян Додс, Антолин Санчес Преседо, Марек Юзеф Грубарчик, Ярослав Лешек Валенса, Мария ду Сеу Патран Невеш, Габриел Мато Адровер, Изабел Тома, Ален КадекMembers><DocAmend>Предложение за регламентDocAmend>

<Article>Съображение 2 в (ново)Article>
Текст, предложен от Комисията

Изменение
(2в) В Насоките на Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) за управлението на дълбоководния риболов в открито море, приети през 2008 г., които Съюзът е поел ангажимента да спазва и които определят конкретното изпълнение на резолюция 61/105 на Общото събрание на ООН, крайбрежните държави се приканват да прилагат съдържащите се в тях принципи и методи в своите национални съдилища. Като се има предвид примерът за уместността на мерките, препоръчани от NEAFC на държавите на флага за водите извън националната юрисдикция, няма причина за крайбрежните държави в регулираната от NEAFC зона да не прилагат тези мерки в собствените си води. Поради това е целесъобразно да се предвиди, че препоръчаните от NEAFC мерки за защита на уязвимите морски екосистеми в дълбоки води срещу вредните въздействия на дънните риболовни съоръжения се прилагат във водите на ЕС mutatis mutandis, вместо което и да е друго условие.

Or. <Original
>
{EN}enOriginal
>


<TitreJust>ОбосновкаTitreJust>

Това е с цел да се обоснове фактът, че във водите на Общността следва да се прилагат по-скоро мерките на NEAFC, а не някоя недиференцирана мярка за забрана на определени видове риболов.<AmendB>Изменение <NumAmB>102NumAmB>

<RepeatBlock-By><Members>Жан-Пол Бесе, Раул Ромева и РуедаMembers><DocAmend>Предложение за регламентDocAmend>

<Article>Съображение 3 a (ново)Article>
Текст, предложен от Комисията

Изменение
(3a) Капацитетът на корабите с разрешителни за дълбоководен риболов е ограничен от 2002 г. насам до общия капацитет на всички кораби, уловили повече от 10 тона общо от всички дълбоководни видове през която и да е от годините 1998 г., 1999 г. или 2000 г. Оценката на Комисията достигна до заключение, че това ограничение на капацитета не е свързано със съществен положителен ефект. С оглед на натрупания опит и липсата на точни данни за много зони на дълбоководен риболов, не е удачно този риболов да се управлява единствено посредством ограничаване на усилията.

Or.
{EN}en
<AmendB>Изменение <NumAmB>103NumAmB>

<RepeatBlock-By><Members>Струан Стивънсън, Кармен Фрага Естевес, Иан Хъджтън, Даян Додс, Антолин Санчес Преседо, Марек Юзеф Грубарчик, Ярослав Лешек Валенса, Мария ду Сеу Патран Невеш, Габриел Мато Адровер, Изабел Тома, Ален Кадек, Пат Коуп ГалахърMembers>Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) С цел запазване на необходимите намаления на риболовния капацитет, постигнати досега при дълбоководния риболов, е целесъобразно да се предвиди риболовът на дълбоководни видове да подлежи на разрешение за риболов, което ограничава капацитета на корабите, които се допускат да разтоварват дълбоководни видове на суша. С оглед да се концентрират управленските мерки върху частта от флота, която е най-тясно свързана с дълбоководния риболов, разрешенията за риболов следва да се издават в съответствие с целевия риболов и прилова.

(4) С цел запазване на необходимите намаления на риболовния капацитет, постигнати досега при дълбоководния риболов, и с цел концентриране на управленските мерки върху частта от флота, която е най-тясно свързана с дълбоководния риболов, е целесъобразно да се предвиди риболовът на дълбоководни видове да подлежи на разрешение за риболов, което ограничава капацитета на корабите, които се допускат да извършват целеви улов на дълбоководни видове. Необходимо е обаче разрешителни за риболов да се предоставят и за прилова на дълбоководни видове, като се има предвид, че всички тези риболовни дейности има вероятност да възникнат в зони, в които може да има налични дълбоководни уязвими морски екосистеми, както и е необходимо те да бъдат защитени срещу нежеланите последици, които тези дейности могат да имат, включително и тези, при които се използват дънни съоръжения. Въпреки това в Регламент (ЕС) № xxx/2013 на Съвета и Парламента от ххх 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството се определя цел за премахване на изхвърлянията, която се прилага и по отношение на дълбоководните видове. Новото при това ново изискване следва да бъде взето под внимание, така че корабите, които случайно улавят дълбоководни видове и които понастоящем не подлежат на разрешителен режим за риболов, да не бъдат напълно лишени от възможността да продължат традиционните си риболовни дейности.

Or.
{EN}en


Каталог: RegData -> commissions -> pech -> amendments -> 2013
commissions -> Заседание Понеделник, 4 ноември 2013 г., 16. 15-18. 30 ч. Вторник, 5 ноември 2013 г., 00-12. 30 ч и 15. 30-19. 00 ч
commissions -> {peti}Комисия по петиции {18/12/2012}18. 12. 2012
pech -> Заседание Понеделник, 8 октомври 2012 г., 15. 00-18. 30 ч. Вторник, 9 октомври 2012 г., 00-12. 30 ч и 15. 00-18. 30 ч
commissions -> {peti}Комисия по петиции
pech -> {pech}Комисия по рибно стопанство
pech -> {pech}Комисия по рибно стопанство
pech -> Заседание Сряда, 27 ноември 2013 г., 00-12. 30 ч и 15. 00-18. 30 ч. Четвъртък, 28 ноември 2013 г., 00-12. 30 ч
2013 -> {pech}Комисия по рибно стопанство
pech -> {pech}Комисия по рибно стопанство


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница