common/pdf
  Програма за развитие на детската ясла за 3 години
  Програма "Регионално развитие"2007-2013" Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитиеr и от
common/images/src/file
  О б щ и н а к а з а н л ъ к о б я в л е н и е
common/src/file
  Кмет: / Галина Стоянова
common/docs/docs2
  Наредба №14 за пожарна безопасност на територията на община казанлък I. Общи положения
common/src/file/2012
  Община казанлък
common/src/file
  Наказ №945 /18. 08. 2011 г. Относно
uploads/common
  Ultrasound Ampoule Treatment
common/images/src/file
  Регистър на читалищни колективи за любителско художествено творчество в община казанлък, 2012-2013 Г
common/src/file
  Уважаеми читалищни членове, Добре дошли на традиционната ни среща, която си даваме на основание Устава на Читалище „Искра -1860”
common/images/file
  Пистолет за нанасяне на продукти в капсули
Files/cv
  Д-р Александър Христов
_common/campaign/templates
  Навигация
uploads/9/0/2/8/9028461
  Assault- заплашване с физическо насилие, опит за физическо насилие
common/pdf
  Директор Детска градина Адрес
_common/campaign/templates
  Вашият текст навигация Секциите по-долу са стандартни за тази категория на сайта. Можете да променяте текста или да добавите още ако сметнете, че е необходимо. Информация
  Вашият текст навигация Секциите по-долу са стандартни за тази категория на сайта. Можете да променяте текста или да добавите още ако сметнете, че е необходимо. Информация
common/pdf
  Програма 28 август 13. 30 ч. „Проблеми и изследвания на тракийската култура
uploads/9/0/2/8/9028461
  Sole proprietorship (in both us and uk) – Едноличен търговец (ЕТ) General partnership
uploads/common
  Стопански факултет
common/src/file
  Списък на преброителите за община казанлък
common/images/src/file
  Културен календар на нч в община казанлък за 2014 година месец февруари
  Регистър на читалищни колективи за любителско художествено творчество в община казанлък, 2013-2014 Г
uploads/9/0/2/8/9028461
  Sole Proprietorship
_common/campaign/templates
  Категория „паркиране
  Вашият текст навигация Секциите по-долу са стандартни за тази категория на сайта. Можете да променяте текста или да добавите още ако сметнете, че е необходимо. Информация
  Вашият текст навигация Секциите по-долу са стандартни за тази категория на сайта. Можете да променяте текста, премахвате и добавите още секции ако сметнете, че е необходимо. Транспортна уредба
uploads/common
  Програма за провеждане на курс за подготовка на кандидати за придобиване на правоспособност „Оценка на търговски предприятия и вземания”
common/pdf
  Презентация 33-то Планинско Автомобилно Състезание „шипка 2014 кръг от Републиканския Планински Шампионат на 30 31 август 2014
  Община казанлък, на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба No 15 на ОбС и Заповеди No No 806, 807 и 808 от 17. 04. 2013 г и 812/18. 04. 2013 г на кмета на община Казанлък, във връзка с Решения No No 548 и 549 от 21
  Директор Детска градина Адрес
uploads/common
  Борсовият пазар е виртуално пространство, което много рядко е физически обособено
common/pdf
  Тодорка Велчева Даскалова без адрес с ъ о б щ е н и е от 21. 01. 2013г. На основание чл. 128, ал. 3 от закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от апк административно процесуалн кодекс
  Наказ №659 гр. Казанлък, 27. 03. 2014 год. Относно: образуване на избирателни секции за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. На основание чл. 44, ал
  Исторически музей „Искра“
  Община казанлък
  О б щ и н а к а з а н л ъ к културен афиш 01. 01. 31. 01. 2013 г
common/src/file
  Публичен регистър на творчески състави в община казанлък към 02. 2012г
common/pdf
  Дата час място събитие
  Списък на разположението на контейнерите за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията
  Наказ №1488 гр. Казанлък, 14. 09. 2016 год
  О б щ и н а к а з а н л ъ к културен афиш 01. 11. 30. 11. 2012 г
common/src/file
  Фестивални събития
common/pdf
  О б щ и н а к а з а н л ъ к културен афиш 01. 05. 31. 05. 2013 г
  О б щ и н а к а з а н л ъ к културен афиш 01. 10. 2012г. 31. 10. 2012 г
  О т ч е т за изпълнение на програмата за управление на община казанлък за втората година на мандат 2011 – 2015 г
  О б я в л е н и е на основание Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
  Наказ №4 гр. Казанлък копие до цанка христова петрова-артинян ж. К. „Изток" №25, вх. Г, Ет. 6, Ап. 88 гр. Казанлък относно: Издадена скица с виза за проектиране на „Гараж" уведомително писмо уважаеми г-да
  Организатор
  О б щ и н а к а з а н л ъ к културен афиш 01. 03. 31. 03. 2013 г
  О т ч е т за изпълнение на програмата за управление на община казанлък за третата година на мандат 2011 – 2015 г
files/common
  Отчет на основните параметри на бюджета Към 30. 06. 2017 г са отчетени приходи в размер на 4 535 940 лв при утвърдени 17 220 502
common/images/src/file
  Европейски съюз европейски фонд за регионално развитие
common/pdf
  Решение №2022-нс от 23. 03. 2013 г на цик н а р е ж д а м
  О б щ и н а к а з а н л ъ к о б я в л е н и е
  О б щ и н а к а з а н л ъ к общински план за младежта 2014 г на Община Казанлък Февруари, 2014 г. Увод през 2012 година бе приет Закон
  Досега няма единен електронен информационен масив на краеведските местни продължаващи издания за периода 1878-1944 година
  О б щ и н а к а з а н л ъ к община Казанлък на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуаления кодекс
common/images/src/file
  Регистър на читалищни колективи за любителско художествено творчество в община казанлък
files/common
  Отчет на основните параметри на бюджета Към 31. 12. 2017 г са отчетени приходи в размер на 14 034 910 лв при утвърдени 17 253 930
common/images/src/file
  Културен календар на нч в община казанлък за 2014 година месец февруари
uploads/common
  Рк на кноб пловдив iban на получателя / iban of the beneficiary bg45bpbi79421079501606
common/images/src/3/file
  Месечен културен календар на народните читалища в община казанлък
Files/cv
  Лекции и упражнения по дисциплините
common/images/src/3/file
  Месечен културен календар на читалищата в община казанлък април 2017
common/pdf
  Казанлъчани покориха връх Триглав
  Конкурс по реда на чл. 35, ал. 1 Зос II. Продажба на земя частна общинска собственост на собственика на законно построената сграда по реда на
  Конкурс по реда на чл. 35, ал. 1 Зос II. Продажба на земя частна общинска собственост на собственика на законно построената сграда по реда на
common/images/src/file
  Събитие цени
common/src/file
  С п и с ъ к на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса за длъжността
files/common
  Биография име (фамилно, лично, бащино) Цанева, Боряна Рангелова
common/pdf
  Конкурс по реда на чл. 35, ал. 1 Зос II. Продажба на земя частна общинска собственост на собственика на законно построената сграда по реда на
  Програма за свободното време на децата за месец юли
  Конкурс-спектакъл"Избор на Царица Роза"
  О б я в л е н и е на основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
common/docs/docs2
  До Росен Плевнелиев Президент на Република България До Михаил Миков
common/pdf
  О б щ и н а к а з а н л ъ к възложител одобрявам
files/common
  Бюджет за 2018 г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА за 2019 и 2020 Г
common/pdf
  Културен календар на община казанлък за 2014г
common/src/file
  Община казанлък до Пенка Дечева Рапалова
files/common
  Конспект по дисциплината "градивни елементи в силовата електроника" Видове мощни полупроводникови прибори в силовата електроника. Сравнителен анализ на възможностите им. Области на приложение
common/images/src/7/file
  На записаните деца в първа група за учебната 2017 / 2018 година
common/docs/docs
  Доклад по чл. 93 във връзка с чл. 63, ал. 2 и чл. 120 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет
  Доклад по чл. 63, ал 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет
common/images/src/file
  Регистър на читалищни колективи за любителско художествено творчество в община казанлък
common/pdf
  Директор Детска градина Адрес
common/images/src/3/file
  Месечен културен календар на читалищата в община казанлък март 2017
common/pdf
  Наказ №27, ет. 3 гр. Бургас с ъ о б щ е н и е от 02. 10. 2013г
  Отчет за изпълнение на програмата за управление на община казанлък за мандат 2011-2015г
common/docs/docs2
  Решение 1150/28. 11. 2014 г на Общински съвет Казанлък
  Решение №5802/20. 05. 2015 г на вас. Р а з д е л І общи положения
common/pdf
  О б щ и н а к а з а н л ъ к културен афиш 01. 09. 30. 09. 2013 г
  Конкурс по реда на чл. 35, ал. 1 Зос II. Продажба на земя частна общинска собственост на собственика на законно построената сграда по реда на
files/common
  Отчет на основните параметри на бюджета Към 30. 06. 2018 г са отчетени приходи в размер на
uploads/common
  "междунарoдните стандaрти за оценяване и изисквания към доклада за оценка"
common/pdf
  Кандидатски листи
  Социални услуги на територията на община Казанлък
  Списък на класираните кандидати за длъжността Старши експерт „Екология” – 1 щатна бройка, от първо до четвърто място както следва
common/src/file
  Общинска стратегия за демографско развитие на община Казанлък
common/pdf
  Културен афиш за м април 2014г. Час място
  Конкурс по реда на чл. 35, ал. 1 Зос II. Продажба на земя частна общинска собственост на собственика на законно построената сграда по реда на
  Общински училища адрес директор
  Общински училища адрес директор
common/src/file
  Регистър на читалищни колективи за любителско художествено творчество към 10. 01. 2012г
common/pdf
  Герб на град Казанлък
userfiles/pages/files/often_common_mistakes/1
  Програма „ Административен капацитет Глава първа
common/pdf
  Културен афиш за м. Октомври 2014Г
content/_common/attachments
  62 години сп. „Театър“ паметта на българския театър фестивали будапеща’ 07
common/pdf
  Наказ №2380 гр. Казанлък 29. 10. 2013 год
  Информация за заниманията по интереси в община Казанлък през лятната ваканция – 2014 г
  На основание чл. 44, ал. 2 от змсма и във връзка с чл. 82, ал. 2 от Наредба №15 на Общински съвет Казанлък и във връзка със Заповед №758/09. 05. 2012 г
  Общински училища адрес директор
common/src/file
  Културен календар на община казанлък месец април
common/images/src/3/file
  Събитие цени
common/pdf
  Проект на интегриран план за градско възстановяване и развитие на община казанлък
  О б я в л е н и е на основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
common/images/src/file
  Европейски фонд за регионално развитие Инвестираме във вашето бъдеще оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”
common/pdf
  Наказ №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, на Обс-казанлък, и Заповед №2453/18. 11. 2014 г на Кмета на Община Казанлък
  Община казанлък
  Наказ №105/21. 01. 2015 г на Кмета на Община Казанлък, във връзка с Решения номера 1181, 1184 и 1185 от 17. 12. 2014 г на Обс казанлък обявява публични търгове с тайно наддаване по реда на гл. VI от Наредба №15 на ОбС за продажба на общински имоти, както
  Дата час място
212.233.187.123=_635904-системата Common Rail.doc
  Може да се използва във всички модели автомобили поради модулния си дизайн
directory common  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница